Η έκθεση της ΑΔΙΠ για τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η έκθεση της ΑΔΙΠ για τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά

Στη Βουλή η έκθεση της αξιολόγησης των 14 πανεπιστημίων | Το «πράσινο φως» παίρνουν από την Αρχή για την Αξιολόγηση της Ποιότητας στα ΑΕΙ (ΑΔΙΠ) οι πολιτικές που εφαρμόζουν τα ανώτατα ιδρύματα χρεώνοντας δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματά τους, σε περίοδο κατά την οποία το υπουργείο Παιδείας αναζητεί τρόπους μείωσης ενός εκ των λίγων εσόδων των πανεπιστημίων.

Αυτό προκύπτει από την έκθεση για το 2015 που κατέθετε σήμερα, Παρασκευή, στη Βουλή η πρόεδρος της ΑΔΙΠ κυρία Νικολέτα Παϊσίδου.

Στην έκθεση περιλαμβάνονται για πρώτη φορά συμπεράσματα από την ολοκλήρωση των εξωτερικών αξιολογήσεων 14 ΑΕΙ, αλλά και ένα ολόκληρο κεφάλαιο που αναφέρεται στις πολιτικές των... συγχωνεύσεων ιδρυμάτων που ακολουθούνται σήμερα σε πολλές χώρες της ΕΕ, το οποίο εμφανώς παραπέμπει στην αναμενόμενη «Αθηνά Νο2» στα πανεπιστήμια της χώρας.

Δίδακτρα μεταπτυχιακών

Ως προς τη στρατηγική διαχείρισης κονδυλίων τους, αναφέρεται στην έκθεση πως «θεωρείται ιδιαίτερα θετικό ότι τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών αποτελούν έναν εναλλακτικό τρόπο χρηματοδότησης ενός Ιδρύματος (σε ποσοστό 64,3%), ενώ στο 42,9% έχουν επισημανθεί οι θετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από τα Ιδρύματα σχετικά με τη στρατηγική χρηματοδότησης. Στην εν λόγω γενική κατηγορία θα μπορούσαν να ενταχτούν η εξεύρεση εναλλακτικών πηγών χρηματοδότησης (35,7%), και τα μέτρα μείωσης του λειτουργικού κόστους του εκάστοτε Ιδρύματος».

«Στην κατεύθυνση της βελτίωσης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) χρειάζεται να ληφθεί υπόψη ότι στο 61,5% των αξιολογήσεων καταγράφεται η ανάγκη ύπαρξης πλαισίων προαπαιτούμενων μαθημάτων στα ΠΠΣ των Ιδρυμάτων, με παράλληλη διεύρυνση των δυνατοτήτων επιλογής μαθημάτων. Επίσης, καταγράφονται συστάσεις που ενθαρρύνουν την ενίσχυση της συνεργασίας των Ιδρυμάτων με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και εξειδικευμένης επαγγελματικής δραστηριότητας για την ανατροφοδότηση και υποστήριξη των ΠΠΣ. Σε μέρος των εκθέσεων συναντάται η προτροπή για ενίσχυση των διεπιστημονικών προσεγγίσεων της γνώσης, με σκοπό την επίτευξη των μαθησιακών αποτελεσμάτων των ΠΠΣ» αναφέρεται χαρακτηριστικά στην έκθεση.

Για τη στρατηγική διαχείρισης κονδυλίων, στο 57,1% των περιπτώσεων έχει καταγραφεί η ιδιαίτερη μείωση της δημόσιας χρηματοδότησης, η απουσία λεπτομερούς ή/και μακροχρόνιας στρατηγικής σχετικά με τη χρηματοδότηση των Ιδρυμάτων στο 21,4% και οι εξωγενείς αρνητικοί παράγοντες στο 28,6%.

Αναφορικά με τους υλικούς πόρους και τα μέσα υποστήριξης των ΠΠΣ, σε περισσότερες από τις μισές εκθέσεις (53,8%) καταγράφονται ελλείψεις στις εγκαταστάσεις και τις υποδομές, καθώς και ανάγκες επισκευών, επέκτασης ή/και εκσυγχρονισμού. Ειδικότερα, όπως καταγράφεται στο 38,5% των εκθέσεων, οι περιορισμοί που θέτει η χρηματοδότηση δεν επιτρέπουν τη συντήρηση, την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των εργαστηρίων των Ιδρυμάτων. Τέλος, στο 30,8% εντοπίζεται ως πρόβλημα ότι οι εγκαταστάσεις δεν είναι του ίδιου επιπέδου σε όλα τα Τμήματα των υπό αξιολόγηση Ιδρυμάτων.

Επιδόσεις

Στην έκθεση αναφέρονται ως γενικά συμπεράσματα ότι εντοπίζονται καλές επιδόσεις εμφανίζονται στα πεδία που αφορούν την Κοινωνική Πολιτική, την Περιβαλλοντική Πολιτική, τη Στρατηγική Διεθνοποίησης Ιδρύματος και τις διαδικασίες εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης που ακολουθήθηκαν.

Η χαμηλότερη επίδοση εμφανίζεται στα πεδία της δημοσιοποίησης πληροφοριών, της διασφάλισης ποιότητας σε σχέση με το διδακτικό προσωπικό, στον σχεδιασμό, στην έγκριση και στην αξιολόγηση των προγραμμάτων σπουδών καθώς και στην οικονομική οργάνωση και στρατηγική.