Πανεπιστήμια: Τα πορίσματα 36ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Τα πορίσματα 36ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν τα πορίσματα της 36ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων. Η Σύνοδος Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της 105ης Συνόδου Πρυτάνεων στην Αλεξανδρούπολη. 

Τα Πορίσματα 36ης Συνόδου Αντιπρυτάνεων Διοικητικών Υποθέσεων:

Δεδομένης

  • της αυξανόμενης μείωσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού λόγω αφυπηρέτησης,
  • της αύξησης των απαραίτητων νέων διοικητικών δομών βάσει του Νόμου 4957/2022 και
  • την αναγκαιότητα ψηφιακού μετασχηματισμού 

… αναφορικά με το διδακτικό προσωπικό … αιτούμαστε νομοθετική ρύθμιση για:

1. πρόσληψη τουλάχιστον 2.000 νέων μελών ΔΕΠ (1.000 μελών ΔΕΠ στην κατανομή του 2025 και 1.000 μελών ΔΕΠ στην κατανομή του 2026) προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες σε διδακτικό προσωπικό και να βελτιωθεί η αναλογία φοιτητών/διδασκόντων σε σχέση με τα ευρωπαϊκά δεδομένα,

2τουλάχιστον μία (1) θέση πρόσληψης για κάθε μία (1) αφυπηρέτηση μέλους ΕΕΠ-ΕΔΙΠ-ΕΤΕΠ ετησίως

(πέραν της αντίστοιχης πρόβλεψης για τα μέλη ΔΕΠ, όπως αναφέρεται στο άρθρο 75 του Ν. 5094/2024),

3. τροποποίηση της παραγράφου 9 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 ώστε να επιτρέπεται η απασχόληση ως εντεταλμένων διδασκόντων και υπαλλήλων με σχέση δημοσίου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέαώστε να διευκολυνθούν ιδιαίτερα τα Α.Ε.Ι. της περιφέρειας,

4. τροποποίηση του άρθρου 289 του Ν. 4957/2022 για επαναφορά της δυνατότητας μετάταξης σε Α.Ε.Ι. διορισμένων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης,

… αναφορικά με το διοικητικό προσωπικό (ΔΥ) … αιτούμαστε νομοθετική ρύθμιση για:

1. πρόσληψη μέσω Α.Σ.Ε.Π. τουλάχιστον 1.500 διοικητικών υπαλλήλων και να ληφθεί ειδική μέριμνα για ταχύτερες διαδικασίες πρόσληψής τους

[500 διοικητικών υπαλλήλων στην κατανομή του 2025 (εκ των οποίων 350 θέσεις ΔΥ προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό που προκύπτουν μέσω των νέων οργανισμών των Α.Ε.Ι. για την κάλυψη των νέων δομών βάσει του Νόμου 4957/2022 και

150 θέσεις ΔΥ για την υλοποίηση του ψηφιακού μετασχηματισμού) και 1.000 διοικητικών υπαλλήλων στην κατανομή του 2026 ώστε να καλυφθούν οι υπόλοιπες ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό],

2. ένταξη στα κριτήρια κατάταξης των υποψήφιων (ΑΣΕΠ) ειδικής εμπειρίας έως και 84 μήνες, προκειμένου να αξιοποιηθεί το εξειδικευμένο Διοικητικό προσωπικό (Ι.Δ.Ο.Χ. και σύμβασης έργου) που εργάζεται ήδη σε δομές των Α.Ε.Ι.,

3. τουλάχιστον μία (1) θέση πρόσληψης για κάθε μία (1) αφυπηρέτηση διοικητικού υπαλλήλου ετησίως,

Επίσης προτείνεται

1. τροποποίηση του άρθρου 151 Ν. 4957/2022 για κατάργηση του ελέγχου νομιμότητας της εκλογής μέλους ΔΕΠ από τον ΥΠΑΙΘΑ αυτεπαγγέλτως (και να διατηρηθεί μόνο κατόπιν προσφυγής …),

2. αναλογική εφαρμογή του άρθρου 141 του Ν.4957/2022 (περί επαναπροκήρυξης της θέσης ΔΕΠ που κενώθηκε για οποιονδήποτε λόγο πλην της αφυπηρέτησης) και στα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π.,

3. τροποποίηση του άρθρου 162 του ν. 4957/2022 για μετατροπή των κενών θέσεων Ε.Τ.Ε.Π. σε Ε.Δ.Ι.Π. και αντίστροφαανάλογα με τις ανάγκες του Α.Ε.Ι., όπως επίσης και ευελιξία του ιδρύματος για τοποθέτηση-μετακίνηση των μελών Ε.Τ.Ε.Π. σε Τμήμα, Σχολή, Ίδρυμα,

4. δυνατότητα συμμετοχής του πάσης φύσεως διοικητικού προσωπικού των Α.Ε.Ι. σε κύκλους κινητικότητας του ΕΣΚ του νόμου 4440/2016 μετά από σύμφωνη γνώμη του Πρύτανη του οικείου Α.Ε.Ι.,

5. επαναφορά του θεσμού του «ακαδημαϊκού υποτρόφου»,

6. να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση για άδειες μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ για προσωπικούς λόγους και αναλογική εφαρμογή των αδειών του υπαλληλικού κώδικα, όταν δεν υπάρχει ειδική διάταξη για αυτές τις κατηγορίες προσωπικού,

7. η θέση του εκτελεστικού διευθυντή των Α.Ε.Ι. να λαμβάνεται υπόψη για τη βαθμολογική του εξέλιξη, να λογίζεται σε κάθε περίπτωση ως προϋπηρεσία σε θέση Γενικού Διευθυντή και μετά τη λήξη της θητείας του να επιστρέφει σε ίδια θέση με την θέση από την οποία προήλθε,

8. κωδικοποίηση της πολυδαίδαλης και διάσπαρτης νομοθεσίας για τα ΑΕΙ και να διασφαλίζεται η συνεχής ενημέρωσή της,

9. επίσπευση έγκρισης των Οργανισμών των Α.Ε.Ι.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.