Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη / Το σχέδιο δράσης για το 2024

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη / Το σχέδιο δράσης για το 2024

Ανώτατη Εκπαίδευση: Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής και άρση θεσμικών αγκυλώσεων - Προγραμματικές Συμφωνίες Α.Ε.Ι. – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. - Διεθνοποίηση.

Το ετήσιο σχέδιο δράσης για την Πρωτοβάθμια, τη Δευτεροβάθμια και την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ετοίμασε το υπουργείο Παιδείας για το 2024, στο οποίο διατυπώνει τους οριζόντιους στόχους του και τους συνδέει με στρατηγικές επιλογές του κυβερνητικού προγραμματισμού.

Αναφορικά με την Ανώτατη Εκπαίδευση, στον σχεδιασμό του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024 βλέπουμε μεταξύ άλλων να έχει προγραμματισθεί :

Ανώτατη Εκπαίδευση: Εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής και άρση θεσμικών αγκυλώσεων

Έκδοση Στρατηγικής Α.Ε.

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Ανάπτυξη της ελληνικής Ανώτατης Εκπαίδευσης βάσει στρατηγικού σχεδιασμού. Ενίσχυση της σύνδεσης της Ανώτατης Εκπαίδευσης με την κοινωνία και την οικονομία.
 2. Εδραίωση και διεύρυνση της Διεθνοποίησης των ελληνικών Α.Ε.Ι., της ανάπτυξης διασυνδέσεων και συνεργασιών με Α.Ε.Ι. του εξωτερικού. Ψηφιακός μετασχηματισμός των Πανεπιστημίων, διεύρυνση ισότητας ευκαιριών και ενίσχυση συμπεριληπτικής διάστασης στην Α.Ε.

Προγραμματικές Συμφωνίες Α.Ε.Ι. – Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.

Έκδοση προσκλήσεων για την υποβολή προτάσεων για ΠΣ (25) όλων των Α.Ε.Ι

 • 3ο τρίμηνο 2024

Σύναψη προγραμματικών συμφωνιών βάσει του Ν. 4653/2020 (Α ́12). Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη αποτελεί η δημοσιοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την Ανώτατη Εκπαίδευση από το ΥΠΑΙΘΑ.

Ολοκλήρωση διαδικασίας για τον π/υ 2025

 • 3ο τρίμηνο 2024
 1. Η αξιολόγηση των Α.Ε.Ι. από την ΕΘ.Α.Α.Ε. συνδέεται με το νέο σύστημα χρηματοδότησης των Α.Ε.Ι., η πρώτη εφαρμογή του οποίου ολοκληρώθηκε για το οικονομικό έτος 2020-2022. 
 2. Τα Α.Ε.Ι. πλέον χρηματοδοτούνται στη βάση αντικειμενικών (80%) και ποιοτικών (20%) κριτηρίων. 
 3. Για το έτος 2024 αναμένεται η εφαρμογή και ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό του 2025, έως τέλος του 3ου τριμήνου.

Ίδρυση μη κρατικών Πανεπιστημίων

Δημοσίευση ΦΕΚ με το Νέο Σχεδίο Νόμου

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Ενίσχυση της ακαδημαϊκής εξωστρέφειας. 
 2. Δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Παραρτημάτων στην Ελλάδα, από ξένα Πανεπιστήμια, είτε ως συνεργαζόμενα με ελληνικούς φορείς με τις αναγκαίες διασφαλίσεις ποιότητας και εποπτείας από το κράτος. Χορήγηση ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης στους πτυχιούχους.

Υλοποίηση ν. 4957/2022 (Α ́141) για την Ανώτατη Εκπαίδευση και μεταρρυθμίσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του

5% μεταβολή επί των υφιστάμενων ακαδημαϊκών μονάδων

 • 1ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση της εφαρμογής της στρατηγικής του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη στη βάση του εκσυγχρονισμού και της βελτιστοποίησης της γεωγραφικής κατανομής των Α.Ε.Ι. της χώρας με σκοπό την ενδυνάμωση της ακαδημαϊκής τους επίδοσης. 
 2. Ειδικότερα, η στρατηγική για την αναδιάρθρωση του ακαδημαϊκού χάρτη πρέπει να στοχεύει στον περιορισμό των μη βιώσιμων ακαδημαϊκών μονάδων και την ενίσχυση των ελκυστικών και δυναμικών μονάδων σε ανταγωνιστικά επιστημονικά πεδία.

Διεθνοποίηση

Αύξηση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι.

 • 4ο τρίμηνο 2024
 1. Συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων διεθνοποίησης για την παροχή στήριξης στην ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα Α.Ε.Ι. με ή χωρίς τη συνεργασία με Ιδρύματα της αλλοδαπής, τη αύξηση του αριθμού συμμετοχής των Α.Ε.Ι. στις Συμμαχίες Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων και τις συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια στο πλαίσιο του IIE προκειμένου να ιδρυθούν νέα κοινά προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με Πανεπιστήμια της αλλοδαπής (joint/dual degrees). 
 2. Δημιουργία κέντρων υποστήριξης αλλοδαπών για την υποστήριξη της επιτυχούς ένταξής τους στο εκπαιδευτικό περιβάλλον των ελληνικών πανεπιστημίων.

- Συνεργασία με το Institute of International Education (IIE)

- Πρόγραμμα προώθησης της συνεργασίας ανάμεσα στα ελληνικά Α.Ε.Ι. και 29 κορυφαίων αμερικανικών ιδρυμάτων.
Ελληνοκινεζική συνεργασία σε θέματα εκπαίδευσης

- Πρόγραμμα προώθησης της συνεργασίας μεταξύ κινεζικών και ελληνικών Πανεπιστημίων. Στόχος η δημιουργία κοινών προγραμμάτων, η ανταλλαγή καλών πρακτικών.

- Ελληνοβρετανική συνεργασία - Πρόγραμμα για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών και βρετανικών Πανεπιστημίων με στόχο τη δημιουργία κοινών μεταπτυχιακών, ανταλλαγή καλών πρακτικών. 

Το σχέδιο δράσης του ΥΠΑΙΘΑ για το 2024

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.