Απαγορεύεται, καθηγητές, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, αμείβονται, Μεταπτυχιακά, προγράμματα, σπουδών Απαγορεύεται στους καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ να αμείβονται από τα Μεταπτυχιακά

Απαγορεύεται στους καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ να αμείβονται από τα Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών

Στο τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση προστίθεται στα “ασυμβίβαστα” των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ,στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), η εξής παράγραφος:

Οι καθηγητές των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ (ΑΕΙ) απαγορεύεται "να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών" .


Ετσι όπως γράφει το esos, εάν τελικά δεν αφαιρεθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το Σχέδιο Νόμου και ψηφιστεί από τη Βουλή, στους καθηγητές  Στο τελικό Σχέδιο Νόμου για την Ανώτατη Εκπαίδευση προστίθεται στα “ασυμβίβαστα” των καθηγητών των Πανεπιστημίων και ΤΕΙ ,στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 του νόμου 4009/2011 (ΦΕΚ Α’ 195), η εξής 

Οι καθηγητές των ΑΕΙ απαγορεύεται  "να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών" .

Ετσι εάν τελικά δεν αφαιρεθεί η συγκεκριμένη διάταξη από το Σχέδιο Νόμου και ψηφιστεί από τη Βουλή, στους καθηγητές  των ΑΕΙ απαγορεύεται:

α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα,

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. και

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α ́247), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδώντων ΑΕΙ απαγορεύεται:

α) να απασχολούνται ως σύμβουλοι ή με διοικητικά ή διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα ή να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση και χρονική διάρκεια, σε φορέα παροχής εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών που δεν υπάγεται στο δημόσιο τομέα,

β) να ιδρύουν ή να συμμετέχουν, με οποιαδήποτε σχέση ή ιδιότητα, σε επιχειρήσεις ή εταιρείες ή κοινοπραξίες ή κερδοσκοπικά νομικά πρόσωπα, στα οποία ανατίθεται η εκπόνηση μελετών ή προγραμμάτων ή η εκτέλεση συγκεκριμένου έργου ή η προμήθεια υλικού ή η παρο- χή υπηρεσιών από το οικείο ή άλλο Α.Ε.Ι. 

γ) να κατέχουν άλλη, πλην του διδακτικού προσωπικού Α.Ε.Ι. ή της θέσης δικαστικού λειτουργού ή εκκλησιαστικού υπαλλήλου, μόνιμη οργανική θέση στο δημόσιο τομέα, όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 1Β του ν. 2362/1995 (Α ́247), με την επιφύλαξη όσων προβλέπονται στην παράγραφο 6 του άρθρου 23.

δ) Να λαμβάνουν οποιασδήποτε φύσεως και μορφής αμοιβές από τη συμμετοχή τους σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών.

Πηγή: esos.gr

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr