Υπουργείο Παιδείας: Η εγκύκλιος με τις νέες διατάξεις για τα ΑΕΙ

ΥΠΟΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ | Η εγκύκλιος με τις νέες διατάξεις για τα ΑΕΙ

Οι διατάξεις που περιέχονται στην εγκύκλιο: (α) Προκηρύξεις Καθηγητών - Λεκτόρων (β) Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών - Λεκτόρων (γ) Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» (δ) Σύσταση των Υπηρεσιακών (ε) Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., της Ακαδημίας Αθηνών και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε (ζ) Θητεία των Γραμματέων των ΑΕΙ.

Προκειμένου να καταστεί απρόσκοπτη η εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, διευκρινίζονται τα εξής:


Α. ΚΥΡΙΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προκηρύξεις Καθηγητών - Λεκτόρων

Σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου τέταρτου του Ν.4405/2016 «Η εκλογή και η εξέλιξη καθηγητή γίνεται με ανοικτή διαδικασία, ύστερα από προκήρυξη της θέσης». 

Η διαδικασία που ακολουθείται για τις προκηρύξεις περί πλήρωσης νέων θέσεων και εξελίξεων ήδη υπηρετούντων Καθηγητών και λεκτόρων είναι αυτή που ίσχυε κατά τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016. 

Ιδιαίτερα για τις προκηρύξεις που αφορούν σε εξελίξεις υπηρετούντων Καθηγητών και λεκτόρων επισημαίνεται ότι από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 προκύπτουν τα εξής: α) οι διαδικασίες για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση πριν από τις 11/05/2016 (δηλαδή πριν την ημερομηνία δημοσίευσης του Ν. 4386/2016) συνεχίζουν και ολοκληρώνονται με το προϋφιστάμενο του Ν. 4386/2016 νομικό καθεστώς

β) διαδικασίες για τις οποίες υποβλήθηκε αίτηση εξέλιξης από τον ενδιαφερόμενο από τις 11/05/2016 και έπειτα, θα διεξαχθούν και θα ολοκληρωθούν βάσει του άρθρου 70 του Ν. 4386/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις προκηρύξεις πλήρωσης κενών θέσεων. 

Κατά συνέπεια, κρίνεται επιβεβλημένο τα Ιδρύματα να επικαιροποιήσουν όσες προκηρύξεις ήδη έχουν στείλει στο ΥΠΠΕΘ και εμπίπτουν στην ανωτέρω β) περίπτωση, δηλαδή όσες αφορούν σε εξέλιξη λεκτόρων και Καθηγητών με ημερομηνία υποβολής αίτησης από τον ενδιαφερόμενο από την 11η /05/2016 και έπειτα, καθώς και αυτές που αφορούν σε πλήρωση νέων θέσεων Καθηγητών, προκειμένου να είναι εφικτή η δημοσίευσή τους σε ΦΕΚ.

Επίσης, επισημαίνεται ότι με την παρ. 3β του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016, καταργήθηκε η παρ. 5 του άρθρου 18 του Ν. 4009/2011. Είναι αυτονόητο ότι η ως άνω διάταξη καταλαμβάνει τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη και ειδικότερα αυτές για τις οποίες δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής υποψηφιοτήτων.

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών - Λεκτόρων

Με την περ. α της παρ. 1 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 1 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 ορίζεται ότι οι προϋποθέσεις για εκλογή σε θέση Καθηγητή όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια αυτού ή του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού, διδακτικού, κλινικού ή καλλιτεχνικού έργου με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος δεν ισχύει σε ειδικές περιπτώσεις.

Οι λέκτορες, οι μόνιμοι Επίκουροι Καθηγητές και οι Αναπληρωτές Καθηγητές έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν αίτηση για την εξέλιξή τους, μετά την πάροδο τριετίας από τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της πρυτανικής πράξης διορισμού τους στη βαθμίδα στην οποία υπηρετούν, ενώ οι επί θητεία Επίκουροι Καθηγητές μπορούν να αιτηθούν την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, οποτεδήποτε επιθυμούν μετά τη δημοσίευση της πράξης μονιμοποίησή τους.

Οι μόνιμοι επίκουροι καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που κρίθηκαν και δεν εξελίχθηκαν στην επόμενη βαθμίδα, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου την προκήρυξη της θέσης τους, μετά από παρέλευση ενός (1) τουλάχιστον έτους, από τη λήψη της απόφασης για τη μη εξέλιξή τους. 

Με την παρ. 3 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 αντικαθίσταται η περ. α΄ της παρ. 3 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011, όπως ισχύει, και προβλέπεται η συγκρότηση 11μελών ή 15μελών Εκλεκτορικών Σωμάτων, αναλόγως του αριθμού των υπηρετούντων Καθηγητών και Λεκτόρων στο Τμήμα, τα μέλη των οποίων είναι του αυτού ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό της υπό πλήρωση θέσης. Η συγκρότηση των Εκλεκτορικών Σωμάτων πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του.

Με το εδ. α της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016 προβλέπεται η συγκρότηση Τριμελούς Εισηγητικής Επιτροπής από το Εκλεκτορικό Σώμα, της οποίας το ένα (1) τουλάχιστον μέλος πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του αυτού Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Επισημαίνεται ότι οι κανονιστικές αποφάσεις Συγκλήτου που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4009/2011 και ρυθμίζουν θέματα εκλογής και εξέλιξης Καθηγητών και λεκτόρων συνεχίζουν να ισχύουν για τις διαδικασίες που βρίσκονται εν εξελίξει.

Εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ»

Από τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 70 του Ν. 4386/2016, όπως αντικαταστάθηκαν από την παρ. 7 του άρθρου τέταρτου του Ν. 4405/2016 συνάγεται ότι επανέρχεται και παραμένει σε ισχύ μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην παρ. 7 του άρθρου 19 του Ν. 4009/2011 Υπουργικής Απόφασης, η αρ. Φ122.1/1137/145793/Β2/9.10.2013 Υ.Α., που αφορά στην εφαρμογή του πληροφοριακού συστήματος «ΑΠΕΛΛΑ» κατά το μέρος που δεν αντίκειται στις διατάξεις του άρθρου 19 όπως ισχύει. Βάσει δε της παρ. 8 του Ν. 4405/2016, η ως άνω Υπουργική απόφαση θα ισχύει τόσο για τις διαδικασίες που είναι σε εξέλιξη όσο και για τις νέες, δηλαδή για όσες ξεκινούν από τη δημοσίευση του Ν. 4386/2016 και εφεξής. 

Ειδικότερα για τις νέες διαδικασίες, υπενθυμίζεται ότι τα μέλη των Εκλεκτορικών Σωμάτων και των Εισηγητικών Επιτροπών επιλέγονται από τα μητρώα εσωτερικών και εξωτερικών μελών του κάθε Ιδρύματος, στα οποία πλέον κρίνεται επιβεβλημένη η εγγραφή και των μόνιμων Επικούρων Καθηγητών, λόγω της δυνατότητας συμμετοχής τους στα ως  άνω συλλογικά όργανα. Σε περίπτωση δε που έχει λήξει η ισχύς των μητρώων αυτών κρίνεται αναγκαία η επικαιροποίησή τους ανά γνωστικό αντικείμενο με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας και εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων της Σχολής.

B. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

Σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Α.Ε.Ι., της Ακαδημίας Αθηνών και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε

Σχετικά με τη σύσταση των υπηρεσιακών συμβουλίων των Α.Ε.Ι. , της Ακαδημίας Αθηνών και της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. , το Τμήμα Γ’ Διοικητικού και Λοιπού Προσωπικού επεξεργάζεται την έκδοση δύο Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων, οι οποίες θα σας κοινοποιηθούν, και αφορούν στην τροποποίηση των αριθ.101591/Β2/31-8-2011 και αριθ.100338/Β2/31-8-2011 ΚΥΑ σχετικά με τη σύσταση των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Πανεπιστημίων και της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και των ΤΕΙ και της ΑΣΠΑΙΤΕ αντίστοιχα.

Κατά την τροποποίηση των ως άνω Κ.Υ.Α. θα ληφθούν υπόψη οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4389/2016 (ΦΕΚ Α’94) με τις οποίες αντικαταστάθηκαν οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 30 του Ν.4369/2016, όπως ισχύουν, καθώς και η εκδοθείσα με αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1152/οικ.18242/5-7- 2016 (ΑΔΑ: ΨΓΟ7465ΦΘΕ-346) εγκύκλιος του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, σύμφωνα με την οποία μπορούν να οριστούν τακτικά μέλη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου οι ασκούντες νομίμως καθήκοντα προϊσταμένου Διεύθυνσης κατά την έναρξη ισχύος των σχετικών διατάξεων και οι οποίοι έχουν τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Διεύθυνσης.

Επισημαίνεται ότι κατά την πρώτη εφαρμογή της παρούσας η θητεία των τακτικών μελών του Υπηρεσιακού Συμβουλίου λήγει με την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων Διευθύνσεων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84-86 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2207). 

Θητεία των Γραμματέων των ΑΕΙ

Αναφορικά με τις θέσεις των Γραμματέων των ΑΕΙ, σας ενημερώνουμε ότι από της δημοσιεύσεως του νόμου 4405/2016 (ΦΕΚ Α’ 129/13-7-2016) λήγουν αυτοδικαίως οι κατά παράταση θητείες των εν λόγω Γραμματέων και καταργείται η χορηγηθείσα με την καταργηθείσα διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 79 του Ν. 4009/2011 (Α’ 195) δυνατότητα της ανάθεσης καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης των διοικητικών  υπηρεσιών του ιδρύματος. Αντίθετα, όσοι Γραμματείς υπηρετούν κατά τη δημοσίευση του εν λόγω νόμου έπειτα από διαδικασία επιλογής, ολοκληρώνουν τη θητεία για την οποία έχουν επιλεγεί.

Όπως προκύπτει, τόσο από την αιτιολογική έκθεση όσο και από την τελολογική ερμηνεία της ως άνω διάταξης, από της δημοσιεύσεως του νόμου 4405/2016 στις 13-7-2016 λήγει η θητεία των γραμματέων στα Α.Ε.Ι. που υπηρετούσαν με αποφάσεις παράτασης στις εν λόγω θέσεις. Προς αποφυγή παρερμηνειών επισημαίνεται ότι η διάταξη καταλαμβάνει και όσους υπηρετούσαν στην καταργηθείσα, ήδη από το έτος 2011, θέση του Προϊσταμένου Γραμματείας. Παράλληλα, μετά τη δημοσίευση του ως άνω νόμου παύει η δυνατότητα της ανάθεσης των καθηκόντων των γραμματέων σε γενικό διευθυντή ή σε προϊστάμενο διεύθυνσης του Ιδρύματος και κατά συνέπεια οι εκδοθείσες, σε εφαρμογή της καταργηθείσης διάταξης, πράξεις ανάθεσης καθηκόντων πρέπει να ανακληθούν, ενώ είναι προφανές ότι δεν μπορούν να εκδοθούν νέες. Επίσης επισημαίνουμε ότι οι περί αναπλήρωσης διατάξεις του άρθρου 87 του Ν.3528/2007 (Α’ 26) «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.», δεν μπορούν να τύχουν αναλογικής εφαρμογής, δεδομένου ότι πρόκειται για ειδικές θέσεις των οποίων η πλήρωση διέπεται από ειδικές διατάξεις.

Τέλος με δεδομένο ότι η θέση του Γραμματέα δεν καταργείται με την ως άνω διάταξη, όσα από τα Ιδρύματα επιθυμούν μπορούν να προβούν στην προκήρυξη της θέσης.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr