Το Υπουργείο Παιδείας για τις προσλήψεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Υπουργείο Παιδείας, προσλήψεις, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ

Το Υπουργείο Παιδείας για τις προσλήψεις στα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Μετά από χρόνια στην "κατάψυξη"," ξεπαγώνουν" οι προσλήψεις στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση καθώς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχει κινήσει τις διαδικασίες ολοκλήρωσης των εκκρεμών διορισμών των προηγούμενων ετών, απαναλαμβάνει με σημερινή ανακοίνωση το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας:

Α. Ήδη εγκρίθηκε αίτημα για 86 εκκρεμείς προσλήψεις καθηγητών μελών ΔΕΠ/ΕΠ και  η αρμόδια υπηρεσία του ΥΠ.Π.Ε.Θ. έχει προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας διορισμού των πρώτων σαράντα τεσσάρων (44) και δέκα οκτώ (18) μελών Δ.Ε.Π. και Ε.Π. αντίστοιχα. Για τους υπόλοιπους διοριστέους, η υπηρεσία θα προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες, μόλις οι σχετικές πράξεις αποσταλούν από τα οικεία Ιδρύματα.

Β. Επίσης, το ΥΠ.Π.Ε.Θ έχει κινήσει τις διαδικασίες διορισμού εκατόν ενενήντα πέντε (195) μελών ειδικού διδακτικού και εργαστηριακού προσωπικού (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π.) στα Πανεπιστήμια, τις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

Γ. Επιπλέον, ζητήθηκε, με έγγραφο της 13ης Ιανουαρίου προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η έγκριση πεντακοσίων (500) προσλήψεων (Δ.Ε.Π.-Ε.Π.) στα Πανεπιστήμια, τα Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε..

Δ. Παράλληλα έχουν κατανεμηθεί στα Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι. και την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 154 θέσεις - πιστώσεις, για την πρόσληψη διδακτικού και εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλύψουν έκτακτες διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων τους κατά το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016, ενώ αποκλειστικά για τα ΤΕΙ και την ΑΣΠΑΙΤΕ κατανεμήθηκαν 647 θέσεις έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες των Ιδρυμάτων σε προσωπικό.

Ε. Και στις δύο αποφάσεις κατανομής ελήφθησαν υπόψη οι αιτούμενες θέσεις για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι ιδιαίτερες ανάγκες των Ιδρυμάτων (π.χ. λειτουργία νέου Τμήματος, έλλειψη μόνιμου προσωπικού σε Τμήματα), καθώς και η κατανομή του προηγούμενου ακαδημαϊκού έτους.

Ζ. Επιπρόσθετα το ΥΠ.Π.Ε.Θ. με έγγραφό του προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις 24-11-2015, αιτήθηκε την έγκριση της κίνησης διαδικασιών επιπλέον πρόσληψης ογδόντα έξι (86) εκτάκτων εκπαιδευτικών της παρ.10 του άρθρ.39 του Ν.4186/2013 (ΦΕΚ193/τ.Α΄) για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 στο Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας λόγω υπερεπάρκειας των ταμειακών διαθεσίμων του Ιδρύματος.