ΔΟΑΤΑΠ,  αναγνώριση, πτυχίων Νομικής, Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου Ο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση των πτυχίων Νομικής των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου

Ο ΔΟΑΤΑΠ για την αναγνώριση των πτυχίων Νομικής των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου

Σχετικά με την αναγνώριση των πτυχίων Νομικής των Ιδιωτικών Πανεπιστημίων της Κύπρου από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σε συνδυασμό με ερωτήματα σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας,  όπως αυτά αναφέρονται σε δημοσιεύματα του τύπου, ο Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.. με ανακοίνωση που εξέδωσε, επισημαίνει τα παρακάτω σημεία:  

(α) ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.  είναι ο αρμόδιος φορέας για την ακαδημαϊκή αναγνώριση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ενώ οι Δικηγορικοί Σύλλογοι της χώρας είναι οι κατ’ αποκλειστικότητα αρμόδιοι φορείς για την εγγραφή πολιτών κράτους –μέλους  της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλου συμβαλλόμενου κράτους της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο ως ασκουμένων σε αυτούς, οι οποίοι είναι πτυχιούχοι Νομικής Σχολής Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων των ανωτέρω κρατών, δηλαδή για την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων


(β) ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. γνωμοδοτεί επί συγκεκριμένων φακέλων και στοιχείων και ως εκ τούτου αδυνατεί να απαντήσει επί γενικεύσεων, περί κάποιων, αορίστως, μη επαρκώς αξιολογηθέντων φακέλων.

(γ) είναι προφανές ότι ο Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  ευχαρίστως θα προσέφερε την εμπειρία και την τεχνογνωσία του, την οποία εδώ και δεκαετίες έχει συσσωρεύσει, σε κάθε εκ του νόμου οριζομένου αρμόδιο φορέα, ο οποίος θα αντιμετώπιζε ερωτήματα και προβλήματα στην αξιολόγηση φακέλων προς αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων, που σχετίζονται με σπουδές στην αλλοδαπή.

(δ) είναι μάλλον αδόκιμο να επικρίνεται ο Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  για δήθεν πλημμελή εξέταση φακέλων, χωρίς να έχει γίνει μέχρι σήμερα, αποδέκτης οιουδήποτε σχετικού ερωτήματος για παροχή διευκρινίσεων. Σε κάθε περίπτωση, έστω και τώρα, χαιρετίζει την πρόθεση της αρμοδίας των Δικηγορικών Συλλόγων επιτροπής για συνάντησής της με τον Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  

(ε)  Τέλος, δεδομένης της από 23-6-2015 απόφασης του Δ.Σ. Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  για θέματα σχετικά με την αναγνώριση σπουδών Νομικής στα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια της Κύπρου, ο Δ.Ο.Α.ΤΑ.Π.  εξακολουθεί να αναμένει την άποψη των Δικηγορικών Συλλόγων επ’ αυτής.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr