τροπολογίες Πανεπιστήμια, τροπολογίες ΤΕΙ, τροπολογίες, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Υπουργείο Παιδείας Οι τροπολογίες με όλες τις αλλαγές που φέρνει το Υπ. Παιδείας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Οι τροπολογίες με όλες τις αλλαγές που φέρνει το Υπουργείο Παιδείας στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Τα Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr, δημοσιεύουν τις τροπολογίες με τις νομοθετικές ρυθμίσεις που προβλέπει το Σχέδιο Νόμου «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ».

Εννέα τροπολογίες για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ κατατέθηκαν στη Βουλή από το Υπουργείο Παιδείας.


Οι προτεινόμενες διατάξεις αποτελούν επείγουσα νομοθετική παρέμβαση με την οποία επιλύονται θέματα της καθημερινής λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και ενισχύεται το ακαδημαϊκό τους έργο. Παράλληλα αντιμετωπίζονται εκκρεμή για μεγάλο χρονικό διάστημα θέματα.

Ειδικότερα οι τροπολογίες αφορούν:

1. Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα τμήματα των ΑΕΙ

2. Τη λειτουργία του θεσμού του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στα ΑΕΙ

3. Πρακτική άσκηση των φοιτητών στα ΑΕΙ

4. Διαδικασία ίδρυσης μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων των ΑΕΙ και διαδικασία τροποποίησης  των εσωτερικών τους κανονισμών.

5. Ρυθμίσεις για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

6. Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό τμήμα Ειδικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

7. Την εναρμόνιση του προγράμματος τμήματος Επιστημών της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα αντίστοιχα τμήματα Καλών Τεχνών όλων των ΑΕΙ

8. Ρυθμίσεις για τα μέλη ΕΔΙΠ

9. Για τους φοιτητές που παρακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου

Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ΑΕΙ

Σκοπός της διάταξης είναι να ρυθμιστεί η λειτουργία και τα προσωρινά όργανα διοίκησης των μη αυτοδύναμων Τμημάτων των Α.Ε.Ι., τα οποία δεν διαθέτουν ικανό αριθμό Καθηγητών ή εγγεγραμμένους φοιτητές. Με τη διάταξη καθίσταται αποτελεσματική η ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία των Τμημάτων αυτών με απώτερο σκοπό την ανάπτυξη τους και την κατά το δυνατόν σύντομη πλήρη αυτονόμησή τους.

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του Πανεπιστημιακού Υποτρόφου στα ΑΕΙ της χώρας.

Ο θεσμός των πανεπιστημιακών υποτρόφων και αυτός του έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (Π.Δ. 407/1980) αποτελεί τη μοναδική δυνατότητα που έχουν τα Α.Ε.Ι., για την κάλυψη των έκτακτων διδακτικών αναγκών τους, γεγονός που πιστοποιείται από την πληθώρα σχετικών προκηρύξεων που είναι αναρτημένες στους ιστοτόπους Τμημάτων των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. . Τα προσόντα των εργαζόμενων ως πανεπιστημιακοί υπότροφοι είναι υψηλά και ενισχύουν το ακαδημαϊκό προφίλ των Τμημάτων στα οποία εντάσσονται.

Σύμφωνα με το αντικείμενο των συμβάσεων που συνάπτονται, οι πανεπιστημιακοί υπότροφοι εκτός από την ανάληψη της διδασκαλίας θεωρητικών και εργαστηριακών μαθημάτων, καλούνται να προσφέρουν ερευνητικό, επιστημονικό και οργανωτικό έργο στο Τμήμα. Με τον τρόπο αυτό συμμετέχουν ενεργά στην ακαδημαϊκή λειτουργία του Τμήματος, και έχουν τις ίδιες ακαδημαϊκές υποχρεώσεις με τα υπηρετούντα μόνιμα μέλη του διδακτικού/ερευνητικού προσωπικού.

Η πρόβλεψη της υφιστάμενης διάταξης, επιτρέπει τη χρηματοδότηση των θέσεών τους μόνο από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα αποκλείοντας ρητά την πρόσληψη πανεπιστημιακών υποτρόφων με την αξιοποίηση των κονδυλίων της ετήσιας ή/και πρόσθετης κρατικής επιχορήγησης προς το Α.Ε.Ι.. Με δεδομένη τη δυσμενή οικονομική συγκύρια και τη δυσκολία ανεύρεσης πόρων ή τη χρησιμοποίηση ίδιων κεφαλαίων των Α.Ε.Ι. , καθίσταται επιβεβλημένη η χορήγηση της δυνατότητας αξιοποίησης των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών στις εν δυνάμει πηγές χρηματοδότησης των θέσεων των πανεπιστημιακών υποτρόφων.

Ειδικότερα σύμφωνα με την παράγραφο 10 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193) παρέχεται η δυνατότητα χρήσης των ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων ετών για την κάλυψη της αμοιβής των έκτακτων επιστημονικών και εργαστηριακών συνεργατών. Έτσι με την προτεινόμενη διάταξη η πρόβλεψη αυτή επεκτείνεται και στους απασχολούμενους στα ιδρύματα με το θεσμό των πανεπιστημιακών υποτρόφων. Είναι δε προφανές ότι ειδικά για τα Ιδρύματα που διαθέτουν αδιάθετα ταμειακά υπόλοιπα προηγούμενων ετών και τα έσοδά τους από κάθε άλλη πηγή δεν επαρκούν για την κάλυψη της αμοιβής των πανεπιστημιακών υποτρόφων, η συγκεκριμένη δυνατότητα αποτελεί τη μόνη λύση για τη διατήρηση του θεσμού των πανεπιστημιακών υποτρόφων.

Τέλος για την αποφυγή καταστρατήγησης του σκοπού και της λειτουργίας του θεσμού αλλά και της επίλυσης ερμηνευτικών ζητημάτων που προέκυψαν κατά την εφαρμογή της υφιστάμενης διάταξης, κρίθηκε σκόπιμη η ρητή απαγόρευση για τη σύναψη συμβάσεων στα πλαίσια του θεσμού αυτού, με αφυπηρετήσαντα μέλη των Α.Ε.Ι (των αναφερόμενων στη διάταξη κατηγοριών) ή συνταξιούχους του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα ΑΕΙ

Για την πρακτική άσκηση των φοιτητών στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Χώρας, απαιτείται η έκδοση κοινής Υπουργικής απόφασης τεσσάρων ή και πλέον (ανάλογα με τη φύση της πρακτικής άσκησης) συναρμόδιων Υπουργείων. Για το προηγούμενο ακαδημαϊκό έτος (2014-2015) καθώς και για το τρέχον (2015-2016), λόγω της προκήρυξης των εθνικών εκλογών το Δεκέμβριο του έτους 2014 (Π.Δ. 173/2014 ΦΕΚ Α 277 /31.12.2014) και τον Αύγουστο του έτους 2015 (Π.Δ. 66/2015, ΦΕΚ Α'107/28.08.2015) και την αλλαγή των μελών του Υπουργικού Συμβουλίου, δεν κατέστη δυνατή ή έγκαιρη (εντός δηλαδή του ημερολογιακού και οικονομικού έτους) έκδοση της προβλεπόμενης για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Α.Ε.Ι. , κοινής υπουργικής απόφασης. Για το λόγο αυτό και για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας και την καταβολή των περιεχόμενων στις συνταχθείσες αποφάσεις ποσών στους δικαιούχους φοιτητές κρίνεται απαραίτητη η παρούσα ρύθμιση, η οποία μάλιστα έχει υποδειχθεί ως η μόνη ενδεδειγμένη από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους (ενδεικτικά αναφέρεται το με αριθμό πρωτοκόλλου 2/82765/0021/1.2.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Νομοθετικών και Κανονιστικών Πράξεων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικής Πολιτικής και Προϋπολογισμού της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους).

Διαδικασία ίδρυσης μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών

Με τη διάταξη του άρθρου 96 του ν. 4310/2014 μεταβιβάστηκε στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα η αρμοδιότητα ίδρυσης εργαστηρίων. Με τη ανωτέρω ρύθμιση αυτή αφενός απλοποιήθηκε και επιταχύνθηκε ουσιαστικά η διαδικασία ίδρυσης εργαστηρίων αφού πλέον δεν απαιτείται η προβλεπόμενη στις διατάξεις του άρθρου 7 του ν. 1268/1982 όπως είχε τροποποιηθεί, έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, και αφετέρου αποσυμφορήθηκε η διοίκηση από ένα μεγάλο πλήθος αιτημάτων που είχαν καταστεί και ανεπίκαιρα.

Η θεσπισθείσα με την ως άνω διάταξη ρύθμιση, αφορά αποκλειστικά τα εργαστήρια των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, χωρίς σε αυτή να υπάρχει ρητή αναφορά σε κλινικές, μουσεία και άλλες μονάδες. Επίσης δεν περιλαμβάνει πρόβλεψη για την διαδικασία τροποποίησης εσωτερικών κανονισμών, μετονομασίας, κατάργησης κλπ.. Τούτο ουσιαστικά σημαίνει ότι η αρμοδιότητα για ιδρύσεις κλινικών και λοιπών μονάδων καθώς και οι τυχόν μεταβολές τους διατηρούνται- παραμένουν στην αρμοδιότητα του Υπουργού Παιδείας και κατά περίπτωση του Υπουργού Οικονομικών. Η διατύπωση της ανωτέρω διάταξης δεν εξυπηρετεί το σκοπό για τον οποίο θεσπίστηκε Ως εκ τούτου προτείνεται η προώθηση της ακόλουθης διάταξης νόμου από την οποία δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Οι προτεινόμενες διατάξεις συμπληρώνουν τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που έχει αναληφθεί τους τελευταίους μήνες, με σκοπό την αποτελεσματικότερη λειτουργία και τη θεσμική θωράκιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Έτσι με την πρώτη παράγραφο του προτεινόμενου άρθρου, επαναδιατυπώνονται οι σχετικές με τη λειτουργία και την οργάνωση των βασικών λειτουργικών μονάδων του (Θεματική Ενότητα, Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα, και Ενότητα Πρακτικής Άσκησης) ο τρόπος και η διαδικασία της δημιουργίας, κατάργησης, μετονομασίας και συγχώνευσης τους, καθώς και η οργάνωση αυτών στα πλαίσια των παρεχόμενων από το Ίδρυμα προγραμμάτων σπουδών. Με τη δεύτερη και τρίτη παράγραφο, αποκαθίστανται αβλεψίες και επιφέρονται νομοτεχνικές βελτιώσεις σε πρόσφατα θεσμοθετημένες για το Ίδρυμα διατάξεις. Με την τέταρτη παράγραφο παρέχεται με την υφιστάμενη εξουσιοδοτική διάταξη της ανάθεσης αρμοδιοτήτων από τον Πρόεδρο στους Αντιπροέδρους του Ε.Α.Π., η διατήρηση από τον ίδιο της άσκησης των ανατιθέμενων αρμοδιοτήτων, διάταξη που κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι σύμφωνα με νομολογιακές παραδοχές «η αρμοδιότητα που έχει ανατεθεί σε ορισμένο όργανο δεν μπορεί να ασκηθεί νόμιμα από άλλο όργανο, ακόμη και ανώτερο του αρμοδίου, εκτός εάν υπάρχει ρητή αντίθετη ρύθμιση.» Τέλος με την πέμπτη παράγραφο εισάγεται ρητή εξαίρεση της υποχρέωσης της πιστοποίησης των προγραμμάτων της εξ' αποστάσεως (e-learning) εκπαίδευσης που εκπονούνται από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας, από το Κέντρο Πιστοποίησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου του παρόντος σχεδίου νόμου, είναι να αρθεί η ανισότητα ανάμεσα σε αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων (είτε Δημοτικής Εκπαίδευσης, είτε Προσχολικής Εκπαίδευσης είτε Ειδικής Αγωγής), σε κάποιους από τους οποίους παρέχονταν η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή του πτυχίου Παιδαγωγικού Τμήματος και σε άλλους όχι.

Το Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής Αγωγής όπως φαίνεται από την ονομασία του, αλλά κυρίως όπως προκύπτει από το Πρόγραμμα Σπουδών του προσφέρει πληθώρα μαθημάτων γενικής παιδαγωγικής και διδακτικής συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων. Επίσης πραγματοποιεί διετή υποχρεωτική πρακτική εξάσκηση σε σχολικές μονάδες γενικής και ειδικής αγωγής, καλύπτοντας έτσι πλήρως ως προς την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια τους αποφοίτους του. Άλλωστε και στον προηγούμενο νόμο (Ν.3848/2010, άρθρο 2 παρ. 3) σχετικά με την παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια, ήταν σαφές ότι δεν υπήρχε διαχωρισμός ανάμεσα στους αποφοίτους Παιδαγωγικών Τμημάτων καθώς προβλεπόταν ότι «Η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια πιστοποιείται .... με την κατοχή πτυχίου παιδαγωγικών τμημάτων Α.Ε.Ι.».

Με την προτεινόμενη ρύθμιση, αίρεται και η ανισότητα που δημιουργήθηκε ανάμεσα στους αποφοίτους του ιδίου Τμήματος (Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής), οι οποίοι, ανάλογα με το έτος εγγραφής τους, θα πιστοποιούνταν η παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την κατοχή του τίτλου σπουδών τους όσοι είχαν εγγραφεί στο Τμήμα έως το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013, ενώ οι εγγραφέντες από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014 δεν θα είχαν παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια με την απόκτηση του πτυχίου τους.

Τροποποίηση των π.δ. 85/2000 (ΦΕΚ Α'72/10.3.2000) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και π.δ. 96/2003 (ΦΕΚ Α'86/14-4-2003) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

Με το προτεινόμενο άρθρο τροποποιούνται οι διατάξεις των αναφερομένων σε αυτό Προεδρικών Διαταγμάτων με σκοπό των εναρμόνιση του προγράμματος Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με τα αντίστοιχα Τμήματα Καλών Τεχνών άλλων Α.Ε.Ι. της Χώρας και τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων του.

Ρυθμίσεις για την απασχόληση των μελών Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Σ.Υ.

Με την προτεινόμενη διάταξη ρυθμίζονται θέματα μελών Ε.Δ.Ι.Π. τα οποία απασχολούνται σε κλινικές ή εργαστήρια Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή νοσοκομείων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων (κεφάλαια αυτοτελούς διαχείρισης) ή πανεπιστημιακών κλινικών που είναι εγκατεστημένες σε νοσοκομεία που υπάγονται στο Ε.Σ.Υ., καθώς και σε εργαστήρια ή άλλες μονάδες των ίδιων. Τα καθήκοντα που επιτελούν τα μέλη ΕΔΙΠ στα εργαστήρια - κλινικές των Πανεπιστημιακών κλινικών και των νοσοκομείων των Πανεπιστημίων είναι άρρηκτα συνδεδεμένα με το εκπαιδευτικό έργο των Σχολών και των Τμημάτων της Ιατρικής : εκτός από το διδακτικό έργο της εργαστηριακής υποστήριξης προπτυχιακών εργασιών αλλά κυρίως μεταπτυχιακών εργασιών (διπλωματικών) και διδακτορικών διατριβών και στη συμμετοχή τους στα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων της Ιατρικής Σχολής, τα μέλη ΕΔΙΠ κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος υποστηρίζουν διδακτορικές διατριβές με εργαστηριακές τεχνικές οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με το ερευνητικό έργο τους. Ο ρόλος τους ως ειδικευμένων επιστημόνων με μακρόχρονη εργαστηριακή εμπειρία, στην εργαστηριακή υποστήριξη των ανωτέρω εργασιών (το διδακτικό τους έργο) είναι πολύ σημαντικός και άρρηκτα συνδεδεμένος με το κλινικό - εργαστηριακό έργο και το ερευνητικό έργο: στο κλινικό -εργαστηριακό έργο το οποίο αφορά κυρίως στην ανάπτυξη, τυποποίηση και την εφαρμογή εργαστηριακών- διαγνωστικών τεχνικών για την πρόληψη και διάγνωση νοσημάτων, την παρακολούθηση ή και την θεραπεία ασθενών. Πλην όμως η ευρύτητα αυτών των καθηκόντων δεν αποτυπώνεται στην υφιστάμενη διάταξη της υφιστάμενης στην παρ. 2 του άρθρου 29 του ν. 4009/2001 όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει και ο οποίος προβλέπει μόνο ότι τα μέλη της κατηγορίας ΕΔΙΠ «επιτελούν εργαστηριακό-εφαρμοσμένο διδακτικό έργο...........πτυχιακών ή άλλων εργασιών, υπό την ετιοπτεία των καϋηγητών της σχολής», δημιουργώντας τόσο ουσιαστικά όσο και νομικά προβλήματα κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, δεδομένου ότι καλούνται επί καθημερινής βάσεως να ασχοληθούν με κλινικά- εργαστηριακά καθήκοντα χωρίς επαρκές θεσμικό πλαίσιο γι' αυτό.

Παράλληλα, τα μέλη ΕΔΙΠ των Ιατρικών Σχολών και των Σχολών Επιστημών Υγείας παρέχουν κλινικό - εργαστηριακό έργο στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία, εργαστήρια και κλινικές, όπου γίνεται χρήση ανθυγιεινών και επικίνδυνων υλικών για την υγεία των εργαζομένων στους χώρους αυτούς. Ο διαχωρισμός κατά το δυνατόν των ανθυγιεινών και επικίνδυνων υλικών και εργασιών κατά κατηγορίες κινδύνου που αντιμετωπίζουν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π της Σχολής Επιστημών Υγείας έχει ως εξής: Στις κλινικές και εργαστηριακές εργασίες αντιμετωπίζουν ασθενείς φορείς μολυσματικών και μεταδοτικών ασθενειών όπως ηπατίτιδα, ΑΙΩ5, φυματίωση, πνευμονίες, νόσος τρελών αγελάδων, κάθε μορφής ιών και μολυσματικών βακτηριδίων, επιδημικές νόσοι, μύκητες, παράσιτα κλπ. Εργάζονται σε ακτινολογικά μηχανήματα, τα οποία εκπέμπουν ακτινοβολία μεγάλου ιονισμού (α, β, γ, χ). Είναι εκτεθειμένοι σε ραδιενεργές ουσίες, όπως ιώδιο, φώσφορος, τρίτιο, άνθρακας κλπ. Είναι εκτεθειμένοι σε καρκινογόνες μεταλλαξογόνες και τοξικές ουσίες (οξέα οργανικοί διαλύτες, ουσίες και υλικά βλαβερά, διαβρωτικά οξειδωτικά, εύφλεκτα, τοξικά, πτητικά, εκρηκτικά κλπ). Εργάζονται σε εργαστήρια ιστολογικά με καρκινικούς ιστούς και μολυσμένα παρασκευάσματα. Στα εν λόγω εργαστήρια γίνεται χρήση άκρως επικίνδυνων πτητικών και καρκινογόνων υλικών όπως: φορμόλη, ξυλόλη, παραφίνη, οξέα, όπως νιτρικό, οξικό μυρμηκικό, φορμικό προπυλικό, υδροχλωρικό κλπ. Επίσης, χρησιμοποιούνται ρητίνες, τετροξείδιο του οσμίου, οξικό ουρανίλιο (για το ηλεκτρονικό μικροσκόπιο) κ.λπ.

Για τους λόγους αυτούς είναι αναγκαίο τα μέλη Ε.ΔΙ.Π. των Ιατρικών Σχολών και των Σχολών Επιστημών Υγείας να λαμβάνουν τα ίδια επιδόματα κατά μισθολογική αναλογία με αυτά που λαμβάνουν και οι Καθηγητές και οι υπηρετούντες Λέκτορες οι οποίοι παρέχουν κλινικό έργο σε Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία και Κλινικές. Άλλωστε, αν τα μέλη Ε.ΔΙ.Π δεν παρείχαν το συγκεκριμένο έργο παράλληλα με τα ερευνητικά και διδακτικά τους καθήκοντα για την παροχή των συγκεκριμένων κλινικών υπηρεσιών, είτε θα έπρεπε να προσληφθεί εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό με μεγαλύτερο δημοσιονομικό κόστος, είτε θα έπρεπε οι ασθενείς να καταφεύγουν στον ιδιωτικό τομέα παροχής ιατρικών υπηρεσιών αυξάνοντας το κόστος που καταβάλλουν τα ασφαλιστικά ταμεία. Παράλληλα λόγω της πολυετούς και εξειδικευμένης εμπειρίας των επί θητεία υπηρετούντων στα Πανεπιστημιακά νοσοκομεία γιατρών δίνεται η δυνατότητα να υπηρετήσουν υπό τις ρητές και αυστηρά καθορισμένες προϋποθέσεις των κείμενων διατάξεων στον κλάδο Ε.Δ.Ι.Π. των Πανεπιστημίων.

Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίο η δυνατότητα χορήγησης δωρεάν εντύπων διδακτικών συγγραμμάτων.

Ρυθμίσεις για τα μη αυτοδύναμα Τμήματα των ΑΕΙ

1. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του ν. 2454/1997 (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α' 270) και ισχύει, προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Τμήματα των Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες α) διορισμού οκτώ (8) Καθηγητών ή υπηρετούντων Λεκτόρων, εκ των οποίων τουλάχιστον οι τέσσερις (4) στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και β) εγγραφής φοιτητών.»

2. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193) αντικαθίσταται ως εξής:

«α. Σε όσα Τμήματα Α.Ε.Ι. δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας του ν. 2454/1997 (Α' 7), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 121 του ν. 4316/2014 (Α' 270), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 51 του ν. 3149/2003 (Α' 141), λειτουργεί προσωρινή Συνέλευση Τμήματος, την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλοι οι Καθηγητές και υπηρετούντες Λέκτορες του Τμήματος καθώς και δύο (2) φοιτητές, που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού φοιτητών, η προσωρινή Συνέλευση λειτουργεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

β. Η προσωρινή Συνέλευση ορίζεται με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Δ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία ορίζεται και ο Πρόεδρος, ο οποίος πρέπει να προέρχεται από τη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αν. Καθηγητή του οικείου Τμήματος. Η προσωρινή Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Συνέλευση Τμήματος. Εντός προθεσμίας ενός μηνός από την πλήρωση των προϋποθέσεων αυτοδυναμίας του Τμήματος, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου Δ.Ε. η διαδικασία ορισμού Προέδρου Τμήματος και συγκρότησης της Συνέλευσης Τμήματος.

γ. Σε περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Συνέλευσης Τμήματος με λιγότερους από πέντε (5) Καθηγητές ή Λέκτορες από το οικείο Τμήμα, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη της προσωρινής Συνέλευσης μέχρι τον αριθμό πέντε (5) από Καθηγητές όλων των βαθμίδων των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης του μη αυτοδύναμου Τμήματος.»

Ρυθμίσεις για την αποτελεσματική λειτουργία του θεσμού του πανεπιστημιακού υποτρόφου στα Α.Ε.Ι. της χώρας.

Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195), όπως αυτή ισχύει με τις διατάξεις της παραγράφου 16 του άρθρου 34 του ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α' 24) και του άρθρου 95 του ν. 4310/2014 (ΦΕΚ Α' 298), και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου με τη διάταξη του άρθρου άρθρο 44 Ν.4369/2016 (ΦΕΚ Α 33/27.2.2016), αναριθμείται σε παρ. 7 και αντικαθίσταται ως εξής:

«6. α. Επιστήμονες ανεγνωρισμένου επιστημονικού κύρους είτε κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος είτε υποψήφιοι διδάκτορες είτε εξαιρετικής τεχνικής εμπειρίας, δύναται να απασχολούνται ως ακαδημαϊκοί υπότροφοι δια πράξεως του οικείου Τμήματος, για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, οργανωτικού, εργαστηριακού ή κλινικού έργου, καθοριζόμενου δια της συμβάσεως. Οι συμβάσεις που συνάπτονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο, δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων Α', Β' και Γ' του ν. 2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 (Α' 280). Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται μετά από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Συνέλευση Τμήματος. Η διάρκεια της συμβάσεως καθορίζεται για χρονικό διάστημα ενός ακαδημαϊκού έτους κατά περίπτωση, ανάλογα με τις ανάγκες του Τομέα δύναται δε να ανανεώνεται ή να παρατείνεται. Σε κάθε περίπτωση ο συνολικός χρόνος διάρκειας της σύμβασης δεν δύναται να υπερβεί τα τρία (3) ακαδημαϊκά έτη. β. Δεν είναι δυνατή η απασχόληση ως ακαδημαϊκών υποτρόφων των αφυπηρετησάντων μελών του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνταξιούχων του ευρύτερου δημόσιου τομέα, γ. Η απασχόληση των ανωτέρω δύναται να είναι πλήρης ή μερική και η κάλυψη της αποζημίωσης τους θα γίνεται από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Τμήμα ή από τη χρήση των αδιάθετων ταμειακών υπολοίπων προηγούμενων οικονομικών ετών του Ιδρύματος, χωρίς αύξηση της κρατικής επιχορήγησης προς το οικείο Α.Ε.Ι., εκτός και αν αυτή προέρχεται από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα».

Ρυθμίσεις για την υλοποίηση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών στα Α.Ε.Ι.

Οι κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδόθηκαν ή εκείνες που θα εκδοθούν και αφορούν την πρακτική άσκηση των φοιτητών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Χώρας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2014-2015 και 2015-2016, ισχύουν αναδρομικά από την ημερομηνία λήψεως της σχετικής απόφασης των αρμοδίων οργάνων του οικείου Α.Ε.Ι..

Διαδικασία ίδρυσης μετονομασίας, κατάργησης, συγχώνευσης Εργαστηρίων, Μουσείων, Κλινικών και λοιπών Μονάδων των Α.Ε.Ι. και διαδικασία τροποποίησης των εσωτερικών τους κανονισμών.

Το άρθρο 96 του ν. 4310/2014 (Α' 258) αντικαθίσταται ως ακολούθως: «

1. Μέχρι την έκδοση των οργανισμών τους τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα δύνανται να ιδρύουν Εργαστήρια, Κλινικές Μουσεία και λοιπές μονάδες με πράξη του Πρύτανη ή του Προέδρου κατά περίπτωση, μετά από απόφαση της Συγκλήτου ή της Συνέλευσης εκάστου ιδρύματος η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την προϋπόθεση ότι θα λειτουργούν αποκλειστικά με ίδιους πόρους και δεν θα βαρύνουν τον τακτικό προϋπολογισμό ή την κρατική επιχορήγηση του ιδρύματος.

2. Με την ίδια διαδικασία είναι δυνατή η μετονομασία, κατάργηση, συγχώνευση και τροποποίηση των εσωτερικών κανονισμών των κατά τα ως άνω, εργαστηριών κλινικών, μουσείων και λοιπών μονάδων.

3. Η παρούσα διάταξη ισχύει και για το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Μέχρι την αυτοδύναμη λειτουργία του Ε.Α.Π. η αναφερόμενη στην παράγραφο 1 πράξη υπογράφεται από τον Πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής έπειτα από αντίστοιχη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του.»

Ρυθμίσεις για την εύρυθμη λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 2 του νόμου 2552/1997 (ΦΕΚ Α' 266/24.12.1997) «Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» , όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής :

«2. α) Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις ακόλουθες Σχολές: (α) Κοινωνικών Επιστημών, (β) Ανθρωπιστικών Σπουδών, (γ) Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας, (δ) Εφαρμοσμένων Τεχνών. Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορεί να ιδρύονται, να καταργούνται, να συγχωνεύονται, να κατατέμνονται ή να μετονομάζονται Σχολές του Ε.Α.Π., κατά τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. β) Οι Σχολές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών. Κάθε Πρόγραμμα Σπουδών συγκροτείται από συνδυασμούς Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.), Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.) ή και Ενότητας Πρακτικής Ασκησης (Ε.Π.Α.) . Με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., μπορούν να δημιουργούνται, να καταργούνται, να μετονομάζονται ή και να συγχωνεύονται Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. των Σχολών. Δεν επιτρέπεται η δημιουργία μίας Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. ή Ε.Π.Α. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο σε περισσότερες από μία Σχολές. Το περιεχόμενο και η δόμηση σε εργαστηριακούς κύκλους της Ε.Θ.Ε. και της Ε.Π.Α. καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από πρόταση της Κοσμητείας, ν) Τα Προγράμματα Σπουδών καθορίζονται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση της Κοσμητείας, και εγκρίνονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση της αντίστοιχης Κοσμητείας, προσδιορίζεται το ειδικότερο περιεχόμενο των μαθημάτων και εντάσσονται οι σχετικές Θ.Ε., Ε.Θ.Ε. και Ε.Π.Α. στα αντίστοιχα Προγράμματα Σπουδών, δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη ή πρόταση των αντίστοιχων Κοσμητειών και έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, είναι δυνατή η κατάρτιση Προγράμματος Σπουδών από δύο ή περισσότερες Σχολές του Ε.Α.Π. με το συνδυασμό Θ.Ε. που ανήκουν σε αυτές, Η γνώμη της Κοσμητείας θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος στην Κοσμητεία, ε) Ως Διευθυντής Προγράμματος Σπουδών για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών ορίζεται από τον Κοσμήτορα εκ περιτροπής, για περίοδο δύο (2) ετών και κατά σειρά αρχαιότητας, ένας εκ των καθηγητών του Ε.Α.Π. που είναι συντονιστής μιας από τις Θ.Ε. του προγράμματος αυτού. Σε περίπτωση που υπηρετεί μόνο ένας καθηγητής της ως άνω κατηγορίας, η θητεία του ως Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ανανεώνεται. Σε περίπτωση που δεν υπηρετεί κανένας καθηγητής της ανωτέρω κατηγορίας, η διάταξη επεκτείνεται κατά σειρά στους Αναπληρωτές Καθηγητές του Ε.Α.Π., στους καθηγητές και αναπληρωτές καθηγητές που είναι μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. Τα καθήκοντα του Διευθυντή Προγράμματος Σπουδών ορίζονται στον εσωτερικό κανονισμό του Ε.Α.Π..

2. Στο πρώτο εδάφιο της περ. α' της παρ. 12 του άρθρου 5 του νόμου 2552/1997 (Α' 266) μετά το κόμμα (,) στη λέξη «προβλέπονται» και πριν από τη λέξη «και» προστίθεται το διαζευκτικό «ή» .

3. Η τελευταία φράση του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997 (Α' 266) αντικαθίσταται ως εξής :

«Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος της Δ.Ε.»

4. Στο εδάφιο βΝ της παρ. 7 του άρθρου 10 του ν. 2552/1997, όπως ισχύει προστίθεται φράση ως εξής :

Μετά την τελεία ( . ) που έχει τεθεί στο τέλος της φράσης «για οποιονδήποτε άλλο λόγο» και πριν από την έναρξη της φράσης «Σε

περίπτωση παραίτησης......» προστίθεται η φράση «Ο Πρόεδρος μπορεί σε

κάθε περίπτωση να ασκήσει ο ίδιος τις ανατιθέμενες αρμοδιότητες».

5. Στο τέλος του δευτέρου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4368/2016 (ΦΕΚ Α' 21/21.2.2016) μετά τη φράση «.... δραστηριοποιείται στην Ελλάδα σε αυτά» και πριν από την τελεία ( . ) που ακολουθεί, προστίθεται κόμμα (,) και φράση ως εξής : «εκτός αυτών που λειτουργούν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας».

Επέκταση του προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής επάρκειας στο Παιδαγωγικό Τμήμα Ειδικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

Η περίπτωση γ' της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 3848/2010 (ΦΕΚ Α' 71) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της από την περ. γ' της παρ. 22 του άρθρου 36 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α' 193) αντικαθίσταται ως εξής: «Με την κατοχή πτυχίου Παιδαγωγικών Τμημάτων Α.Ε.Ι. (Παιδαγωγικών Τμημάτων Δημοτικής Εκπαίδευσης, Τμημάτων Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής -Ψυχολογίας, Τμημάτων Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής και Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής)». Η ισχύς της παρούσας άρχεται από την έναρξη ισχύος του ν. 4186/2013 (Α' 193).

Τροποποίηση των π.δ. 85/2000 (ΦΕΚ Α'72/10.3.2000) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και π.δ. 96/2003 (ΦΕΚ Α'86/14-4-2003) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων».

1. Το π.δ. 85/2000 (ΦΕΚ Α' 72/10.3.2000) «Ίδρυση Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» όπως τροποποιήθηκε με το π.δ. 96/2003 (ΦΕΚ Α'86/14-4-2003) «Μετονομασία του Τμήματος Επιστήμων της Τέχνης στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων» και ισχύει, τροποποιείται ως εξής:

α) Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής : «1. Ιδρύεται στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.»

β) Η παράγραφος 3 του άρθρου 1 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής : «3. α. Το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης έχει ως αποστολή:

α) να καλλιεργεί και να προάγει τις τέχνες με την ακαδημαϊκή και την εφαρμοσμένη διδασκαλία των εικαστικών τεχνών - ζωγραφική, γλυπτική, πολυμέσα/ γραφικές τέχνες, να παρέχει τις απαραίτητες θεωρητικές και τεχνολογικές γνώσεις στη φωτογραφία, το βίντεο, τις ψηφιακές μορφές τέχνης (κινούμενο σχέδιο, τρισδιάστατη κινούμενη εικόνα- 3ηϊΓΠ3ΐΐοη), τη γραφιστική και να συμβάλει στην ανάπτυξη της αισθητικής παιδείας και στην προώθηση του πολιτισμού. Παράλληλα, το Τμήμα θα εκπαιδεύει τους φοιτητές του στην ιστορία και θεωρία της τέχνης. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στα επιμέρους αντικείμενα που ορίζουν τις διακριτές κατευθύνσεις του πτυχίου ως ειδικευμένους και σαφώς προσδιορισμένους ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς προσανατολισμούς : α Ζωγραφική, β. Γλυπτική, γ. Πολυμέσα - Γραφικά Τέχνες, δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.

β) Να παρέχει στους φοιτητές τα απαραίτητα εφόδια που εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτισή τους για καλλιτεχνική, επιστημονική και επαγγελματική σταδιοδρομία.

γ) Να παρέχει ειδική μόρφωση και κατάρτιση των φοιτητών για τη διδασκαλία των καλλιτεχνικών μαθημάτων και της αισθητικής αγωγής και ιστορίας της τέχνης στα σχολεία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

δ) Οι πτυχιούχοι του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης με βάση τις εξειδικευμένες επιστημονικές γνώσεις έχουν τη δυνατότητα της επαγγελματικής ενασχόλησης σε φορείς του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα -Πανεπιστήμια, Επιστημονικά Ινστιτούτα, Μουσεία, Πινακοθήκες- οι οποίοι έχουν ως αντικείμενο δραστηριότητας την τέχνη σε μία ή περισσότερες κατευθύνσεις και ειδικεύσεις από αυτές που λειτουργούν στο Τμήμα. Ακόμη, έχουν τη δυνατότητα να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή Δευτεροβάθμια εκπαίδευση τα Καλλιτεχνικά μαθήματα - Αισθητική Αγωγή καθώς και την Ιστορία της Τέχνης, ή και να εργαστούν ως ελεύθεροι επαγγελματίες. Οι πτυχιούχοι του Τμήματος που επιθυμούν να ασκήσουν τη διδασκαλία της τέχνης στην εκπαίδευση, ανεξαρτήτως κατεύθυνσης, είναι υποχρεωμένοι να παρακολουθήσουν και να εξεταστούν επιτυχώς στα προβλεπόμενα από το πρόγραμμα σπουδών και τον κανονισμό του Τμήματος παιδαγωγικά μαθήματα.» γ) Το άρθρο 2 όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής : « Άρθρο 2

Εισαγωγή Φοίτηση - Διάρκεια Σπουδών - Τίτλοι - Κατευθύνσεις

1. Ο αριθμός των κατ7 έτος εισακτέων στο Τμήμα ορίζεται με τη διαδικασία του άρθρου 1 παρ.5 του ν.1351/1983 (Α 56), όπως ισχύει κάθε φορά.

2. Η εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα γίνεται με τη διαδικασία του εδαφ. γ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.2525/1997 (Α' 188), όπως ισχύει κάθε φορά.

3. Η ελάχιστη υποχρεωτική διάρκεια φοίτησης στο Τμήμα για τη λήφη του πτυχίου ορίζεται σε δέκα (10) εξάμηνα σπουδών.

4. Από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης απονέμονται τίτλοι σπουδών μέχρι και διδακτορικού διπλώματος.

5. Το ενιαίο πτυχίο του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης προσδιορίζεται από τις κατευθύνσεις: α) Ζωγραφικής, β) Γλυπτικής και γ) Πολυμέσων - Γραφικών Τεχνών, δ) Ιστορίας και Θεωρίας της Τέχνης. Ο χρόνος έναρξης και το ακαδημαϊκό εξάμηνο λειτουργίας κάθε κατεύθυνσης και ειδίκευσης, όπως η διαδικασία επιλογής και έγγραφης των φοιτητών, καθορίζονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Η κατεύθυνση αναγράφεται στο πτυχίο που απονέμεται από το Τμήμα.»

2. Η ισχύς του παρόντος άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018.

Ρυθμίσεις νια την απασχόληση των μελών Ε.Δ.Ι.Π. των Α.Ε.Ι. σε κλινικές, εργαστήρια και λοιπές μονάδες Πανεπιστημιακών νοσοκομείων ή πανεπιστημιακών κλινικών του Ε.Σ.Υ. και λοιπές ρυθμίσεις.

1. α) Στην παρ. 2 του άρθρου 29 ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α 195) προστίθεται εδάφιο δ' ως εξής: «Τα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια, η μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι., και να αμείβονται από την εκτέλεση του κλινικού αυτού έργου το οποίο δεν παρεμποδίζει τα διδακτικά τους καθήκοντα».

β) Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 13 ν.2889/2001 (ΦΕΚ Α 37) προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Στα μέλη του Ε.ΔΙ.Π. που εργάζονται σε Πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι. και παρέχουν κλινικό-εργαστηριακό έργο, καταβάλλεται ειδική αμοιβή ανάλογη προς αυτή των πανεπιστημιακών ιατρών, το ύφος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Υγείας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων».

2. Στην περ. δ της παρ. 3 του άρθρου 79 του ν. 4009/2011 (Α'195) όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 (Α' 193) προστίθενται λέξεις ως εξής :

Στη πρώτο εδάφιο μετά τη λέξη «μόνιμα» τίθενται οι λέξεις «ή επί θητεία» και μετά τη λέξη «Ίδρυμα» διαγράφεται το κόμμα (,) και τίθενται οι λέξεις «ή στα νοσοκομεία αυτού» και ακολουθεί κόμμα (,).

Δωρεάν συγγράμματα και στους φοιτητές που φοιτούν για δεύτερο πτυχίο

Στο άρθρο 37 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ 195) προστίθεται παράγραφος 6 ως εξής:

«6. α) Στους φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη δεύτερου πτυχίου χορηγούνται δωρεάν έντυπα διδακτικά συγγράμματα. β) Από της δημοσιεύσεως του παρόντος καταργείται κάθε αντίθετη γενική ή ειδική διάταξη καθώς και η διάταξη της περ. αα) της παρ. 10 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr