Το 2025 θα λειτουργήσουν τα πρώτα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια / Δικαίωμα φοίτησης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το 2025 θα λειτουργήσουν τα πρώτα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια / Δικαίωμα εγγραφής

Με τη μορφή παραρτημάτων ξένων Πανεπιστημίων, το Φθινόπωρο του 2025, θα λειτουργήσουν τα πρώτα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια στη χώρα μας.

«Οι δεκαοκτώ μήνες που μεσολαβούν μέχρι το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 είναι επαρκείς ώστε να προετοιμαστεί το έδαφος για την απόλυτα εύρυθμη λειτουργία των μη κρατικών πανεπιστημίων» αναφέρει ο υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, Κυριάκος Πιερρακάκης, στην πρώτη του δήλωση μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου στη Βουλή.

θα είναι ισότιμα ακαδημαϊκά και επαγγελματικά με τα αντίστοιχα πτυχία των Ελληνικών Δημοσίων Πανεπιστημίων και δεν θα απαιτείται καμία ενέργεια μέσω του ΔΟΑΤΑΠ.

Το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο θα καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των παραρτημάτων – Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με μέσο όρο στα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα τους μεγαλύτερο ή ίσο με την ελάχιστη βάση εισαγωγής, η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8 κατά το έτος συμμετοχής τους,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

Για τους αποφοίτους της περ. α) πριν από το σχολικό έτος 2021-2022, καθώς και όσους είναι κάτοχοι πτυχίου πρώτου κύκλου σπουδών, εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις, οι οποίοι έχουν τεθεί από το μητρικό ίδρυμα για την επιλογή και εισαγωγή φοιτητών.

Για την εφαρμογή του παρόντος το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπό του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.

Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με όσα ορίζονται στον ν. 4957/2022 (Α' 124).

Τα πρόσθετα κριτήρια εισαγωγής ανά προγράμματα κύκλων σπουδών περιλαμβάνονται στον Εσωτερικό Κανονισμό και ελέγχονται από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, πριν από την εφαρμογή τους.

Όσοι τελείωσαν το Λύκειο πριν το 2021

Για τους αποφοίτους ΓΕΛ και ΕΠΑΛ που έλαβαν απολυτήριο πριν από το σχολικό έτος 2021, πριν δηλαδή τεθεί σε εφαρμογή η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

Τι σημαίνει ΕΒΕ Επιστημονικού Πεδίου των Πανελλαδικών για την εγγραφή στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια

Ο όρος πρόσβασης των ενδιαφερομένων στα Μη Κερδοσκοπικά Μη Κρατικά Πανεπιστήμια που ανακοινώθηκε από τον υπουργό Παιδείας Κυριάκο Πιερρακάκης σημαίνει ότι θα ταυτίζεται με το χαμηλότερο μέσο όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής των Επιστημονικών Πεδίων, πολλαπλασιαζόμενο με συντελεστή 0.8.

Δηλαδή από τα ακόλουθα τέσσερα επιστημονικά πεδία θα ισχύσει για όλα τα πεδία η χαμηλότερη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, για λόγους συνταγματικής ισότητας. Με βάση τους παρακάτω υπολογισμούς την χαμηλότερη ΕΒΕ την έχει το 4ο πεδίο με 8,34. Άρα η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, ως προϋπόθεση για την εγγραφή στα Μη Κρατικά πανεπιστήμια, θα είναι η μικρότερη όλων των πεδίων, που είναι 8,34.

Αυτό σημαίνει ότι η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής, εάν κάνουμε τους υπολογισμούς, είναι η εξής ανά
Επιστημονικό πεδίο:

- 9,42 για το 1ο Πεδίο

- 9,87 για το 2ο Πεδίο

- 9,31 για το 3ο Πεδίο

- 8,34 για το 4ο Πεδίο

Πώς προέκυψε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής

1o ΠΕΔΙΟ

- Μέσος Όρος Πεδίου 11,78Χ 0,80=9,42

Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 14,14

2ο ΠΕΔΙΟ

- Μέσος Όρος Πεδίου 12,34Χ0,80=9,87

Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 14,81

3ο ΠΕΔΙΟ

- Μέσος Όρος Πεδίου 11,64 Χ0,80=9,31

Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 13,97

4ο ΠΕΔΙΟ

- Μέσος Όρος Πεδίου 10,43Χ0,80=8,34

Εάν το πολλαπλασιάζαμε με το μεγαλύτερο συντελεστή που είναι το 1,20 θα προέκυπτε το 12,54

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε ο υπουργός Παιδείας, το κάθε μητρικό Πανεπιστήμιο που θα εγκαταστήσει παράρτημα στην Ελλάδα θα μπορεί να ορίσει βαθμό ανώτερο από τη Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής. Θεωρείται βέβαιο ότι στις περιζήτητες σχολές, όπως Ιατρικές, από τα μητρικά Πανεπιστήμια, για λόγους φήμης, θα τεθεί ως προϋπόθεση εγγραφής τουλάχιστον κοντά στη χαμηλότερη βάση των Ιατρικών Σχολών στην Ελλάδα.

Εάν σε ένα Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο γίνει παύση στη λειτουργία του οι φοιτητές θα μείνουν "ξεκρέμαστοι";

Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων.

Τίτλοι σπουδών

1. Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε., το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών αναγνωρισμένο και αναγνωρισμένο από το μητρικό ίδρυμα και πιστοποιημένο από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη σφράγισή τους.

2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της Αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Οι διδάσκοντες θα έχουν τα ίδια προσόντα με των ελληνικών δημοσίων ΑΕΙ;

Οι διδάσκοντας στα Μη Κρατικά Πανεπιστήμια θα είναι δυο κατηγοριών:

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας. Το ενενήντα τοις εκατό (90%) τουλάχιστον είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας. Δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.

2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, γίνονται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.

4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης καθορίζεται από το είδος και το μέγεθος του προσφερόμενου προγράμματος σπουδών, όπως πιστοποιείται από την ΕΘ.Α.Α.Ε., και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε..

5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του παραρτήματος – Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα και αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1.

Ειδικό διδακτικό προσωπικό, διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

1. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.

2. Σε κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. προσλαμβάνονται διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι σε κατάλληλη διοικητική δομή.

Τα προγράμματα σπουδών θα περνούν από "φίλτρο" κάποιου ελληνικού φορέα;

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών, που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε..

Ποια όργανα θα διοικούν το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

Το Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του.

Πόσες σχολές θα λειτουργεί το κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο;

α) Κάθε Μη Κρατικό Πανεπιστήμιο θα διαθέτει κατ' ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών.

Ποιες θα είναι οι υποδομές του;

Κάθε παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό, που πληρούν τις ισχύουσες πολεοδομικές, κτιριοδομικές διατάξεις και τις προδιαγραφές ασφάλειας, προσβασιμότητας και τους λοιπούς κανονισμούς του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία και μελέτη και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας.

Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει: 

- λειτουργική βιβλιοθήκη, 
- χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, 
- οπτικοακουστικά μέσα και 
- εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο.

Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας, ενώ δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων των περιφερειακών ενοτήτων, στις οποίες διαθέτει αυτοτελή εγκατάσταση.

Ως προς τη χωροθέτηση της χρήσης και την ανέγερση των κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων εφαρμόζεται η κείμενη νομοθεσία.

Χορήγηση υποτροφιών

1. Τα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. χορηγούν σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.

2. Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον δέκα τοις εκατό (10%) επί των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ισοδύναμο ποσό δύναται να χορηγείται σε ευρύτερο αριθμό φοιτητών.

3. Το παράρτημα – Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει κατάλογο που περιλαμβάνει τους υποτρόφους φοιτητές και τα καταβλητέα ποσά υποτροφιών, τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Στα παραρτήματα – Ν.Π.Π.Ε. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας. 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.