18 διατάξεις, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, κατατεθούν στη Βουλή Οι 18 διατάξεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που θα κατατεθούν στη Βουλή

Οι 18 διατάξεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ που θα κατατεθούν στη Βουλή

Δεκαοκτώ είναι οι διατάξεις που περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, στο Σχέδιο Νόμου για την Ερευνα, που αφορούν την εύρυθμη λειτουργία των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ το οποίο θα κατατεθεί, προς ψήφιση, στη Βουλή, τις επόμενες ημέρες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τις, υπό κατάθεση στη Βουλή, διατάξεις:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Α. Αμοιβές Αναπληρωτών ΤΕΙ

1.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Τα έξοδα παράστασης του Πρύτανη και των Αναπληρωτών Πρύτανη των Πανεπιστημίων και του Προέδρου και των Αναπληρωτών Προέδρων των Τ.Ε.Ι,, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, των Κοσμητόρων και των Προέδρων Τμημάτων καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι Αναπληρωτές Πρύτανη των Πανεπιστημίων και οι Αναπληρωτές Πρόεδροι των Τ.Ε.Ι., δύναται να απαλλάσσονται μέρους των διδακτικών τους καθηκόντων έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος στο οποίο υπηρετούν σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 7 του άρθρου 2 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ Α1 218/23.10.1997) όπως ισχύει.».    ;

Β. Αφαιρουνται αρμοδιότητες Συμβουλίων ΑΕΙ

2.    Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 15 του άρθρου 80 του ν. 4009/2011 προστίθεται εδάφιο με το εξής περιεχόμενο:

« Οι διατάξεις της παρ. 3 και 4 του άρθρου 58 του παρόντος νόμου, εφαρμόζονται αναδρομικά από συστάσεώς τους στα ως άνω ειδικά νομικά πρόσωπα, χωρίς άλλη διατύπωση και μέχρι την οριστική τους κατάργηση ή συγχώνευση. Όπου στις διατάξεις αυτές αναφέρεται το Συμβούλιο του Ιδρύματος τη σχετική αρμοδιότητα ασκεί η Σύγκλητος, η οποία μπορεί με απόφασή της να μεταβιβάζει μέρος ή το σύνολο των σχετικών αρμοδιοτήτων της στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ειδικού νομικού προσώπου.».

Γ. Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης

3.    Η παράγραφος 2 του άρθρου 331 του ν.5343/1932 (Α1 86), όπως ισχύει, και το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 26 του π.δ. 160/2008 (Α' 220), τροποποιούνται ως εξής:

«Μέλος ΔΕΠ ή ΕΠ απέχει υποχρεωτικά από την άσκηση των καθηκόντων του εάν καταδικάστηκε σε στερητική της ελευθερίας ποινή από πρωτόδικο δικαστήριο για πράξη σε βαθμό κακουργήματος ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, δωροδοκία, πλαστογραφία, απιστία σχετική με την υπηρεσία ή για έγκλημα σχετικά με το νόμισμα ή κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή είναι προσωρινά κρατούμενος για οποιοδήποτε έγκλημα για όσο χρόνο κρατείται».

Δ. Αδειες

4.    Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής: «7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προ βλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων ή της άδειας άνευ αποδοχών, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και επιστημόνων του άρθρου 5 του π.δ. 407/80 (Α' 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α' 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή, με τη μεταφορά του ποσού στον τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος. Σε περίπτωση κατά την οποία διαρκούντος του ακαδημαϊκού έτους λήξει ο χρόνος της άδειας ή της αναστολής καθηκόντων ή της άδειας άνευ αποδοχών των Καθηγητών και Λεκτόρων, οι αποδοχές της ως άνω κατηγορίας προσωπικού δύνανται να καταβάλλονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ιδρύματος ή ίδιους πόρους του Ιδρύματος.».

Ε. Πανεπιστήμιο και Πολυτεχνείο Κρήτης

5.    Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ A' 112/9.5.1980) «Περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Κρήτης», γιά την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ' αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και το σύνολο των Τμημάτων τους και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ' της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α' 203) καταργείται.

Ζ. Σύννομες οι συμβάσεις

6.    Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α' 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α' 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α' 149) και την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α' 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

Η. Μετακίνηση πανεπιστημιακών

7.    Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α' 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α' 24), προστίθεται περίπτωση ε' ως εξής:

«ε) Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γίνει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του Τμήματος της ίδιας Σχολής».

Θ. Διδακτορικά με συνεπίβλεψη (ΤΕΙ)

8.    Η παράγραφος 5 του άρθρου 39 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. α) Για κάθε υποψήφιο διδάκτορα ορίζεται, με απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών, καθηγητής του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως επιβλέπων, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Με την ίδια διαδικασία μπορεί να ορίζονται περισσότεροι του ενός επιβλέποντες καθηγητές του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. ή αντίστοιχης βαθμίδας ερευνητές ερευνητικού ιδρύματος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Στην περίπτωση συνεργασίας Α.Ε.Ι. και ερευνητικού κέντρου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 42, δύναται ο επιβλέπων να είναι ερευνητής εφόσον αυτό προβλέπεται στο πρωτόκολλο συνεργασίας και ύστερα από απόφαση της κοσμητείας της σχολής μεταπτυχιακών σπουδών.

β) Τμήματα των Τ.Ε.Ι. μπορούν να συμπράττουν με Τμήματα ή Σχολές των Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη. Η σύμπραξη συνίσταται στον ορισμό, για κάθε υποψήφιο διδάκτορα, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των Τμημάτων Καθηγητή ΤΕΙ του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με αυτό για το οποίο ενδιαφέρεται ο υποψήφιος διδάκτορας, ως συνεπιβλέποντα, με τη συναίνεση του ίδιου του οριζομένου. Τα κριτήρια τα οποία πρέπει να πληρούν Τμήματα των Τ.Ε.Ι. για να συμπράττουν με Τμήματα Πανεπιστημίων της ημεδαπής για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών με συνεπίβλεψη καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο για την υλοποίηση της παρούσης ζήτημα καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Η.  ΕΚΠΑ

9.    Με το παρόν κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (ΦΕΚ Β' 1317/30-5-2013) και 22-3-2012 (ΦΕΚ Β' 1649/11-5-2012) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης, μονιμοποίησης, διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιοσδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του νόμου 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012, Το παρόν αφορά τους διορισμούς όλων των καθηγητών οποιοσδήποτε βαθμίδας ανεξαρτήτως ύπαρξης η μη δικαστικής προσφυγής κατά της εκλογής».

Θ. Ο πρόεδρος του ΕΣΥΠ απαλάσσεται από τα διδακτικά καθήκοντα

10.    Στο προτελευταίο εδάφιο της περίπτωσης γ) της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του νόμου 2817/2000 (ΦΕΚ A' 78/14.03.2000) μετά τη φράση «Η θητεία του Προέδρου είναι τριετής.» προστίθεται φράση «Κατά τη διάρκεια της θητείας του ο Πρόεδρος απαλλάσσεται των διδακτικών καί διοικητικών καθηκόντων του στο Πανεπιστήμιο ή στο Τ.Ε.Ι. στο οποίο υπηρετεί».

Ι. Καθηγητές Ιατρικής

1.    Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α' 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων» προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α' 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

Κ. Φορολογητέο εισόδημα από συνέδρια και βιβλιοθήκη

2.    Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ' εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών.

Λ. Απαλλαγές των ΑΕΙ από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

3.    Το άρθρο 82 του ΒΔ της 249/20.10.1958, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής : «Αρθρο 82-Μ.

Μ. Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές

1.    Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος δικαίωμα και εισφορά: α) το ελληνικό δημόσιο και ο οργανισμός τοπικής αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί , γ) τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και 6) εκείνοι ο οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους τέλη, δικαιώματα και εισφορές.».

Ν. Απαλλαγές των ΑΕΙ από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα

4.    Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 1337/1983 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ, κατόπιν δήλωσής τους στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία, απαλλάσσονται από την καταβολή εισφοράς σε χρήμα για όσο διάστημα η εντασσόμενη στο σχέδιο έκταση χρησιμοποιείται από αυτά για εκπαιδευτικούς ή ερευνητικούς εν γένει σκοπούς. Η απαλλαγή αίρεται αυτοδικαίως σε περίπτωση εμπορικής αξιοποίησης της σχετικής έκτασης. Η απαλλαγή ισχύει και για τις ήδη εκδοθείσες πράξεις εισφοράς σε χρήμα, καθ' ο μέρος δεν έχουν εξοφληθεί, εφόσον υποβληθεί σχετική αίτηση εντός χρονικού διαστήματος τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου».

Ξ. Υποτροφίες

5.    Στο άρθρο 56 του Ν. 4182/2011 προστίθεται νέα παράγραφος 4 ως εξής:

«4. Οι υποτροφίες που χορηγούνται στα πλαίσια εξυπηρέτησης του ειδικού σκοπού της, κατά την παρ. 2 του άρθρου 50, καταλειπόμενης περιουσίας, εκπίπτουν ως δαπάνη, κατά την έννοια του άρθρου 22 του Ν. 4172/2014, από τα φορολογητέα έσοδα του υπόχρεου.»

Ο. Προμηθευτές

6.    Στο άρθρο 13 παρ. 6 του ν. 2503/1997 προστίθεται τελευταίο εδάφιο, ως εξής:

«Από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας παραγράφου 6 εξαιρούνται τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι., τα οποία διενεργούν αυτοτελώς τη διαδικασία ανάδειξης προμηθευτών -χορηγητών, για προμήθειες των ειδών που αναφέρονται ανωτέρω»

Π. ΕΛΚΕ  Παν. Κρήτης

7.    Δαπάνες του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του Πανεπιστημίου

Κρήτης, διενεργηθείσες μεταξύ των ετών από 1996 έως και 2004 δυνάμει της κοινής υπουργικής απόφασης ΚΑ/679/1996 {Β' 826) για λοιπές (εκπαιδευτικές, επιμορφωτικές, αναπτυξιακές κλπ.) δραστηριότητες του Πανεπιστημίου, πλην των αμιγώς ερευνητικών, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως «ανοίκειες πληρωμές» με την υπ' αριθμ. πρωτ. 4938/30.6.2005 έκθεση διαχειριστικού ελέγχου της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικής Επιθεώρησης, όπως συμπληρώθηκε με την υπ' αριθμ. πρωτ. 938/10.2.2006 έκθεση, θεωρούνται εφεξής νόμιμες.

Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και κάθε ποσό τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων, που συνδέονται με δαπάνες του προηγούμενου εδαφίου, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος, δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.

Ρ. ΕΚΠΑ-ΑΠΘ

8.    Στη διάταξη του πρώτου εδαφίου του άρθρου 31 του ν. 4186/2013 (ΦΕΚ Α'193) όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από τη διάταξη του άρθρου 46 του νόμου 4331/2015 (ΦΕΚ A'69/2-7-2015) μετά τον αριθμό «2» τίθεται κόμμα « ,» και προστίθεται φράση ως εξής : «οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οι εργαζόμενοι στο Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης».

Σ. Κατ εξαίρεση εγγραφές στο ΕΜΠ και ΕΚΠΑ

9.    Κατ' εξαίρεση για ανθρωπιστικούς λόγους και για λόγους προστασίας θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων:

α) Η …, φοιτήτρια της Σχολής ... Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας εγγράφεται κατ' εξαίρεση στην κατεύθυνση του Δομοστατικού Μηχανικού της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

β) Η … φοιτήτρια του Τμήματος ...του Πανεπιστημίου της Δαμασκού της Συρίας, εγγράφεται κατ' εξαίρεση στο Τμήμα Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Σπουδών του Εθνικού κφ. Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ

Επίσης στο με το ίδιο Σχέδιο Νόμου ρυθμίζονται τα ακόλουθα διοικητικά Θέματα των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ1:

Στην παράγραφο 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195) όπως ισχύει, προστίθεται φράση «για τετραετή θητεία».

2.    Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β' της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α' 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161/30.11.2015) η φράση «Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και για την εκλογή των Κοσμητόρων» διαγράφεται.

