Στον Εθνικό Διάλογο οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

τελικό σχέδιο νόμου, αλλαγές, Πανεπιστήμια, ΤΕΙ, ρυθμίσεις

Στον Εθνικό Διάλογο οι ρυθμίσεις για τα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ

Για άλλη μια φορά, το νομοσχέδιο αυτό δεν θα φτάσει για συζήτηση στη Βουλή, όπως ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια της Συνόδου των Πρυτάνεων η αναπληρώτρια υπουργός Παιδείας Σία Αναγνωστοπούλου, γεγονός που μάλλον προκάλεσε την ανακούφιση των ΑΕΙ με δεδομένο ότι υπήρχαν αρκετές επιφυλάξεις ως προς το περιεχόμενό του.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης οτιδήποτε αφορά τα ΑΕΙ θα νομοθετηθεί μετά την άνοιξη και πιθανότατα όχι με τη μορφή νομοσχεδίου αλλά διατάξεων, που θα ενταχθούν σε διάφορα άλλα νομοσχέδια, ενώ για την ώρα θα «προχωρήσει» μόνο το σχέδιο νόμου για την Ερευνα.

Σχέδιο Νόμου

«Ρυθμίσεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση, Έρευνα και άλλες διατάξεις»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ΑΝΩΤΑΤΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Άρθρο 1

Το άρθρο 2 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195/6-9-2011) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «Άρθρο 2

Ορισμοί

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) «Προπτυχιακοί Φοιτητές»: οι προπτυχιακοί φοιτητές των Πανεπιστημίων και των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) .
β) «Μεταπτυχιακοί Φοιτητές»: οι φοιτούντες σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. .
γ) «Υποψήφιοι Διδάκτορες»: οι εκπονούντες Διδακτορική Διατριβή (ΔΔ) σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων .
δ) «Μεταδιδάκτορες» : οι διδάκτορες που επιτελούν ερευνητικό έργο σε μεταδιδακτορικό επίπεδο σε Τμήματα ή μονοτμηματικές Σχολές των Πανεπιστημίων
ε) «Σύγκλητος»: η Σύγκλητος Πανεπιστημίου και η Συνέλευση Τ.Ε.Ι. .
στ) «Πρυτανικό Συμβούλιο»: το Πρυτανικό Συμβούλιο Πανεπιστημίου και το Συμβούλιο Τ.Ε.Ι. .
ζ) «Πρύτανης»: ο Πρύτανης Πανεπιστημίου και ο Πρόεδρος Τ.Ε.Ι. .
η) «Αντιπρύτανης»: ο Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου και ο Αντιπρόεδρος Τ.Ε.Ι. .
θ) «Συμβούλιο Ιδρύματος» : το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου και του Τ.Ε.Ι.
ι) «Κοσμητεία»: η Κοσμητεία Σχολής Πανεπιστημίου και η Διεύθυνση Σχολής Τ.Ε.Ι. .
ια) «Κοσμήτορας»: ο Κοσμήτορας Σχολής Πανεπιστημίου και ο Διευθυντής Σχολής Τ.Ε.Ι. . ιβ) «Πρόεδρος Τμήματος»: ο Πρόεδρος Τμήματος Πανεπιστημίου και ο Προϊστάμενος Τμήματος του Τ.Ε.Ι. .
ιγ) «Διευθυντής Τομέα»: ο Διευθυντής Τομέα Πανεπιστημίου και Τ.Ε.Ι. .
ιδ) «Μέλη ΔΕΠ»: τα Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και τα Μέλη Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. .
ιε) Βαθμίδες μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού των Πανεπιστημίων και Μελών Επιστημονικού Προσωπικού των Τ.Ε.Ι. . Ως τέτοιες νοούνται οι ακόλουθες:
αα) Καθηγητής,
ββ) Αναπληρωτής Καθηγητής,
γγ) Επίκουρος Καθηγητής,
δδ) Λέκτορας Πανεπιστημίου/Καθηγητής Εφαρμογών Τ.Ε.Ι.
Όπου στις διατάξεις του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) γίνεται αναφορά σε «Καθηγητές» νοείται εφεξής «μέλος Δ.Ε.Π.» .
ιστ) «Επιστημονικό, Διδακτικό, Εργαστηριακό και Τεχνικό Προσωπικό ειδικών κατηγοριών»: Τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι., καθώς και τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη του Ειδικού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) .
ιζ) «Τίτλος σπουδών»: το πτυχίο ή δίπλωμα που απονέμεται ύστερα από την επιτυχή ολοκλήρωση των σπουδών.
ιη) «Εσωτερικός Κανονισμός» : ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
ιθ) «Οργανισμός Ιδρύματος» : ο Οργανισμός των Διοικητικών Υπηρεσιών και των δομών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι.
κ) «Ίδρυμα» : Το Πανεπιστήμιο και το Τ.Ε.Ι. .

Άρθρο 2
Η διάταξη του άρθρου 5 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
« Άρθρο 5 Οργανισμός Ιδρύματος
1. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εγκρίνεται ο Οργανισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση της Συγκλήτου νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τη Σύγκλητο στο Συμβούλιο.
2. Με τον Οργανισμό καθορίζονται τα θέματα της διοικητικής και οργανωτικής δομής κάθε ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174/08.08.2013) όπως ισχύει, καθώς και τα ακόλουθα :
α) η σύσταση και η κατάργηση θέσεων εκπαιδευτικού προσωπικού, κάθε κατηγορίας και βαθμίδας,
β) η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 54 του νόμου 4178/2013 (ΦΕΚ Α' 174) όπως ισχύει, καθώς και η σύσταση θέσεων διοικητικού προσωπικού κάθε κατηγορίας κατά παρέκκλιση του ίδιου άρθρου,
γ) η σύσταση τεχνικού συμβουλίου και τεχνικής υπηρεσίας και τα θέματα που αφορούν τη διάρθρωση τους,
δ) η σύσταση και η οργάνωση των διοικητικών υπηρεσιών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας , της Νομικής Υπηρεσίας και των αυτοτελών μονάδων και γραφείων,
ε) η οργάνωση και η διοικητική διάρθρωση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ιδρύματος,
στ) οι φορείς φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του,
ζ) η ίδρυση υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών,
η) κάθε άλλο ειδικότερο θέμα που αφορά την οργανωτική και διοικητική λειτουργία των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. και των Υπηρεσιών τους.

Άρθρο 3
Η διάταξη του άρθρου 6 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
« Άρθρο 6
Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας
1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εγκρίνεται ο Εσωτερικός Κανονισμός κάθε Ιδρύματος, ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και γνώμη του Συμβουλίου του Ιδρύματος. Η απόφαση της Συγκλήτου νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τη Σύγκλητο στο Συμβούλιο του
Ιδρύματος.
2. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας καθορίζονται θέματα εσωτερικής λειτουργίας του Ιδρύματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και σε εφαρμογή αυτών, καθώς και θέματα που δεν ρυθμίζονται από αυτές, ιδίως δε τα ακόλουθα: α) η οργάνωση της ακαδημαϊκής, διοικητικής και οικονομικής λειτουργίας του ιδρύματος, εκτός των θεμάτων που ρυθμίζονται από τον Οργανισμό των Ιδρυμάτων, β) τα αρμόδια όργανα και η διαδικασία ίδρυσης, μετονομασίας, συγχώνευσης ή κατάργησης Εργαστηρίων, Κλινικών και Μουσείων στις Σχολές και καθορισμού των Εσωτερικών τους Κανονισμών, οι όροι και οι διαδικασίες εκλογής των οργάνων της διοίκησης τους και τα λοιπά θέματα οργάνωσης και λειτουργίας τους, γ) οι κανόνες λειτουργίας του Ιδρύματος, της Συγκλήτου, του Πρυτανικού Συμβουλίου, του Συμβουλίου Ιδρύματος, της Κοσμητείας, της Γενικής Συνέλευσης Σχολής, της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, των λοιπών συλλογικών οργάνων και επιτροπών του ιδρύματος, των μονομελών οργάνων διοίκησης και των Υπηρεσιών, δ) οι όροι, οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιβράβευσης των καθηγητών για την ενίσχυση του ερευνητικού, εκπαιδευτικού και εν γένει επιστημονικού έργου τους, ε) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών και ειδικότερα του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Ιδρύματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι προϋποθέσεις και οι όροι υπό τους οποίους λαμβάνουν εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα, στ) τα καθήκοντα, δικαιώματα και υποχρεώσεις των μεταδιδακτορικών υποτρόφων ζ) τα θέματα επιμόρφωσης και μετεκπαίδευσης του πάσης φύσεως προσωπικού των Ιδρυμάτων, η) τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των φοιτητών του Ιδρύματος, θ) οι κανόνες δεοντολογίας όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και τα όργανα ελέγχου της τήρησης των κανόνων αυτών και οι αρμοδιότητες τους, ι) τα όργανα που είναι αρμόδια για τον έλεγχο της τήρησης των θεσπισμένων κανόνων από τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, οι αρμοδιότητες τους και η σχετική διαδικασία, ια) η πειθαρχική διαδικασία, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές για όσα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας δεν ρυθμίζονται από τις κείμενες διατάξεις, ιβ) οι βασικές αρχές λειτουργίας των προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο τρόπος αξιολόγησης του διδακτικού έργου των καθηγητών από τους φοιτητές, οι μέθοδοι αξιολόγησης της προόδου των φοιτητών, οι απαραίτητες πιστωτικές μονάδες για την απονομή τίτλων σπουδών, η αλληλεξάρτηση των μαθημάτων και ο τρόπος αναπλήρωσης τους, ιγ) οι όροι και η διαδικασία χορήγησης των κοινωνικών παροχών στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και στους υποψηφίους Διδάκτορες, καθώς και οι κανόνες λειτουργίας των σχετικών υπηρεσιών του Ιδρύματος, όπως οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, στέγασης και σίτισης, ιδ) η έκταση και οι προϋποθέσεις χορήγησης ανταποδοτικών υποτροφιών σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, και υποψηφίους Διδάκτορες, ιε) η διαδικασία κατάρτισης, καθώς και οι προϋποθέσεις και η διαδικασία πρότασης αναθεώρησης των συμφωνιών προγραμματικού σχεδιασμού που προβλέπονται στο άρθρο 62 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει, ιστ) η διαδικασία κατάρτισης του ετήσιου απολογισμού, ιζ) η διαδικασία για την προστασία και ασφάλεια του προσωπικού και της περιουσίας του Ιδρύματος, και τα ειδικότερα θέματα φύλαξης του ιδρύματος και της περιουσίας του, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιη) ο οδηγός προγραμμάτων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών, ο ειδικότερος τρόπος και η διαδικασία εξετάσεων και άλλων μεθόδων αξιολόγησης των φοιτητών, οι ειδικότεροι τύποι τίτλων σπουδών ανά σχολή και πρόγραμμα σπουδών, οι απαιτούμενες πιστωτικές μονάδες (ECTS) για την απονομή τίτλων σπουδών, η διαδικασία ορκωμοσίας των πτυχιούχων, η οργάνωση των προγραμμάτων σπουδών, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ιθ) η ποσοστιαία αναλογία μεταξύ υποχρεωτικών και επιλεγόμενων μαθημάτων στο Πρόγραμμα σπουδών, κ) οι προϋποθέσεις συμμετοχής των φοιτητών στις εξεταστικές περιόδους, η διάρκεια των εξεταστικών περιόδων, οι όροι και η διαδικασία επανεξέτασης των φοιτητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κα) η δυνατότητα, οι όροι και η διαδικασία κατάταξης πτυχιούχων Α.Ε.Ι. και ανώτερων σχολών σε προγράμματα σπουδών του ιδρύματος και, προκειμένου για την κατάταξη πτυχιούχων Α.Ε.Ι., η διαδικασία αναγνώρισης πιστωτικών μονάδων (ECTS), κβ) ο τρόπος λειτουργίας της υπηρεσίας υποστήριξης φοιτητών κγ) θέματα που σχετίζονται με την υποστήριξη των φοιτητών και όλου του προσωπικού του ιδρύματος με αναπηρία, κδ) τα κριτήρια απονομής και η διαδικασία απονομής των τιμητικών ακαδημαϊκών τίτλων του Επίτιμου Διδάκτορα, του Ομότιμου και του Επίτιμου Καθηγητή, κε) οι κανόνες τελετουργικού ή εθιμοτυπικού χαρακτήρα και δημόσιων σχέσεων, κστ) η δυνατότητα των Α.Ε.Ι. να συνάπτουν συμβάσεις μίσθωσης μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά των φοιτητών, συμβάσεις καθαριότητας, φύλαξης και συντήρησης των εγκαταστάσεων τους, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών για τη σίτιση των φοιτητών και κάθε άλλο θέμα που συναρτάται με τις ειδικότερες ανάγκες κάθε ιδρύματος και κζ) θέματα που ειδικότερα ορίζονται με τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να εκδοθεί έπειτα από γνώμη του Ε.ΣΥ.Π., της Συνόδου των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. και της Συνόδου των Προέδρων των Τ.Ε.Ι. πρότυπος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι., ο οποίος ισχύει, εν όλω ή συμπληρωματικά, μέχρι την προσαρμογή των υπαρχόντων ή την κατάρτιση των νέων Εσωτερικών Κανονισμών Λειτουργίας των Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι.. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων νομίμως λαμβάνεται και η ανωτέρω γνώμη θεωρείται ότι δόθηκε μετά την άπρακτη παρέλευση, για οποιοδήποτε λόγο, αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος από τον Υπουργό στο Ε.ΣΥ.Π. και στις Συνόδους των Πρυτάνεων των Πανεπιστημίων και των Προέδρων των Τ.Ε.Ι..

Άρθρο 4
Το άρθρο 8 του ν.4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει, τροποποιείται ως εξής:
« Άρθρο 8
Όργανα του Ιδρύματος
1. Η παράγραφος 1 αντικαθίσταται ως εξής :
«1. Τα όργανα του Ιδρύματος είναι: α) η Σύγκλητος, β) το Πρυτανικό Συμβούλιο, γ) ο Πρύτανης και οι Αντιπρυτάνεις και δ) το Συμβούλιο του Ιδρύματος.
2. Η παράγραφος 10 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής :
«10. Το Συμβούλιο του Ιδρύματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες: α) εισηγείται στη Σύγκλητο τη χάραξη στρατηγικής για την ανάπτυξη του ιδρύματος σε τοπικό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο και τη διαμόρφωση της ιδιαίτερης φυσιογνωμίας του στο πλαίσιο της αποστολής και της πορείας του, β) εισηγείται στη Σύγκλητο τις διαδικασίες και τις πηγές για την εύρεση μέσων και πόρων για την ανάπτυξη του Ιδρύματος, τη χρηματοδότηση ερευνητών και αποφοίτων και την οικονομική ενίσχυση των φοιτητών, γ) για την υλοποίηση των αρμοδιοτήτων των προηγούμενων περιπτώσεων μπορεί να συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη και τη σύνταξη προτάσεων, δ) διατυπώνει απλή γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη λήψη απόφασης έκδοσης του Οργανισμού του Ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 5, ε) διατυπώνει απλή γνώμη προς τη Σύγκλητο για τη λήψη απόφασης έκδοσης του Κανονισμού Λειτουργίας, σύμφωνα με το άρθρο 6 .
3. Στην παράγραφο 11 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 όπως ισχύει, προστίθεται εδάφιο α ως εξής :
«11 α). Το Συμβούλιο τέσσερις μήνες (4) πριν από τη λήξη της θητείας του συντάσσει έκθεση πεπραγμένων και απολογισμού. Στην ίδια έκθεση περιέχονται οι προτάσεις του Συμβουλίου για την υλοποίηση των αναφερομένων στα εδάφια (α) και (β) του προηγούμενου άρθρου αρμοδιοτήτων του. Η ως άνω έκθεση αποστέλλεται εντός ενός μηνός από τη σύνταξή της στην Α.ΔΙ.Π. .
4. Η παράγραφος 15 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«15. Ως Πρύτανης εκλέγεται καθηγητής πρώτης βαθμίδας του οικείου Ιδρύματος.»
5. Οι περιπτώσεις α ́, β ́, γ ́, δ ́ και ε ́ της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8 του άρθρου 2 του Ν. 4076/2012 (Α ́ 159), και ισχύει μετά την αντικατάστασή του με το άρθρο 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α’ 161/30.11.2015) αντικαθίστανται ως εξής :
«16. α) Ο Πρύτανης εκλέγεται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία για τετραετή θητεία, από ειδικό σώμα εκλεκτόρων που απαρτίζεται από το σύνολο: i) των μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος, ii) των προπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος, iii) των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος, iv) των υποψηφίων Διδακτόρων του Ιδρύματος, v) του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π.), (Ε.ΔΙ.Π.), (Ε.Τ.Ε.Π.) και vi) του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος. Ο αριθμός των ψήφων που λαμβάνει ο κάθε υποψήφιος είναι το άθροισμα των παρακάτω επί μέρους συνόλων : [ i ] των μελών του Δ.Ε.Π. που ψήφισαν το συγκεκριμένο υποψήφιο, [ ii ] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των προπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων προπτυχιακών φοιτητών, [iii]του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,2 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μεταπτυχιακών φοιτητών, [iv] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό των Υποψηφίων Διδακτόρων που ψήφισαν, πολλαπλασιαζόμενου επί 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων Υποψηφίων Διδακτόρων, [v] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.) που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού και [vi] του συνολικού αριθμού των μελών Δ.Ε.Π. πολλαπλασιαζόμενου με τον αριθμό του Διοικητικού Προσωπικού που ψήφισε πολλαπλασιαζόμενου με 0,05 και διαιρούμενου με το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων μελών της ως άνω κατηγορίας προσωπικού. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες από το παραπάνω άθροισμα των έγκυρων ψήφων προκύπτει δεκαδικός αριθμός, αυτός στρογγυλοποιείται στην περίπτωση που είναι κάτω από το μισό (0,5) στην προηγούμενη μονάδα ενώ στην περίπτωση που είναι 0,5 και άνω στρογγυλοποιείται στην επόμενη μονάδα.
β) Η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη και οι υποψηφιότητες για το αξίωμα του Πρύτανη υποβάλλονται ενώπιον της μέσα σε προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία προκήρυξης. Η Σύγκλητος οφείλει να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για τη μεγαλύτερη δυνατή δημοσιοποίηση της προκήρυξης.
γ) Την ευθύνη διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχει τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, η οποία συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα της ψηφοφορίας και αποτελείται από Καθηγητές και Αναπληρωτές Καθηγητές του οικείου Ιδρύματος. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή για την υποβοήθηση του έργου της μπορεί να ορίζει ανά εκλογικό τμήμα, εφορευτικές επιτροπές οι οποίες αποτελούνται από μέλη Δ.Ε.Π. όλων των βαθμίδων. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ανακηρύσσει τους υποψηφίους Πρυτάνεις μέσα σε δύο μέρες από την συγκρότησή της.
δ) Η εκλογική διαδικασία διεξάγεται με τη διαδικασία της κάλπης. Πρύτανης εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκέντρωσε την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων του αναφερόμενου στην παράγραφο α) του παρόντος αθροίσματος. Αν κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων. Σε περίπτωση δύο (2) διαδοχικών άγονων εκλογικών διαδικασιών με τη διαδικασία της κάλπης, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στη διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, το αργότερο εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από τη δεύτερη άγονη εκλογική διαδικασία. Σε περίπτωση κατά την οποία κανείς από τους υποψηφίους δεν συγκεντρώσει την απόλυτη πλειοψηφία των έγκυρων ψήφων κατά τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας μέσω επιστολικής ή ηλεκτρονικής ψήφου, αυτή επαναλαμβάνεται με την ίδια διαδικασία, μεταξύ των δύο πλειοψηφούντων υποψηφίων, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών.
ε) Μοναδικός υποψήφιος δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει αριθμό έγκυρων ψήφων που ισούνται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με την έκδοση νέας προκήρυξης για τη διενέργεια εκλογών, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών.
στ) Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Πρύτανη για οποιονδήποτε λόγο, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης. Για το διορισμό του Πρύτανη, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και ισχύει από της δημοσιεύσεώς της.
ζ) Ο Πρύτανης δεν επιτρέπεται να θέσει υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στη θέση που κατείχε.
η) Δεν μπορεί να είναι υποψήφιος και να εκλεγεί εκείνος που αποχωρεί λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας των αξιωμάτων όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος.
θ) Η κατοχή θέσης μονομελούς οργάνου διοίκησης από μέλος Δ.Ε.Π. είναι ασυμβίβαστη με την κατοχή οποιασδήποτε άλλης θέσης μονομελούς οργάνου διοίκησης του οικείου ή άλλου Ιδρύματος, εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από ειδικές διατάξεις ή στην περίπτωση ορισμού του στη θέση αυτή σε αναπλήρωση ελλείποντος μονομελούς οργάνου και μέχρι την εκλογή νέου.
ι) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά τη διενέργεια εκλογών για την ανάδειξη των μονομελών και των συλλογικών οργάνων στα Ιδρύματα.»
7. Η παράγραφος 17 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) όπως ισχύει αντικαθίσταται ως εξής:
«17. α) Σε κάθε Α.Ε.Ι. για την υποβοήθηση του έργου του Πρύτανη εκλέγονται Καθηγητές ή Αναπληρωτές Καθηγητές του Ιδρύματος ως Αντιπρυτάνεις, από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Οι Αντιπρυτάνεις εκλέγονται με άμεση, μυστική και καθολική ψηφοφορία από ενιαία λίστα υποψηφίων Αντιπρυτάνεων για τετραετή θητεία. Η προκήρυξη των εκλογών για την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων γίνεται από τη Σύγκλητο του Ιδρύματος με την ίδια προκήρυξη για την ανάδειξη του Πρύτανη του Ιδρύματος, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Πρύτανη.
β) Η εκλογή τους διενεργείται με ενιαίο και χωριστό, από τους υποψηφίους Πρυτάνεις, ψηφοδέλτιο. Κάθε εκλέκτορας μπορεί να επιλέξει έναν εκ των υποψηφίων Αντιπρυτάνεων.
γ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου, καθορίζονται ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες τους και ο τίτλος που φέρουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους. Ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους τέσσερις (4) ανά Ίδρυμα. Για τον καθορισμό του κατά τα άνω αριθμού πρέπει να ληφθεί υπόψη ιδία ο αριθμός των λειτουργούντων στο Ίδρυμα Σχολών, η λειτουργία εγκαταστάσεων του Ιδρύματος σε περισσότερες της μίας πόλεις, ο αριθμός των διδασκόντων και του εν γένει προσωπικού του Ιδρύματος, των φοιτητών, των διδασκόντων, των υπαλλήλων και κάθε άλλο πρόσφορο για τη λήψη της απόφασης της Συγκλήτου κριτήριο.
δ) Με απόφαση της Συγκλήτου, η οποία εκδίδεται μετά την ολοκλήρωση της εκλογής των Αντιπρυτάνεων και λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη, καθορίζεται η σειρά με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Πρύτανη, οι Αντιπρυτάνεις ασκούν τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης στην περίπτωση α) της παραγράφου 16 του ίδιου άρθρου διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Πρύτανη.
ε) Για τον διορισμό των Αντιπρυτάνεων, ο Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων εκδίδει διαπιστωτική πράξη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Στην ίδια πράξη περιέχονται οι αρμοδιότητες των εκλεγέντων Αντιπρυτάνεων και η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, όπως αυτές έχουν ορισθεί με τις προβλεπόμενες στα προηγούμενα εδάφια του παρόντος αποφάσεις της Συγκλήτου του Ιδρύματος.
στ) Η θητεία του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
ζ) Μοναδικός υποψήφιος Αντιπρύτανης δεν εκλέγεται εάν δεν συγκεντρώσει αριθμό έγκυρων ψήφων που ισούται τουλάχιστον με το 1/3 του συνολικού αριθμού μελών ΔΕΠ του Ιδρύματος. Στην περίπτωση αυτή, η εκλογική διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με την έκδοση νέας προκήρυξης για τη διενέργεια εκλογών, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης Αντιπρύτανη για οποιονδήποτε λόγο, η προκήρυξη των εκλογών γίνεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης.
η) Οι Αντιπρυτάνεις δεν επιτρέπεται να θέσουν υποψηφιότητα για δεύτερη συνεχή θητεία στις θέσεις που κατείχαν.»
8. Η παράγραφος 18 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Ο Πρύτανης ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Α.Ε.Ι. ως εξής:
α) προΐσταται του Ιδρύματος και το διευθύνει, έχει την ευθύνη για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του, επιβλέπει την τήρηση των νόμων, του Οργανισμού του Ιδρύματος και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργιάς του και μεριμνά για τη συνεργασία των οργάνων του Ιδρύματος, των διδασκόντων και των φοιτητών,
β) εκπροσωπεί το Ίδρυμα δικαστικώς και εξωδίκως,
γ) συγκαλεί τη Σύγκλητο και το Πρυτανικό Συμβούλιο, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος τους, προεδρεύει των εργασιών τους, εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει ορισθεί ως εισηγητής άλλο μέλος του συλλογικού οργάνου κατά περίπτωση, μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών τους,
δ) μπορεί μετά από απόφαση και πρόσκληση των συλλογικών οργάνων να μετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου, αυτοπροσώπως ή αναπληρούμενος από τον αρμόδιο κατά τον ορισμό της σειράς αναπλήρωσής του Αντιπρύτανη, στις συνεδριάσεις όλων των συλλογικών οργάνων του Ιδρύματος,
ε) εκδίδει τις πράξεις προκήρυξης των θέσεων μελών ΔΕΠ,
στ) ασκεί τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π..
ζ) εκδίδει τις πράξεις διορισμού του προσωπικού του Ιδρύματος, τις πράξεις των υπηρεσιακών μεταβολών και χορηγεί τις άδειες του προσωπικού,
η) εκδίδει τις διαπιστωτικές πράξεις διορισμού όλων των μονομελών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος, εκτός αυτών για τις οποίες η έκδοση έχει ανατεθεί στον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθώς και τις διαπιστωτικές πράξεις συγκρότησης των συλλογικών οργάνων διοίκησης του Ιδρύματος. Οι ως άνω διαπιστωτικές πράξεις δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως με ευθύνη του Ιδρύματος.
θ) μπορεί να μεταβιβάζει το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων στους προϊσταμένους των υπηρεσιών του Ιδρύματος μετά από γνώμη του Πρυτανικού Συμβουλίου,
ι) συγκαλεί οποιοδήποτε συλλογικό όργανο του Ιδρύματος όταν αυτό παραλείπει κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων να λάβει αποφάσεις και προεδρεύει των εργασιών του χωρίς δικαίωμα ψήφου. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες προεδρεύει των συνεδριάσεων των εκλεκτορικών σωμάτων για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τον αρμόδιο για τα ακαδημαϊκά θέματα Αντιπρύτανη. ια) μπορεί να λάβει συγκεκριμένα μέτρα για την αντιμετώπιση επειγόντων ζητημάτων, όταν τα συλλογικά όργανα διοίκησης του Α.Ε.Ι. αδυνατούν να λειτουργήσουν και να λάβουν αποφάσεις.
9. Η παράγραφος 19 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
« 19. 1. Η Σύγκλητος αποτελείται από :
α) τον Πρύτανη,
β) τους Αντιπρυτάνεις,
γ) τους Κοσμήτορες,
δ) τους Προέδρους των Τμημάτων,
ε) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών από κάθε Σχολή, έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο των μεταπτυχιακών φοιτητών του Ιδρύματος και έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο των Υποψηφίων Διδακτόρων του Ιδρύματος, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής τους.
ζ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και έναν (1) εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, έπειτα από καθολική ψηφοφορία των μελών των ως άνω κατηγοριών, που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
2. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) και εκπροσώπου του Διοικητικού Προσωπικού από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Σύγκλητος νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα, μέλη.
β) Η Σύγκλητος και τα συλλογικά Πανεπιστημιακά όργανα βρίσκονται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τα μισά τουλάχιστον μέλη με δικαίωμα ψήφου. Σε περίπτωση έλλειψη απαρτίας, το όργανο συγκαλείται εκ νέου και ευρίσκεται σε απαρτία οσαδήποτε μέλη κι αν είναι παρόντα.
γ) Οι αποφάσεις της Συγκλήτου και των συλλογικών Πανεπιστημιακών οργάνων λαμβάνονται σύμφωνα με τις προβλεπόμενες στον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας διατάξεις.
3. Στις περιπτώσεις που στη Σύγκλητο πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης μπορεί να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.
9. Η παράγραφος 20 του άρθρου 8 του Ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«20. 1. Η Σύγκλητος ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου:
α) χάραξη της εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής του Ιδρύματος,
β) έγκριση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και του Οργανισμού του Ιδρύματος, ύστερα από εισήγηση του Πρυτανικού Συμβουλίου και απλή γνώμη του Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
γ) γενική εποπτεία της λειτουργίας του Ιδρύματος και της τήρησης των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του,
δ) διασφάλιση της ποιότητας του ακαδημαϊκού έργου και των λειτουργιών του οικείου Α.Ε.Ι.,
ε) κατανομή του συνόλου των πιστώσεων στις εκπαιδευτικές, ερευνητικές και λοιπές δραστηριότητες του Ιδρύματος στο πλαίσιο του ετήσιου προϋπολογισμού του,
στ) εποπτεία των ερευνητικών ινστιτούτων, των κέντρων καινοτομίας, των εργαστηρίων, των μουσείων και λοιπών ακαδημαϊκών μονάδων του Ιδρύματος. Η Σύγκλητος παρακολουθεί και ελέγχει την Επιτροπή Διαχείρισης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) όπως ορίζεται και συγκροτείται στο άρθρο 4 της ΚΥΑ 679/1996 (Β’ 826), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν.3794/2009 (Α’ 156) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 36 του ν.3848/2010 (Α’ 71), καθώς και την Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Ιδρύματος.
ζ) έγκριση Κανονισμών Σπουδών,
η) έγκριση του περιεχομένου όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του Ιδρύματος,
θ) σχεδιασμό και υποβολή προτάσεων για την αναπτυξιακή πορεία του Ιδρύματος και τη σύνδεσή του με την κοινωνία,
ι) διατύπωση γνώμης προς τον Υπουργό, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για την ίδρυση, κατάργηση και συγχώνευση, μετονομασία Σχολών ή Τμημάτων στο πλαίσιο των μεταβαλλόμενων κοινωνικών αναγκών και του επιστημονικού γίγνεσθαι,
ια) εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων για τη δημιουργία νέων θέσεων προσωπικού μετά από γνώμη των Τμημάτων,
ιβ) κατανομή στα Τμήματα των εγκεκριμένων από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. μετά από γνώμη των Κοσμητειών του Ιδρύματος,
ιγ) ετήσιου Προϋπολογισμού του Ιδρύματος (Τακτικού και Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) των τυχόν τροποποιήσεών του, καθώς και του ετήσιου Ισολογισμού και Απολογισμού του.
ιδ) απόφαση για το ακαδημαϊκό ημερολόγιο συμπεριλαμβανομένων και των εξεταστικών περιόδων,
ιε) απόφαση για την έναρξη και λήξη εξάμηνων σπουδών, για διακοπή του εκπαιδευτικού έργου και της λειτουργίας του Ιδρύματος όταν εξαιρετικοί λόγοι το επιβάλλουν,
ιστ) ορισμό του αριθμού των Αντιπρυτάνεων, των αρμοδιοτήτων τους, του τίτλου τους ανά τομέα ευθύνης τους και της σειράς με την οποία αυτοί αναπληρώνουν τον Πρύτανη αν αυτός απουσιάζει, κωλύεται, έχει ακυρωθεί η εκλογή του ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος,
ιζ) έγκριση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του οικείου Ιδρύματος και συνεργαζομένων Α.Ε.Ι.,
ιη) απονομή τίτλου Επίτιμου Διδάκτορα και Επίτιμου ή Ομότιμου Καθηγητή.
ιθ) απόφαση για τη συγκρότηση και τη λειτουργία Γενικής Συνέλευσης Σχολής μέχρι τη δημοσίευση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος,
κ) απόφαση για τη λειτουργία συλλογικών οργάνων των Σχολών και των Τμημάτων κατά τη διάρκεια των διακοπών,
κα) διορισμό μονομελών οργάνων διοίκησης μέχρι την εκλογή νέων, λόγω μη πλήρωσης της θέσης για μεγάλο χρονικό διάστημα και της αδυναμίας τους να λειτουργήσουν,
2. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν:
α) να ενεργείται αναμόρφωση του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, η οποία εκτελείται χωρίς έγκριση άλλης κρατικής αρχής, εκτός από τις πιστώσεις που αναφέρονται:
αα) σε κάθε είδους αμοιβές και αποζημιώσεις του προσωπικού,
ββ) στη σίτιση φοιτητών,
γγ) στο σύνολο εσόδων και εξόδων του τακτικού προϋπολογισμού και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι αποφάσεις αναμόρφωσης κοινοποιούνται με ευθύνη του Πρύτανη στο Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και στο Ελεγκτικό Συνέδριο.
β) να χρησιμοποιούνται τα ταμειακά διαθέσιμα για τους κατωτέρω σκοπούς αποκλειστικά: αα) την εξόφληση υποχρέωσης προηγούμενων οικονομικών ετών, εφόσον η υποχρέωση έχει καταγραφεί και εμφανίζεται στα βιβλία του φορέα κατά την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους, καθώς και την ολοκλήρωση των συνεχιζόμενων έργων,
ββ) την εξόφληση υποχρέωσης εντός του επόμενου οικονομικού έτους, η οποία εγκρίθηκε το προηγούμενο οικονομικό έτος και έχει αναληφθεί νομίμως αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το προηγούμενο έτος, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση αρμόδιου οργάνου για την έγκριση διενέργειας και διακήρυξης διαγωνισμών και εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού για το συνολικό ύψος της δαπάνης διαγωνισμού.
γγ) την εξόφληση εντός του επόμενου οικονομικού έτους αναληφθείσας κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος υποχρέωσης, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες αυτή έχει εγκριθεί και αναληφθεί νομίμως κατά το προηγούμενο οικονομικό έτος αλλά δεν έχει τιμολογηθεί κατά το ίδιο έτος, και υπό τη ρητή προϋπόθεση ότι έχει εκδοθεί η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης από εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού.
Οι ανωτέρω δαπάνες ενσωματώνονται στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού με αναμόρφωσή του.
γ) να αναλαμβάνει ο ΕΛΚΕ κάθε είδους έργο και δαπάνη για την εύρυθμη λειτουργία του οικείου Ιδρύματος, με δέσμευση του αντίστοιχου ποσού από τα αποθεματικά του ΕΛΚΕ, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Διαχείρισής του.
δ) να μεταβιβάζονται με απόφασή της η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αρμοδιότητές της στο Πρυτανικό Συμβούλιο, για επείγοντες λόγους ή για λόγους εύρυθμης λειτουργίας του Ιδρύματος, για καθορισμένο με την απόφαση αυτή χρονικό διάστημα. Με εξαίρεση τις ρητά καθοριζόμενες στο παρόν αρμοδιότητες του Πρυτανικού Συμβουλίου, δεν είναι επιτρεπτή η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και αποφάσεων που αφορούν την έγκριση και αναμόρφωση του Τακτικού Προϋπολογισμού, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και των προκηρύξεων θέσεων κάθε κατηγορίας προσωπικού.
3. α) Η Σύγκλητος μπορεί να συστήνει συμβούλια και επιτροπές μετά από εισήγηση των Πρυτανικών Αρχών για τη μελέτη, εισήγηση και διεκπεραίωση θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της.
β) Έως την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται η σύνθεση, οι αρμοδιότητες και κάθε λεπτομέρεια για τη λειτουργία των συμβουλίων και των επιτροπών αυτών.
4. Η Σύγκλητος έχει όσες αρμοδιότητες δεν αναθέτει ο νόμος σε άλλα όργανα του Ιδρύματος.
10. Στο άρθρο 8 του ν. 4009/2011 (Α ́ 195) όπως ισχύει, προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:
« Άρθρο 21
1. Συστήνεται σε κάθε Ίδρυμα όργανο διοίκησης με τίτλο Πρυτανικό Συμβούλιο.
α. Το Πρυτανικό Συμβούλιο αποτελείται από τον Πρύτανη, τους Αντιπρυτάνεις, τρία μέλη ΔΕΠ της Συγκλήτου, έναν εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών στη Σύγκλητο και έναν εκπρόσωπο του Διοικητικού Προσωπικού του Ιδρύματος στη Σύγκλητο, που εκλέγονται με μυστική ψηφοφορία από τα μέλη της. Για τη συγκρότησή του εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
2. Στο Πρυτανικό Συμβούλιο προσκαλούνται και εισηγούνται υπηρεσιακώς οι Προϊστάμενοι Διευθύνσεων του Ιδρύματος, για τα εκάστοτε συζητούμενα θέματα κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους. Κατά τη λήψη των αποφάσεων σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Πρύτανη.
3. Το Πρυτανικό Συμβούλιο: α) εποπτεύει την εφαρμογή των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου, β) έχει την ευθύνη της κατάρτισης σχεδίου Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας και σχεδίου Οργανισμού του Ιδρύματος, το οποίο εισηγείται στη Σύγκλητο σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα νόμο, γ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου τακτικού οικονομικού προϋπολογισμού, του τελικού οικονομικού απολογισμού και ισολογισμού του Ιδρύματος και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, δ) έχει την ευθύνη της κατάρτισης και αναμόρφωσης του ετήσιου απολογισμού των δραστηριοτήτων και της εν γένει λειτουργίας του Ιδρύματος, τον οποίο υποβάλλει προς έγκριση στη Σύγκλητο, ε) μεριμνά για την οργάνωση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ιδρύματος, και εισηγείται στον Πρύτανη για την τοποθέτηση των υπαλλήλων στις Υπηρεσίες και την ανάθεση των καθηκόντων τους στ) λαμβάνει αποφάσεις για τα θέματα που αφορούν την προμήθεια προϊόντων, την παροχή εργασιών ή την εκτέλεση έργων μέχρι του ποσού των εξήντα χιλιάδων (60.000,00 €) ευρώ, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 133 του νόμου 4270/2014 (ΦΕΚ Α ́ 143/28.6.2014), όπως ισχύει ζ) ασκεί τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου, οι οποίες ανατίθενται σε αυτή με απόφασή της δημοσιευτέα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με την οποία καθορίζεται κάθε αναγκαία για την ανάθεση των αρμοδιοτήτων αυτών λεπτομέρεια .
4. Στις περιπτώσεις που στο Πρυτανικό Συμβούλιο πρόκειται να συζητηθεί θέμα ειδικού ενδιαφέροντος, ο Πρύτανης μπορεί να καλέσει να συμμετάσχουν στη συνεδρίασή της εκπρόσωποι φορέων της ακαδημαϊκής κοινότητας, καθώς και υπηρεσιακά ή άλλα πρόσωπα ικανά να συνεισφέρουν με τη γνώση και την εμπειρία τους στη συζήτηση του θέματος, κατ’ εφαρμογή της διάταξης του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 10 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45/9.3.1999) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

Άρθρο 5
1. Οι παράγραφοι 1 έως και 5 του άρθρου 7 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει,
αντικαθίστανται ως εξής:
«Άρθρο 7
1. Κάθε Ίδρυμα αποτελείται από Σχολές. Η Σχολή καλύπτει μια ενότητα συγγενών επιστημονικών κλάδων και εξασφαλίζει τη διεπιστημονική προσέγγισή τους διά της διδασκαλίας και έρευνας. Η Σχολή συντονίζει και εποπτεύει τη λειτουργία των Τμημάτων.
2. Όργανα της Σχολής είναι η Κοσμητεία και ο Κοσμήτορας.
3. Η Κοσμητεία αποτελείται από:
α) τον Κοσμήτορα της Σχολής,
β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής και από έναν εκπρόσωπο των μελών ΔΕΠ των μη αυτοδύναμων Τμημάτων της Σχολής,
γ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και έναν (1) εκπρόσωπο των υποψηφίων διδακτόρων της Σχολής, οι οποίοι θα οριστούν με τους αναπληρωματικούς τους έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων διδακτόρων. Οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο, σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών, χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι εκπρόσωποι των μεταπτυχιακών φοιτητών δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και οι εκπρόσωποι των Υποψηφίων Διδακτόρων δεν πρέπει να έχουν υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή. Η θητεία των εκπροσώπων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των υποψηφίων Διδακτόρων είναι ετήσια, χωρίς δυνατότητα επανεκλογής.
δ) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύνολο της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωματικό του, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
4. α) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, Υποψηφίων Διδακτόρων, Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Κοσμητεία νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη.
β) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Κοσμητείας, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύουν μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
5. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) τη γενική εποπτεία λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,
β) τη χάραξη της γενικής εκπαιδευτικής και ερευνητικής πολιτικής της Σχολής, τον προγραμματισμό και τη στρατηγική ανάπτυξής της και τον τακτικό απολογισμό των σχετικών δραστηριοτήτων της, στο πλαίσιο της πολιτικής του Ιδρύματος και των αποφάσεων της Συγκλήτου,
γ) την τήρηση μητρώων επιστημονικών δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ της Σχολής,
δ) τη διασφάλιση της ισότιμης πρόσβασης και συμμετοχής στα Προγράμματα Σπουδών όλων των φοιτητών,
ε) όσες άλλες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
6. α) Ως Κοσμήτορας και Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π. της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Συγκλήτου ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Κοσμήτορα. Για την εκλογική διαδικασία εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις για την εκλογική διαδικασία ανάδειξης Πρύτανη. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Κοσμήτορα για οποιονδήποτε λόγο η εκλογή προκηρύσσεται από τη Σύγκλητο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την κένωση της θέσης.
β) Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας εκλέγονται με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα της Σχολής και με την αναφερόμενη στην ίδια παράγραφο εκλογική διαδικασία. Η θητεία τους είναι τετραετής, ο διορισμός τους γίνεται με διαπιστωτική πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, και δεν επιτρέπεται να εκλεγούν στις αντίστοιχες θέσεις για δεύτερη συνεχόμενη θητεία.
γ) Η θητεία του Κοσμήτορα και του Αναπληρωτή Κοσμήτορα άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
7. Ο Κοσμήτορας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί την Κοσμητεία, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της Κοσμητείας, προΐσταται των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της Κοσμητείας,
β) επιβλέπει την εφαρμογή των προγραμμάτων σπουδών στα Τμήματα, την τήρηση των νόμων και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων της Κοσμητείας ,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της Κοσμητείας,
ε) συντάσσει ετήσια έκθεση απολογισμού του έργου του την οποία υποβάλλει προς έγκριση στην Κοσμητεία,
στ) όσες αρμοδιότητες προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του οικείου Ιδρύματος και δεν αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος νόμου.
8. Ο Κοσμήτορας, όταν απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα. Στις περιπτώσεις ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Κοσμήτορα, ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Κοσμήτορα.
9. α) Στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, εφαρμόζονται οι διατάξεις του επόμενου άρθρου για τη λειτουργία του Τμήματος. Ο Κοσμήτορας και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας ασκούν τις αρμοδιότητες του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος αντιστοίχως, με διετή θητεία και δυνατότητα επανεκλογής για μία ακόμη συνεχή θητεία. 10. Με απόφαση της Συγκλήτου είναι δυνατόν να λειτουργεί Γενική Συνέλευση Σχολής σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό του οικείου Α.Ε.Ι.».
2. Καταργείται το άρθρο 9 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει.

Άρθρο 6
1. Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 10
1. Οι Σχολές διαιρούνται σε Τμήματα. Το Τμήμα αποτελεί τη βασική ακαδημαϊκή και διοικητική μονάδα. Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος οδηγεί σε έναν ενιαίο τίτλο σπουδών. Το Τμήμα αποτελείται από Τομείς, οι οποίοι αποτελούν βασικές εκπαιδευτικές μονάδες.
2. Όργανα του Τμήματος είναι: α) η Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.), β) η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.), γ) ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
3. α) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν όλα τα μέλη ΔΕΠ του οικείου Τμήματος εφ’ όσον ο αριθμός τους είναι μικρότερος ή ίσος του τριάντα (30). Εάν τα μέλη ΔΕΠ είναι περισσότερα των τριάντα (30) ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που συμμετέχει από κάθε Τομέα είναι ανάλογος του αριθμού των μελών ΔΕΠ του Τομέα προς τον αριθμό των μελών ΔΕΠ του Τμήματος. Ο αριθμός των μελών ΔΕΠ που θα εκπροσωπηθεί από τον Τομέα κατανέμεται αναλογικά στις βαθμίδες ΔΕΠ και στη συνέχεια διενεργείται ψηφοφορία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα για τον καθορισμό των εκπροσώπων στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
β) Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν εκπρόσωποι προπτυχιακών φοιτητών ίσοι προς το 20% του συνολικού αριθμού των μελών ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης, που δεν έχουν υπερβεί τον προβλεπόμενο από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών φοιτητών. Μετέχουν επίσης ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, έπειτα από καθολική ψηφοφορία που θα διενεργηθεί με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων. Στη Γενική Συνέλευση μετέχουν επιπλέον ένας (1) εκπρόσωπος της κάθε κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών του Τμήματος (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ), οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων της κάθε κατηγορίας προσωπικού με θητεία δύο (2) ετών.
γ) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο, εκπροσώπων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψηφίων Διδακτόρων, και της κατηγορίας του Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση του Τμήματος νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη. δ) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
ε) Με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος, μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος λειτουργίας της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
4. Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) την κατάρτιση και εφαρμογή του Προγράμματος Σπουδών και τη συνεχή βελτίωσή του, Το Πρόγραμμα Σπουδών υποβάλλεται προς έγκριση στη Σύγκλητο, τρεις μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος δύο μήνες πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους,
β) τον ορισμό των διδασκόντων για τα μαθήματα του Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
γ) την επιλογή και έγκριση των συγγραμμάτων για κάθε μάθημα του Προγράμματος Σπουδών μετά από εισηγήσεις των Τομέων,
δ) τη συγκρότηση ομάδων για την εσωτερική αξιολόγηση του Προγράμματος Σπουδών, 14
ε) την εισήγηση προς τη Σύγκλητο για την προκήρυξη θέσεων μελών ΔΕΠ, έπειτα από γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα,
στ) τον ορισμό των καθηκόντων, των δικαιωμάτων και των υποχρεώσεων των μεταδιδακτορικών υποτρόφων μέχρι την έκδοση του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Ιδρύματος και
ζ) όσες αρμοδιότητες προβλέπονται από τις διατάξεις του παρόντος νόμου και του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του οικείου Ιδρύματος. Η Γενική Συνέλευση είναι επιπλέον αρμόδια για οποιοδήποτε θέμα αφορά το Τμήμα και το οποίο δεν ορίζεται ρητά ως αρμοδιότητα άλλου οργάνου του Τμήματος.
5. α) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος αποτελείται από τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
β) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
γ) Στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης προεδρεύει ο Πρόεδρος του Τμήματος και σε περίπτωση κωλύματος ή απουσίας του ο Αναπληρωτής Πρόεδρος.
δ) Η Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης είναι αρμόδια:
i) για τον ορισμό των μελών των εκλεκτορικών σωμάτων,
ii) τον ορισμό των μελών των συμβουλευτικών επιτροπών,
iii) τον ορισμό των εξεταστικών επιτροπών,
iv) το σύνολο των αρμοδιοτήτων της παραγράφου β του άρθρου 2 του ν.3685/2008 (ΦΕΚ Α 148/16-7-2008),
v) τον ορισμό της συντονιστικής επιτροπής (Σ.Ε.) για την απονομή μεταπτυχιακών διπλωμάτων,
vi) τη συγκρότηση των επιτροπών επιλογής ή εξέτασης των μεταπτυχιακών φοιτητών και για κάθε άλλο θέμα που προβλέπεται από επί μέρους διατάξεις,
vii) την απονομή μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών.
ε) Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ασκεί Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκροτείται από μέλη των αντίστοιχων Γενικών Συνελεύσεων Ειδικής Σύνθεσης των οικείων Τμημάτων και εκλέγονται από αυτές.
στ) Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών απαρτίζεται από μέλη ΔΕΠ του Τμήματος ή των συνεργαζόμενων Τμημάτων στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, τα οποία έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο ή την επίβλεψη διδακτορικών διατριβών και τα οποία ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης. Η Συντονιστική Επιτροπή είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό λειτουργίας του προγράμματος.
ε) Ο Διευθυντής κάθε Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών προεδρεύει της Συντονιστικής Επιτροπής, ορίζεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος ή της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.) στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, για διετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης για μία μόνο επιπλέον θητεία. Ο Διευθυντής ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, προεδρεύει της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και ασκεί τα καθήκοντα που ορίζει ο Κανονισμός Μεταπτυχιακών Σπουδών του Ιδρύματος και ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος. Στην περίπτωση διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, το Ειδικό Πρωτόκολλο Συνεργασίας ορίζει ποιο από τα συνεργαζόμενα τμήματα αναλαμβάνει τη διοικητική υποστήριξη. Ο Διευθυντής Μεταπτυχιακών Σπουδών εισηγείται στη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης ή στην Ειδική Διατμηματική Επιτροπή κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική εφαρμογή του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών.
στ) Καταργείται η φράση «Για την εφαρμογή των διατάξεων αυτών μετά τη συγκρότηση των σχολών και των οργάνων τους σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, όπου γίνεται αναφορά σε Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης νοείται η οικεία κοσμητεία» στην περίπτωση α’ της παραγράφου 11 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195). Καταργείται η παράγραφος 2 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24).
ζ) Με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση των Τμημάτων και μέχρι την κατάρτιση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Ιδρύματος καθορίζεται ο αριθμός των Υποψηφίων Διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπει κάθε μέλος ΔΕΠ. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν.3685/2008 (Α’ 148) καταργείται.
6. α) Ως Πρόεδρος και ως Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγεται μέλος Δ.Ε.Π., της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος. Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που εκδίδεται από την ίδια, τρεις μήνες τουλάχιστον πριν από την λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος εκλέγονται για διετή θητεία με ξεχωριστά ψηφοδέλτια και άμεση, μυστική ψηφοφορία από το αναφερόμενο στο εδάφιο α) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 εκλογικό σώμα και με αναλογική, για τη σύνθεση του Τμήματος, εφαρμογή της αναφερόμενης στην ίδια παράγραφο εκλογικής διαδικασίας, ένα μήνα τουλάχιστον πριν από τη λήξη της θητείας του υπηρετούντος Προέδρου. Σε περίπτωση κένωσης της θέσης του Προέδρου για οποιονδήποτε λόγο, η εκλογή προκηρύσσεται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εντός δεκαπέντε (15) ημερών.
β) Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου άρχεται από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της διαπιστωτικής πράξης του διορισμού τους και λήγει με τη δημοσίευση της ίδιας πράξης των επόμενων.
γ) Ο Πρόεδρος και ο Αναπληρωτής Πρόεδρος δεν μπορούν να εκλεγούν για τρίτη συνεχή θητεία στην ίδια θέση.
7. Ο Πρόεδρος του Τμήματος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, ορίζει ως εισηγητή των θεμάτων μέλος της, προεδρεύει των εργασιών της και εισηγείται τα θέματα για τα οποία δεν έχει οριστεί ως εισηγητής άλλο μέλος της,
β) Συγκαλεί τα εκλεκτορικά σώματα για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση των μελών Δ.Ε.Π. και προεδρεύει στις συνεδριάσεις τους,
γ) μεριμνά για την εφαρμογή και εύρυθμη λειτουργία του Προγράμματος Σπουδών, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος και του Κανονισμού Σπουδών,
δ) συγκροτεί επιτροπές για τη μελέτη ή διεκπεραίωση συγκεκριμένων θεμάτων της αρμοδιότητας του Τμήματος,
ε) διαβιβάζει στην Κοσμητεία τις εισηγήσεις της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
στ) συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Τμήματος, την οποία διαβιβάζει στην Κοσμητεία και
ζ) είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος και εποπτεύει την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού στο Τμήμα. Για το λόγο αυτό εκδίδει κάθε μήνα βεβαίωση για την παρουσία όλων των κατηγοριών του προσωπικού του Τμήματος την οποία αποστέλλει αμελλητί στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Ιδρύματος, για την σύνταξη των μηνιαίων μισθοδοτικών καταστάσεων του προσωπικού.
8. Ο Πρόεδρος όταν απουσιάζει, κωλύεται, ή ελλείπει για οποιονδήποτε άλλο λόγο, αναπληρώνεται στα καθήκοντά του από τον Αναπληρωτή Πρόεδρο. Στις περιπτώσεις
ακύρωσης της εκλογής ή της για οποιονδήποτε λόγο έλλειψης του Προέδρου, ο Αναπληρωτής Πρόεδρος ασκεί τα καθήκοντά του μέχρι την έκδοση της προβλεπόμενης διαπιστωτικής πράξης διορισμού του Προέδρου.
9. α) Τα Τμήματα αποτελούνται από Τομείς. Ο Τομέας συντονίζει τη διδασκαλία μέρους του γνωστικού αντικειμένου του Τμήματος. Όργανα του Τομέα είναι η Γενική Συνέλευση και ο Διευθυντής.
β) Η σύσταση, συγχώνευση, κατάτμηση, μετονομασία, κατάργηση των Τομέων γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου μετά από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής και εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του οικείου Τμήματος.
γ) Η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αποφασίζει για τη διατήρηση ή μετονομασία των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στο Τμήμα καθώς και για την κατανομή του υπηρετούντος προσωπικού, των Εργαστηρίων, Σπουδαστηρίων, Κλινικών και λοιπών μονάδων στους Τομείς. Με τη διαδικασία μετονομασίας ενός Τομέα μπορεί και να τροποποιείται το γνωστικό του αντικείμενο ύστερα από εισήγηση του Τομέα. Ομοίως, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος μπορεί να αλλάζει Τομέα ένα μέλος ΔΕΠ ή μέλος του Επιστημονικού, Διδακτικού και Εργαστηριακού Προσωπικού ειδικών κατηγοριών (ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) μετά από αίτησή του.
δ) Αν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα υπερβαίνουν τον αριθμό τριάντα (30), είναι δυνατόν να σχηματίζονται νέοι Τομείς με συναφή ή συγγενή για τον καθένα γνωστικά αντικείμενα ύστερα από εισήγηση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.
ε) Σε περίπτωση όπου ο αριθμός των μελών ΔΕΠ του Τμήματος δεν επιτρέπει τη διαίρεση σε Τομείς, οι προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα ανήκουν στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος.
10. α) Ο Διευθυντής Τομέα συγκαλεί τη Γενική Συνέλευση του Τομέα, καταρτίζει την ημερήσια διάταξη, προεδρεύει των εργασιών της και μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεών της.
β) Στη Γενική Συνέλευση του Τομέα συμμετέχουν τα μέλη ΔΕΠ του Τομέα, ένας (1) εκπρόσωπος προπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί τον προβλεπόμενο από το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών χρόνο φοίτησης προσαυξανόμενο κατά δύο έτη, ένας (1) εκπρόσωπος των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχει υπερβεί το δεύτερο έτος φοίτησης και ένας (1) εκπρόσωπος των Υποψηφίων Διδακτόρων που δεν έχει υπερβεί το τέταρτο έτος από την ημερομηνία εγγραφής στο οικείο Τμήμα ή μονοτμηματική Σχολή, οι οποίοι ορίζονται με τους αναπληρωματικούς τους, για ετήσια θητεία χωρίς δικαίωμα επανεκλογής, με ευθύνη των οικείων συλλογικών οργάνων των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων.
γ) Στην περίπτωση μη ορισμού για οποιονδήποτε λόγο των εκπροσώπων προπτυχιακών και των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων, από τα οικεία συλλογικά τους όργανα, η Γενική Συνέλευση του Τομέα νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς τα ανωτέρω, μη ορισμένα μέλη.
δ) Για την ύπαρξη απαρτίας και τη λήψη αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα, εφαρμόζονται οι διατάξεις των εδαφίων β και γ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος.
ε) Οι αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα είναι οι εξής:
αα) εκλέγει τον Διευθυντή του Τομέα, με μονοετή θητεία μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή ή, ελλείψει αυτών, μεταξύ των μελών ΔΕΠ του Τομέα στη βαθμίδα Επίκουρου Καθηγητή,
ββ) συντονίζει το έργο του Τομέα στο πλαίσιο των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος,
γγ) υποβάλλει προτάσεις προς τη Γενική Συνέλευση Τμήματος σχετικά με το Πρόγραμμα Σπουδών,
δδ) εισηγείται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος για την κατανομή του διδακτικού και εργαστηριακού έργου στα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ και ΕΤΕΠ του Τομέα για όλα τα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά του,
Στην υποπερίπτωση αα’ των προηγούμενων εδαφίων δικαίωμα ψήφου έχουν τα μέλη ΔΕΠ, και οι εκπρόσωποι των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υποψηφίων Διδακτόρων. Στις ψηφοφορίες που διεξάγονται για τις υποπεριπτώσεις γγ ́ και δδ’ δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα μέλη ΔΕΠ.
δ) Οι αποφάσεις του Τομέα παραπέμπονται στη Γενική Συνέλευση του Τμήματος εάν αυτό ζητηθεί από το 1/4 των μελών του.
11. Η παράγραφος 30 του άρθρου 39 του ν.4186/2013 (Α’ 193) τροποποιείται ως εξής:
«30. α) Τα Τμήματα Α.Ε.Ι. αποκτούν αυτοδύναμη λειτουργία μόλις ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού εννέα (9) μελών ΔΕΠ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα δύο (2) στη βαθμίδα Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Τα μη αυτοδύναμα Τμήματα λειτουργούν με προσωρινή Γενική Συνέλευση Τμήματος την οποία αποτελούν υποχρεωτικά όλα τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος και δύο (2) προπτυχιακοί φοιτητές που ορίζονται από τα οικεία συλλογικά τους όργανα. Σε περίπτωση μη ορισμού προπτυχιακών φοιτητών, η Προσωρινή Γενική Συνέλευση νομίμως συγκροτείται, συνεδριάζει και λαμβάνει αποφάσεις χωρίς αυτούς. Η Προσωρινή Γενική Συνέλευση ασκεί τις αρμοδιότητες που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις για τη Γ.Σ. του Τμήματος και τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης, εκτός αυτών που ανατίθενται σε άλλα όργανα ή ορίζονται κατά τρόπο διαφορετικό με το ΠΔ ίδρυσης του Τμήματος. Το αργότερο μέσα σε ένα μήνα αφότου εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις περί αυτοδυναμίας, κινείται με ευθύνη του Πρύτανη ή του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής, η διαδικασία εκλογής Προέδρου Τμήματος και του Αναπληρωτή του και συγκρότησης της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος.
β) Στην περίπτωση λειτουργίας προσωρινής Γενικής Συνέλευσης Τμήματος και εφόσον μετέχουν σε αυτήν λιγότερα από πέντε (5) μέλη ΔΕΠ από το οικείο Τμήμα, η Κοσμητεία της Σχολής, στην οποία ανήκει το Τμήμα ή, σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, η Σύγκλητος συμπληρώνει τα μέλη ΔΕΠ της Γενικής Συνέλευσης Τμήματος ως προς τον αριθμό πέντε (5) από μέλη ΔΕΠ των συγγενέστερων Τμημάτων ως προς το γνωστικό αντικείμενο της επιστήμης που θεραπεύουν. Με την ίδια πράξη του Πρύτανη ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου ορίζονται ο Πρόεδρος του Τμήματος και ο Αναπληρωτής του. Η θητεία του Προέδρου και του Αναπληρωτή του δεν μπορεί να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα των τεσσάρων (4) ετών από τον ορισμό του ».
12. Διαγράφεται η φράση «δύνανται να» από την παράγραφο 4 του άρθρου 32 του ν. 4009/2011 (Α’ 195).
13. Οι παράγραφοι 1, 2, 3 και 5 του άρθρου 32 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργούνται.
14. Το άρθρο 10 του ν.4009/2011 (Α’ 195) καταργείται.

Άρθρο 7
1. Το άρθρο 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 19
1. α) Προϋπόθεση για εκλογή σε θέση μέλους ΔΕΠ όλων των βαθμίδων είναι η κατοχή διδακτορικού διπλώματος και η συνάφεια του εν γένει ερευνητικού, επιστημονικού ή καλλιτεχνικού έργου των υποψηφίων με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ΔΕΠ. Η προϋπόθεση κατοχής διδακτορικού διπλώματος για κατάληψη θέσης μέλους ΔΕΠ δεν ισχύει προκειμένου περί γνωστικού αντικειμένου εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis). Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς εθνική και διεθνή αναγνώριση του έργου. Για τις ειδικές περιπτώσεις του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να ισχύει το Π.Δ. 123/1984 (Α ́ 39) όπως τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 111/1994 (Α ́84), το Π.Δ. 119/2005 (Α’ 177), το Π.Δ. 187/1996 (Α ́ 145) και το Π.Δ. 390/1995 (Α ́ 217), μέχρι την έκδοση Εσωτερικού Κανονισμού του οικείου Α.Ε.Ι.
β) Για τα προσόντα εκλογής στις βαθμίδες των μελών ΔΕΠ εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη της προηγούμενης παραγράφου, οι διατάξεις του άρθρου 14 του νόμου 1268/1982 (ΦΕΚ Α ́ 87/16-7-1982) όπως αυτό ίσχυε κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́ 195). Κάθε αντίθετη στο άρθρο αυτό διάταξη καταργείται.
γ) Τα μέλη ΔΕΠ δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν, με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για το διορισμό τους στην βαθμίδα που υπηρετούν κατά το χρόνο της αίτησής τους.
δ) Καταργούνται το άρθρο 17 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) και ισχύει, και η παράγραφος 1, 4 και 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).
2. Το Εκλεκτορικό Σώμα για την εκλογή, εξέλιξη και μονιμοποίηση των μελών ΔΕΠ αποτελείται από δεκαπέντε (15) μέλη της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Ερευνητή πρώτης βαθμίδας ή, σε περίπτωση κρίσης για τις βαθμίδες του Λέκτορα, Επίκουρου Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, και από τη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή ή μόνιμου Επίκουρου Καθηγητή ή Ερευνητή αντίστοιχης βαθμίδας με επιστημονικό έργο στο ίδιο ή, αν δεν υπάρχει, σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με εκείνο της υπό πλήρωση θέσης. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκροτούνται από τους στην επόμενη παράγραφο αναλυτικά αναφερόμενους εσωτερικούς και εξωτερικούς εκλέκτορες, υπό την αμέσως παρακάτω αναφερόμενη αναλογία από μέλη Δ.Ε.Π. ίσης ή ανώτερης βαθμίδας με την προκηρυχθείσα θέση.
3. α) Το Εκλεκτορικό Σώμα συγκροτείται με πλήρως αιτιολογημένη, ως προς το γνωστικό αντικείμενο των μελών του, απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων, από επτά (7) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους τα οποία ανήκουν στο ίδιο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. και οκτώ (8) μέλη ΔΕΠ με τους αναπληρωματικούς τους, του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με εκείνο της προς πλήρωση θέσης.
β) Στην περίπτωση μη ύπαρξης ικανού αριθμού εκλεκτόρων που προέρχονται από το Τμήμα, και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης ως προς το κριτήριο της συνάφειας του γνωστικού αντικειμένου σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, η συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος πραγματοποιείται από μέλη ΔΕΠ, με συναφές γνωστικό αντικείμενο, άλλων Τμημάτων του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, χωρίς να τηρείται η προβλεπόμενη στο εδάφιο α) της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου αριθμητική αναλογία.
γ) Στην περίπτωση που ο αριθμός των προτεινομένων με κριτήριο το ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο είναι μεγαλύτερος του αριθμού που απαιτείται για τη συμπλήρωση του Εκλεκτορικού Σώματος, διενεργείται κλήρωση για τις ως άνω κατηγορίες από τη Γενική Συνέλευση Ειδικής Σύνθεσης του Τμήματος με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Κατά τη διαδικασία συγκρότησης του Εκλεκτορικού Σώματος, στο συνολικό αριθμό των εκλεκτόρων δεν υπολογίζονται όσοι απουσιάζουν λόγω νόμιμης άδειας ή για λόγους ανωτέρας βίας που πιστοποιεί η Γενική Συνέλευσης του Τμήματος με πλήρως και ειδικώς αιτιολογημένη απόφασή της. Σε περίπτωση επίκλησης λόγου ασθενείας απαιτείται βεβαίωση από δημόσιο νοσοκομείο. Μετά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος, η σύνθεσή του δεν μεταβάλλεται παρά μόνο εάν μέλος του παραιτηθεί, εκλείψει ή βρεθεί σε νόμιμη άδεια. Στις περιπτώσεις αυτές τα μέλη που ανήκουν στο Τμήμα και τα μέλη που ορίζονται από το μητρώο εξωτερικών μελών αναπληρώνονται αντίστοιχα από το πρώτο κατά σειρά μη κωλυόμενο αναπληρωματικό μέλος μέσα από κατάλογο αναπληρωματικών μελών που ορίζεται κατά τη συγκρότηση του Εκλεκτορικού Σώματος.
4. Οι συνεδριάσεις του Εκλεκτορικού Σώματος, πραγματοποιούνται ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος. Το Εκλεκτορικό Σώμα νομίμως συνεδριάζει στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση του Τμήματος δεν βρίσκεται σε απαρτία. Η μη νόμιμη ή εμπρόθεσμη κλήση στη συνεδρίαση των μελών της Γενικής Συνέλευσης δεν αποτελεί λόγο ακύρωσης της διαδικασίας της εκλογής. Η συμμετοχή των μελών ΔΕΠ στα Εκλεκτορικά Σώματα και στις Εισηγητικές Επιτροπές αποτελεί καθήκον τους.
5. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος συγκαλεί το Εκλεκτορικό Σώμα για την πρώτη συνεδρίασή του εντός δέκα (10) ημερών από τη συγκρότησή του προκειμένου να ορισθεί η τριμελής εισηγητική επιτροπή. Το Εκλεκτορικό Σώμα βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα το ήμισυ πλέον ενός του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος. Στην περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας, η συνεδρίαση επαναλαμβάνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας μίας (1) εβδομάδας με τη συμμετοχή του ενός 1/3 του αριθμού των μελών του Εκλεκτορικού Σώματος.
β) Ένα τουλάχιστον μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής πρέπει να ανήκει σε άλλο Τμήμα του οικείου Α.Ε.Ι. ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ομοταγών Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή να είναι ερευνητής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.
γ) Η τριμελής εισηγητική επιτροπή οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία σαράντα (40) ημερών από τη συγκρότησή της και όχι νωρίτερα από είκοσι (20) ημέρες να καταθέσει εισηγητική έκθεση με τη συγκριτική αποτίμηση του έργου των υποψηφίων και αξιολογική κατάταξή τους. Εάν μέλος της τριμελούς εισηγητικής επιτροπής παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, η σύνταξη της έκθεσης συνεχίζεται και ολοκληρώνεται εντός της νόμιμης προθεσμίας από τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής. Η εισηγητική έκθεση κοινοποιείται αμέσως μετά την κατάθεσή της στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος και τους υποψηφίους με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος.
δ) Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής. Στην περίπτωση που παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της προθεσμίας, για να προβεί σε κρίση με βάση τους υποβληθέντες φακέλους των υποψηφίων.
ε) Οι υποψήφιοι δικαιούνται να υποβάλουν σχετικό υπόμνημα τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος, το οποίο κοινοποιείται αμελλητί στα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος.
στ) Εάν παρέλθουν άπρακτες με ευθύνη του Προέδρου του Τμήματος, οι προθεσμίες των περιπτώσεων γ’ και δ’ της παρούσας παραγράφου, το Εκλεκτορικό Σώμα συγκαλείται υποχρεωτικά από τον Κοσμήτορα ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη στην περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα. Στην περίπτωση αυτή κατά τη συνεδρίαση του Εκλεκτορικού Σώματος προεδρεύει ο Κοσμήτορας ή ο αρμόδιος Αντιπρύτανης αντιστοίχως, χωρίς δικαίωμα ψήφου, διενεργεί δε όλες τις πράξεις που έχουν ανατεθεί με τις διατάξεις του παρόντος στον Πρόεδρο του Τμήματος και αφορούν τις διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης των μελών Δ.Ε.Π.
ζ) Τα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος άλλων Α.Ε.Ι. έχουν τη δυνατότητα να μετέχουν στις συνεδριάσεις του μέσω τηλεδιάσκεψης, με διασφαλισμένη την εμπιστευτικότητα της συνεδρίασης, την πιστοποίηση της ταυτότητας του μέλους του Εκλεκτορικού Σώματος, την ασφάλεια της ηλεκτρονικής διακίνησης φωνής, δεδομένων και εικόνας, καθώς και την ακεραιότητα της διακινούμενης πληροφορίας. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται στα πρακτικά ότι εφαρμόστηκε η παρούσα διάταξη και γίνεται ρητή μνεία ποια συγκεκριμένα μέλη του Εκλεκτορικού Σώματος συμμετείχαν μέσω τηλεδιάσκεψης.
η) Δεν επιτρέπεται να μετέχει σε Εκλεκτορικό Σώμα μέλος ΔΕΠ, το οποίο είναι σύζυγος ή συνδέεται με συγγένεια έως και τετάρτου βαθμού εξ αίματος ή αγχιστείας με υποψήφιο.
θ) Στην αρχή της συνεδρίασης οι υποψήφιοι μπορούν να αναπτύξουν προφορικά τις απόψεις τους για το περιεχόμενο της εισηγητικής έκθεσης, απαντούν στις ερωτήσεις των μελών τους Εκλεκτορικού Σώματος και αποχωρούν. Για την άσκηση του δικαιώματος αυτού των υποψηφίων γνωστοποιείται προς αυτούς από τον Πρόεδρο του Τμήματος η ημερήσια διάταξη της κοινής συνεδρίασης σε προθεσμία οκτώ (8) ημερών πριν από την ημερομηνία της συνεδρίασης.
ι) Οι εκλέκτορες αιτιολογούν ειδικά την ψήφο τους.
ια) Η διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης σε βαθμίδα ΔΕΠ καθορίζεται με τον ακόλουθο τρόπο:
αα) στην περίπτωση ενός ή περισσότερων υποψηφίων, το αποτέλεσμα της κρίσης είναι θετικό για τον υποψήφιο εάν συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, άλλως η διαδικασία κηρύσσεται άγονη,
ββ) στην περίπτωση περισσότερων υποψηφίων, εάν ουδείς υποψήφιος συγκεντρώσει οκτώ θετικές ψήφους, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται κατά την ίδια συνεδρίαση μεταξύ των δύο επικρατέστερων. Επικρατέστεροι είναι οι υποψήφιοι που συγκεντρώνουν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ περισσοτέρων των δύο, στην δεύτερη ψηφοφορία συμμετέχουν όλοι οι ισοψηφήσαντες.
6. α) Ο Πρόεδρος του Τμήματος εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής διαβιβάζει το πρακτικό του Εκλεκτορικού Σώματος, μαζί με όλα τα σχετικά έγγραφα, για την εκλογή, εξέλιξη ή μονιμοποίηση μέλους ΔΕΠ στον Πρύτανη για τον έλεγχο νομιμότητας.
β) Για τη διαδικασία του ελέγχου νομιμότητας και τον διορισμό των μελών Δ.Ε.Π. εφαρμόζονται οι κατά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) ισχύουσες διατάξεις.
7. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως μπορεί να ρυθμίζονται κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος τα θέματα που αφορούν τη διαδικασία εκλογής, εξέλιξης ή μονιμοποίησης μέλους ΔΕΠ, τον έλεγχο νομιμότητας των διαδικασιών αυτών, την κατάρτιση και τήρηση μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών και τη λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης του μητρώου αυτού.
2. Η παράγραφος 2 του άρθρου 19 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Ο Υπουργός Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων ελέγχει τη νομιμότητα οποιασδήποτε εκλογής ή εξέλιξης είτε αυτεπαγγέλτως είτε ύστερα από προσφυγή που υποβάλλεται ενώπιον του από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εφόσον έχει εκδοθεί Πρυτανική πράξη εκλογής ή εξέλιξης, εντός εξήντα (60) ημερών από τη δημοσίευση της πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής, για τον έλεγχο νομιμότητας της προσβαλλόμενης πράξης. Για τις περιπτώσεις άγονης εκλογής, η προσφυγή μπορεί να ασκηθεί εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της σχετικής διαπιστωτικής πράξης από τον Πρύτανη. Ο έλεγχος νομιμότητας από τον Υπουργό ολοκληρώνεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία έξι (6) μηνών από την περιέλευση του φακέλου στο Υπουργείο Παιδείας
Έρευνας και Θρησκευμάτων.»

Άρθρο 8
Θέματα Επιστημονικού, Διδακτικού, Εργαστηριακού και Τεχνικού Προσωπικού ειδικών
κατηγοριών των Πανεπιστημίων και των Τ.Ε.Ι. .
«1. Για την ορθή βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., οι οποίοι εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς ΕΕΔΙΠ Ι και ΙΙ ή ΕΤΕΠ ή ΕΤΠ ή ΕΡΔΙΠ ή μόνιμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο Ε.ΔΙ.Π. ή Ε.Ε.Π. ή Ε.ΤΕ.Π. στο πλαίσιο εφαρμογής του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αναγνωρίζεται ο συνολικός χρόνος υπηρεσίας του ανωτέρω προσωπικού στο δημόσιο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας. Τα ανωτέρω μέλη Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Ε.Π, με τη δημοσίευση του παρόντος, και μέχρι την έκδοση τού κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος εντάσσονται αυτοδίκαια σε βαθμίδες της παρ. 2 του άρθρου 1 του ΠΔ 118/2002. Όπου στις οικείες διατάξεις τού ως άνω Π.Δ 118/2002 όπως ισχύει, αναφέρεται Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και Ε.Ε.ΔΙ.Π ΙΙ νοείται το Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π αντιστοίχως.»
2. Το εδάφιο 1 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν.4235/2014 (ΦΕΚ 32 Α ́) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Τα υπηρετούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.ΔΙ.Π (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΡ.ΔΙΠ., Ε.Τ.Ε.Π και Ε.Τ.Π. των Α.Ε.Ι εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π και Ε.Τ.ΕΠ. Για την ένταξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών εκδίδεται διαπιστωτική πράξη του οικείου Πρύτανη που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και η διανυθείσα στον κλάδο υπηρεσία λαμβάνεται υπόψη για κάθε υπηρεσιακή και βαθμολογική συνέπεια. Ειδικότερα, από τη δημοσίευση του παρόντος, τα υπηρετούντα μέλη των κατηγοριών ΕΕΔΙΠ (κλάδων Ι και ΙΙ), ΕΤΕΠ, Ε.Τ.Π. και ΕΡΔΙΠ που διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. αντίστοιχα, εντάσσονται αυτοδίκαια σε κενές οργανικές θέσεις ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους, ενώ τα μέλη που δεν διαθέτουν τα τυπικά προσόντα εντάσσονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες προσωποπαγείς θέσεις του ως άνω άρθρου. Για την ανωτέρω διαδικασία αυτοδίκαιης ένταξης δεν απαιτείται η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής».
3. Η παράγραφος 2 του άρθρου 55 του ν. 4264 (ΦΕΚ Α’ 118) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης που προβλέπεται στις περιπτώσεις 2 και 5 της παρ. 3 του άρθρου 68 του ν. 4235/2014 (Α ́32), οι θέσεις των μελών της κατηγορίας Ε.Τ.Ε.Π. του άρθρου 29 του ν.4009/2011, των μονίμων διοικητικών υπαλλήλων και των υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν στα Α.Ε.Ι μετατρέπονται αυτοδίκαια σε αντίστοιχες θέσεις των προβλεπόμενων στο άρθρο 29 του ν. 4009/2011 μελών κατηγορίας Ε.ΔΙ.Π. Για το ανωτέρω προσωπικό μέχρι την έκδοση του κατά τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011 Προεδρικού Διατάγματος ισχύουν οι διατάξεις του Π.Δ 118/2002. Οι ανωτέρω κατηγορίες προσωπικού που εντάσσονται σε θέσεις κατηγορίας ΕΔΙΠ οι οποίες διαθέτουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 29 του ν.4009/2011 (A'195) τυπικά προσόντα της αντίστοιχης κατηγορίας εντάσσονται σε κενές ή συνιστώμενες με μετατροπή των θέσεών τους οργανικές θέσεις ΕΔΙΠ. »
4. Τα υπηρετούνται μέλη Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π τα οποία εντάχθηκαν στις ως άνω κατηγορίες από καθεστώς Ε.Ε.ΔΙ.Π Ι και ΙΙ, Ε.ΤΕ.Π ή Ε.Τ.Π. ή ΕΡ.ΔΙ.Π. ή μονίμων διοικητικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4009/20011 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, για τις θέσεις των οποίων δεν έχει προσδιοριστεί γνωστικό αντικείμενο, μπορούν να υποβάλλουν σχετική αίτηση στην ακαδημαϊκή μονάδα που υπηρετούν για τον προσδιορισμό του. Το γνωστικό αντικείμενο προσδιορίζεται από το διδακτικό ή επιστημονικό-ερευνητικό έργο ή από τους μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και αποδίδεται στη θέση που κατέχει το μέλος, με πράξη του Πρύτανη η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μετά από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και εισήγηση του Τομέα, για τα Τμήματα στα οποία λειτουργούν Τομείς, ή της Κοσμητείας της Σχολής ή της Συγκλήτου, ανάλογα με την ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία που υπηρετεί».
5. «Για τις εκπαιδευτικές άδειες και μετατάξεις των μελών Ε.Ε.Π, Ε.ΔΙ.Π και ΕΤΕΠ του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α ́195) σε άλλο Α.Ε.Ι. εφαρμόζονται οι διατάξεις του Π.Δ 147/2009 (Α ́189) όπως ισχύουν. Επιπροσθέτως, μπορεί να χορηγηθεί εκπαιδευτική άδεια για μεταδιδακτορική έρευνα ενός έτους με πλήρεις αποδοχές για κάθε έξι έτη υπηρεσίας ή έξι μηνών για κάθε τρία έτη υπηρεσίας, σύμφωνα με όρους και προϋποθέσεις που εξειδικεύονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.»
6. Τα μέλη Ε.Ε.Π και Ε.ΔΙ.Π υποχρεούνται να παρευρίσκονται στους πανεπιστημιακούς χώρους είκοσι δύο (22) ώρες εβδομαδιαίως κατ’ ελάχιστο όριο, και τα μέλη Ε.Τ.ΕΠ. τριάντα (30) ώρες εβδομαδιαίως αντίστοιχα, συμπεριλαμβανομένων των διδακτικών ωρών, και να παρέχουν κάθε μορφής διδακτικό, επιστημονικό-ερευνητικό έργο, και τεχνικό έργο.»
7. Η παράγραφος 6 του άρθρου 29 του Ν. 4009/201 (Α ́ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«6. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, καθορίζονται η βαθμολογική και μισθολογική κατάσταση και εξέλιξη των μελών των ανωτέρω κατηγοριών προσωπικού και ρυθμίζονται τα σχετικά με την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση αυτών, όπως μονιμοποίηση, μετατάξεις, αποσπάσεις, η χορήγηση εκπαιδευτικών και λοιπών αδειών, το ωράριο εργασίας, η συμμετοχή τους στα υπηρεσιακά συμβούλια και κάθε άλλο θέμα που αφορά τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών.»

Άρθρο 9
Μεταβατικές Διατάξεις για την Ανώτατη Εκπαίδευση

1. Όλες οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη Πρυτάνεων και Κοσμητόρων που διενεργήθηκαν ή διενεργούνται κατ’ εφαρμογή της περίπτωσης β του τροποποιηθέντος με το παρόν, άρθρου 6 της με ημερομηνία 7-10-2015 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 127/8.10.2015), που κυρώθηκε με το άρθρο 12 του νόμου 4350/2015 (ΦΕΚ Α’ 161/30.11.2015) και έχουν ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος, έχουν νομίμως διενεργηθεί. Η θητεία των εκλεγέντων Πρυτάνεων είναι τετραετής και άρχεται από της προβλεπόμενης στο ίδιο άρθρο διαπιστωτικής πράξης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Για όσες από αυτές, δεν έχει ολοκληρωθεί κατά τη δημοσίευση του παρόντος ο διορισμός του Πρύτανη από το Συμβούλιο του Ιδρύματος και δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη σύμφωνα με τις άνω διατάξεις διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, ο διορισμός του Πρύτανη νομίμως διενεργείται μόνο με την προβλεπόμενη στην περίπτωση στ) της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195), όπως ισχύει μετά τη δημοσίευση του παρόντος διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. α) Εντός πενήντα (50) ημερών από της δημοσιεύσεως του παρόντος, διενεργούνται εκλογές για την ανάδειξη Αντιπρυτάνεων σε όλα τα Ιδρύματα . Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, δύνανται να συμμετάσχουν στην κατά τα παραπάνω εκλογική διαδικασία. Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος, η θητεία των
Αντιπρυτάνεων διαρκεί όσο και η θητεία των υπηρετούντων κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτάνεων και θεωρείται πλήρης. Οι υπηρετούντες κατά τη δημοσίευση του παρόντος Αναπληρωτές Πρύτανη, νομίμως ασκούν τα καθήκοντά τους μέχρι την, κατά τα άνω, έκδοση της διαπιστωτικής πράξης εκλογής των Αντιπρυτάνεων.

3. Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου, η απόφαση της Συγκλήτου, η οποία λαμβάνεται έπειτα από εισήγηση του Πρύτανη με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των Αντιπρυτάνεων του Ιδρύματος, οι αρμοδιότητες τους και ο τίτλος που φέρουν σύμφωνα με τις αρμοδιότητές τους, λαμβάνεται και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως πριν από τη διενέργεια της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη των Αντιπρυτάνεων.

4. Τα λειτουργούντα κατά τη δημοσίευση του παρόντος Πρυτανικά Συμβούλια, τα οποία συστήθηκαν με αποφάσεις των Συγκλήτων των οικείων Α.Ε.Ι. μετά τη δημοσίευση του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195), θεωρούνται νομίμως συσταθέντα από της συστάσεώς τους και νομίμως λειτουργούν έως τη δημοσίευση της προβλεπόμενης στο παρόν διαπιστωτικής πράξης συγκρότησης του Πρυτανικού Συμβουλίου.

5. α) Οι διαδικασίες εκλογής σε νέες θέσεις μελών Δ.Ε.Π. για τις οποίες έχει εκδοθεί προκήρυξη έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, οι διαδικασίες εξέλιξης για τις οποίες έχει υποβληθεί αίτηση από το ενδιαφερόμενο για εξέλιξη μέλος Δ.Ε.Π. έως τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθώς και οι διαδικασίες μετάκλησης και μετακίνησης που εκκρεμούν κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά τη δημοσίευση του νόμου αυτού διατάξεις. Για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων όπου γίνεται αναφορά στον Kοσμήτορα ή στην Kοσμητεία, νοείται ο Πρόεδρος του Τμήματος και η Γενική Συνέλευση του Τμήματος αντίστοιχα.».
β) Τα μέλη Δ.Ε.Π. δύνανται να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα ή μονιμοποίησης σε αυτήν που διορίστηκαν με τη συμπλήρωση τριετούς υπηρεσίας από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του Πρύτανη για τον διορισμό τους στη βαθμίδα.
γ) Δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση εξέλιξης στην επόμενη βαθμίδα τα μέλη Δ.Ε.Π. για τα οποία ο απομένων για την αφυπηρέτησή τους λόγω ορίου ηλικίας χρόνος είναι μικρότερος της ως άνω τριετίας. Οι εκκρεμούσες κατά τη δημοσίευση του παρόντος διαδικασίες ολοκληρώνονται και οι πράξεις διορισμών των μελών Δ.Ε.Π. που εξελέγησαν στην επόμενη βαθμίδα και αφυπηρέτησαν λόγω ορίου ηλικίας πριν από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης του διορισμού τους εκδίδονται και δημοσιεύονται με ειδική διαδικασία στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με αναδρομική ισχύ από την ημερομηνία που φέρει η σχετική Πρυτανική πράξη διορισμού. Οι πράξεις αυτές επιφέρουν συνταξιοδοτικές και μόνο συνέπειες για το αφυπηρετήσαν μέλος Δ.Ε.Π. . γ) Καταργούνται οι διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 και η παράγραφος 5 του άρθρου 18 του ν.4009/2011 (Α’ 195).

6. Στην περίπτωση 5 του άρθρου 16 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται περίπτωση ε’ ως εξής:
«ε) Τα μέλη ΔΕΠ, με απόφαση του Πρύτανη, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους ΔΕΠ και κατόπιν αιτιολογημένης εισήγησης της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, μπορούν να μετακινηθούν και να ασκούν πλήρες διδακτικό, ερευνητικό, διοικητικό, εργαστηριακό ή κλινικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Τομέα του ίδιου Τμήματος ή σε άλλο Τμήμα της ίδιας Σχολής, για την κάλυψη των αναγκών του Τομέα του Τμήματος ή του άλλου Τμήματος της ίδιας Σχολής, εφόσον στην τελευταία περίπτωση προηγηθεί αντίστοιχη αιτιολογημένη απόφαση του αιτούντος Τμήματος.»

7. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195), όπως τροποποιήθηκε από άρθρο 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Στην περίπτωση του προηγούμενου εδαφίου και ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων μελών ΔΕΠ συνυπολογίζεται η διάρκεια του χρόνου αναστολής των καθηκόντων τους ως χρόνος παραμονής στη βαθμίδα που υπηρετούν, έπειτα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, από την οποία θα προκύπτει ότι το μέλος Δ.Ε.Π. ασκούσε καθ’ όλο το χρόνο της αναστολής των καθηκόντων τα εκπαιδευτικά του καθήκοντα».

8. Μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές που έχουν μονιμοποιηθεί στη βαθμίδα σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις, δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους στην επόμενη βαθμίδα όποτε το επιθυμούν. Εάν η διαδικασία εξέλιξης του προηγούμενου εδαφίου αποβεί αρνητική για το κρινόμενο μέλος ΔΕΠ, οι μόνιμοι Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών ή Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν την εξέλιξή τους για μία ακόμα φορά μετά την παρέλευση τριών ετών από την ημερομηνία διεξαγωγής της πρώτης συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος, για την κρίση της υποψηφιότητάς τους.

9. α) Λέκτορες ή Καθηγητές Εφαρμογών Α.Ε.Ι., μόνιμοι ή με θητεία, οι οποίοι παραιτήθηκαν προκειμένου να συμμετάσχουν σε εκλογές ως υποψήφιοι βουλευτές και δεν εξελέγησαν, επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους.
β) Σε περίπτωση κατά την οποία εξελέγησαν επανέρχονται αυτοδικαίως μετά τις εκλογές στις θέσεις τους και τελούν σε αναστολή καθηκόντων με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μέχρι τη λήξη της θητείας της βουλευτικής περιόδου για την οποία εξελέγησαν.
γ) Σε περίπτωση εκλογής και διορισμού στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. της ως άνω περίπτωσης α) κατά τη διάρκεια της βουλευτικής περιόδου αναλαμβάνουν καθήκοντα στην βαθμίδα αυτή και εξακολουθούν να τελούν σε αναστολή άσκησης των καθηκόντων τους για όσο διάστημα διαρκεί η βουλευτική περίοδος για την οποία εξελέγησαν.
Η ισχύς της παρούσας, άρχεται αναδρομικά από την 26η Ιανουαρίου 2015.

10. Η παράγραφος 3 του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α’ της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι.
Τα μέλη ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α’, γ’ και θ’ που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας».

12. Η περίπτωση θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«θ. Να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά
πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε’ παραγράφου 1 άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α’ 220)».

13. α) Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης στ’ του άρθρου 59 του ν.4009/2011 (Α’ 195) τροποποιείται ως εξής:
«Ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ, το οποίο εμπίπτει στις περιπτώσεις γ’ και θ’ της παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».
β) Στο άρθρο 59 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) προστίθεται περίπτωση θ’ ως εξής:
«Ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος των μελών ΔΕΠ πλήρους απασχόλησης και εμπίπτει στην περίπτωση α’ παραγράφου 2 του άρθρου 23 του παρόντος νόμου».

14. α) Στην παράγραφο 1 του άρθρου 23 του Π.Δ. 160/2008 (Α’ 220) προστίθενται περιπτώσεις ε’ και στ’ ως εξής:
«ε. Η μη ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν για την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος.
στ. Προκειμένου για τα μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ πλήρους απασχόλησης, η μη απόδοση του ποσοστού που προβλέπεται από την παράγραφο 3 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195) επί των αμοιβών που υπάγονται στις περιπτώσεις γ’ και θ’ παραγράφου 2 άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α’ 195)».

15. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 11 του ν.2889/2001 ( ΦΕΚ Α’ 37) μετά το εδάφιο β’ και τη φράση «ή ιατρικών μηχανημάτων εντός των παραπάνω φορέων.» προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η ως άνω απαγόρευση, με την επιφύλαξη του άρθρου 23 του ν.4009/2011 (Α ́ 195), δεν ισχύει για ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτικά διαγνωστικά ή θεραπευτικά εργαστήρια ή εν γένει ιδιωτικές επιχειρήσεις στις οποίες ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα συμμετέχει στο μετοχικό τους κεφάλαιο με ποσοστό άνω του 80%, ή το ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα διατηρεί τη διαχείριση, με την προϋπόθεση ότι η παροχή υπηρεσιών παρέχεται πέραν του ωραρίου πλήρους απασχόλησης των πανεπιστημιακών ιατρών».

16. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) προστίθεται περίπτωση δ) ως εξής:
«δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών» .

17. Η παράγραφος 2 του άρθρου 25 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα έξοδα παράστασης του Πρύτανη και των Αντιπρυτάνεων, του Προέδρου και των Αντιπροέδρων της Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, των Κοσμητόρων και των Αναπληρωτών τους και των Προέδρων Τμημάτων και των Αναπληρωτών τους, καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.».

18. α) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δύνανται να προσφέρουν διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο σε Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών και να συμμετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα ή να παραμένουν επιστημονικοί υπεύθυνοι ερευνητικών προγραμμάτων μέχρι τη λήξη τους εφόσον η ανάληψη τέτοιων καθηκόντων αρχίζει πριν την ημερομηνία έναρξης της αφυπηρέτησής τους. Για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών αναγκών και έπειτα από πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος, δύναται να ανατίθεται διδακτικό έργο στο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ανά ακαδημαϊκό έτος. Για την παροχή του έργου αυτού οι Ομότιμοι Καθηγητές δεν δικαιούνται οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης.
β) Οι Ομότιμοι Καθηγητές Α.Ε.Ι. δεν καταλαμβάνουν θέσεις σε μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης ερευνητικών φορέων, τα οποία ανήκουν στα Α.Ε.Ι. και η διοίκηση ορίζεται από τα Α.Ε.Ι., των κέντρων τεχνολογικής έρευνας (ΚΤΕ) και των ερευνητικών πανεπιστημιακών ινστιτούτων (ΕΠΙ). Με τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε αντίθετη σχετική διάταξη.
γ) Για την αμοιβή των Ομότιμων Καθηγητών από τη συμμετοχή τους σε ερευνητικά προγράμματα εφαρμόζεται η ίδια διαδικασία και ο τρόπος πληρωμής αναλογικά με τους εν ενεργεία Καθηγητές.

19. α) Η παράγραφος 4 του άρθρου 27 του ν. 4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «4.α) Κάθε μέλος ΔΕΠ υπηρετεί υποχρεωτικά στο Α.Ε.Ι. από το οποίο του χορηγήθηκε επιστημονική άδεια ή σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής εφόσον εκλεγεί σε Τμήμα ή Σχολή του, για τρία (3) έτη μετά τη λήξη της ανωτέρω άδειας. Σε διαφορετική περίπτωση καταλογίζονται στο μέλος ΔΕΠ οι αποδοχές τις οποίες έλαβε κατά τη διάρκεια της άδειας. β) Στη ρύθμιση της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου υπάγονται και οι περιπτώσεις μελών ΔΕΠ που κατά την έναρξη εφαρμογής του παρόντος νόμου έχουν ήδη εκλεγεί σε άλλο Α.Ε.Ι. της ημεδαπής από αυτό που τους χορήγησε την επιστημονική άδεια».

20. Η παράγραφος 7 του άρθρου 24 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίστανται ως εξής:
«7. Για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών του ιδρύματος κατά τη διάρκεια των αδειών που προβλέπονται στο άρθρο 27, καθώς και κατά τη διάρκεια της αναστολής καθηκόντων, είναι δυνατή η χρήση των μη καταβαλλομένων αποδοχών για πρόσκληση επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών από Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής και επιστημόνων του άρθρου 5 του π.δ. 407/80 (Α’ 112) ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173) ύστερα από προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου για τη θέση αυτή. Σε περίπτωση κατά την οποία διαρκούντος του ακαδημαϊκού έτους λήξει ο χρόνος της άδειας ή της αναστολής καθηκόντων των μελών Δ.Ε.Π., οι αποδοχές της ως άνω κατηγορίας προσωπικού δύνανται να καταβάλλονται από πόρους του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Ιδρύματος».

21. Από της δημοσιεύσεως του παρόντος και υπό την επιφύλαξη του εδαφίου α) της
παραγράφου 5
Φ.122.1/1137/145793/Β2/16.10.2013 κοινής υπουργικής απόφασης «Ανάπτυξη και λειτουργία ηλεκτρονικού συστήματος ολοκληρωμένης διαχείρισης διαδικασιών εκλογής και εξέλιξης καθηγητών καθώς και κατάρτισης και τήρησης Μητρώων εσωτερικών και εξωτερικών μελών» (Β’ 2619).

22. Οι διατάξεις του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (ΦΕΚ Α ́ 112/9.5.1980) «Περί του κυρίου διδακτικού προσωπικού κ.λ.π. του Πανεπιστημίου και Πολυτεχνείου Κρήτης», για την πρόσληψη επιστημόνων αναγνωρισμένου επιστημονικού κύρους, είτε κατόχων διδακτορικού διπλώματος είτε εξαιρετικής τεχνικής ή καλλιτεχνικής εμπειρίας με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και επιστημονικού έργου εφαρμόζονται κατ’ αναλογία σε όλα τα Α.Ε.Ι. της Χώρας και δεν αφορούν μόνο μέλη ΔΕΠ ή ΕΠ. Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.1674/1986 (Α’ 203) καταργείται.

23. α) Επιστήμονες κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος είτε Υποψήφιοι Διδάκτορες δύνανται να προσλαμβάνονται για τις έκτακτες ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Α.Ε.Ι. ως Ερευνητικοί Συνεργάτες με πράξη του οικείου Ιδρύματος με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ερευνητικές και εκπαιδευτικές ανάγκες των Τμημάτων.
β) Η προκήρυξη του γνωστικού αντικειμένου γίνεται από τη Σύγκλητο ύστερα από πρόταση της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα και έγκριση από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος. Η διάρκεια της σύμβασης καθορίζεται μέχρι ενός ακαδημαϊκού έτους σύμφωνα με τις ανάγκες του Τμήματος και σε κάθε περίπτωση όχι μικρότερης διάρκειας ενός ακαδημαϊκού
του παρόντος άρθρου, αναστέλλεται η ισχύς της εξαμήνου. Η σύμβαση μπορεί να ανανεώνεται ή να παρατείνεται, πλην όμως ο συνολικός χρόνος πρόσληψης δεν μπορεί να υπερβεί τα τρία (3) συνεχή ακαδημαϊκά έτη.
γ) Η μηνιαία αποζημίωση και ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται αναλόγως των προσόντων του και αντιστοιχούν στο προσωπικό του άρθρου 5 του π.δ. 407/1980 (Α’ 112) στην περίπτωση Πανεπιστημίου ή του άρθρου 19 του ν.1404/1983 (Α ́ 173), όπως ισχύει, στην περίπτωση Τ.Ε.Ι. Η κάλυψη της μηνιαίας αποζημίωσης αυτής της κατηγορίας του προσωπικού γίνεται από την κρατική επιχορήγηση προς το οικείο Α.Ε.Ι. ή από υποτροφίες και πόρους που εξασφαλίζει το Ίδρυμα ή από ερευνητικά προγράμματα ή άλλα κονδύλια.
δ) Λεπτομερειακά θέματα για την πρόσληψη του προσωπικού της περίπτωσης α’ της παρούσας παραγράφου ορίζονται με Απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
ε) Οι κατηγορίες προσωπικού της περίπτωσης α) της παρούσης παραγράφου δεν υπάγονται στις διατάξεις των κεφαλαίων A ́, Β ́ και Γ ́ του ν.2190/1994, ενώ υπάγονται στις εξαιρέσεις του άρθρου 4 της ΠΥΣ 33/2006 (Α ́ 280). Από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καταργείται κάθε διάταξη με αντίθετη ισχύ.

24. α) Η παράγραφος 2 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Ο φοιτητής εγγράφεται στο Τμήμα στην αρχή κάθε εξαμήνου σε ημερομηνίες οι οποίες ορίζονται από τη Γενική Συνέλευση του Τμήματος και δηλώνει τα μαθήματα που επιλέγει. Η ιδιότητα του φοιτητή αποκτάται με την παραπάνω διαδικασία και, με την επιφύλαξη της περίπτωσης δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 που αφορά τη διακοπή φοίτησης, διατηρείται μέχρι την απονομή του τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών. Φοιτητές που έχουν υπερβεί τον ελάχιστο χρόνο φοίτησης σύμφωνα με το ενδεικτικό πρόγραμμα σπουδών του οικείου Τμήματος προσαυξανόμενο κατά δύο έτη δεν δικαιούνται παροχές σίτισης, στέγασης, διευκολύνσεων για τις μετακινήσεις τους και μετεγγραφής».
β) Η παράγραφος 5 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Κάθε εξάμηνο περιλαμβάνει τουλάχιστον δεκατρείς (13) πλήρεις εβδομάδες διδασκαλίας. Ο αριθμός των εβδομάδων για τη διενέργεια των εξετάσεων, η δυνατότητα παράτασης του εξαμήνου και οι λεπτομέρειες σε περίπτωση παράτασης εξαμήνου ορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ιδρύματος και μέχρι την έκδοσή του δύναται να ρυθμίζεται με απόφαση της Συγκλήτου, έπειτα από προηγούμενη γνώμη της Κοσμητείας ή σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος.» .
γ) Καταργούνται οι παράγραφοι 3, 4, 6 και 7 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195), οι περιπτώσεις α ́ και β’ της παραγράφου 11 του άρθρου 33 του ν.4009/2011 (Α’ 195) και η παράγραφος 1 του άρθρου 49 του ν. 4009/2011 (Α’ 195), η οποία αφορά διαγραφές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών από τα Α.Ε.Ι.
δ) Η περίπτωση δ’ της παραγράφου 9 του άρθρου 80 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«δ) Οι φοιτητές έχουν το δικαίωμα να διακόψουν τις σπουδές τους με έγγραφη αίτησή τους στη γραμματεία του οικείου Τμήματος για όσα εξάμηνα, συνεχόμενα ή μη, επιθυμούν. Οι φοιτητές που διακόπτουν κατά τα ανωτέρω τις σπουδές τους, δεν έχουν τη φοιτητική ιδιότητα καθ’ όλο το χρονικό διάστημα της διακοπής των σπουδών τους».
ε) Η επανεγγραφή φοιτητών που απώλεσαν αυτοδικαίως τη φοιτητική τους ιδιότητα δυνάμει της παραγράφου 1 του άρθρου 49 του ν.4009/2011 (Α’ 195) πραγματοποιείται με έγγραφη αίτησή τους στο Τμήμα ή στη μονοτμηματική Σχολή.

25.α) Ο τίτλος του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναδιατυπώνεται ως εξής: «Ακαδημαϊκές ελευθερίες και ακαδημαϊκό άσυλο».
Η παράγραφος 2 του άρθρου 3 του ν.4009/2011 (Α’ 195) αναριθμείται σε παράγραφο 3 και
ως παράγραφος 2 προστίθεται η εξής:
β) «2. Το ακαδημαϊκό άσυλο αναγνωρίζεται για την κατοχύρωση των ακαδημαϊκών ελευθεριών, την ελεύθερη διακίνηση των ιδεών, την προστασία του δικαιώματος στη γνώση, τη μάθηση και την εργασία».

26. Είναι σύννομες οι αναθέσεις διδασκαλίας και συμβάσεις εργασίας σύμφωνα με το π.δ. 407/1980 (Α’ 112), το άρθρο 19 του ν. 1404/1983 (Α ́ 173), όπως ισχύει, το π.δ. 163/2002 (Α’ 149) και την παράγραφο 6 του άρθρου 29 του ν.4009/2011 (Α’ 195) όπως συμπληρώθηκε από την παράγραφο 16 του άρθρου 34 του ν.4115/2013 (Α’ 24) για τα ακαδημαϊκά έτη 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015, οι οποίες αφορούσαν εγκεκριμένες πιστώσεις δυνάμει αντίστοιχων υπουργικών αποφάσεων.

27. Η παράγραφος 3 του άρθρου 39 του ν. 4186/2013 αντικαθίσταται, από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της, ως εξής:
«3) Για τους Καθηγητές Εφαρμογών που κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, εξακολουθεί να ισχύει η δυνατότητα μετατροπής της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε τακτική θέση Επίκουρου Καθηγητή σύμφωνα το εδάφιο δ ́ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114), εφόσον, μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξέτασης της αίτησης μετατροπής της θέσης του ενδιαφερομένου από το οικείο πενταμελές εκλεκτορικό σώμα του εδαφίου δ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 6 του ν.2916/2001 (Α ́ 114)».
Για τους Λέκτορες Πανεπιστημίων και τους Καθηγητές Εφαρμογών ΤΕΙ οι οποίοι κατέχουν προσωποπαγή θέση κατά τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, ισχύει η δυνατότητα εξέλιξης της προσωποπαγούς θέσης που κατέχουν σε θέση Επίκουρου Καθηγητή. Η εξέλιξη σε ανώτερη βαθμίδα γίνεται με βάση τα προβλεπόμενα στην περίπτωση α’ της παραγράφου 5 του άρθρου 77 του ν.4009/2011 (Α’195) και στην παράγραφο 6 του άρθρου 78 του ν.4009/2011 (Α’195), όπως ισχύουν.

28. Η πάγια μηνιαία αποζημίωση για δημιουργία και ενημέρωση βιβλιοθήκης, καθώς και για συμμετοχή σε συνέδρια, η οποία καταβάλλεται κατ’ εφαρμογή των εκάστοτε ισχυουσών διατάξεων στο μόνιμο και έκτακτο προσωπικό των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών φορέων δεν αποτελεί φορολογητέο εισόδημα, καταργούμενης κάθε αντίθετης σχετικής διάταξης. Από 1.1.2015 δεν πραγματοποιείται η ανωτέρω παρακράτηση φόρου από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Α.Ε.Ι. και των φορέων των ερευνητών.

29. α) Καταλογιστικές πράξεις, καθώς και οποιοδήποτε ποσό που αφορά τόκους, προσαυξήσεις οι λοιπές επιβαρύνσεις αυτών, οι οποίες έγιναν και αφορούν δαπάνες δυνάμει της παραγράφου 4 του άρθρου 6 του ν.1514/1985 και του άρθρου 50 του ν.2413/1996 και αφορούν συμβάσεις συμπληρωματικής ασφάλισης ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης του διοικητικού και διδακτικού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κρήτης των ετών 1998 έως 2003, εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά διαγράφονται.
β) Καταλογιστικές πράξεις, που εκδόθηκαν σε βάρος των ερευνητών, καθώς και των μελών των επιτροπών διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., και αφορούν τον τρόπο υπολογισμού του ανώτατου ορίου πρόσθετων αμοιβών ΔΕΠ από ερευνητικά προγράμματα κατά την περίοδο 1997-2003, σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 13 του ν. 1268/1982 (ΦΕΚ Α’ 87), εφόσον δεν έχουν εκτελεστεί έως τη δημοσίευση, του παρόντος δεν εκτελούνται και τυχόν βεβαιωθέντα ποσά μετά των προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων διαγράφονται.
γ) Εργασία που πραγματοποιήθηκε από τους ιατρούς του Αιγινητείου Νοσοκομείου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2012 στο πλαίσιο του προγράμματος εφημεριών (ετοιμότητας και ενεργών) του νοσοκομείου και η καταβληθείσα για την εργασία αυτή αμοιβή θεωρούνται νόμιμες. Από τη δημοσίευση του παρόντος αίρεται η βεβαίωση και ο καταλογισμός και παύει οιαδήποτε αναζήτηση της καταβληθείσας αυτής αμοιβής από τις οικονομικές υπηρεσίες
του νοσοκομείου, καθώς και από τις αρμόδιες κατά τόπους ΔΟΥ. Ποσά που τυχόν έχουν ήδη καταλογισθεί ή επιστραφεί, επιστρέφονται στο σύνολό τους, μαζί με τυχόν επιβληθείσες προσαυξήσεις, στους δικαιούχους.

30. Στο άρθρο 4 του ν.3328/2005 (Α ́ 80) προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. 1. Μεταπτυχιακός τίτλος μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με τις εξής προϋποθέσεις:
α) Κατά το χρόνο εισαγωγής στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα δεν είχε ακόμα απονεμηθεί πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης από ελληνικό Α.Ε.Ι..
β) Ο μεταπτυχιακός τίτλος είναι διετούς διάρκειας.
γ) Η εισαγωγή στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών έγινε μετά από ειδικές εισιτήριες εξετάσεις.
δ) Οι σπουδές έχουν πραγματοποιηθεί στη χώρα απονομής του τίτλου.
ε) Ο μεταπτυχιακός τίτλος αποκτήθηκε μετά από απολυτήριες εξετάσεις.
2. Διδακτορικό δίπλωμα μουσικών σπουδών ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής αναγνωρίζεται αυτοτελώς χωρίς την κατοχή προπτυχιακού τίτλου Α.Ε.Ι. με την προϋπόθεση ότι υπάρχει μεταπτυχιακός τίτλος σύμφωνα με το ανωτέρω εδάφιο 1».

10. Στη διαδικασία αναγνώρισης από τον ΔΟΑΤΑΠ υπάγονται και αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ ή ομοταγών αλλοδαπών ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ανάλογα με τα ισχύοντα στην ελληνική νομοθεσία. Υπάγονται επίσης αλλοδαποί τίτλοι σπουδών που απονέμονται από ομοταγή εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της Κύπρου, στο πλαίσιο προγράμματος σπουδών στο Ελληνικό Δίκαιο και στην ελληνική γλώσσα, τετραετούς διάρκειας ή μετά από κατάταξη πτυχιούχων ελληνικών ΑΕΙ, σε εξάμηνο ανώτερο του εισαγωγικού και μέχρι του 5ου εξαμήνου.

31. Η παράγραφος 3 του άρθρου 26 του Ν. 4009/2011 συμπληρώνεται ως εξής:
«Για την άσκηση παράλληλης απασχόλησης απαιτείται αίτηση του ενδιαφερόμενου προς το Τμήμα, αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος και σύμφωνη γνώμη της Κοσμητείας, στην οποία αναφέρεται ο τρόπος κάλυψης των εκπαιδευτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών στα οποία συμμετέχει ο διδάσκων. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από τον Πρύτανη του οικείου Ιδρύματος, εφόσον δεν παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία της σχολής.» .

32. Το άρθρο 82 του ΒΔ της 249/20.10.1958, όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής.
«Άρθρο 82
Απαλλαγές από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους, τέλη, δικαιώματα και εισφορές
1. Απαλλάσσονται από κάθε δημοτικό ή κοινοτικό φόρο, τέλος δικαίωμα και εισφορά: α) το ελληνικό δημόσιο και ο οργανισμός τοπικής
αυτοδιοίκησης, β) οι ιεροί ναοί , γ) τα Πανεπιστήμια και τα Τ.Ε.Ι. και δ) εκείνοι ο οποίοι έχουν φορολογικές απαλλαγές από συμβάσεις που έχουν συνάψει με το δημόσιο, εφόσον οι συμβάσεις αυτές κυρώθηκαν με νόμο και αναφέρουν ρητά την απαλλαγή από δημοτικούς και κοινοτικούς φόρους τέλη, δικαιώματα και εισφορές.».

33. Οι διατάξεις του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) που προστέθηκε με το άρθρο 35 Ν.4301/2014 (ΦΕΚ Α 223/07.10.2014) και του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 2 που προστέθηκε με το άρθρο 122 Ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α 270/24.12.2014) καταργούνται.

34. Η παράγραφος 5 του άρθρου 7 του Ν. 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195) αντικαθίσταται ως εξής: «Μέχρι την έκδοση του Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, να ιδρύεται Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης. Το Ινστιτούτο αποτελεί τη βασική διοικητική μονάδα
που εξασφαλίζει το συντονισμό και τη διεπιστημονική συνεργασία στην ανάπτυξη προγραμμάτων επιμόρφωσης, συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, κατάρτισης και εν γένει δια βίου μάθησης. Με την ίδια απόφαση, καθορίζεται κάθε απαιτούμενο για την οργάνωση και τη λειτουργία του Ινστιτούτου θέμα.»

35. Καταργείται το άρθρο 12 του Ν. 4009/2011.

36. Η παράγραφος 1 του άρθρου 13 του Ν. 4009/2011 αντικαθίσταται ως εξής :
1. Για το συντονισμό της διδασκαλίας και της έρευνας μέρους του γνωστικού αντικειμένου προγράμματος ή προγραμμάτων σπουδών που αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο πεδίο της επιστήμης, ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Ιδρύματος μπορεί να προβλέπει τη σύσταση των αναγκαίων για το σκοπό αυτόν οργάνων, τις αρμοδιότητες και τη διαδικασία ορισμού τους. Μέχρι την έκδοση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του Ιδρύματος, δύναται με απόφαση της Συγκλήτου που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως να συστήνονται τα παραπάνω όργανα και να ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο για τη λειτουργία των οργάνων αυτών θέμα.

37. Το άρθρο 43 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α ́195) τροποποιείται ως εξής :
1. Τα ιδρύματα μπορούν να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών δια βίου μάθησης, που οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών μη τυπικής εκπαίδευσης, κατά την έννοια της περίπτωσης 4 του άρθρου 2 του ν. 3879/2010 (Α ́ 163), στο πλαίσιο του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης που προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7.
2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι δυνατόν να ιδρύεται σε κάθε ίδρυμα Ινστιτούτο επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μετά από απόφαση της Συγκλήτου.
3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εκδίδεται μετά από γνώμη του Συμβουλίου του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης, δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Κανονισμός του Ινστιτούτου όπου ρυθμίζεται κάθε θέμα που αφορά στην οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοίκηση του Ινστιτούτου επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης και δεν προβλέπεται από τον παρόντα νόμο.
4. Τα Ινστιτούτα επιμόρφωσης και δια βίου μάθησης μπορούν να οργανώνουν τα προγράμματα δια βίου μάθησης και με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων των προηγούμενων παραγράφων.
5. Οι πόροι του Ινστιτούτου μπορεί να είναι οι ακόλουθοι:
α) Χρηματοδοτήσεις από επιχειρησιακά ή άλλα προγράμματα που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
β) χρηματοδοτήσεις από φορείς του δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλους διεθνείς οργανισμούς, καθώς και δωρεές και χορηγίες προς το Ινστιτούτο,
γ) έσοδα από εκπαιδευομένους,
δ) έσοδα από την ανάπτυξη, παραγωγή και αξιοποίηση εκπαιδευτικού και άλλου υλικού, την εκπόνηση μελετών, την παροχή υπηρεσιών και την εκτέλεση επιμορφωτικών έργων που αφορούν στη δια βίου μάθηση,
ε) μετά από απόφαση της Συγκλήτου μπορεί να διατίθενται πόροι του ΕΛΚΕ και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του ιδρύματος για την ανάπτυξη του Ινστιτούτου.
Τους πόρους του Ινστιτούτου διαχειρίζεται ο ΕΛΚΕ του ιδρύματος και για το σκοπό αυτό παρακρατεί έως 10% επί των εσόδων του, ενώ ένα ποσοστό έως 15% επί των χρηματοδοτήσεων των έργων και των εσόδων των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου διατίθεται σε ειδικό κωδικό για την κάλυψη των γενικών εξόδων λειτουργίας του. Το ακριβές ποσοστό παρακράτησης του ΕΛΚΕ για κάθε τύπου έργο καθορίζεται από τη Σύγκλητο. Οι δραστηριότητες του Ινστιτούτου πραγματοποιούνται με τη μορφή ερευνητικών έργων του ΕΛΚΕ.
Τα Ινστιτούτα Δια Βίου Μάθησης των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 9 του ν. 3369/2005 (Α ́ 171) διέπονται εφ’ εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

38. Με το παρόν κυρώνονται οι αποφάσεις της Συγκλήτου του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών των συνεδριάσεων 20-2-2012 (ΦΕΚ Β’ 1317/30-5-2013) και 22-3- 2012 (ΦΕΚ Β’ 1649/11-5-2012) με τις οποίες καθορίστηκε η διαδικασία εκλογής/εξέλιξης/ μονιμοποίησης/ διορισμού σε θέσεις καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας σε εφαρμογή του προγενέστερου, του νόμου 4009/2011, νομοθετικού καθεστώτος και για τους οποίους είχε συγκροτηθεί εκλεκτορικό σώμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2012. Το παρόν αφορά τους διορισμούς όλων των καθηγητών οποιασδήποτε βαθμίδας ανεξαρτήτως ύπαρξης η μη δικαστικής προσφυγής κατά της εκλογής».