Προς κατάργηση το χαρτί εκτύπωσης στα Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Καταργείται το χαρτί εκτύπωσης στα Πανεπιστήμια

Stop στην προμήθεια και τη χρήση χαρτιού στα ΑΕΙ βάζει το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας.

Σταδιακή κατάργηση του χαρτιού εκτύπωσης φέρνει στα πανεπιστήμα το νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας.

Οπως αναφέρει το άρθρο 227, με τίτλο «Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού», μέχρι την 1η.1.2026, τα ΑΕΙ υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ποσοστό 80%, με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης.

Επίσης, μέχρι την 30ή.6.2025, όλα τα ΑΕΙ πρέπει να έχουν προβεί στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του Ιδρύματος, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Αναλυτικά το άρθρο 227:

«Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού

1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., την αναβάθμιση των ψηφιακών τους υποδομών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών των Α.Ε.Ι.. Για τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν και υλοποιούν σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους τρίτους, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι.. Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού.

2. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να προβούν στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του Ιδρύματος μέχρι την 30ή.6.2025, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

3. Μέχρι την 1η.1.2026, τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%), με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης. Οι δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου και αφορούν προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.»

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.