3.    Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ' της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α' 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161/30.11.2015) η φράση «Το ίδιο ισχύει και για την εκλογή των Κοσμητόρων» διαγράφεται.

4.    Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης ε' της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α' 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α' 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161/30.11.2015) η φράση «και κοσμήτορες» διαγράφεται.

5.    Όλες οι διαδικασίες για την ανάδειξη Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν μετά τη δημοσίευση του άρθρου 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ A' 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α' 161/30.11.2015), έχουν νομίμως διενεργηθεί, και οι διορισμοί των Κοσμητόρων που εκδόθηκαν σε εφαρμογή των ίδιων διατάξεων είναι νόμιμοι.

6.    Στην παράγραφο 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α' 195) όπως ισχύει,

προστίθενται περιπτώσεις ιη) και ιθ) ως εξής:

«ιη. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατή η μεταφορά πόρων από τον τακτικό προϋπολογισμό, οι οποίοι αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας, φύλαξης, συντήρησης καθώς και παροχή υπηρεσιών στις Εταιρείες διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, με σκοπό την αποτελεσματικότερη αξιοποίησή τους. Για τη μεταφορά των ανωτέρω πόρων ο Πρύτανης καταθέτει αιτιολογημένη και κοστολογημένη έκθεση στη Σύγκλητο. Η έκθεση αιτιολογεί την εξοικονόμηση πόρων, την επιτάχυνση των διαδικασιών και τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών που προκύπτουν από τη αυτή την ενέργεια. Η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας του οικείου Ιδρύματος, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέσει τους ανωτέρω πόρους αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των σκοπών για τους οποίους μεταφέρονται και προς όφελος του Ιδρύματος και να συνάπτει συμβάσεις με νομικά ή φυσικά πρόσωπα. Εντός του πρώτου τριμήνου κάθε οικονομικού έτους, η Εταιρία Διαχείρισης και Αξιοποίησης Περιουσίας υποβάλει στη Σύγκλητο λεπτομερή έκθεση πεπραγμένων για την αξιοποίηση των πόρων που της διατέθηκαν, κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος.

ιθ) Με απόφαση των αρμοδίων οργάνων του Πανεπιστημίου είναι δυνατόν:

α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος

Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής,

εκτός από τις πιστώσεις που αναφέρονται:

αα) σε κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού,

ββ) στη σίτιση φοιτητών,

γγ) στο σύνολο εσόδων και εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα για τους κατωτέρω σκοπούς αποκλειστικά:

αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωση έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων, ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού, γγ) την εξόφληση εντός του επόμενου οικονομικού έτους αναληφθείσας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος υποχρέωσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή έχει εγκριθεί και αναληφθεί νομίμως κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το ίδιο έτος, και υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού.

Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.

γ) να αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου Ιδρύματος, με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής του.

7.    Η διάταξη της περίπτωσης γ της παραγράφου 22 του άρθρου 80 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ A' 195/6-9-2011) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τη δημοσίευση του Οργανισμού κάθε Ιδρύματος σύμφωνα με το άρθρο 5 και το|υ Εσωτερικού Κανονισμού του , σύμφωνα με το άρθρο 6, τα προβλεπόμενα σε αϋτούς ζητήματα ρυθμίζονται με αποφάσεις της Συγκλήτου που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

8.    Τα λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτανικά Συμβούλια, τα οποία συστήθηκαν με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α'195), θεωρούνται νομίμως συσταθέντα από της συστάσεώς τους και νομίμως λειτουργούν σύμφωνα με τις εκδοθείσες αποφάσεις των Συγκλήτων των Πανεπιστημίων τους.

9.    Τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 και των οποίων η λειτουργία έληξε κατά τη δημοσίευση του παρόντος, εξακολουθούν νομίμως να λειτουργούν και μετά την προβλεπόμενη από τα ιδρυτικά τους Προεδρικά Διατάγματα διάρκεια, υπαγόμενα στις ισχύουσες για τη λειτουργία των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (Ε.Π.Ι.Α) διατάξεις. Η ισχύς της παρούσης άρχεται από 1-1-2016.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr