Οι 13 αποφάσεις της 82ης Συνόδου Πρυτάνεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η 82η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων ΔΕ των Ελληνικών Πανεπιστημίων στη συνεδρίασή της του Σαββάτου 15ης Οκτωβρίου 2016 ομόφωνα αποφάσισε τα παρακάτω: 

Χρηματοδότηση Πανεπιστημίων

Η Σύνοδος των Πρυτάνεων επισημαίνει για άλλη μία φορά στην Πολιτεία ότι η χρηματοδότηση των Πανεπιστημίων δεν επαρκεί για την κάλυψη των βασικών λειτουργικών δαπανών τους, τη συντήρηση των υποδομών  και τις ανάγκες σίτισης και στέγασης των φοιτητών.

Νομοσχέδιο για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Η Σύνοδος βρίσκεται σε γόνιμο διάλογο με το Υπουργείο Παιδείας με στόχο τον προσδιορισμό του καταλληλότερου πλαισίου λειτουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών. Κρίσιμα σημεία αυτού του διαλόγου είναι οι διαδικασίες και τα κριτήρια αξιολόγησης των Προγραμμάτων που θα διασφαλίζουν υψηλή ποιότητα και διεθνείς προδιαγραφές, η δυνατότητα δημιουργίας προγραμμάτων εξ αποστάσεως, η ακριβής αποτύπωση του κόστους λειτουργίας τους, η πρόσβαση των οικονομικά αδύνατων φοιτητών,  η δυνατότητα της πολιτείας να στηρίξει τα Προγράμματα με πόρους, καθώς και το ζήτημα των διδάκτρων. 

Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Ειδικών Λογαριασμών

Η Σύνοδος διαπιστώνει για άλλη μία φορά ότι η ανάπτυξη της έρευνας και η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού των Ιδρυμάτων προς όφελος της ανάπτυξης της χώρας είναι αδύνατη στο πλαίσιο του ασφυκτικού πλαισίου που διαμορφώνεται από την ένταξη των ΕΛΚΕ στις διατάξεις του Δημοσίου Λογιστικού (ν.3492/06 και 4270/14), την Ενιαία Αρχή Πληρωμής και στους φορείς Γενικής Κυβέρνησης. Αυτό έχει ανατρέψει το ειδικό θεσμικό πλαίσιο των ΕΛΚΕ (Άρθρο 36 του ν.3794/09), επιβαρύνοντας τη διαχείριση των ερευνητικών πόρων με αναιτιολόγητα υψηλό  διοικητικό κόστος και δημιουργώντας ένα καθεστώς γενικευμένης ανασφάλειας. Η Σύνοδος ζητά συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών για τη διαμόρφωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα παρέχει ευελιξία και ασφάλεια δικαίου στη διαχείριση των ερευνητικών πόρων και θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της έρευνας στη χώρα μας. 

Μετονομασία των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών

Η Σύνοδος Πρυτάνεων κρίνει αδιαπραγμάτευτη και απαραίτητη για την ανάπτυξη της χώρας τη θεσμοθετημένη διακριτή ονομασία, φυσιογνωμία, σκοπό και αποστολή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, καθώς και των αντίστοιχων επαγγελματικών δικαιωμάτων, προκειμένου να αναδειχθεί ο ουσιώδης και βάσει νόμου ρόλος των ΤΕΙ ως πυλώνα της τεχνολογικής εκπαίδευσης. Η Σύνοδος επισημαίνει ότι δεν είναι σύννομη τόσο η επιχειρούμενη μετονομασία μέσω αποφάσεων των Συνελεύσεων των ΤΕΙ όσο και η χρήση του όρου Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών στα Ελληνικά ή στα Αγγλικά και ζητάει από την Πολιτεία να μεριμνήσει για την απαρέγκλιτη τήρηση του νόμου.

Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών / αγορά λογισμικού turnitin 

Η Σύνοδος εξουσιοδοτεί το ΣΕΑΒ να προωθήσει τις διαδικασίες για την προμήθεια λογισμικού, το οποίο θα εγκατασταθεί σε όλα τα Ιδρύματα και θα συμβάλλει αποφασιστικά στην καταπολέμηση της λογοκλοπής. 

Εισαγωγικές εξετάσεις για τα Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής Εκπαίδευσης και Νηπιαγωγών

Λαμβάνοντας υπόψη α) τη διεπιστημονικότητα των γνωστικών αντικειμένων στην εκπαίδευση και β) την εκ του αποτελέσματος ανεπιτυχή κατανομή των επιστημονικών πεδίων στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων, που έχουν ως συνέπεια και την περαιτέρω υποβάθμιση του ρόλου και του επαγγέλματος της/του εκπαιδευτικού, θεωρούμε ότι επιβάλλεται η άμεση ένταξη των Παιδαγωγικών Τμημάτων σε όλα τα επιστημονικά πεδία και η κατάργηση του 4ου πεδίου.

Παράταση χρόνου για τη μη απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας

Η Σύνοδος ζητά να παραταθεί ο χρόνος για τη μη απαίτηση Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας και για φοιτητές που εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια από το έτος 2013 και μετά, μέχρις ότου το ζήτημα της Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας των αποφοίτων των Πανεπιστημίων να αντιμετωπιστεί με μια συνολική νομοθετική ρύθμιση.

Λειτουργία διακρατικών ΠΜΣ

Η διεθνοποίηση των ελληνικών Πανεπιστημίων απαιτεί την ύπαρξη ενός ακαδημαϊκά δόκιμου, αλλά ταυτόχρονα ευέλικτου μηχανισμού αναγνώρισης και αντιστοίχισης πτυχίων και εγγραφής φοιτητών/τριων. Η σημερινή διαδικασία αναγνώρισης είναι εξαιρετικά χρονοβόρα, σύνθετη και ουσιαστικά αποτρεπτική για κάθε ενδιαφερόμενο/η. Η Σύνοδος Πρυτάνεων ζητά από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Πανεπιστημίων, το ΔΟΑΤΑΠ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς να προχωρήσει σε επανεξέταση του πλαισίου εισαγωγής/εγγραφής αλλοδαπών φοιτητών/τριών σε μεταπτυχιακά και σε διδακτορικά προγράμματα σπουδών, προκειμένου να γίνει εφικτό το “άνοιγμα” των ελληνικών πανεπιστημίων στη διεθνή ακαδημαϊκή κοινότητα. Ειδικότερα όσον αφορά το ΔΟΑΤΑΠ, οι διαδικασίες αναγνώρισης  είναι εξαιρετικά χρονοβόρες και μπορεί να διαρκέσουν από 3 μήνες έως και έναν χρόνο. 

Πρόσφυγες φοιτητές στα Ελληνικά Πανεπιστήμια

Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια, αναγνωρίζοντας την ηθική, νομική, κοινωνική εκπαιδευτική και οικονομική διάσταση της ένταξης των προσφύγων στην ελληνική ανώτατη εκπαίδευση, καταβάλλουν και θα συνεχίσουν να καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την υποστήριξή τους. Είναι, όμως, απαραίτητο, η ελληνική Πολιτεία, σε διαβούλευση με τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, να παράσχει ένα σαφές νομικό πλαίσιο, εντός του οποίου θα γίνει εφικτή η παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών και σε αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα.

Οργανισμός και Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας

Το Υπουργείο θα πρέπει να επισπεύσει την επικαιροποίηση των Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και την ενεργοποίηση των Οργανισμών τους, γεγονός το οποίο θα ενισχύσει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία τους ως Αυτοδιοίκητων Ιδρυμάτων, όπως ορίζουν οι συνταγματικές προβλέψεις. 

Φοιτητικές Εστίες

Ορίστηκε Επιτροπή, η οποία θα εξετάσει ενδελεχώς το πρόβλημα λειτουργίας και έλλειψης φοιτητικών εστιών και θα καταθέσει σε επόμενη συνεδρίαση σχετική πρόταση.

Επιχορήγηση των Πανεπιστημίων μέσω Erasmus+

Ο όρος των συμβάσεων επιχορήγησης των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus+  που προϋποθέτει την καταβολή της τελευταίας δόσης της επιχορήγησης μετά την κατάθεση της τελικής έκθεσης του Σχεδίου Κινητικοτήτων, δημιουργεί σοβαρές δυσκολίες ως προς την έγκαιρη κάλυψη των επιχορηγήσεων φοιτητών / τριών και Προσωπικού με σκοπό την υλοποίηση κινητικότητάς τους στο εξωτερικό με το Πρόγραμμα Erasmus +. Στο πλαίσιο αυτό η Σύνοδος αιτείται την κατάργηση του ως άνω όρου της σύμβασης επιχορήγησης και την καταβολή της τελευταίας δόσης επιχορήγησης από το ΙΚΥ έγκαιρα και πριν τη λήξη των Σχεδίων Κινητικότητας. 

Εκλογή νέου Προεδρείου Συνόδου 

Η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων εξέλεξε ομόφωνα το νέο Προεδρείο της Συνόδου για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 82η Σύνοδος Πρυτάνεων και Προέδρων Δ.Ε. των ελληνικών ΑΕΙ (ΒΙΝΤΕΟ)