Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας στα Πανεπιστήμια / 35 ερωταπαντήσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας στα Πανεπιστήμια / 35 ερωταπαντήσεις

Το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής.

Κείμενο με 35 ερωταπαντήσεις σχετικά με τις Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας στα ΑΕΙ, ενέκρινε σήμερα ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, με στόχο την αποσαφήνιση και διευκρίνιση σημείων της Αναλυτικής Πρόσκλησης του Έργου και των Παραρτημάτων αυτής. 

Το πρόγραμμα με τίτλο «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας -ΣΕΑ» περιλαμβάνεται στο Υποέργο 1 της Δράσης «Προώθηση της ποιότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας στα πανεπιστήμια» (Strategy for Excellence in Universities & Innovation) (ID 16289) του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0». 

Συνολικά, ο προϋπολογισμός της Πρόσκλησης προγράμματος είναι 128.419.200,00 ευρώ, με συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας 88.200.000,00 ευρώ, ιδιωτική συμμετοχή 37.800.000,00 ευρώ και 2.419.200,00 ευρώ από το Εθνικό ΠΔΕ- ΦΠΑ. Η δημόσια δαπάνη του έργου ανέρχεται σε ποσό ύψους 94.655.941,54€.

Οπως αναφέρεται στην προδημοσίευση της πρόσκλησης, το έργο απευθύνεται σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) και Επιχειρήσεις με στόχο τη δημιουργία συνεργατικών ερευνητικών ομάδων και τη διαμόρφωση προτάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών Έρευνας & Ανάπτυξης με έμφαση στους τομείς τεχνολογίας αιχμής. Το έργο δίνει κίνητρα σε εξέχοντες ακαδημαϊκούς να συνεργαστούν με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα και να αναπτύξουν καινοτόμες ερευνητικές πρωτοβουλίες.

Σκοπός είναι η μεταφορά γνώσης από το ακαδημαϊκό περιβάλλον στην πραγματική οικονομία και η προώθηση της καινοτομίας των Α.Ε.Ι. και των κοινοπραξιών ερευνητικών ομάδων. Το έργο προβλέπει τη συνεργατική χρηματοδότηση έρευνας και ανάπτυξης μεταξύ ενός ή περισσότέρων Α.Ε.Ι. και μίας ή περισσότερων επιχειρήσεων με σκοπό τη δημιουργία κοινών ερευνητικών έργων. Οι φορείς καθορίζουν από κοινού το αντικείμενο του έργου, συνεισφέρουν στην υλοποίησή του και αναλαμβάνουν από κοινού τους κινδύνους και τα αποτελέσματά του. Για την επιλογή των ερευνητικών προτάσεων, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια όπως η έμφαση στο STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), η ικανότητα παραγωγής νέων προϊόντων, εφαρμογών και μεθόδων και η ποιότητα των εμπλεκόμενων ερευνητών και ομάδων. Το έργο εμπίπτει στους τομείς της βασικής έρευνας και της βιομηχανικής έρευνας, όπως ορίζονται στο ΓΑΚ και δεν αφορά σε δραστηριότητες πειραματικής ανάπτυξης.

Οι 35 ερωταπαντήσεις για τις «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας»

1. Ερώτηση: Ποια «Δράση» πρέπει να επιλέξω για την εγγραφή μου στο ΠΣΚΕ;

Απάντηση: Η ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Ο χρήστης πρέπει να επισκεφθεί την ιστοσελίδα www.ependyseis.gr/mis. Στη συνέχεια, επιλέγει τη Δράση «Ενίσχυση Δράσεων Επιχειρηματικότητας».

2. Ερώτηση: Ποιος υποβάλλει την πρόταση στο ΠΣΚΕ;

Απάντηση: Ο Συντονιστής Φορέας (ΕΛΚΕ ΑΕΙ) υποβάλλει την Αίτηση Χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ εκ μέρους της σύμπραξης (Άρθρο 6 «ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ» της Προσκλήσεως).

3. Ερώτηση: Στην Πρόσκληση «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας» (με κωδ. ΟΠΣ ΤΑ 5180519) και στις βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής οι εταιρίες τεχνοβλαστοί (spin-off) σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4864/2021, στην οποία συμμετέχει μέλος της Ομάδας έργου". Οι μέτοχοι αυτών μπορούν να συμμετέχουν;

Απάντηση: Ναι, οι μέτοχοι αυτών δύνανται να συμμετέχουν σε ομάδες έργου στο πλαίσιο των προτάσεων που θα υποβληθούν.

4. Ερώτηση: Μπορούν να συμμετέχουν στην Πρόσκληση Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου (ΝΠΔΔ);

Απάντηση: Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που ασκούν οικονομική δραστηριότητα, ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρές, Μικρές, Μεσαίες και Μεγάλες Επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ (Ενότητα 4: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της αναλυτικής Προσκλήσεως).

5. Ερώτηση: Ποια η διάρκεια του χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των ερευνητικών προτάσεων;

Απάντηση: Η ημερομηνία λήξης της επιλεξιμότητας δαπανών είναι η 31η/12/2025. Το χρονοδιάγραμμα κάθε έργου εκτείνεται από τον μήνα υποβολής της πρότασης κατά το μέγιστο έως τότε. Σε περίπτωση παράτασης του Εθνικού Σχέδιου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», ο διαθέσιμος για υλοποίηση χρόνος των προτάσεων παρατείνεται αντιστοίχως, χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. Εναπόκειται στον φορέα της πρότασης η διαχείριση της απαιτούμενης συνολικής ανθρωποπροσπάθειας και η κατανομή της στον χρόνο και σε στελέχη ώστε το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο να έχουν ολοκληρωθεί και το έργο να καταστεί λειτουργικό εντός της επιλέξιμης περιόδου αναφοράς, όπως κάθε φορά ισχύει. Επισημαίνεται ότι η έναρξη της επιλεξιμότητας των δαπανών είναι από την ημερομηνία έκδοσης της Εγκριτικής Απόφασης

6. Ερώτηση: Το ποσό των 5.000,00 ευρώ για τη μικτή μηνιαία αμοιβή για τα υφιστάμενα ή νέα στελέχη των επιχειρήσεων και για το έκτακτο προσωπικό των ΕΛΚΕ, είναι το ανώτατο;

Απάντηση: Ναι, το μέγιστο επιχορηγούμενο μικτό κόστος ανά υφιστάμενο ή νέο μέλος της ομάδας έργου δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 5.000,00 ευρώ. Το νέο έκτακτο προσωπικό που απαιτείται για την υλοποίηση του ερευνητικού έργου απασχολείται με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης καθώς και μίσθωσης έργου. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου καθορίζεται με βάση τις χρονικές απαιτήσεις για την ολοκλήρωση του παρεχόμενου έργου και δεν είναι σημαντικά διαφορετική από αυτή που έχει ο δικαιούχος για το προσωπικό του, το οποίο εκτελεί παρόμοια καθήκοντα ή αν δεν έχει τέτοιο προσωπικό, από αυτή που απαντάται στην αγορά για παρόμοια απασχόληση, προσόντα και εμπειρία. Η αμοιβή του φυσικού προσώπου πρέπει να συνδέεται άρρηκτα με τα στάδια υλοποίησης του έργου του. Ρήτρα καταβολής της αμοιβής τμηματικά κατά μήνα ή άλλο χρονικό όριο, χωρίς συνάρτηση με την πρόοδο του έργου είναι μη επιλέξιμη. Η τήρηση συνολικών απολογιστικών φύλλων χρονοχρέωσης (global timesheets) είναι ευθύνη του δικαιούχου.

7. Ερώτηση: Η μέγιστη επιλέξιμη αμοιβή των 5.000,00 ευρώ για το έκτακτο προσωπικό των επιχειρήσεων περιλαμβάνει και την ιδιωτική συμμετοχή της επιχείρησης;

Απάντηση: Η μέγιστη επιλέξιμη αμοιβή για το έκτακτο προσωπικό είναι 5.000 ευρώ. Το ποσοστό επιχορήγησης είναι το 50% επί της επιλέξιμης δημόσιας δαπάνης (δηλ. έως του ποσού των 5.000 ευρώ στη συγκεκριμένη περίπτωση).

8. Ερώτηση: Το εργόσημο είναι επιλέξιμη δαπάνη στην κατηγορία του Προσωπικού;

Απάντηση: Δεν είναι επιλέξιμο το συγκεκριμένο καθεστώς απασχόλησης. (Άρθρο 5.2 «ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ»).

9. Ερώτηση: Τα ανώτατα όρια στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι δεσμευτικά ανά δικαιούχο; Είναι αθροιστικά μεταξύ των δικαιούχων; Δηλαδή μπορεί ένας δικαιούχος να έχει το 2% ή 0% στην κατηγορία «δαπάνες ταξιδιών/μετακινήσεων» και ο άλλος 1% ή 3%, αντίστοιχα;

Απάντηση: Τα ανώτατα όρια στις επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών είναι δεσμευτικά ανά πρόταση και άρα δύνανται να είναι και αθροιστικά για τους συμμετέχοντες.

10. Ερώτηση: Στο Πίνακα 1 της σελ. 33 της Πρόσκλησης τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά για την κατηγορία δαπάνης «ΙΙ. Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού» φαίνεται να έχουν υπολογιστεί με ανώτατο ποσοστό 8% αντί του 9% που ορίζει η Πρόσκληση. Τι ισχύει;

Απάντηση: Ο Πίνακας 1 είναι τα ανώτατα επιλέξιμα ποσά ανά κατηγορία δαπανών για την περίπτωση συμμετοχής σε μια πρόταση τουλάχιστον δύο (2) ΑΕΙ και δύο (2) Επιχειρήσεων. Εκ παραδρομής οι υπολογισμοί στις κατηγορίες ΙΙ και V δεν είναι ορθοί. Παρατίθεται ο ορθός πίνακας:

Επισημαίνεται ότι δεν είναι δυνατή η εξάντληση των ανωτάτων ορίων για όλες τις κατηγορίες δαπανών ταυτόχρονα. Σε κάθε περίπτωση είναι υποχρεωτική η τήρηση των ορίων της Ενότητας 5.1

«ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ» της Πρόσκλησης.

11. Ερώτηση: Πώς μπορούν συμμετέχουν οι Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων−Ινστιτούτων σε μια ερευνητική πρόταση;

Απάντηση: Στο πλαίσιο του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ και Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΕΙ), εκπροσωπούμενων από τον οικείο Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), σύμφωνα με το οικείο θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία τους, υπό τις προϋποθέσεις της Ενότητας 4 «ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» της αναλυτικής Προσκλήσεως. Οι Ερευνητές όλων των βαθμίδων, ΕΛΕ Ερευνητικών Κέντρων−Ινστιτούτων της παρ. Α του άρθρου 13α του ν.4310/2014 όπως ισχύει, μπορούν να αποτελούν μέλη Ομάδας Έργου ως φυσικά πρόσωπα.

12. Ερώτηση: Υπάρχει συγκεκριμένο template για την Ερευνητική Πρόταση που υποβάλλεται από τη Σύμπραξη;

Απάντηση: Όχι, δεν υπάρχει. Η ερευνητική πρόταση θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα αναγραφόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ: EΛΕΓΧΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Σε αυτά μπορούν να γίνουν οι προσθήκες που κρίνονται απαραίτητες από τους υποψηφίους προκειμένου να ενισχύσουν βαθμολογικά την πρότασή τους, σύμφωνα με τα κριτήρια που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. Επισημαίνεται ότι το αρχείο θα πρέπει να είναι ένα ενοποιημένο αρχείο PDF (1 αρχείο που αφορά το σύνολο του έργου) και δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 40 σελίδες. Στο κείμενο να γίνει χρήση της γραμματοσειράς Calibri, 11 στιγμών. Η στοίχιση πρέπει να είναι πλήρης και το διάστιχο γραμμής μονό.

13. Ερώτηση: Τα αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ μπορούν ν’ απασχοληθούν στο πρόγραμμα; Και αν ναι, με ποιο καθεστώς;

Απάντηση: Ναι, μπορούν να συμμετέχουν σύμφωνα με το άρθρο 170 του Ν. 4957/ 2022 (ΦΕΚ Α’ 141) όπως ισχύει.

14. Ερώτηση: Ένα ΑΕΙ μέχρι πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλει; Υπάρχει όριο; Ένα Νομικό πρόσωπο ανά ΑΦΜ, πόσες προτάσεις μπορεί να υποβάλει/συμμετέχει; Υπάρχει όριο; Υπάρχει όριο ως προς το πλήθος των προτάσεων που ένα φυσικό πρόσωπο / ερευνητής από ΑΕΙ μπορεί να συμμετέχει;

Απάντηση: Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον αριθμό των προτάσεων που μπορούν να υποβληθούν αρκεί να τηρούνται οι οριζόμενοι ανά πρόταση περιορισμοί καθώς και το σχετικό θεσμικό πλαίσιο για τις αμοιβές των φυσικών προσώπων/ερευνητών.

15. Ερώτηση: Μπορούν να λάβουν μέρος επιχειρήσεις ΑΒΕΕ (Ανώνυμη Βιομηχανική Εμπορική Εταιρεία);

Απάντηση: Ναι, μπορούν να συμμετέχουν Ανώνυμες Βιομηχανικές Εμπορικές Εταιρείες εφόσον πληρούν τους όρους της Προσκλήσεως. Στο πλαίσιο του έργου «Συμπράξεις Ερευνητικής Αριστείας – ΣΕΑ» ενισχύονται συμπράξεις υφιστάμενων επιχειρήσεων ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι: Πολύ Μικρών, Μικρών, Μεσαίων και Μεγάλων Επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

16. Ερώτηση: Υπάρχει δυνατότητα αμοιβών τρίτων με ανταποδοτικές υποτροφίες;

Απάντηση: Όχι, δεν προβλέπεται.

17. Ερώτηση: Μπορεί να ένας Ομότιμος Καθηγητής να οριστεί επιστημονικός υπεύθυνος σε ένα έργο;

Απάντηση: Ναι, μπορεί. 

18. Ερώτηση: Θα μπορούσε ένα ερευνητικό κέντρο να μπει ως subcontractor σε έργο;

Απάντηση: Όχι, δεν μπορεί να μπει υπεργολάβος.

19. Ερώτηση: Αν σε μία σύμπραξη θέλουν να συμμετέχουν δύο ή περισσότερα τμήματα ενός ΑΕΙ, λογίζονται ως διαφορετικοί εταίροι; Και εάν ναι, μπορεί να υπάρξει μία Σύμπραξη με δύο ή περισσότερους εταίρους από το ίδιο ΑΕΙ;

Απάντηση: Όχι, δεν λογίζονται διαφορετικοί εταίροι. Δικαιούχος και Συντονιστής Φορέας είναι ο ΕΛΚΕ του ΑΕΙ.

20. Ερώτηση: Στη σελ. 28/133 της Πρόσκλησης αναφέρεται ότι «Οι μεταδιδακτορικοί συνεργάτες που συμμετέχουν στην εκτέλεση του έργου απασχολούνται δυνάμει σχέσης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή δυνάμει σύμβασης μίσθωσης έργου. Οι κάθε είδους αμοιβές που λαμβάνουν βαρύνουν υποχρεωτικά πόρους εκτός τακτικού προϋπολογισμού και αντιστοιχούν κατ’ ελάχιστο στο 90% των αντίστοιχων αμοιβών που λαμβάνουν ερευνητές Γ΄ (άρθρο 16 του Ν. 4386/2016)». Άρα το παραπάνω είναι το minimum ενώ το maximum είναι οι 5.000 ευρώ που αναφέρεται στο σημείο 7;

Απάντηση: Όχι, για την συγκεκριμένη κατηγορία ερευνητών ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν. 4386/2016, όπως ισχύει.

21. Ερώτηση: Στη σελ. 68, στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής ΕΛΚΕ ΑΕΙ αναφέρει ότι απαιτείται:

«Απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Επιχείρησης για την έγκριση υποβολής της αιτήσεως χρηματοδότησης και του Συμφωνητικού Συνεργασίας». Η Απόφαση αυτή υπογράφεται μόνο από το Αρμόδιο όργανο της Επιχείρησης και όχι από τον ΕΛΚΕ του ΑΕΙ;

Απάντηση: Εκ παραδρομής γίνεται αναφορά σε επιχείρηση. Το αρμόδιο όργανο είναι του οικείου ΕΛΚΕ. Το αντίστοιχο δικαιολογητικό για τις επιχειρήσεις αναφέρεται ανωτέρω.

22. Ερώτηση: Εταιρεία που ιδρύθηκε τον Ιούνιο 2023 και πλέον με βάση τον νόμο οφείλει να κλείσει ισολογισμό 31/12/2023 (δεν ισχύει πλέον η υπερδωδεκάμηνη χρήση της αρχικής συστάσεως) θεωρείτε επιλέξιμη;

Απάντηση: Εάν κατά την ημερομηνία υποβολής έχει κλεισμένη μία διαχειριστική χρήση και δημοσιευμένα τα αποτελέσματα αυτής, μπορεί να συμμετέχει στην Πρόσκληση.

23. Ερώτηση: Ποιος υπογράφει τις υπεύθυνες δηλώσεις και πώς;

Απάντηση: Υπογράφονται από τον κατά περίπτωση Νόμιμο Εκπρόσωπο με νόμιμη επικύρωση και σήμανση, ήτοι: με ψηφιακή υπογραφή ή με ψηφιακή βεβαίωση εγγράφου μέσω .gov.

24. Ερώτηση: Θέλουμε να υποβάλουμε Πρόταση που το αντικείμενό της αφορά τον Θεματικό Τομέα 05: «Περιβάλλον - Κυκλική Οικονομία». Μας προβληματίζει, όμως, ότι στον τίτλο της Πρόσκλησης αναφέρεται ο Άξονας 3.2: «Ενίσχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων της εκπαίδευσης και εκσυγχρονισμός της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.»

Απάντηση: Ο άξονας της Πρόσκλησης αποτελεί διαχειριστικό ζήτημα και δεν σχετίζεται με το αντικείμενο τω υποβαλλομένων από τους υποψηφίους προτάσεων. Οι προτάσεις θα πρέπει να συμμορφώνονται, εκτός των υπολοίπων, και με τα προβλεπόμενα στην ΕΝΟΤΗΤΑ 2: ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ και ειδικότερα στην υποενότητα «Επιλέξιμοι τομείς δραστηριότητας».

25. Ερώτηση: Ποια επιχείρηση θεωρείται προβληματική σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία;

Απάντηση: Η Επιχείρηση που δεν είναι ικανή να ανακόψει τη ζημιογόνο πορεία της με δικούς της οικονομικούς πόρους ή με πόρους που εξασφαλίζει από τους ιδιοκτήτες/μέτοχους και τους πιστωτές της. Χωρίς εξωτερική παρέμβαση από το κράτος, θα οδηγηθεί προς μια σχεδόν βέβαιη οικονομική εξαφάνιση βραχυπρόθεσμα ή μεσοπρόθεσμα.

26. Ερώτηση: Σε ποιο στάδιο ενός προγράμματος ενίσχυσης επιχειρηματικότητας εξετάζεται αν η επιχείρηση που αιτείται να ενισχυθεί είναι προβληματική;

Απάντηση: Η διερεύνηση για το αν μια επιχείρηση είναι προβληματική ή όχι γίνεται πριν από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

27. Ερώτηση: Στο Παράρτημα V «Ορισμός Προβληματικής Επιχείρησης» στη σελίδα 90 αναφέρεται: «Η εξέταση μιας επιχείρησης για να διαπιστωθεί αν αυτή είναι προβληματική, γίνεται σε επίπεδο ενιαίας επιχείρησης (αιτούσα επιχείρηση και τυχόν συνδεδεμένες με αυτή επιχειρήσεις), ανεξάρτητα αν υφίσταται για αυτές υποχρέωση σύνταξης ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων». Αυτό σημαίνει πως πρέπει να εξεταστεί αν η επιχείρηση είναι προβληματική μόνο μαζί με τις συνδεδεμένες της ή και σαν ξεχωριστές οντότητες;

Απάντηση: Ο ορισμός της «επιχείρησης» είναι πάγιος στο δίκαιο των κρατικών ενισχύσεων και δίδεται τόσο από την Επιτροπή όσο και από το Δικαστήριο της ΕΕ. Ειδικότερα, στην Ανακοίνωση της Επιτροπής για την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01), σημείο 2.1.11, ορίζεται ότι «περισσότερες χωριστές νομικές οντότητες μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελούν μία οικονομική μονάδα για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις. Η εν λόγω οικονομική μονάδα λογίζεται ως η σχετική επιχείρηση». Η εν λόγω αξιολόγηση (έλεγχος προβληματικότητας) θα διενεργείται τόσο στο επίπεδο της νομικής οντότητας που αιτείται ενίσχυση (αιτούσα επιχείρηση) όσο και στο επίπεδο του ομίλου στον οποίο ανήκει αυτή η οντότητα ανεξάρτητα αν υποβάλει ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

28. Ερώτηση: Οι προτάσεις πρέπει να εμπίπτουν σε έναν μόνο θεματικό τομέα;

Απάντηση: Οι δυνητικοί δικαιούχοι πρέπει να δηλώσουν στην αίτησή τους τον θεματικό τομέα και την περιοχή παρέμβασης όπου εμπίπτει το προτεινόμενο έργο, σύμφωνα με το Παράρτημα ΧΙ. Στην περίπτωση διεπιστημονικής ερευνητικής πρότασης, οι δυνητικοί δικαιούχοι επιλέγουν τον θεματικό τομέα στον οποίο έχουν προσδώσει τη μεγαλύτερη βαρύτητα. Η επιλογή του κατάλληλου θεματικού τομέα, σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης, κρίνεται κατά τη διαδικασία της αξιολόγησης.

29. Ερώτηση: Πότε υπογράφεται το συμφωνητικό συνεργασίας;

Απάντηση: Σύμφωνα με την ορθή επανάληψη της Πρόσκλησης (σελ. 34, παρ. 2): "Το συμφωνητικό συνεργασίας συμφωνείται και συνυπογράφεται από τα συμβαλλόμενα μέρη πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και υποβάλλεται μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά."

30. Ερώτηση: Πότε υποβάλλονται τα δικαιολογητικά;

Απάντηση: Το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών υποβάλλεται με την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης στο ΠΣΚΕ.

31. Ερώτηση: Στη σελίδα 66/133 αναφέρεται ότι οι επιχειρήσεις με τήρηση απλογραφικών βιβλίων πρέπει να προσκομίσουν τα υποδείγματα Β.5 και Β.6 Ισολογισμού και κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης. Ωστόσο σύμφωνα με το Ν. 4308/2014 δεν έχει υποχρέωση σύνταξης του υποδείγματος Β.5 Ισολογισμός και Β.6 κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσης πολύ μικρών οντοτήτων του Ν.4308/2014 - Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Όταν η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία προσκομίζονται μόνο τα έντυπα Ε3 και Ν;

Απάντηση: Οι επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία δεν έχουν υποχρέωση δημοσίευσης ισολογισμών και καταστάσεων αποτελεσμάτων χρήσης κατά τις φορολογικές διατάξεις, ωστόσο για τον έλεγχο της προβληματικότητας, με σκοπό την ορθή εφαρμογή του Τύπου 1 του Παραρτήματος VII «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΩΣ ΜΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗΣ», πέραν της προσκόμισης των εντύπων Ε3 και Ν, θα πρέπει να προσκομισθούν τα παραπάνω υποδείγματα των Ε.Λ.Π. συντεταγμένα από το λογιστή της επιχείρησης. Εξαιρούνται οι ανεξάρτητες σύμφωνα με την έννοια του άρθρου 3 παρ.1 της Σύστασης 361/2003 ατομικές επιχειρήσεις που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για τις οποίες δε συμπληρώνεται η Δήλωση του άνω Παραρτήματος VII.

32. Ερώτηση: Για την αξιολόγηση μιας επιχείρησης με απλογραφικά βιβλία ως μη προβληματική ποιος τύπος εφαρμόζεται ;

Απάντηση: Ο τύπος της Δήλωσης του Παραρτήματος VII επιλέγεται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης. Για τις ΜμΕ επιλέγεται ο Τύπος 1 (για όλες τις επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους, ήτοι πολύ μικρής, μικρής, μεσαίας επιχείρησης), ενώ ο Τύπος 2 και ο Τύπος 3 (διαζευκτικά) επιλέγεται για τις μεγάλες επιχειρήσεις.

33. Ερώτηση: Η ΥΔ3 "Υπεύθυνη Δήλωση εταίρου/μετόχου της επιχείρησης/νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης" χρειάζεται να κατατεθεί; Αν ναι, πρέπει να κατατεθεί και για τον μέτοχο (Μονοπρόσωπη) και για τον νόμιμο εκπρόσωπο; Επισημαίνεται ότι ο μέτοχος δεν συμμετέχει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Η εταιρεία έχει συνδεδεμένες/συνεργαζόμες εταιρείες και ο μέτοχος έχει στην κατοχή του ποσοστά άλλων εταιρειών (ίσως άνω του 25%).

