Εθνικός Διάλογος: Προτάσεις που αφορούν Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Εθνικός Διάλογος, Προτάσεις, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Εθνικός Διάλογος: Προτάσεις που αφορούν Πανεπιστήμια, ΤΕΙ και Ανοικτό Πανεπιστήμιο

Τις προτάσεις της “Ομάδα REN - Reform Education Now!”-την οποία δημοσίευσε το esos - πολλά σημεία της οποίας θα προκαλέσουν θα φέρει η Επιτροπή Εθνικού Διαλόγου για την παιδεία στον Δημόσιο Εθνικό Διάλογο της ερχόμενης Τρίτης, που θα πραγμαυοποιηθεί στο αμφιθέατρο της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας (συμβολή Λεωφόρου Αλεξάνδρας και Βασιλίσσης Σοφίας), με ακροατές οι οποιοι θα εισέλθουν μόνο αφού έχουν λάβει πρόσκληση.

Η “Ομάδα REN - Reform Education Now!” στην πρόταση η οποία θα συζητηθεί την Τρίτη:

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΤΑ ΤΕΙ ως υβρίδια και προτείνει κάποια από αυτά να μετατραπούν σε Επαγγελματικές Σχολές.

ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΑΕΙ

Κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.

Εφόσον επιλέγεται η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Τα μαθήματα εξέτασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Ανοικτό Πανεπιστήμιο: Σταδιακή κατάργησή του με ενσωμάτωση των λειτουργιών του στα ΑΕΙ. Για παράδειγμα μπορούν να προωθηθούν η εξ’ αποστάσεως πανεπιστημιακή εκπαίδευση, η απλοποίηση της διοικητικής δομής, η ίδρυση εργαστηρίων εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογίας, η ίδρυση μονάδων εσωτερικής αξιολόγησης και άλλες καινοτομίες που εφαρμόζονται στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Θα αξιοποιηθεί σε κάθε περίπτωση η εμπειρία και οι επιπτώσεις της μέχρι τώρα εφαρμογής τους.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ -ΤΕΙ

Απευθύνονται σε κάθε ηλικία, με φυσική προϋπόθεση την κατοχή του Εθνικού Πτυχίου Εκπαίδευσης. Η πλειονότητα, αν όχι το σύνολο των ΤΕΙ αναβαθμίζονται σε ΑΕΙ, που αποτελούν πλέον τις μοναδικές δομές Ενιαίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Η διάρκεια σπουδών ορίζεται στα 5 ή 4 έτη, ενώ κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Τα Πανεπιστήμια και Πολυτεχνεία της χώρας τελούν στο σύνολό τους υπό δημόσιο έλεγχο, όπως προβλέπει το Σύνταγμα (Άρθρο 16, παράγραφος 5), ωστόσο είναι αυτοδιοίκητα, θα μπορούν να δέχονται εξωτερική χρηματοδότηση (δωρεά, χορηγία, έσοδα κλπ) υπό αυστηρούς όρους για την διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα τους. Το «υβρίδιο» των ΤΕΙ καταργείται, καθώς η δομή αναβαθμίζεται και εντάσσεται εξ’ ολοκλήρου στις δομές των ΑΕΙ και των Επαγγελματικών Σχολών. Επίσης, αναδιαρθρώνεται ο χάρτης των ΑΕΙ προκειμένου να αντισταθμιστεί ο άναρχος χαρακτήρας εξάπλωσής τους, να ισχυροποιηθούν τα ίδια τα τμήματα (π.χ. ενοποιήσεις σχολών παρόμοιου περιεχομένου στην ίδια πόλη, επανακαθορισμός και διευκρίνιση αντικειμένων), αλλά και να συνδεθούν υποστηρικτικά με την τοπική κοινωνία, τους φορείς και την κρατική διοίκηση. Προβλέπονται επίσης καλλιτεχνικά ΑΕΙ για να καλύψουν ειδικότητες που απουσιάζουν από την ανώτατη εκπαίδευση.

- Επαγγελματικές Σχολές – ΕΠΣ (Επαγγελματική Εκπαίδευση): Απευθύνονται σε κάθε ηλικία. Η νέα ισχυροποιημένη δομή συγκροτείται από συγκεκριμένα ΤΕΙ, δημόσια ΙΕΚ, ΣΕΚ, ΚΕΚ, ΕΠΑΣ, σχολές ΟΑΕΔ ή Υπουργείων και ορισμένα πρώην Επαγγελματικά Λύκεια, ενώ εντάσσονται συνολικά στο Υπουργείο Παιδείας. Οι παραπάνω δομές πλέον καταργούνται. Οι ΕΠΣ επικεντρώνονται στην πρακτική εξάσκηση του σπουδαστή πάνω σε συγκεκριμένες ειδικότητες τις οποίες επιλέγει κατά την εγγραφή του. Η φοίτηση μπορεί να είναι 1, 2 ή 3 χρόνια και κάθε έτος διαιρείται σε 2 εξάμηνα. Το Πρόγραμμα Σπουδών περιλαμβάνει μαθήματα τεχνικά, επαγγελματικά και εργαστηριακά και προσδιορίζονται από την Διεύθυνση στη λογική των ΑΕΙ. Οι ΕΠΣ θα πρέπει να συνδέονται με την τοπική κοινωνία και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ώστε να δίνεται η δυνατότητα πρακτικής άσκησης (διεύρυνση και έλεγχος της «μαθητείας»). Έτσι αναβαθμίζεται και η αξία τους, κάτι στο οποίο απέτυχε το προηγούμενο σύστημα Τεχνικής Εκπαίδευσης. Οι ΕΠΣ θα αξιοποιηθούν και στο νέο σχεδιασμό για τις επιμορφώσεις και την διά βίου μάθηση.

Πρόσβαση στην Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση: Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα απευθύνονται σε κάθε ηλικία, επομένως θεωρείται αναγκαία η αποδέσμευση της πρόσβασης σε αυτά από διαδικασίες της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Το Λύκειο έτσι αυτονομείται, ενώ αποβάλλεται ο οικονομικός και ψυχολογικός βραχνάς των Πανελλαδικών Εισαγωγικών Εξετάσεων με παράλληλη καταπολέμηση της παραπαιδείας που στήθηκε γύρω από αυτό τον θεσμό. Είναι χαρακτηριστικό πως στις περισσότερες περιπτώσεις ανά την Ευρώπη, για την πρόσβαση απαιτείται απλή κατοχή πιστοποιητικού επιτυχούς περάτωσης της ανώτερης Δευτεροβάθμιας. Σε ειδικές περιπτώσεις τα ίδια τα Ιδρύματα προβαίνουν σε βοηθητικές ενέργειες (π.χ. εξετάσεις, συνέντευξη κ.α.). Με δεδομένο τον χαρακτήρα της ελληνικής εκπαίδευσης, προτείνουμε ένα σύστημα βασισμένο σε αυτό το μοντέλο, μιας και ένα σύστημα «ελεύθερης πρόσβασης» θα απαιτούσε προβληματικά μεγάλη αύξηση των θέσεων εισαγωγής στα ΑΕΙ.

Συγκεκριμένα, οι διαδικασίες πρόσβασης και ο αριθμός διαθέσιμων θέσεων είναι μια διαδικασία που αποφασίζεται από το κάθε ίδρυμα ξεχωριστά και εγκρίνεται από το Υπουργείο στο πλαίσιο του ετήσιου φακέλου που καταθέτει (Τομέας Δ). Η διαδικασία περιλαμβάνει ηλεκτρονική «Αίτηση Υποψηφίου». Στη συνέχεια το κάθε ίδρυμα επιλέγει την διαδικασία που θεωρεί προτιμότερη και που μπορεί να λαμβάνει υπόψη της το «Εθνικό Πτυχίο Εκπαίδευσης» (π.χ. βαθμολογική βάση, συντελεστές βαρύτητας, συνέντευξη, ερωτηματολόγιο, εισαγωγικές εξετάσεις, συνδυασμός μεθόδων, ελεύθερη πρόσβαση κλπ) αλλά και άλλα στοιχεία όπως project, ενδιαφέροντα των μαθητών κ.α. Η διαδικασία πρόσβασης και εγγραφής πραγματοποιείται την περίοδο Gap Term. Κίνητρα και διευκολύνσεις για όσους φοιτούν σε άλλη σχολή του ίδιου ΑΕΙ ή σε σχολή ταυτόσημου αντικειμένου άλλου ΑΕΙ.

Εφόσον επιλέγεται η διαδικασία των εισαγωγικών εξετάσεων, αυτές πραγματοποιούνται σε συνεργασία με το Υπουργείο ώστε να διασφαλιστεί το αδιάβλητο. Τα μαθήματα εξέτασης δεν μπορούν να υπερβαίνουν τα 3.

Τέλος, η «ελεύθερη πρόσβαση» προτείνεται για σχολές με αριθμό εισακτέων σταθερά μικρότερο ή κοντά στον αριθμό διαθέσιμων θέσεων.

Κρατικές Υποτροφίες: Θεσμοθέτηση ενιαίου συστήματος υποτροφιών υπό το ΙΚΥ. Θα πρέπει να ενθαρρυνθούν οι μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στην Ελλάδα (στόχος η μείωση της φοιτητικής μετανάστευσης), οι δυναμικοί τομείς της ελληνικής οικονομίας καθώς και τα περισσότερο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα. Υποτροφίες για τα ελληνικά ΑΕΙ θα αφορούν και σπουδαστές του εξωτερικού.

ΟΛΟΚΛΗΡΗ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΣΥΖΗΤΗΘΕΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΑΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΗΝ ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

Πηγή: esos.gr