Σχόλια της «Συνεργασίας Πανεπιστημιακών» επί του Νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σχόλια της «Συνεργασίας Πανεπιστημιακών» επί του Νομοσχεδίου για τα Πανεπιστήμια

Τοποθέτηση της ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ, της πλειοψηφούσας παράταξης στην ΠΟΣΔΕΠ, επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου – Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων»:

1. ΓΕΝΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Η διαχρονική πρακτική των ελληνικών κυβερνήσεων για ανερμάτιστη πολιτική αναφορικά με την τριτοβάθμια εκπαίδευση δυστυχώς συνεχίζεται και στην παρούσα συγκυρία. Ένα σχέδιο νόμου, μείζονος σημασίας κατά την ίδια την κυβέρνηση, τέθηκε σε δεκαήμερη διαβούλευση χωρίς να έχει προηγηθεί ένας ουσιαστικός διάλογος επί των βασικών αρχών και κατευθύνσεών του και χωρίς τη διεξαγωγή οργανωμένης και δημόσιας συζήτησης για τις αναμενόμενες μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες επιπτώσεις του στον χάρτη της ανώτατης εκπαίδευσης της χώρας, αλλά και στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου.
Η ύπαρξη έστω και αμφιβολιών επί της συνταγματικότητας των προτεινόμενων διατάξεων για την αδειοδότηση και λειτουργία των ΝΠΠΕ, οι οποίες υποδαυλίστηκαν από την κυβερνητική ταλάντευση μεταξύ της «παράκαμψης» και «ειδικής ανάγνωσης» του άρθρου 16, καθιστά τη συνταγματική αναθεώρηση ως την πλέον αρμόζουσα προσέγγιση για το εν λόγω θέμα. Θεωρείται δεδομένο ότι, εφόσον οι συγκεκριμένες διατάξεις ψηφισθούν, η οριστική επίλυση του θέματος θα δοθεί εν καιρώ από το ΣτΕ, ότι αυτό συνεπάγεται.
Τονίζεται ότι η άρση του κρατικού μονοπωλίου ή η εμπορευματοποίηση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (αναλόγως με το ποιος εκφέρει γνώμη) έχει επέλθει εδώ και δεκαετίες στη χώρα μας. Τα λειτουργούντα άνευ ακαδημαϊκών κριτηρίων κολλέγια παρέχουν πτυχία τα οποία αποδίδουν επαγγελματικά δικαιώματα χωρίς ουσιαστικές διαδικασίες ελέγχου της ποιότητας των παρεχόμενων σπουδών. Οι προτεινόμενες διατάξεις για τα ΝΠΠΕ θέτουν κάποια, εν γένει ασαφή και ανεπαρκή, κριτήρια αδειοδότησης και λειτουργίας αυτών των ιδρυμάτων, πιθανότατα στοχεύοντας και σε μια αναδιάταξη του έως σήμερα μη ελεγχόμενου χώρου παροχής πτυχίων. Τα κριτήρια αυτά πρέπει να διευρυνθούν, να αυστηροποιηθούν και να καταστούν ισότιμα των αντίστοιχων που ισχύουν για τα δημόσια πανεπιστήμια (βλ. παρακάτω ειδικά σχόλια). Η με την παράκαμψη του ΔΟΑΤΑΠ (άρθρο 144) αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοδυναμίας μεταξύ των τίτλων σπουδών που θα χορηγούν τα μητρικά ιδρύματα των ΝΠΠΕ και των τίτλων που απονέμονται στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος ανώτατης εκ-παίδευσης, σημαίνει ότι η ΕΘΑΑΕ οφείλει να γνωμοδοτεί θετικά και να πιστοποιεί/εγκρίνει τα υποβαλλόμενα προγράμματα σπουδών βάσει των κριτηρίων που χρησιμοποιεί για τα δημόσια πανεπιστήμια, ανεξαρτήτως της πιστοποίησης που έχει παράσχει το μητρικό ίδρυμα με βάση τα δικά του κριτήρια. Εξάλλου, η παραδοχή της δυνατότητας διαφοροποίησης των κριτηρίων μεταξύ του μητρικού ιδρύματος και του παραρτήματος υφίσταται στο ίδιο το νομοσχέδιο και συγκεκριμένα στο άρθρο 146, το οποίο συνδέει την εισαγωγή των κατόχων απολυτηρίου ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ στο παράρτημα με συγκεκριμένη ελάχιστη βάση εισαγωγής.
Το καίριο όμως ζήτημα δεν είναι το εάν τα υφιστάμενα παραρτήματα των ξένων πανεπιστημίων θα συνεχίσουν να λειτουργούν ως κολλέγια ή θα μετεξελιχθούν σε ΝΠΠΕ. Το καίριο ζήτημα της ανώτατης εκπαίδευσης στην Ελλάδα είναι η ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων. Όλοι οι αναφερόμενοι στο άρθρο 127 σκοποί (π.χ., προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στη χώρα, αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, καινούργιων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, επαναπα-τρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων για εργασία) υπηρετούνται κατά τον πλέον βέλτιστο τρόπο μέσω της στήριξης και της ενίσχυσης των δημόσιων πανεπιστημίων. Το παρόν νομοσχέδιο έχει 120 άρθρα για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τα άρθρα αυτά αποτελούν μια έμμεση παραδοχή του Υπουργείου για τις πολλές αστοχίες και δυσλειτουργίες που επέφερε στην ανώτατη εκπαίδευση ο ν.4957/2022 και προσπαθούν, άλλα επιτυχώς και άλλα ανεπιτυχώς, να τις θεραπεύσουν. Εντούτοις το σύνολο των σχετικών διατάξεων δεν ανταποκρίνεται στις προσδοκίες της ακαδημαϊκής κοινότητας. Πρωτίστως, δεν έχει γίνει το θαρραλέο βήμα προς την απαιτούμενη θεσμική θωράκιση του αυτοδιοίκητου και τη θεσμική στήριξη της δημοκρα-τικής και εύρυθμης λειτουργίας του δημόσιου πανεπιστημίου. Παραμένει επίσης ζητούμενο η έμπρακτη και μετρήσιμη οικονομική στήριξη των δημόσιων πανεπιστημίων και ειδικά των περιφερειακών ιδρυμάτων που αναμένεται να επηρεασθούν περισσότερο από την ενδεχόμενη λειτουργία των ΝΠΠΕ. Μόνο η γενναία αύξηση της χρηματοδότησης για την αντιμετώπισή των αυξημένων λειτουργικών αναγκών (άμεσα αύξηση 50% σε σχέση με την τρέχουσα περίοδο για να επάνοδο στα επίπεδα του 2010 και σταδιακή αύξηση ανά έτος για εξίσωση με τον μέσο όρο της ΕΕ ως ποσοστό επί του ΑΕΠ), η ανάσχεση και αντιστροφή της υποστελέχωσης σε μέλη ΔΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και σε μόνιμο διοικητικό προσωπικό (με αναλογία 2:1 μεταξύ νέων θέσεων και αποχωρήσεων), η πλήρης κάλυψη των μεγάλων αναγκών σε κτηριακές υποδομές και εργαστηριακό/ερευνητικό εξοπλισμό, η ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας και η χορήγηση αξιοπρεπών και ανταγωνιστικών αποδοχών σε όλες τις κατηγορίες εργαζομένων μπορούν να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητα και την ενίσχυση των δημόσιων πανεπιστημίων και, συνεπώς, την αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Ελλάδα.

2. ΣΧΟΛΙΑ ΕΠΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΡΘΡΩΝ

ΜΕΡΟΣ Γ’: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 40. Διαδικασία ανάδειξης εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης – Τροποποί-ηση παρ. 3, αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4957/2022.
Οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δεν αντιμετωπίζουν τα μείζονα ζητήματα ότι α) το υφιστάμε-νο σύστημα ανάδειξης των πανεπιστημιακών αρχών είναι αντιδημοκρατικό και β) το μοντέλο διοίκησης είναι υπερσυγκεντρωτικό. Ζητείται η επαναφορά της άμεσης εκλογής των πρυτανι-κών αρχών από τα μέλη ΔΕΠ και τον διακριτό ρόλο του Συμβουλίου Διοίκησης με αρμοδιότη-τες ελέγχου και εποπτείας των εκτελεστικών οργάνων, καθώς και στρατηγικού σχεδιασμού.

Άρθρο 41. Δυνατότητα υποψηφιότητας για την θέση του Αντιπρυτάνεως και σε αποχωρή-σαντα μέλη Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας.
H προσθήκη του εδαφίου «Στα Α.Ε.Ι. των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60), επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη και μέλη Δ.Ε.Π. της περ. α).» να απαλειφθεί διότι δεν υπάρχει κανένας ουσιαστι-κός λόγος να δοθεί η δυνατότητα μειωμένης θητείας σε αποχωρήσαντα μέλη ΔΕΠ ακόμη και σε πανεπιστήμια με περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ.

Άρθρο 42. Αντιπρυτάνεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4957/2022.
Το ασυμβίβαστο της ιδιότητας του Αντιπρύτανη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους Συμ-βουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δημιουργεί περισσότερα προβλήματα από όσα ενδεχομένως α-ντιμετωπίζει.

Άρθρα 45, 46 & 48.
Θα πρέπει να θεσπιστούν επιπλέον ασφαλιστικές δικλίδες (π.χ., σύμφωνη γνώμη του Συμβου-λίου Διοίκησης με ενισχυμένη πλειοψηφία) για τη δυνητική μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από συλλογικά όργανα σε μονοπρόσωπα όργανα.

Άρθρο 49. Υποψηφιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού άλλου συναφούς Τμήματος στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ή Αντιπροέδρου – Τροποποίηση παρ. 1 άρ-θρου 32 ν. 4957/2022.
Το προστεθέν εδάφιο «Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τμήματος μπορεί να θέσει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής άλλου συναφούς Τμήματος.» ενδέχεται να δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα στη διοίκηση Τμημάτων. Στη γενική περίπτωση, δε νοείται Τμήμα που λειτουργεί αυτοτελώς να μη δύναται να εκλέξει μέλος ΔΕΠ του Τμήματος ως Πρόεδρο του. Αν δεν ορισθεί επακριβώς η συνάφεια και αν δεν καθορισθούν επακριβώς οι εξαιρετικά ειδικές συνθήκες υπό τις οποίες μέλος ΔΕΠ άλλου συναφούς Τμήματος θα δύναται να θέσει υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τμήματος, ζητείται η απάλειψη του συγκεκριμένου εδαφίου.
Η θέσπιση της τριετούς θητείας θεωρείται ορθή. Θα πρέπει όμως να διευκρινίζεται ρητά το τι θα ισχύσει για τις τωρινές διοικήσεις των Τμημάτων και εάν παραμένει το όριο των δύο θη-τειών.

Άρθρο 51. Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 48 ν. 4957/2022.
Εφόσον στις εκλογές της ειδικής αυτής περίπτωσης δύνανται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου που προέρχονται από τη Σχολή, η ψηφοφορία θα πρέπει να λαμβάνει χώρα στον Τομέα, ανεξαρτήτως του αριθμού των υπηρετούντων στο εργαστήριο μελών ΔΕΠ.
Προτείνεται να εξετασθεί και τροποποίηση της γενικής περίπτωσης, ήτοι η επαναφορά στην εκλογή Διευθυντή από το σύνολο των μελών ΔΕΠ του Τομέα όπως προβλεπόταν στο άρθρο άρθρου 29 ν.4485/2017, για λόγους ευρύτερης συναίνεσης και διαφάνειας.

Άρθρο 53. Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρ-θρου 52 ν. 4957/2022.
Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί η συνεισφορά στη Δημόσια Υγεία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων που είναι εγκατεστημένα εκτός των Νοσοκομείων και εξυπηρετούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και την Υγειονομική Επιτήρηση μέσω των Υπηρεσιών Υγείας που προσφέρουν κεντρικά. Για τα μέλη ΔΕΠ αυτών των εργαστηρίων μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα για παράλληλη απασχόληση και σε άλλες Κλινικές ή Εργαστήρια (άρθρο 55), αλλά αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί δεσμευτική από Διοικήσεις κλπ. Σε πολλές περιπτώσεις, το Δημόσιο Υγειονομικό έργο αυτών των εργαστηρίων επιτελείται πλήρως εντός των δικών τους χώρων και δεν χρειάζεται να αναζητηθεί παράλληλη απασχόληση για την άσκησή του. Αυτό που χρειάζεται είναι να επισημοποιηθεί η σύμπραξη μεταξύ των Υπουργείων Υγείας και Παιδείας για τη λειτουργία με οργανωμένο και αναγνωρισμένο θεσμικό πλαίσιο «πανεπιστημιακών υγειονομικών νησίδων», εντός των Πανεπιστημίων. Δηλαδή, να υπάρξει θεσμική θωράκιση της υφιστάμενης κατάστασης και να δοθεί η δυνατότητα χορήγησης «κλινικού επιδόματος» και στα υπηρετούντα σε αυτά τα εργαστήρια μέλη ΔΕΠ.
Σε συνέχεια των ανωτέρω δεν είναι κατανοητό τι ακριβώς εννοεί ο νομοθέτης με τη φράση: «Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατόπιν σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπόκειται υποχρεωτικά σε έγγραφο τύπο, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.).» Εκτός αν το δύνανται σημαίνει πραγματικά δύνανται για τις υπηρεσίες, αλλά και για την ύπαρξη σύμβασης ή όχι, κατ’ επιλογή. Αν η σύμβαση είναι υποχρεωτική και με συγκεκριμένο ποσό, τότε ένα τεράστιο μέρος των υγειονομικών διαγνωστικών αναγκών δεν θα μπορεί να καλυφθεί μόλις ξεπεραστεί το όριο της σύμβασης. Αυτό είναι τεράστια ζημία και για τα Νοσοκομεία που δεν θα μπορούν από εκεί και πέρα να εξυπηρετηθούν από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια, κυρίως αυτά που είναι εκτός Νοσοκομείων, αλλά και για τα ίδια τα εργαστήρια, καθώς θα έχουν απώλεια δυνητικών εσόδων. Εκτός αν οι ιθύνοντες επιδιώκουν ένα μεγάλο μέρος των ειδικών διαγνωστικών υπηρεσιών να φύγει από τα πανεπιστήμια και να κατευθυνθεί στον ιδιωτικό τομέα. Αυτή τη στιγμή το πλαίσιο που υπάρχει προβλέπει μεν εναλλακτικά την υπογραφή σύμβασης για περιορισμένου χρόνου ανάγκες και άρα και προβλέψιμων ποσοτήτων, ενώ το μεγαλύτερο πλήθος των διαγνωστικών αναγκών κατευθύνεται προς τα πανεπιστημιακά εργαστήρια (π.χ., Μικροβιολογίας) και η κοστολόγηση γίνεται στο τέλος και συνολικά σύμφωνα με καθορισμένες τιμές και με λεπτομερή αναφορά για τον κάθε ασθενή προς το παραπέμπον Νοσοκομείο. Έτσι όλα λειτουργούν ορθά. Με υποχρεωτικότητα σύμβασης τίποτα δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει ορθά. Οι ασθενείς και οι νοσηλευτικές μονάδες δεν θα εξυπηρετηθούν, η προστασία της δημόσιας υγείας θα διακυδευθεί και η υποχρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών Εργαστηρίων (εκτός Νοσοκομείων) θα επιταθεί.
Συνεπώς, ζητείται η απαλοιφή του συγκεκριμένου εδαφίου ή επαναδιατύπωσή του με ρητή αναφορά στη μη υποχρεωτικότητα σύναψης σύμβασης.

Άρθρο 54. Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Κλινικής – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4957/2022.
Ως ανωτέρω (άρθρο 51).

Άρθρο 55. Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 57 ν. 4957/2022.
Η πρόταση που αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια πρέπει να γενικευθεί και να συμπληρωθεί ώστε να καλύπτονται όλες οι πιθανές υποπεριπτώσεις (π.χ., παράλληλη απασχόληση σε εγκατεστημένο σε νοσοκομείο πανεπιστημιακό εργαστήριο) και στο συγκεκριμένο προσωπικό να δίνονται οι ίδιες δυνατότητες που δίνονται στο προσωπικό των πανεπιστημιακών κλινικών του ΑΕΙ. Επίσης, η παράλληλη απασχόληση δεν πρέπει να έχει υποχρεωτικό χαρακτήρα (βλ. σχολιασμό άρθρου 53).
Συνεπώς, προτείνεται το συγκεκριμένο εδάφιο να διαμορφωθεί ως εξής:
«Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια, τα οποία είτε είναι εγκατεστημένα ή όχι σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του ΕΣΥ, δύνανται, εφόσον το επιθυμούν, να απασχολούνται παράλληλα και σε πανεπιστημιακή κλινική/εργαστήριο ή σε πανεπιστημιακές κλινικές/εργαστήρια του ΑΕΙ που είναι εγκατεστημένα σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία ή νοσοκομεία του ΕΣΥ και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν/ές ή αυτά.»

Άρθρο 56. Εγκατάσταση εξοπλισμού σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και σε κλινικές νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Διαχείριση εσόδων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4957/2022.
Οι ιδιαίτερα περιοριστικές διατάξεις του συγκεκριμένου άρθρου θα δυσχεράνουν, στην περίπτωση που τεθούν σε ισχύ, την απρόσκοπτη λειτουργία πολύτιμου εξοπλισμού. Συγκεκριμένα:
α) «Ο εξοπλισμός δύναται να εγκατασταθεί μόνο σε χώρους του ίδιου νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη η πανεπιστημιακή κλινική ή το πανεπιστημιακό εργαστήριο.» Σε ιατρικές σχολές κεντρικών πανεπιστημίων, όπως του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ, τα πανεπιστημιακά εργαστήρια και οι πανεπιστημιακές κλινικές είναι εγκατεστημένες σε πολλά και διάφορα νοσοκομεία, ενώ ο εν λόγω εξοπλισμός είναι διάσπαρτα εγκατεστημένος κυρίως λόγω της έλλειψης επαρκών χώρων αλλά και στη βάση μιας ορθολογικής προσπάθειας κάλυψης πολλαπλών νοσοκομείων και κλινικών. Συνεπώς, η υπάρχουσα έκφραση «στο ίδιο νοσοκομείο» είναι αναίτια δεσμευτική, ιδιαίτερα για ήδη λειτουργούσες μονάδες του ΕΛΚΕ (π.χ., Μονάδα Έρευνας και Ιατρικής Απεικόνισης του Β’ Εργαστηρίου Ακτινολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ που είναι εγκατεστημένη στο Αιγηνήτειο νοσοκομείο: Το Αιγηνήτειο νοσοκομείο δεν διαθέτει ακτινολογικό εργαστήριο στον οργανισμό του και η μονάδα έρευνας και ιατρικής απεικόνισης παρέχει απαραίτητες υπηρεσίες μαγνητικής τομογραφίας. Εάν ισχύσει το άρθρο ως έχει αποκλείεται η προμήθεια νέου εξοπλισμό προς αντικατάσταση του υπάρχοντος και μοιραία σαν αποτέλεσμα θα στερηθεί το νοσοκομείο υπηρεσίες απεικόνισης οι οποίες είναι απαραίτητες). Επίσης, η παραπάνω ρύθμιση αντίκειται στη σύγχρονη αντίληψη ανάπτυξης οριζόντιων ερευνητικών υποδομών (core facilities) σε συγκεκριμένους χώρους με στόχους την οικονομία κλίμακας, τη διεπιστημονικότητα, τις συνέργειες μεταξύ Εργαστηρίων, Τμημάτων και Σχολών, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια, ενώ δρα αντίθετα και στον πολλαπλώς ευεργετικό θεσμό της παράλληλης απασχόλησης των μελών ΔΕΠ σε άλλη/ο κλινική/εργαστήριο πέραν της/του κλινικής/εργαστηρίου εγκατάστασης.
β) «Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισμού του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής, που υπηρετεί στο νοσοκομείο όπου έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.» Σε πολλές περιπτώσεις ο εξοπλισμός αυτός προέρχεται από την υλοποίηση χρηματοδοτούμενου ανταγωνιστικού ερευνητικού έργου, την επιστημονική ευθύνη και τη διαχείριση του οποίου μπορεί να έχει μέλος ΔΕΠ που δεν έχει αναλάβει τη διεύθυνση εργαστηρίου ή κλινικής. Σε αυτή την περίπτωση, η κατατεθείσα ρύθμιση θα οδηγήσει, μετά το πέρας του αρχικού ερευνητικού έργου, στην απώλεια της επιστημονικής υπευθυνότητας από το μέλος ΔΕΠ που εξασφάλισε τους πόρους για την αγορά και λειτουργία του εξοπλισμού.
Για τους παραπάνω λόγους προτείνεται είτε η πλήρης απαλοιφή ή η επαναδιατύπωση του άρθρου ως εξής:
«Σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, δύναται να εγκαθίσταται επιστημονικός εξοπλισμός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αντίστοιχα, και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα στον οποίον εγκαθίστανται. Για την εγκατάσταση εξοπλισμού απαιτείται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, του Επιστημονικά Υπεύθυνου Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστημιακής κλινικής, ή του Επιστημονικού Υπευθύνου της μονάδας που είναι εγκατεστημένος ή θα εγκατασταθεί ο ιατρικός εξοπλισμός ή του Επιστημονικού Υπεύθυνου έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. που αφορά σε χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα παροχής ερευνητικού έργου ή υπηρεσιών μέσω της οποίας έχει πραγματοποιηθεί ή θα πραγματοποιηθεί η προμήθεια του συγκεκριμένου εξοπλισμού και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως αν ο εξοπλισμός ανήκει στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισμού του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής, ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο της μονάδας που είναι εγκατεστημένος ο ιατρικός εξοπλισμός ή τον Επιστημονικό Υπεύθυνο έργου του Ε.Λ.Κ.Ε. που αφορά σε χρηματοδοτούμενη δραστηριότητα παροχής ερευνητικού έργου ή υπηρεσιών μέσω της οποίας πραγματοποιήθηκε η προμήθεια και η εγκατάσταση του συγκεκριμένου εξοπλισμού.»

Άρθρο 58. Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4957/2022.
H υποστήριξη της εγγραφής και της απρόσκοπτης εκπαίδευσης αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής προϋποθέτει την αντιμετώπιση του μείζονος ζητήματος της υποστελέχωσης στα Πανεπιστήμια, τόσο σε μέλη ΔΕΠ όσο και στις λοιπές κατηγορίες προσωπικού, την αύξηση της χρηματοδότησης, τακτικής και έκτακτης, για την αντιμετώπισή των αυξημένων λειτουργικών αναγκών, καθώς και τη χορήγηση επιπρόσθε-των κονδυλίων για την ανανέωση, αναβάθμιση και επέκταση του εργαστηριακού εξοπλισμού και των «γηρασμένων» κτηριακών υποδομών.

Άρθρο 60. Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Τέλη φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 84 ν. 4957/2022.
To ποσοστό παρακράτησης από τον ΕΛΚΕ (30%) επί των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης θεωρείται ιδιαίτερα υψηλό, δεδομένου και του ποσοστού (30%) που αφορά σε υποτροφίες απαλλαγής από τα τέλη φοίτησης και προτείνεται η μείωσή του σε 20%.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
Προτείνεται η προσθήκη άρθρου για την πλήρη αναδιαμόρφωση των πρακτικά ανεφάρμοστων, όπως έχει ήδη καταδειχθεί, διατάξεων του άρθρου 144 του ν.4957/2022 περί μητρώων γνωστικών αντικειμένων.

Άρθρα 72, 73 και 74 επί των διαδικασιών μονιμοποίησης, εξέλιξης και εκλογής μελών ΔΕΠ.
Ζητείται η επαναφορά της βαθμίδας του Λέκτορα με στόχο την προσέλκυση νέων επιστημόνων και την ηλικιακή ανανέωση του επιστημονικού δυναμικού των ΑΕΙ.
Ζητείται η τροποποίηση του τρόπου συγκρότησης του εκλεκτορικού σώματος για τη μονιμοποίηση και την εκλογή μελών ΔΕΠ στη βάση διαδικασιών που προάγουν την μεγαλύτερη συμμετοχή μελών του Τομέα και του Τμήματος στο εκλεκτορικό σώμα για λόγους ευρύτερης συναίνεσης και διαφάνειας.

Άρθρο 77. Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου –Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 152 ν. 4957/2022.
Για ευνόητους λόγους θα πρέπει να τεθεί περιορισμός στον αριθμό μεταβολών γνωστικού αντικειμένου που δύναται να αιτηθεί ένα μέλος ΔΕΠ, καθώς και σχετικό ηλικιακό όριο.

Άρθρο 80. Ασυμβίβαστα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159 ν. 4957/2022.
Προτείνεται να τροποποιηθεί η φράση “….σε φορείς με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών,…» με τη φράση “….σε φορείς με αποκλειστικό καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών,…», αφού υπάρχουν πολλοί μικροί φορείς (κυρίως ΜΜΕ) που δεν δραστηριοποιούνται άμεσα στην εκπαίδευση, αλλά των οποίων το καταστατικό μπορεί να αναφέρει, μεταξύ πολλών άλλων σκοπών, και την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών. Συνεπώς, η εν λόγω διάταξη περιορίζει την εξωστρέφεια και την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας από τα μέλη ΔΕΠ.

Άρθρο 83. Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού Τροποποίηση άρθρου 170 ν. 4957/2022.
H προσθήκη της δυνατότητας επίβλεψης διδακτορικών διατριβών από ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ, καθώς και η δυνατότητα ανάληψης της επιστημονικής ευθύνης χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων, δε συνάδουν με τον στόχο της προσέλκυσης και αξιοποίησης νέων και ικανών Ελλήνων επιστημόνων και δεν βοηθούν στην πλήρη αξιοποίηση των εν ενεργεία μελών ΔΕΠ. Επιπλέον, δυνητικό πρόβλημα υφίσταται και με την πρόνοια της παραγράφου στ) για τη διεξαγωγή κλινικού ή εργαστηριακού έργου σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια από ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ. Στης Σχολές Επιστημών Υγείας πολλά από τα ερευνητικά έργα ή τα επονομαζόμενα ερευνητικά / παροχής υπηρεσιών έχουν κλινικό / διαγνωστικό και ίσως και θεραπευτικό χαρακτήρα. Ιδίως όταν ο πανεπιστημιακός χώρος είναι τοποθετημένος εκτός νοσοκομείου, οπότε δεν ισχύουν εν γένει οι νοσοκομειακές διατάξεις, τότε το ζήτημα μπορεί να είναι ιδιαίτερα σοβαρό.
Συνεπώς ζητείται η απαλοιφή των συγκεκριμένων δυνατοτήτων, ήτοι α) επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, β) παροχής αυτόνομου κλινικού / κλινικοεργαστηριακού έργου και γ) ανάληψης της επιστημονικής ευθύνης χρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων από ομότιμους καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη ΔΕΠ.

Άρθρα 84, 85 και 86.
Η σημαντικού βαθμού υποστελέχωση των ΑΕΙ σε μέλη ΔΕΠ και σε λοιπές κατηγορίες προσωπικού δυσχεραίνει την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των εν λόγω επιτροπών, καθώς και των λοιπών επιτροπών των συναφών κεφαλαίων. Συνεπώς ζητείται η απλοποίηση ή/και κατάργηση των ασφυκτικών διατάξεων περί δημιουργίας και στελέχωσης των πολλαπλών επιτροπών και δομών που εισήγαγε ο ν.4957/2022.

Άρθρο 91. Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4653/2020.
Η δημόσια, τακτική επιχορήγηση ανά ΑΕΙ πρέπει να αφορά α) την επιχορήγηση ανταπόδοσης, σε ποσοστό 100%, για την κάλυψη του συνόλου των λειτουργικών αναγκών του ιδρύματος, και β) την επιχορήγηση επιβράβευσης σε ποσοστό έως 30% της ανταποδοτικής επιχορήγησης για το ίδρυμα.
Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης ανταπόδοσης θα πρέπει να εκτιμάται το ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών βάσει αντικειμενικών κριτηρίων και να δημοσιοποιείται κάθε έτος από το Υπουργείο. Το εκτιμώμενο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών σε συνδυασμό με τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών θα πρέπει να καθορίζουν το ελάχιστο ποσό της ανταποδοτικής επιχορήγησης για τα ΑΕΙ, με άλλα κριτήρια, όπως το μέγεθος και η γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος, να δρουν πολλαπλασιαστικά.
Για τον υπολογισμό της επιχορήγησης επιβράβευσης ανά Ίδρυμα μπορούν να χρησιμοποιού-νται οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων της περ. β) της παρ. 2, με προκαθορισμένους όμως συντελεστές στάθμισης.

Άρθρο 92. Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Ερευνών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 231 ν. 4957/2022.
Προκαλεί εντύπωση το γεγονός ότι, παρόλο που κανένα από τα μονοπρόσωπα όργανα διοίκη-σης του Πανεπιστημίου δεν εκλέγεται άμεσα από τα μέλη ΔΕΠ, προτείνεται αυτή η διαδικασία για τα επτά μέλη της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ, χωρίς μάλιστα να υπάρχει καμία πρόνοια για αντιπροσώπευση των περισσότερων, κατά το δυνατόν, Σχολών στη συγκεκριμένη επιτρο-πή. Αντί της ανταγωνιστικής εκλογικής διαδικασίας, προτείνεται να παραμείνει εν ισχύ η υφι-στάμενη διαδικασία.

Άρθρο 97. Προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού-Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4957/2022.
Η πρόβλεψη για τουλάχιστον μία θέση πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση για τα έτη 2025 έως 2030 να μετατραπεί σε δύο θέσεις ανά αποχώρηση, με προφανή στόχο να αντιμετωπιστεί δραστικά η υφιστάμενη υποστελέχωση του δημόσιου πανεπιστημίου και να οδηγηθούμε σε έναν αποδεκτό λόγο φοιτητών ανά διδάσκοντα, κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Επίσης, προ-τείνεται να προστεθεί εδάφιο που να αναφέρει ότι ο προγραμματισμός προσλήψεων μελών ΔΕΠ και η έγκριση των σχετικών κονδυλίων θα ολοκληρώνονται με την έναρξη του ακαδημαϊ-κού έτους.

Άρθρο 100. Θέματα αποδοχών.
H επαναφορά των αποδοχών στα επίπεδα προ του 2012 είναι η ελάχιστη πρώτη κίνηση προς την κατεύθυνση της αποκατάστασης των αποδοχών των μελών ΔΕΠ σε αξιοπρεπή επίπεδα. Συνεπώς, πρέπει να γίνουν οι κάτωθι παρεμβάσεις:
– Aύξηση του βασικού μισθού μέσα στην επόμενη διετία.
– Aναπροσαρμογή του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας κι έρευνας και ένταξή του στον βασικό μισθό.
– Aποφορολόγηση του επιδόματος βιβλιοθήκης.
– Χορήγηση των αναλογούντων αναδρομικών από το 2017 σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέλφους, είτε προσέφυγαν στη δικαιοσύνη είτε όχι, απαλλάσσοντας και τα δικαστήρια από τον φόρτο της εκδίκασης περιττών προσφυγών.
– Κατάργηση της παρακράτησης υπέρ των ΕΛΚΕ από την άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος όταν δε χρησιμοποιούνται πόροι του Πανεπιστημίου.
– Κατάργηση των απαξιωτικών εξόδων παράστασης και θέσπιση αξιοπρεπούς και ανταποδοτικού επιδόματος ευθύνης για όλα τα μονοπρόσωπά όργανα διοίκησης και για τα μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης.
– Κατάργηση της παρακράτηση του 5% επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π στα έργα/προγράμματα, εφόσον αυτά υπόκεινται σε έμμεσες δαπάνες υπέρ ΕΛΚΕ.

Προσθήκη άρθρου για θέσπιση κινήτρων παραμονής μελών ΔΕΠ σε περιφερειακά ΑΕΙ.
Θα πρέπει να θεσπιστούν ειδικά κίνητρα παραμονής μελών ΔΕΠ σε περιφερειακά πανεπιστήμια και ειδικότερα σε τμήματα με περιορισμένο αριθμό μελών ΔΕΠ και αυξημένο φόρτο εργασίας. Τα κίνητρα αυτά, πέρα από οικονομικά, μπορεί να είναι και ανταποδοτικά (π.χ., παροχές στέγασης και σίτησης, δυνατότητα αυξημένης κινητικότητας ή μετακίνησης μετά από εύλογο χρόνο υπηρεσίας). Σε διαφορετική περίπτωση και δεδομένου του πολύ χαμηλού επιπέδου απολαβών των μελών ΔΕΠ των δημόσιων πανεπιστημίων, η λειτουργία των ΝΠΠΕ ενδέχεται να οδηγήσει στη μαζική φυγή μελών ΔΕΠ από τα περιφερειακά δημόσια πανεπιστήμια και όχι στον προσδοκώμενο επαναπατρισμό Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων για εργασία.

Άρθρο 107. Βιομηχανικά διδακτορικά-Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4957/2022.
Oι προστηθείσες παράγραφοι 10 και 11 προσομοιάζουν τις παραγράφους 6 και 8, αντίστοιχα, χωρίς διακριτές διαφορές.

Άρθρο 111. Χρηματοδότηση μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας-Τροποποίηση άρθρου 211 ν. 4957/2022.
Η προστηθείσα παράγραφος 7 αναφέρει ότι για την κάλυψη των ετήσιων αναγκών της Μονά-δας Μεταφοράς Τεχνολογίας καθορίζεται ποσό που δεν υπολείπεται του 2% του συνόλου των ετήσιων εσόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους που προέρχονται από τους ίδιους πόρους του ΑΕΙ. Προτείνεται η ισόποση αύξηση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης με πίστωση του σχετικού κωδικού (με κατάλληλη προσθήκη στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑ-ΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ) για την επαρκή στελέχωση και για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της Μονάδας.

Άρθρο 113. Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 257 ν. 4957/2022.
Ζητείται η κατάργηση της ετήσιας απόδοσης από τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ προς τον ΕΛΚΕ ποσού που ισούται με το 7% επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, στις περιπτώσεις που για την άσκηση αυτής της δραστηριότητας δεν χρησιμοποιούνται πόροι και υποδομές του ΑΕΙ.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να προβλεφθεί ότι ένα τμήμα της ετήσιας απόδοσης πρέπει να έχει ανταποδοτικό χαρακτήρα για το Τμήμα / Εργαστήριο / Κλινική / Ακαδημαϊκή μονάδα στην οποία υπηρετεί το συγκεκριμένο μέλος ΔΕΠ, ΕΕΠ ή ΕΔΙΠ.
Eπίσης, πρέπει να προστεθεί εδάφιο που να αναφέρει ρητά ότι ως επιχειρηματική δραστηριότητα νοείται δραστηριότητα με υποχρέωση τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) και έκδοσης λογιστικών αρχείων (στοιχείων), σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφιο α του ΦΕΚ 5028/2021.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’. ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Στο κεφάλαιο αυτό πρέπει να συγκεκριμενοποιηθούν μέτρα, μέσω της προσθήκης σχετικών άρθρων, για την ουσιαστική και στοχευμένη ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας (π.χ., στέγαση, σίτιση, μεταφορές) στα περιφερειακά πανεπιστήμια με την προοπτική αυτά να καταστούν ανταγωνιστικά.

Άρθρο 119. Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε εταιρείες– Τροποποίηση άρθρου 292 ν. 4957/2022.
Στην παρ. 1 προστίθεται η φράση «νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημε-δαπής». Η φράση αυτή θα πρέπει να συμπληρωθεί με περιορισμούς αναφορικά με τη συμμε-τοχή των ΝΠΠΕ στα ΝΠΙΔ στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η συμμετοχή των ΝΠΠΕ στα ΝΠΙΔ, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευτικών/ερευνητικών οργανισμών (και όχι υπό την ιδιότητα των ιδιωτικών επιχειρήσε-ων), θα πρέπει να επιτρέπεται μόνο μετά την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων των αποφοίτων τους, τουτέστιν μετά την παρέλευση τουλάχιστον μιας πενταετίας λειτουργίας των νέων προγραμμάτων σπουδών. Προς τούτο, θα πρέπει να προβλεφθεί συναφής διαδικασία, υπό την εποπτεία της ΕΘΑΑΕ, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων των αποφοί-των των ΝΠΠΕ.

Προσθήκη άρθρου για ρύθμιση επαγγελματικών δικαιωμάτων.
Ενώ το Μέρος Δ’ ουσιαστικά αποδίδει ακαδημαϊκή ισοδυναμία μεταξύ των τίτλων σπουδών που θα χορηγούν τα μητρικά ιδρύματα των ημεδαπών παραρτημάτων και των τίτλων που α-πονέμονται από τα δημόσια πανεπιστήμια, εκκρεμεί ακόμη η ρύθμιση επαγγελματικών δι-καιωμάτων για πολλά τμήματα των δημόσιων πανεπιστημίων. Ζητείται η προσθήκη άρθρου σχετικού με τη ρύθμιση των επαγγελματικών δικαιωμάτων όλων των αποφοίτων των τμημά-των των δημόσιων πανεπιστημίων που εκκρεμούν.

Προσθήκη άρθρων για ειδικά θέματα των Σχολών Επιστημών Υγείας (ΣΕΥ).
Το υπό διαβούλευση νομοσχέδιο δεν κάνει καμία αναφορά σε ειδικά θέματα που άπτονται των ΣΕΥ. Ζητείται η προσθήκη άρθρων που να ρυθμίζουν τα κάτωθι ζητήματα:
H παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλού επιπέδου από τα μέλη ΔΕΠ/ΕΕΠ/ΕΔΙΠ των ΣΕΥ πρέπει να διέπεται από τις αρχές της αναλογικότητας και της ισονομίας, καθώς και την κατάργηση της απαξιωτικής επιδοματικής πολιτικής για μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που προσφέρουν υπηρεσίες σε νοσοκομεία με τη θέσπιση αξιοπρεπούς κλινικοεργαστηριακής αμοιβής που θα συνάδει με τα προσόντα των υπηρετούντων μελών και το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. H αμοιβή των μελών ΔΕΠ για το κλινικοεργαστηριακό έργο, αλλά και τις εφημερίες, θα πρέπει να είναι η ίδια με αυτή των αντίστοιχων επιστημόνων του ΕΣΥ με την ακόλουθη αναλογία στις βαθμίδες: Λέκτορας (με ειδικότητα) – Επιμ. Α’, Επικ. Καθηγητής – Διευθυντής ΕΣΥ, Αναπλ. Καθηγητής και Καθηγητής – Συντονιστής Διευθυντής ΕΣΥ.
Η Διυπουργική Επιτροπή μεταξύ των Υπουργείων Παιδείας και Υγείας πρέπει να αποκτήσει θεσμικό ρόλο για τον αποκλειστικό χειρισμό των θεμάτων των πανεπιστημιακών νοσοκομείων, και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας που υπηρετούν σε αυτά.
Πρέπει να επέλθει ουσιαστική πανεπιστημιοποίηση των κατ’ όνομα πανεπιστημιακών νοσοκομείων. Τα Νοσοκομεία Αρεταίειο και Αιγινήτειο είναι τα μόνα σήμερα αμιγώς Πανεπιστημιακά Νοσοκομεία της χώρας, καθώς ανήκουν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και η χρηματοδότηση τους βαρύνει αποκλειστικά το Υπουργείο Παιδείας. Ζητούμε μεγαλύτερη και απρόσκοπτη χρηματοδότηση των Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων, τη θεσμοθέτηση νέων οργανισμών λειτουργίας αλλά και τη λειτουργία αμιγώς Πανεπιστημιακών Νοσοκομείων σε όλες τις Ιατρικές Σχολές που η λειτουργία τους να είναι προσαρμοσμένη και στον εκπαιδευτικό τους ρόλο, με δημιουργία οργανισμών που να καθορίζουν το διακριτό τους ρόλο και να αναδεικνύουν ως πρώτο και κυριότερο στόχο τους την εκπαίδευση των φοιτητών.
Πρέπει να τροποποιηθούν οι διατάξεις του Νόμου 3754 (Αρ. ΦΕΚ 43, τ. Α’, 11-3-2009) που θί-γουν και υποβαθμίζουν την παρουσία και τον ρόλο των πανεπιστημιακών στα νοσοκομεία.
Το νομικό πλαίσιο που ισχύει για όλους τους πανεπιστημιακούς, πρέπει να ισχύσει και για τα μέλη ΔΕΠ που είναι τοποθετημένα στα νοσοκομεία, δηλαδή να έχουν και αυτά τη δυνατότητα για άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος χωρίς τους περιορισμούς που υπάρχουν σήμερα.
Στις Οδοντιατρικές Σχολές εκτός από θεωρητική εκπαίδευση στις αίθουσες και τα εργαστήρια παρέχεται και πλήρης θεραπεία σε εκατοντάδες ασθενείς καθημερινά, που σε αντίθεση με τις άλλες Σχολές απαιτούν: α) Μεγαλύτερο αριθμό μελών ΔΕΠ και καλύτερη αναλογία ως προς τους φοιτητές γιατί τα μέλη ΔΕΠ της Οδοντιατρικής δεν επαρκούν να καλύπτουν όλες τις θεωρητικές εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές τους υποχρεώσεις και επί πλέον να βρίσκονται καθημερινά στις κλινικές και να παρέχουν κλινικό έργο βοηθώντας τους φοιτητές στη θεραπεία των ασθενών ώστε αυτή να παρέχεται με ασφάλεια και ποιότητα. β) Νοσηλευτικό προσωπικό απαραίτητο για την αποστείρωση και διάθεση των εργαλείων και των υλικών αλλά και τη διαχείριση των φακέλων των ασθενών. γ) Τεχνικό προσωπικό : αναγκαίο για την επισκευή και τη συντήρηση των συσκευών και των οδοντιατρικών μηχανημάτων, αλλά και συντήρηση των υποδομών των Σχολών. δ) Αστική ευθύνη για κάλυψη των Μελών ΔΕΠ Οδοντιατρικής απέναντι σε πιθανά προβλήματα που θα προκύψουν από τη παροχή θεραπείας σε ασθενείς που έχουν επιβαρυμένο ιατρικό ιστορικό. ( με προσθήκη άρθρου στο Νόμο 4009/2011). Συνεπώς, πρέπει να προβλεφθεί η χορήγηση «ειδικής αμοιβής» και στους Οδοντιάτρους Πανεπιστημιακούς κατ’ αντιστοιχία με τους Ιατρούς, για τη παροχή κλινικού έργου με προσθήκη-τροποποίηση του Νόμου 2886/2001 ώστε να καθορίζει «ειδική αμοιβή για την παροχή κλινικού και εργαστηριακού έργου από πανεπιστημιακούς ιατρούς και Οδοντιάτρους, που παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια ή μονάδες εγκατεστημένες σε νοσοκομεία του Ε.Σ.Υ. ή των Α.Ε.Ι». Εξάλλου στον Ν.4009/11 στο άρθρο 23 παρ.δ αναφέρεται ότι τα μέλη ΔΕΠ δικαιούνται να αμείβονται από εκτέλεση κλινικού έργου και εφημερίων σε πανεπιστημιακές κλινικές.

ΜΕΡΟΣ Δ’: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 132. Νομική φύση- Επωνυμία- Κεφάλαιο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Εφόσον το ΝΠΠΕ έχει αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, στα υποχρεωτικά στοιχεία που θα πρέπει να υπάρχουν στο καταστατικό του θα πρέπει να συμπε-ριλαμβάνονται οι κτηριακές εγκαταστάσεις για εκπαιδευτικούς, εργαστηριακούς και ερευνητικούς σκοπούς, οι ακαδημαϊκές μονάδες του (π.χ. Σχολές, Τμήματα), καθώς και τα προσφερόμε-να προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου. Στο καταστατικό θα πρέπει να καθορίζεται λεπτομερώς και η εσωτερική σχέση του μητρικού ιδρύματος με το παράρτημα.
Εφόσον το ΝΠΠΕ συνδέεται απευθείας με το μητρικό ίδρυμα, και αποτελεί παράρτημά του στην Ελλάδα, θα πρέπει υποχρεωτικά (και όχι προαιρετικά) η επωνυμία του να περιλαμβάνει την επωνυμία του μητρικού ιδρύματος για λόγους διαφάνειας και εγκυρότητας.
Με στόχο την αποφυγή της ερήμωσης των περιφερειακών δημόσιων πανεπιστημίων, αλλά και τη δημογραφική, οικονομική και κοινωνική τόνωση της ελληνικής επαρχίας, θα πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθμό των χορηγούμενων αδειών λειτουργίας ανά περιφερειακή ενότητα και ανά δήμο (έδρα του ΝΠΠΕ). Για εθνικούς λόγους θα πρέπει να αποκλεισθεί η δυνατότητα λειτουργίας ΝΠΠΕ σε ακριτικές περιοχές της χώρας.

Άρθρο 135. Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
Το παρόν άρθρο καθορίζει ότι το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών των αιτούντων από την ΕΘΑΑΕ ολοκληρώνεται εντός προθεσμίας 120 ημερών στην περίπτωση υποβολής αίτησης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος που περιλαμβάνει έως πέντε (5) Σχολές, με πιθανώς πολλαπλά Τμήματα ανά Σχολή και πολλαπλά προγράμματα σπουδών διαφόρων κύκλων ανά Τμήμα. Η προθεσμία αυτή πρέπει να αυξηθεί σε τουλάχιστον 200 ημέρες, διάστημα μέσα στο οποίο θα πρέπει να ολοκληρώνεται και η πιστοποίηση των παρεχόμενων προ-γραμμάτων σπουδών για λόγους διασφάλισης των υποψήφιων φοιτητών, αξιοκρατίας και ισονομίας. Η αύξηση του χρονικού διαστήματος κρίνεται επιβεβλημένη δεδομένου ότι η διαδι-κασία πιστοποίησης από την ΕΘΑΑΕ προγραμμάτων σπουδών πρώτου ή δεύτερου κύκλου των δημόσιων πανεπιστημίων διαρκεί για μήνες. Εάν δε δοθεί εύλογο χρονικό περιθώριο για το συγκεκριμένο στάδιο, ελλοχεύουν οι κίνδυνοι πλημμελούς ελέγχου και μη τεκμηριωμένης πι-στοποίησης.

Άρθρο 138. Κριτήρια για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
To τεθέν ελάχιστο όριο των 3 Σχολών, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπου-δών η καθεμία, δεν υπηρετεί τους σκοπούς του άρθρου 127, ούτε προάγει τους στόχους του άρθρου 130. Συνεπώς, προτείνεται να τεθεί το ελάχιστο όριο των 5 Τμημάτων ή 5 προγραμμά-των σπουδών πρώτου κύκλου.
«Κάθε Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘ.Α.Α.Ε.»: Θα πρέπει ρητά να αναφέρεται ότι οι πλήρεις φάκελοι των πιστοποιημένων προγραμμάτων σπουδών των ΝΠΠΕ θα αναρτώνται στον ιστο-χώρο της ΕΘΑΑΕ και θα είναι ελεύθερα προσβάσιμοι, όπως συμβαίνει και με τους αντίστοιχους των δημόσιων πανεπιστημίων, για λόγους ισονομίας, διαφάνειας και διασφάλισης των υπο-ψήφιων φοιτητών.
«Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εξα-σφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.»: Για να υπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 127 και να ικανοποιείται ο ευρύτερος στόχος της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, πρέπει να τεθεί ο όρος ότι ο αριθμός ανά κατηγορία προσωπικού θα είναι τέτοιος ώστε η αναλογία προσωπικού/φοιτητών να είναι ίσος ή μεγαλύτερος του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου.
Στις «κατάλληλες κτιριακές υποδομές» δε γίνεται καμία αναφορά σε χώρους φιλοξενίας (εστί-ες) και εστίασης των φοιτητών, υποδομές που διαθέτουν όλα τα καταξιωμένα πανεπιστήμια της αλλοδαπής. Θα πρέπει να προστεθούν σχετικές, ελάχιστες απαιτήσεις.
«…ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.»: Όπως προαναφέρθηκε (άρθρο 132), θα πρέπει να τεθεί ανώτατο όριο στον αριθ-μό των χορηγούμενων αδειών λειτουργίας ανά περιφερειακή ενότητα, καθώς και ειδικοί πε-ριορισμοί.
Στο συγκεκριμένο άρθρο, αλλά και στα υπόλοιπα σχετικά άρθρα, δε γίνεται καμία μνεία στα ιδιαίτερα κριτήρια που αφορούν την αδειοδότηση εγκατάστασης και λειτουργίας Σχολής Επι-στημών Υγείας. Η ιατρική/νοσηλευτική/παραϊατρική εκπαίδευση απαιτεί κλινι-κή/εργαστηριακή άσκηση σε νοσοκομεία με ειδικά και εξειδικευμένα τμήματα και εργαστή-ρια για έκθεση των φοιτητών στο πλήρες φάσμα νόσων και διαταραχών. Αυτό συμβαίνει κάλλιστα στα δημόσια πανεπιστημιακά νοσοκομεία. Η εκπαίδευση σε ιδιωτικές κλινικές ή ιδιωτι-κά νοσοκομεία – βάσει παραδειγμάτων σε άλλες χώρες – δεν εξασφαλίζει ποιότητα εκπαίδευ-σης καθώς ο ιδιωτικός τομέας υγείας έχει εξ’ ορισμού́ επιλεκτική́ εισροή́ περιστατικών (κατά βάση ήπιων) και συνεπώς επιλεκτική́ και περιορισμένη θα είναι, ως προς το γνωστικό της εύρος, και η εκπαίδευση/έρευνα που μπορεί να προσφέρει. Επίσης, η επ’ αμοιβή παροχή ιατρικών/νοσηλευτικών/παραϊατρικών υπηρεσιών στον ιδιωτικό τομέα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την παραγωγικότητα, που σημαίνει ότι δεν υπάρχει ο απαραίτητος παραγωγικός χρόνος για αποτελεσματική εκπαίδευση και κλινικο-εργαστηριακή άσκηση. Συνεπώς, ζητείται η ρητή απαλοιφή της δυνατότητας εγκατάστασης και λειτουργίας Σχολών Επιστημών Υγείας από τα ΝΠΠΕ.

Άρθρο 139. Απαιτούμενα δικαιολογητικά.
«ζ) πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών,…»: Για τη διασφάλιση των υποψήφιων φοιτη-τών και για λόγους ίσης μεταχείρισης των ΝΠΠΕ και των δημόσιων πανεπιστημίων, θα πρέπει να κατατίθεται όχι απλά ένα πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, αλλά ο πλήρης φάκελος για την πιστοποίηση των προς προσφορά προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτερου κύκλου, καθώς και ο κανονισμός σπουδών τρίτου κύκλου. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών από την ΕΘΑΑΕ, πέραν του ελέγχου των δικαιολογητικών, προβλέπεται στην παρ. ζ) του άρθρου 129, στην παρ. β) του άρθρου 138, καθώς και στην παρ. γ) του άρθρου 140.

Άρθρο 140. Ανάκληση απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Κυρώσεις.
«γ) αν δεν τηρεί ή δεν συμμορφώνεται με τους εγκεκριμένους όρους πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών,…»: Δεν καθορίζονται ο φορέας, η συχνότητα και η διαδικασία ελέγχου τήρησης και συμμόρφωσης με τους εγκεκριμένους όρους πιστοποίησης (παρά μόνο η διαδικασία ανάκλησης).

Άρθρο 141. Κυρώσεις.
Οι προβλεπόμενες κυρώσεις κρίνονται αναντίστοιχες με τη σοβαρότητα των επιπτώσεων που θα επιφέρουν οι αναφερόμενες στα άρθρα 140 και 141 περιπτώσεις και ζητείται η αυστηροποίησή τους.

Άρθρο 143. Προγράμματα σπουδών – Διάρθρωση σε κύκλους.
«Το Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει προγράμματα σπουδών, που έχουν πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα.». Δεν υπάρχει καμία αναφορά στην ελάχιστη διάρκεια σπουδών. Δεδομένου ότι απαιτείται πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών και από την ΕΘΑΑΕ (παρ. ζ) του άρθρου 129, παρ. β) του άρθρου 138, καθώς και στην παρ. γ) του άρθρου 140), προτείνεται όπως προστεθεί σχετικό εδάφιο που να προβλέπει ότι η πιστοποίηση της ΕΘΑΑΕ θα χορηγείται μόνο όταν η διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών είναι ισότιμη με αυτή των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών των δημόσιων πανεπιστημίων. Ειδάλλως θα δημιουργηθούν συνθήκες μη υγιούς ανταγωνισμού, δεδομένου ότι τα πτυχία των ΝΠΠΕ θα έχουν ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων. Σε κάθε περίπτωση, το μητρικό ίδρυμα διαθέτει τη δυνατότητα να πιστοποιήσει προγράμματα σπουδών ειδικά για το παράρτημά του στην Ελλάδα (όπως ειδικό είναι το κριτήριο εισαγωγής των φοιτητών με ΕΒΕ στο παράρτημα, πέραν των κριτηρίων εισαγωγής που θέτει το μητρικό ίδρυμα).
Ειδικά για τα προγράμματα σπουδών πρώτου και δεύτερού κύκλου θα πρέπει να αναφέρεται ρητά εάν αυτά θα προφέρονται υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης (βλ. αναφορά στην παρ. ζ) του άρθρου 129). Στη βάση των αρχών της ισονομίας και της αξιοκρατίας, η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να πιστοποιεί προγράμματα σπουδών στη βάση εκπαιδευτικών διαδικασιών που προβλέπει η κείμενη νομοθεσία για τα δημόσια πανεπιστήμια.

Άρθρο 145. Ερευνητικό Έργο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
«Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αξιολογεί και πιστοποιεί την Επιτροπή Έρευνας σε ετήσια βάση, σύμφωνα με ει-δικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου της.»: Θα πρέπει να αναφερθούν τα ενδεικτικά κριτήρια και οι ενδεικτικοί δείκτες αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει εδάφιο, αντίστοιχο με αυτό του άρθρου 91, που αναφέρεται σε δείκτες αξιολόγησης της ερευνητικής δραστηριότητας και των συναφών επι-τευγμάτων για την κατανομή του 30% της τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ.
Δεν υπάρχει αναφορά στη δυνατότητα πρόσβασης ή μη πρόσβασης των ΝΠΠΕ σε εθνικούς πόρους για έρευνα. Σε κάθε περίπτωση, η μη ισόνομη αξιολόγηση του παραγόμενου ερευνητι-κού έργου συνιστά λόγο αποκλεισμού των ΝΠΠΕ, ως εκπαιδευτικών/ερευνητικών οργανισμών, από προγράμματα χρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα, από εθνικούς πόρους. Επίσης, θα πρέπει να προβλεφθεί διαδικασία, υπό την εποπτεία της ΕΘΑΑΕ, για την αξιολόγηση και πιστοποίηση των γνώσεων των αποφοίτων των μη κρατικών πανεπιστημίων για εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη λειτουργίας των νέων προγραμμάτων σπουδών. Για το συ-γκεκριμένο διάστημα θα πρέπει να αποκλεισθεί η συμμετοχή των ΝΠΠΕ, υπό την ιδιότητα των εκπαιδευτικών/ερευνητικών οργανισμών, σε χρηματοδοτούμενες ή συγχρηματοδοτούμενες από εθνικούς πόρους δράσεις έρευνας και ανάπτυξης για λόγους διασφάλισης του δημοσίου συμφέροντος.

Άρθρο 146. Φοιτητές με δικαίωμα εγγραφής – Μητρώο φοιτητών και Αξιολόγηση – Αποφοί-τηση.
«α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0.8.»: H EBE δεν θα πρέπει να προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, αλλά πολλαπλασιάζοντας τον συντελεστή 0.8 με τη μικρότερη βαθμολογία εισαγωγής σε σχολή/τμήμα με ισότιμο πρόγραμμα σπουδών, διότι η διακύμανση μεταξύ των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο είναι τεράστια και ο μέσος όρος δεν αντανακλά το απαιτούμενο επίπεδο βαθμολογίας για εισαγωγή στα υψηλότερης ζήτησης τμήματα. Εξάλλου, η προτεινόμενη ακαδημαϊκή διάρθρωση των ΝΠΠΕ είναι στη βάση σχολών, τμημάτων και προγραμμάτων σπουδών και όχι στη βάση επιστημονικού πεδίου.

Άρθρο 147. Χορήγηση υποτροφιών.
To προβλεπόμενο ποσοστό του 5% είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Θα πρέπει ένα σημαντικό ποσοστό (έως 30%) των φοιτητών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου στα ΝΠΠΕ να λαμβάνει πλήρη υποτροφία βάσει εισοδηματικών ή κοινωνικών κριτηρίων καθώς και αξιολογικών κριτηρίων εισαγωγής, κατ’ αναλογία του δικαιώματος δωρεάν φοίτησης που παρέχεται στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών των δημόσιων πανεπιστημίων με δίδακτρα. Επίσης, στους εσωτερικούς κανονισμούς των εν λόγω ιδρυμάτων θα πρέπει να είναι υποχρεωτική η θέσπιση υποτροφιών αριστείας και βραβείων προς τους φοιτητές, βάσει κριτηρίων επίδοσης στις σπουδές και βάσει της ατομικής ή της οικογενειακής οικονομικής τους κατάστασης.

Άρθρο 151. Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό.
Για να υπηρετούνται οι σκοποί του άρθρου 127 (π.χ., προσέλκυση Ελλήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και επαγγελματική αποκατάσταση νέων Ελλήνων επιστη-μόνων με κατάλληλα προσόντα, προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών) και να ικανοποιείται ο ευ-ρύτερος στόχος της αναβάθμισης της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, αλλά και για λό-γους αξιοκρατίας και ισονομίας, πρέπει να προστεθούν εδάφια που να προβλέπουν ότι α) ο αριθμός των μελών ΔΕΠ, αλλά και των λοιπών κατηγοριών προσωπικού (άρθρα 153 και 153), θα είναι τέτοιος ώστε η αναλογία ΔΕΠ /φοιτητών να είναι ίση ή μεγαλύτερη του αντίστοιχου ευρωπαϊκού μέσου όρου (13 φοιτητές ανά διδάσκοντα), καθότι ο αριθμός των 30 διδασκόντων μπορεί να μην είναι ικανοποιητικός για την εύρυθμη λειτουργία τουλάχιστον 3 σχολών, οι ο-ποίες σε πολλές περιπτώσεις δε θα είναι μονοτμηματικές, β) ο αριθμός των διδασκόντων που δεν θα είναι Έλληνες πολίτες θα είναι περιορισμένος (κάτω του 10%), όπως και ο αριθμός των συνταξιοδοτημένων διδασκόντων και γ) τα ουσιαστικά προσόντα, καθώς και κριτήρια εκλογής και εξέλιξης, πέραν του γεγονότος ότι θα είναι αντίστοιχα αυτών που εφαρμόζει το μητρικό ίδρυμα, θα πρέπει να είναι ισότιμα, ανά βαθμίδα, με τα αντίστοιχα που εφαρμόζουν τα δημό-σια πανεπιστήμια, με ελάχιστη απαίτηση όλα τα μέλη ΔΕΠ να είναι κάτοχοι διδακτορικού δι-πλώματος (εκτός από τα γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας).

ΜΕΡΟΣ Θ’: ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ
Άρθρο 205. Έναρξη ισχύος
Δεδομένου ότι η πιστοποίηση από τη ΕΘΑΑΕ των προγραμμάτων σπουδών πρώτου και δεύτε-ρου κύκλου των δημόσιων πανεπιστημίων σοβεί για μήνες, η έναρξη λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Μέρους Δ’, όσον αφορά στην παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών, από το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026, θεωρείται πρακτικά ανέφικτη και πλήττει καίρια την αξιοπιστία της κρίσιμης διαδικασίας πιστοποίησης. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η διαδικασία μετεξέλιξης των λειτουργούντων στην Κυπριακή Δημοκρατία κολλεγίων σε ιδιωτικά πανεπιστήμια διήρκησε μια δεκαετία.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΜΕΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)
Ζητείται η προσθήκη διακριτού μέρους με συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του ΔΙΠΑΕ, λόγω της προτεινόμενης απένταξης τμημάτων και ινστιτούτων από αυτό.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.