Έκδοση, ακαδημαϊκής, ταυτότητας, καθηγητές, Πανεπιστημίων, ΤΕΙ, 2015 2016 Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για τους καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητα για τους καθηγητές Πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας με έγγραφό του ενημερώνει ότι σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Φ. 122.1/48/53249/Ζ2/01-04-2015 (ΦΕΚ 702/τ. B'/24.04.2015) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Έκδοση ακαδημαϊκής ταυτότητας για καθηγητές των Α.Ε.Ι. και Α.Ε.Α., λέκτορες των Πανεπιστημίων, Καθηγητές εφαρμογών των Τ.Ε.Ι., Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.), ερευνητές και τακτικό προσωπικό των Α.Ε.Ι., Α.Ε.Α. και ερευνητικών κέντρων/φορέων» οι καθηγητές, ερευνητές και το προσωπικό των Ακαδημαϊκών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Φορέων της χώρας οφείλουν να υποβάλλουν την αίτηση για έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://academicid.minedu.gov.gr/

Σε εφαρμογή της ανωτέρω ΥΑ καλούνται όλοι οι αποδέκτες να προχωρήσουν άμεσα στις απαιτούμενες διαδικασίες ώστε να ενημερωθεί όλο το προσωπικό και να γίνει δυνατή η έκδοση Ακαδημαϊκής Ταυτότητας από όλους. 


Επισημαίνεται  ότι τα Ιδρύματα και οι Ακαδημίες οφείλουν να ενημερώσουν τους καθηγητές και το προσωπικό τους για τη νέα Ακαδημαϊκή Ταυτότητα, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία έκδοσης των Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 31/10/2015. Για περαιτέρω πληροφορίες, διευκρινίσεις και τεχνική υποστήριξη, λειτουργεί ειδικό Γραφείο Αρωγής Χρηστών (http://academicid.minedu.gov.gr/Contact.aspx, 215-215-7855).

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr