Πανεπιστήμια Αριστείας: 106 εκατομμύρια ευρώ στα ΑΕΙ / Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια Αριστείας: 106 εκατομμύρια ευρώ στα ΑΕΙ / Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Πιερρακάκης: Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δυναμικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών τους υποδομών. Η ενίσχυση θα γίνει με τρόπο που να συνδέεται με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας.

Πρόσκληση υποβολής Προτάσεων προς τους λογαριασμούς ΕΛΚΕ (Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας) των ΑΕΙ της χώρας στο πλαίσιο του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας» δημοσίευσε ο Υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης.

Κάθε ΕΛΚΕ/ΑΕΙ εκ των ανωτέρω δύναται να υποβάλει μία και μόνο πρόταση, στην οποία θα περιλαμβάνονται υποχρεωτικά οι κάτωθι δύο (2) κατηγορίες δαπανών:

Ι. Ερευνητικός, Εργαστηριακός και Εκπαιδευτικός Εξοπλισμός

II. Δαπάνες Ανάπτυξης Κέντρων Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας

Ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης του έργου «Πανεπιστήμια Αριστείας», ανέρχεται σε 106.500.000 ευρώ μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την περίοδο 2022-2025 RRF budget και η συνεισφορά του Εθνικού ΠΔΕ για την κάλυψη του ποσού που αντιστοιχεί στον ΦΠΑ σε 25.560.000 ευρώ. Ο ανώτατος Π/Υ ανά Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τη βαθμολόγηση που έγινε από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και η κατανομή έχει ως εξής:

 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Στόχος της Πρόσκλησης είναι η ενδυνάμωση της ερευνητικής δυναμικότητας των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων μέσω της ενίσχυσης των ερευνητικών τους υποδομών. Η ενίσχυση θα γίνει με τρόπο που να συνδέεται με την αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης σε αποτελέσματα εφαρμοσμένης έρευνας και καινοτομίας, ιδίως αυτών των αποτελεσμάτων που μπορούν να διαχυθούν στην πραγματική οικονομία της Χώρας.

Με δεδομένη τη στενή σχέση έρευνας και εκπαίδευσης, για την ενίσχυση της ερευνητικής δράσης που σχετίζεται άμεσα με την εκπαιδευτική διαδικασία, θα ενισχυθεί και η απόκτηση ειδικού εκπαιδευτικού εξοπλισμού. Βασικό εργαλείο για τη συσχέτιση αυτή θα αποτελέσουν οι «Καίριοι Δείκτες Απόδοσης» (KPIs) ως εργαλεία αξιολόγησης της επίδοσης συγκεκριμένων ερευνητικών δραστηριοτήτων στην επίτευξη ποσοτικών, στρατηγικών και επιχειρησιακών στόχων που έχουν τεθεί́.

Στις στοχεύσεις δε της δράσης περιλαμβάνεται και η δημιουργία μηχανισμού για την ανάπτυξη Κέντρων Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Τα Κέντρα αυτά θα αποτελέσουν ένα δυναμικό περιβάλλον συνεργασίας μεταξύ των ΑΕΙ της Χώρας και της Αγοράς Εργασίας προωθώντας μεθοδικά τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα μεταφέροντας τεχνολογία και τεχνογνωσία σε επιχειρήσεις, ιδίως ΜΜΕ. Αντικείμενο του Κέντρου Καινοτομίας/ Επιχειρηματικότητας είναι η ενίσχυση της κουλτούρας καινοτομίας και επιχειρηματικότητας και η αξιοποίηση της έρευνας και της γνώσης που παράγεται στα ΑΕΙ προς όφελος της κοινωνίας. Παράλληλα είναι η προαγωγή της καινοτομίας, η καλλιέργεια της επιχειρηματικότητας στους φοιτητές όλων των κύκλων σπουδών και η παροχή συνδρομής σε ζητήματα σταδιοδρομίας.

Η κατανομή των πόρων της πρόσκλησης έγινε σε συνεργασία με την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ), ανεξάρτητη διοικητική αρχή που έχει ως αποστολή της τη διασφάλιση υψηλής ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Ο προϋπολογισμός κάθε ΑΕΙ είναι ποσοστιαία αντίστοιχος της βαθμολογίας που έλαβε από την ΕΘΑΑΕ με τη μεθοδολογία των τεταρτημορίων που εφαρμόστηκε.

Δείτε όλη την πρόσκληση

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.