Απάντηση: Η ΥΔ3 «Υπεύθυνη Δήλωση εταίρου/μετόχου της επιχείρησης/νόμιμου εκπροσώπου της επιχείρησης» υποβάλλεται από κάθε πρόσωπο, εταίρο/ους, μέτοχο/ους ή νόμιμο/ους εκπρόσωπο/ους, ξεχωριστά και αφορά την ατομική συμμετοχή του σε άλλες επιχειρήσεις με ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25%. Στην περίπτωση του νομίμου εκπροσώπου ή του προσώπου που ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησης υποβάλλεται ακόμη κι αν δεν συμμετέχει στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. Διευκρινίζεται ότι σε περίπτωση πολυμετοχικών σχημάτων (π.χ. ανώνυμες εταιρείες εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών Αθηνών) η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση απαιτείται από τους μετόχους/εταίρους που κατέχουν ποσοστό ίσο ή μεγαλύτερο του 25% του κεφαλαίου της δυνητικής δικαιούχου ή από τους πέντε με το μεγαλύτερο ποσοστό αν υπάρχουν εκατοντάδες μικρομέτοχοι.

34. Ερώτηση: Αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για τις επιχειρήσεις η απασχόληση ατόμου στις εγκαταστάσεις της εταιρείας με σύμβαση έργου και δελτίο παροχής υπηρεσιών;

Απάντηση: Σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (σελ. 102 επ.) και ειδικότερα την παράγραφο Ι. – Δαπάνες προσωπικού, όσον αφορά την επιχείρηση οι δαπάνες αφορούν το προσωπικό που εργάζεται για το συνεργατικό ερευνητικό έργο. Περαιτέρω ορίζεται ότι το προσωπικό του δικαιούχου δεν επιτρέπεται να απασχολείται στη δράση/ έργο στη βάση σύμβασης παροχής υπηρεσιών (υπεργολάβος) ή σύμβασης μίσθωσης έργου (σελ. 104). Προβλέπεται ωστόσο δαπάνη για έκτακτο προσωπικό με σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, στην οποία προσδιορίζεται το συγκεκριμένο έργο που θα εκτελεστεί προσδιοριζόμενο σε σχέση με την συγχρηματοδοτούμενη πράξη, ο χρόνος εκτέλεσης και παράδοσης του, το συνολικό ποσό της αμοιβής του αντισυμβαλλόμενου φυσικού προσώπου, ο τόπος εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι το έργο συνδέεται αποκλειστικά με τις ανάγκες της συγχρηματοδοτούμενης πράξης για την οποία συνάπτεται. Η σύμβαση αυτή θα πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους του Παραρτήματος IX, όπως περιγράφονται στις σελ. 106 – 107 της πρόσκλησης.

35. Ερώτηση: Είναι επιλέξιμες και για τις εταιρείες οι δαπάνες για αγορά λογισμικού για τις ανάγκες του έργου, δεδομένου ότι δεν αποτελούν πάγια στοιχεία οπότε δεν έχουν αποσβέσεις; Επιπροσθέτως, είναι επιλέξιμη η δαπάνη για δικαιώματα χρήσης λογισμικού που θα αφορά αποκλειστικά και μόνο το διάστημα στο οποίο θα χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες του έργου;

Απάντηση: Στο κεφάλαιο 5.2 – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ και συγκεκριμένα στην παράγραφο II. - Δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού ορίζεται: «Για τις δαπάνες οργάνων & εξοπλισμού που πραγματοποιούνται από δημόσιους φορείς ή από φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα, απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπει ο Ν. 4412/2016, τα άρθρα 249-255 του Ν. 4957/2022, καθώς και τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (εφεξής «ΣΔΕ»). Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό και δικαιώματα χρήσης (licences) προγραμμάτων λογισμικού, εφόσον απαιτούνται για την εκτέλεση του έργου». Ωστόσο, για τις επιχειρήσεις δεν προβλέπονται από την Πρόσκληση ανάλογες δαπάνες που αφορούν σε λογισμικό και δικαιώματα χρήσης και δε δύναται να υπαχθούν στην κατηγορία δαπανών Δαπάνες οργάνων και εξοπλισμού.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.