Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Εξορθολογισμός και εκσυγχρονισμός της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης

Νέος χάρτης Ανώτατης Εκπ/σης και έρευνας με κριτήρια ακαδημαϊκά και χωροταξικά

Ο σχεδιασμός ενός νέου χάρτη Ανώτατης Εκπ/σης και έρευνας με κριτήρια ακαδημαϊκά και χωροταξικά, συναρτημένα με το αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας περιλαμβάνεται στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015 με στόχο τον εξορθολογισμό και εκσυγχρονισμό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Στη βάση αυτή, εμπεριέχεται και ο  προσδιορισμός των λειτουργικών αναγκών και των αναγκών προσωπικού κάθε ΑΕΙ με κριτήριο τον αριθμό των φοιτητών και την ακαδημαϊκή βαρύτητα κάθε επιστημονικής και τεχνικής κατεύθυνσης στο αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας.

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ


Προγραμματίζεται η αξιολόγηση των δράσεων των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ της χώρας με στόχο την αναβάθμιση και τον εξορθολογισμό της ανώτατης εκπαίδευσης με ακαδημαϊκά, επιστημονικά ,κοινωνικά και αναπτυξιακά κριτήρια στη κατεύθυνση της περιφερειακής αποκέντρωσης αλλά και της διατήρησης του ακαδημαϊκού χαρακτήρα των ιδρυμάτων.

Η διαδικασία αυτή θα πραγματοποιηθεί με την συνέργεια της ακαδημαϊκής κοινότητας και τη διαβούλευση με τους φορείς και τις τοπικές 35 κοινωνίες και απαιτεί ικανό χρονικό διάστημα για να γίνει σε βάθος. Προς τούτο προβλέπεται η σταδιακή εφαρμογή της αξιολόγησης και η πρόβλεψη μεταβατικών σταδίων.

ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Υιοθετούνται στόχοι ώστε να διασφαλισθεί η ισότιμη πρόσβαση και να διευκολυνθεί η συμμετοχή των φοιτητών που προέρχονται από τα χαμηλά εισοδηματικά κλιμάκια ή/και των λοιπών υπο-εκπροσωπούμενων ομάδων, με ιδιαίτερη έμφαση στα μειονεκτούντα άτομα και στα άτομα από περιθωριοποιημένες κοινότητες.

Εξορθολογισμός και βελτίωση της πρόσβασης στη δια βίου μάθηση.

Στόχος είναι η αύξηση του ποσοστού συμμετοχής στη δια βίου μάθηση και η διεύρυνση των ωφελούμενων. Επιδιώκεται η διεύρυνση της πρόσβασης στη Διά Βίου Μάθηση με την ενίσχυση του δικτύου των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης μέσω της συμμετοχής των περιφερειακών και τοπικών κοινοτήτων, των Ιδρυμάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, των κοινωνικών εταίρων και των οργανώσεων κοινωνίας πολιτών.Ειδικότερα, επιδιώκεται να διευρυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση από τις ευάλωτες ομάδες (ανειδίκευτοι άνεργοι, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες και μειονότητες κλπ.), μέσα από πιο αποτελεσματικές και πιο στοχευμένες δράσεις.

Ειδικότερα, επιδιώκεται να διευρυνθεί η πρόσβαση στην εκπαίδευση και την κατάρτιση από τις ευάλωτες ομάδες (ανειδίκευτοι άνεργοι, άτομα που εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο, εργαζόμενοι μεγαλύτερης ηλικίας, μακροχρόνια άνεργοι, μετανάστες και μειονότητες κλπ.), μέσα από πιο αποτελεσματικές και πιο στοχευμένες δράσεις.

Το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων 2015

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr