Κάμερες στα Αμφιθέατρα Πανεπιστημίων

Κάμερες στα Αμφιθέατρα Πανεπιστημίων

Διαβάστε παρακάτω τι αναφέρει η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων σχετικά με την καταγγελία που έγινε πως στα αμφιθέατρα Πανεπιστημίου έχουν τοποθετηθεί κάμερες. Δείτε επίσης τι απαντάει ο καταγγελθείς.

Στην  Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων κατατέθηκε   καταγγελία  , σύμφωνα με την οποία σε αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου …, και συγκεκριμένα σε αμφιθέατρα της Πανεπιστημιούπολης Χ, έχουν τοποθετηθεί κάμερες για τα λεγόμενα «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου ...».


Στην καταγγελία του σύμφωνα με το esos.gr, ο καταγγέλλων αναφέρει ότι η τοποθέτηση των καμερών έγινε χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και χωρίς τη συγκατάθεση των φοιτητών και των καθηγητών.

Στην καταγγελία σημειώνεται ότι οι κάμερες, ακόμα και όταν δεν λειτουργούν, μπορεί να έχουν μια πειθαρχική και αυτολογοκριτική επίδραση στους παρευρισκόμενους.

Τέλος, ο καταγγέλλων επισυνάπτει στην καταγγελία ομόφωνο ψήφισμα της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος Ψ, στο οποίο και ο ίδιος φοιτά, με το οποίο ζητούν την άμεση απομάκρυνση των καμερών και τη χρήση τους μόνο σε ιδιαίτερο χώρο αποκλειστικά για τη χρήση των «ανοικτών μαθημάτων».

Η Αρχή, στο πλαίσιο εξέτασης της εν λόγω καταγγελίας, απέστειλε στο Πανεπιστήμιο ..επιστολή ζητώντας τις απόψεις του επί των καταγγελλομένων.

Στο απαντητικό έγγραφο αναφέρεται ότι στο Πανεπιστήμιο υλοποιείται το έργο αυτό που εντάσσεται στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς – ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και ∆ια Βίου Μάθηση» του υπουργείου Παιδείας.

Σκοπός του έργου είναι η ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέσω της ιδρυματικής πλατφόρμας  στους φοιτητές του Πανεπιστημίου …, αλλά και στο ευρύ κοινό με στόχο τον εμπλουτισμό και την ανανέωση των γνώσεων των φοιτητών αλλά και τη διάχυση της γνώσης στο ευρύ κοινό.

Το ψηφιακό υλικό προέρχεται από τη μετατροπή/συγκέντρωση σε ψηφιακή μορφή ασκήσεων, σημειώσεων, διαφανειών και λοιπού υλικού που χρησιμοποιείται στην εκπαιδευτική διαδικασία και παρέχεται από τους διδάσκοντες.

Μέρος των ανοιχτών ψηφιακών μαθημάτων περιέχουν πολυμεσικό υλικό όπως βιντεοδιαλέξεις, για την υλοποίηση των οποίων προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση σταθερού οπτικοακουστικού εξοπλισμού σε συγκεκριμένα αμφιθέατρα του Πανεπιστημίου που δίνουν τη δυνατότητα απευθείας μετάδοσης ή/και βιντεοσκόπησης των διαλέξεων.

Μάλιστα, ο εξοπλισμός θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί πέραν των Ανοιχτών Ακαδημαϊκών Μαθημάτων, για σχετικές εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα για την από απόσταση παρακολούθηση μαθημάτων που προσφέρονται από τα τμήματα [περιοχής] Χ σε φοιτητές της Σχολής Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών για την απόκτηση διδακτικής επάρκειας, σύμφωνα με την …απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου …(παρακολούθηση από απόσταση μαθημάτων ∆ιδακτικής).

Στο ίδιο έγγραφο, αναφέρεται επίσης μεταξύ άλλων ότι στο έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα του Πανεπιστημίου ..» συμμετέχουν 15 από τα 16 Τμήματα του Πανεπιστημίου, μεταξύ των οποίων και το τμήμα Ψ.

Η επιλογή των αμφιθεάτρων και αιθουσών για την εγκατάσταση του οπτικοακουστικού εξοπλισμού έγινε με βάση την καλύτερη δυνατή ακουστική και χωρητικότητα.

Αναφορικά με τα μαθήματα που βιντεοσκοπούνται, αυτά αναρτώνται μετά από έλεγχο από τους αντίστοιχους διδάσκοντες, οι οποίοι εγκρίνουν το υλικό προς ανάρτηση. Στα βιντεοσκοπούμενα μαθήματα φαίνεται μόνο ο Πίνακας, το εκπαιδευτικό (εποπτικό) υλικό και ο διδάσκων, αλλά όχι πρόσωπα φοιτητών. Η μαγνητοσκόπηση γίνεται πάντα με ευθύνη του τεχνικού προσωπικού του Πανεπιστημίου  

9.  Από την εξέταση των στοιχείων του φακέλου  η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομενων στηνναπόφασή της σημειώνει ότι της υπό κρίση περίπτωσης προκύπτουν τα εξής:

i. Η απευθείας μετάδοση ή η μαγνητοσκόπηση και ανάρτηση πανεπιστημιακών μαθημάτων/παραδόσεων στο διαδίκτυο συνεπάγεται την άμεση επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, και συγκεκριμένα των δεδομένων εικόνας και φωνής του εκάστοτε διδάσκοντος καθηγητή. Παρεμπίπτουσα, και όχι στο πλαίσιο του σκοπού επεξεργασίας, είναι η επεξεργασία των δεδομένων των παρακολουθούντων του εκάστοτε μαθήματος φοιτητών, καθώς, μολονότι όπως σημειώνει το Πανεπιστήμιο … στα βιντεοσκοπούμενα μαθήματα φαίνεται μόνο ο πίνακας, το εκπαιδευτικό (εποπτικό) υλικό και ο διδάσκων, και όχι πρόσωπα φοιτητών, ενδέχεται να υπάρχει επεξεργασία δεδομένων φωνής των φοιτητών, εφόσον θέσουν κάποια ερώτηση στον διδάσκοντα ή υπάρχει κάποιος διάλογος μεταξύ αυτών.

ii. Το Πανεπιστήμιο .. είναι κατά την έννοια του άρθρου 2 στοιχ. ζ) ν. 2472/1997 υπεύθυνος επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων, αφού ορίζει το σκοπό και τον τρόπο της επεξεργασίας τους.

iii. Ως προς το σκοπό της απευθείας μετάδοσης ή μαγνητοσκόπησης και ανάρτησης πανεπιστημιακών μαθημάτων/παραδόσεων στο διαδίκτυο μέσω των ανοικτών μαθημάτων, αυτός είναι καταρχάς θεμιτός και νόμιμος. Μέσω αυτής της πρακτικής διαδίδεται η γνώση και γενικότερα παρέχεται η δυνατότητα σε άτομα, τα οποία για διάφορους λόγους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στην αίθουσα, να παρακολουθήσουν το μάθημα μέσω διαδικτύου.

iv. Σχετικά με το σύννομο της επεξεργασίας, ως προς τους διδάσκοντες αρχικά, σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ. 1 ν. 2472/1997, η επεξεργασία επιτρέπεται μόνο με τη συγκατάθεση των υποκειμένων των δεδομένων. Αυτό στην προκειμένη περίπτωση επιτυγχάνεται, καθώς, όπως σημειώνει το Πανεπιστήμιο, οι καθηγητές

του καταγεγραμμένου υλικού (π.χ. μοντάζ). Ο διδάσκων θα μπορεί, εφόσον το κρίνει απαραίτητο για τη διδακτική διαδικασία, να επαναλάβει ο ίδιος το ερώτημα που τέθηκε από το φοιτητή.

vi. Επίσης, ο υπεύθυνος επεξεργασίας θα πρέπει να λαμβάνει κατάλληλα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα για την ασφάλεια των δεδομένων και την προστασία τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας. Είναι αυτονόητο ότι τα μέτρα ασφαλείας αυτά, όπως ενδεικτικά π.χ. έλεγχος πρόσβασης στο σύστημα καταγραφής του βίντεο, κάλυψη των καμερών εκτός ωρών λειτουργίας τους κτλ, θα πρέπει να αποτρέπουν τη χρήση των εν λόγω καμερών για άλλο σκοπό επεξεργασίας, πέραν αυτού που περιγράφηκε ανωτέρω, καθώς και τη μη εξουσιοδοτημένη επεξεργασία και διάδοση του καταγεγραμμένου υλικού. Σημειώνεται ότι είναι σημαντικό οι σχετικές διαδικασίες, τόσο αναφορικά με τα μέτρα ασφάλειας, όσο και οι λοιπές, όπως π.χ. ο τρόπος λήψης και επεξεργασίας του οπτικοακουστικού υλικού πριν την ανάρτηση, και η ενημέρωση των φοιτητών, να είναι καταγεγραμμένες.

vii. Τέλος, ο υπεύθυνος επεξεργασίας υποχρεούται να γνωστοποιήσει στην Αρχή τη σύσταση και λειτουργία του σχετικού αρχείου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 6 ν. 2472/1997, ενώ δεν απαιτείται άδεια της Αρχής, καθώς δεν πραγματοποιείται επεξεργασία ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

Η Αρχή, απύθυνε με βάση τα άρθρα 19 παρ. 1 στοιχ. στ ́ και 21 παρ. 1 στοιχ. α ́ ν. 2472/1997, αυστηρή προειδοποίηση στο Πανεπιστήμιο… για την παραβίαση του άρθρου 6 ν. 2472/1997, καθώς και αυστηρή προειδοποίηση να προβεί εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος στις απαραίτητες ενέργειες για τη σύννομη λειτουργία των εν λόγω καμερών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας που ορίζονται στο σημείο 9 του σκεπτικού της απόφαση , ενημερώνοντας σχετικά την Αρχή.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr