Το Νομοσχέδιο για τα Μη κρατικά Πανεπιστήμια

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Το Νομοσχέδιο για τα Μη κρατικά Πανεπιστήμια / Όλες οι διατάξεις

Νομοσχέδιο Ιδιωτικά Πανεπιστήμια: Σε διαβούλευση για 10 ημέρες! Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Κυριάκος Πιερρακάκης, έθεσε από τις 8 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Πέμπτη, σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου (μπορείτε να δείτε ολόκληρο το νομοσχέδιο εντός του άρθρου) του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με τίτλο: «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων». Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00.

Υπουργείο Παιδείας: 40 ερωτοαπαντήσεις για το πολυνομοσχέδιο για τα Πανεπιστήμια

Το εν λόγω σχέδιο νόμου αποτελείται από πέντε (5) Μέρη:

Α) Οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης (Δ.Π.Θ.):  Με το παρόν Μέρος θεσπίζονται οργανωσιακές αλλαγές στη δομή του Δ.Π.Θ., βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και  βιώσιμες ρυθμίσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό, τμημάτων και ερευνητικών ινστιτούτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση νέων σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων και τέλος η συγχώνευση  και η μετονομασία τμημάτων του Ιδρύματος. 

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται η ενίσχυση του Δ.Π.Θ. και γενικότερα η ποιοτική αναβάθμιση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του Ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού αυτής. Το παρόν Μέρος θα συμβάλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας, καθώς και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης  Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Β) Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστήμιου (Ε.Α.Π.)

Το δεύτερο Μέρος του σχέδιο νόμου αποσκοπεί α)  στην υπαγωγή του Ε.Α.Π. στο πλαίσιο του ν. 4957/2022, β) στην ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., γ) στην ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας αυτού δ)  στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ε.Α.Π., μέσω της σύστασης εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, καθώς και του Ερευνητικού Κέντρου και Κέντρου Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης καθώς και της θεσμοθέτησης της δυνατότητας της διά ζώσης διδασκαλίας.

Γ) Ενίσχυση Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.)

Μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022, το παρόν Μέρος νόμου προβαίνει σε περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Α.Ε.Ι. της χώρας μέσω: α) της έμπρακτης ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου με τις διατάξεις για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησής τους β) της ενίσχυσης της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειάς τους, μεταξύ άλλων, και με την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), γ) της εξωστρέφειας των Α.Ε.Ι. με τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου και της παροχής δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, δ) της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ε) της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού των διαδικασιών των Α.Ε.Ι. και τέλος στ) της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους μέσω της υποχρεωτικής καταγραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας τους.

Δ) Εγκατάσταση και λειτουργία Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)

Σε εναρμόνιση με τις επιταγές της νομολογίας του ΣτΕ και υπό το σύγχρονο πρίσμα του ενωσιακού δικαίου, ρυθμίζεται με το παρόν Μέρος η εγκατάσταση, η οργάνωση και η λειτουργία στην Ελλάδα παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα υπό τη μορφή Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε., μετά από αδειοδότηση, αξιολόγηση και  πιστοποίηση  από κρατικά όργανα των προγραμμάτων σπουδών τους και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, θα απονέμουν ακαδημαϊκά αναγνωρισμένους τίτλους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.

Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνεται όχι μόνο η προσέλκυση ξένων φοιτητών στην Ελλάδα, αλλά και η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, νέων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων  για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού καθώς και ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων.

Ε) ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Τέλος, στο τελευταίο Μέρος περιλαμβάνονται ρυθμίσεις διαφόρων θεμάτων: α) για την εύρυθμη λειτουργία και τη μεγαλύτερη ευελιξία της συγκρότησης των οργάνων του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), β) για την πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως η ενιαία ρύθμιση για το πιστοποιητικό ελληνομάθειας για την ένταξη στους κλάδους εκπαίδευσης των απόφοιτων ξένων πανεπιστημίων και των προϋποθέσεων επιλογής προϊστάμενων σε μονοθέσια δημοτικά και νηπιαγωγεία, γ) για την κάλυψη θέσεων στην ειδική αγωγή καθώς και δ) για εποπτευομένους φορείς του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, όπως η ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, καλείται να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση κάθε κοινωνικός εταίρος και ενδιαφερόμενος, καταθέτοντας τις προτάσεις του για την όποια βελτίωση των διατάξεων του ανωτέρω νομοθετήματος.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου 2024, ημέρα Κυριακή και ώρα 19:00.

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε το πολυνομοσχέδιο

Πατήστε εδώ για να ανοίξετε την αιτιολογική έκθεση

Πατήστε εδώ για να συνδεθείτε με τη δημόσια διαβούλευση

Τα «Φοιτητικά Νέα» σας παρουσιάζουν το Νομοσχέδιο:

ΜΕΡΟΣ Α’ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ (άρθρα 1-12) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 1

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι α) η ενίσχυση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) και της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, καθώς και η διοικητική και γεωγραφική ταύτιση του ιδρύματος με την ανωτέρω Περιφέρεια, προς όφελος του συνόλου του πληθυσμού της Περιφέρειας, και η ποιοτική αναβάθμιση της περιοχής, μέσα από βελτιωτικές παρεμβάσεις στον εκπαιδευτικό πυλώνα και σωστά σχεδιασμένες και βιώσιμες προτάσεις, και β) η ενιαία παρουσία του Δ.Π.Θ. στο σύνολο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία εκτιμάται ότι θα συμβάλλει καταλυτικά στην αξιοποίηση και αναβάθμιση των διαθέσιμων δομών έρευνας και καινοτομίας και στην προσβασιμότητα στους διαθέσιμους πόρους, με στόχο την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας σε επίπεδο αλυσίδων αξίας και την επιτυχημένη       εφαρμογή της Εθνικής και Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) για τη διασφάλιση του εθνικού συμφέροντος στην ευρύτερη περιοχή.

Άρθρο 2

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η θέσπιση οργανωσιακών αλλαγών στη δομή του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), στις οποίες περιλαμβάνονται η ένταξη σε αυτό τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), η ίδρυση σχολών, τμημάτων και εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και η συγχώνευση και μετονομασία τμημάτων του ιδρύματος. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΝΤΑΞΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – ΙΔΡΥΣΗ ΣΧΟΛΩΝ, ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ – ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 

Άρθρο 3

Ένταξη Τμημάτων της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και μετονομασία των Τμημάτων αυτών

 1. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) με έδρα τη Δράμα, εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας του.
 2. Το Τμήμα Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας της παρ. 1 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.
 3. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με έδρα τη Δράμα εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., χωρίς μεταβολή της έδρας του.
 4. Το Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος της παρ. 3 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας. 

Άρθρο 4

Ένταξη Ινστιτούτων του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) εντάσσονται τα παρακάτω Ερευνητικά Ινστιτούτα του Πανεπιστημιακού Ερευνητικού Κέντρου του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), τα οποία εδρεύουν στην Καβάλα:

α) Το Ινστιτούτο Πετρελαίου, και

β) Το Ινστιτούτο Τουρισμού και Φιλοξενίας.

Άρθρο 5

Ίδρυση Σχολής Θετικών Επιστημών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα.
 2. Στη Σχολή Θετικών Επιστημών της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Πληροφορικής,

β) Τμήμα Χημείας,

γ) Τμήμα Φυσικής.

 1. Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταργείται.

Άρθρο 6

Ίδρυση Σχολής Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

 1. Ιδρύεται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα.
 2. Στη Σχολή της παρ. 1 εντάσσονται τα παρακάτω Τμήματα του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.):

α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας,

β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Άρθρο 7

Ίδρυση Τμήματος Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης

 1. Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), με έδρα την Αλεξανδρούπολη
 2. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025.
 3. Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ στην Αλεξανδρούπολη.

Άρθρο 8

Μετονομασία της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής Αθλητισμού και Εργοθεραπείας – Ίδρυση Τμήματος Εργοθεραπείας στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας

 1. Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μετονομάζεται σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας.
 2. Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.

Άρθρο 9

Αναδιάρθρωση και μετονομασία της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Συγχώνευση Τμημάτων

 1. Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.
 2. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:

α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,

β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,

γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

 1. Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών της παρ. 1 υλοποιούνται τα εξής προγράμματα, πρώτου κύκλου σπουδών:

α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,

β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.

 1. Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΩΝ ΑΛΛΑΓΩΝ ΣΤΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ

Άρθρο 10

Μεταφορά προσωπικού

 1. Το πάσης φύσεως και κατηγορίας προσωπικό των Τμημάτων, των Ινστιτούτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), που εντάσσονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.) με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 με τις αντίστοιχες θέσεις, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών ή προσωποπαγών θέσεων, μεταφέρεται αυτοδικαίως από την έναρξη ισχύος του παρόντος στο Δ.Π.Θ.. Το προσωπικό αυτό διατηρεί την ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκεται, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από αυτή. Η κάθε είδους αναγνωρισμένη προϋπηρεσία του προσωπικού αυτού νοείται ότι έχει πραγματοποιηθεί στο Δ.Π.Θ..
 2. Οι κενές θέσεις διδακτικού και λοιπού εκπαιδευτικού προσωπικού των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιέρχονται στο Δ.Π.Θ..
 3. Τα μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Τμημάτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. εντάσσονται στα Τμήματα του Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7.
 4. Διαδικασίες εκλογής, εξέλιξης και μονιμοποίησης μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος συνεχίζονται κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα, όπως αυτά είχαν συγκροτηθεί πριν από την ένταξή τους στα Τμήματα του Δ.Π.Θ.. Κανονικά και με τα ίδια εκλεκτορικά σώματα συνεχίζονται επίσης και οι διαδικασίες κρίσης και μονιμοποίησης μελών του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.).
 5. Το μόνιμο και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου διοικητικό προσωπικό που υπηρετεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος στα Τμήματα, Ινστιτούτα και στο Παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7 μεταφέρεται αυτοδικαίως στο Δ.Π.Θ., σε θέση αντίστοιχη με αυτή που κατέχει, οργανική ή προσωποπαγή, με την ίδια εργασιακή σχέση, στην ίδια κατηγορία – εκπαιδευτική βαθμίδα, στον ίδιο κλάδο, στην ίδια ειδικότητα και με τον βαθμό που κατέχει και παραμένει στην ίδια έδρα (πόλη εργασίας).
 6. Προσωπικό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, επιστημονικοί συνεργάτες και εργαστηριακοί συνεργάτες, εντεταλμένοι διδάσκοντες, καθώς και λοιπές κατηγορίες έκτακτου προσωπικού που μεταφέρονται σύμφωνα με το παρόν εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και να ασκούν τα καθήκοντά τους στο Δ.Π.Θ. με το ίδιο καθεστώς, τους ίδιους όρους και την ίδια διάρκεια. Το ίδιο ισχύει και για όσους παρέχουν τις υπηρεσίες τους με συμβάσεις έργου.
 7. Στη Νομική Υπηρεσία του Δ.Π.Θ. εντάσσεται και ο υπηρετών στην Καβάλα με σχέση έμμισθης εντολής Δικηγόρος, ο οποίος από την έναρξη ισχύος του παρόντος παρέχει τις υπηρεσίες του και ασκεί τα καθήκοντά του στο Δ.Π.Θ. με την ίδια σχέση και τους ίδιους όρους εργασίας.
 8. Οι πιστώσεις που προβλέπονται στον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. για τη μισθοδοσία του προσωπικού, που μεταφέρεται και εντάσσεται σύμφωνα με το παρόν στο Δ.Π.Θ., καθώς και οι πιστώσεις για τις δαπάνες λειτουργίας των Τμημάτων, των Ινστιτούτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ., σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, οι οποίες βαρύνουν τον προϋπολογισμό του ΔΙ.ΠΑ.Ε. μεταφέρονται στον προϋπολογισμό του Δ.Π.Θ. και εγγράφονται στις πιστώσεις του Δ.Π.Θ., από το οποίο εκκαθαρίζονται.

Άρθρο 11

Ρυθμίσεις φοιτητικών θεμάτων

 1. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.). Τα μαθήματα των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των εντασσόμενων με τις διατάξεις του παρόντος Τμημάτων και Παραρτήματος, συνεχίζονται κανονικά.
 2. Για τη διεξαγωγή των εκπαιδευτικών και εξεταστικών διαδικασιών και την πρακτική άσκηση των φοιτητών, αρμόδια είναι τα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και το λοιπό διδακτικό προσωπικό που προέρχονται από τα Τμήματα και το Παράρτημα του ΔΙ.ΠΑ.Ε. και συνεχίζουν να ασκούν τα διδακτικά καθήκοντα που τους έχουν ανατεθεί στο Τμήμα, σε προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, καθώς και όσα τους ανατεθούν με απόφαση των οργάνων του Τμήματος του Δ.Π.Θ. στο οποίο εντάσσονται. Σχετικές αρμοδιότητες μπορεί να ανατίθενται και σε άλλα μέλη Δ.Ε.Π. και λοιπό διδακτικό προσωπικό του Δ.Π.Θ.
 3. Για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων σπουδών, την παροχή τίτλων σπουδών, την έκδοση πιστοποιητικών και πάσης φύσης βεβαιώσεων, καθώς και τη χορήγηση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων σε αποφοίτους των Τμημάτων, που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ. σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7, αρμόδια είναι τα όργανα των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..

Άρθρο 12

Ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων

 1. Τα κάθε είδους περιουσιακά στοιχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, τωνιδρυόμενων Σχολών και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) περιέρχονται στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).
 2. Το Δ.Π.Θ. καθίσταται καθολικός διάδοχος και υπεισέρχεται αυτοδίκαια, σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εντασσόμενων σε αυτό Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος, συμπεριλαμβανομένων και όσων απορρέουν από ισχύουσες, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, συμβάσεις εργασίας και έργου μέχρι τη λήξη τους. Οι εκκρεμείς δίκες που αφορούν στα εντασσόμενα Τμήματα, Ινστιτούτα και στο Παράρτημα συνεχίζονται αυτοδίκαια από το Δ.Π.Θ.
 3. Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ. υλοποιεί ως νέος φορέας/δικαιούχος όλα τα έργα – προγράμματα του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΔΙ.ΠΑ.Ε. που αφορούν και υλοποιούνται στα εν λόγω Ινστιτούτα και Τμήματα, συμπεριλαμβανομένων και των χρηματοδοτούμενων και συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους φορείς που χρηματοδοτούν ερευνητικές δραστηριότητες. Τα Γραφεία, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) που λειτουργούν στις πόλεις της Καβάλας και της Δράμας, στα εντασσόμενα Τμήματα, εντάσσονται στην αντίστοιχη Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ.. Οι επιστημονικά υπεύθυνοι των προγραμμάτων – έργων εξακολουθούν να έχουν την ευθύνη της υλοποίησής τους, έως την ολοκλήρωσή τους. Η Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του Δ.Π.Θ. ανασυγκροτείται μέσα σε ενενήντα (90) ημέρες από την έναρξη της διοικητικής λειτουργίας των Σχολών και εντάσσονται σε αυτήν, ως μέλη, εκπρόσωποι των Σχολών με θητεία, έως τη λήξη της θητείας των, ήδη, ορισμένων μελών.
 4. Ο εξοπλισμός, τα εργαστήρια, οι βιβλιοθήκες, οι λοιπές μονάδες και τα αρχεία των εντασσόμενων Τμημάτων, Ινστιτούτων και του Παραρτήματος του ΔΙ.ΠΑ.Ε. περιέρχονται, σύμφωνα με τα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, ομοίως στο Δ.Π.Θ.

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (άρθρα 13-36)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 13

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος Μέρους είναι α) ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σύμφωνα με τις εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο στην Ελλάδα και το εξωτερικό, προκειμένου το Ε.Α.Π. της χώρας να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες εξελίξεις στον ακαδημαϊκό χώρο και στις προκλήσεις που θέτουν η ραγδαία επιστημονική και τεχνολογική πρόοδος και η ψηφιακή εποχή, β) η διεύρυνση του σκοπού του Ε.Α.Π. ώστε να περιλαμβάνει και την παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης, γ) η ενίσχυση της συγκροτημένης και συστηματικής πιστοποίησης των διαδικασιών, του περιεχομένου και των δομών που δραστηριοποιούνται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα και δ) η μετάκληση Ελλήνων επιστημόνων από την αλλοδαπή.

Άρθρο 14

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι α) η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων των συλλογικών οργάνων του Ε.Α.Π., β) η ενδυνάμωση της διαφάνειας και της εξωστρέφειας, γ) η εναρμόνιση με το νέο πλαίσιο του ν. 4957/2022 (Α΄141) για την ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) με την κοινωνία, με ταυτόχρονο σεβασμό της ιδιαιτερότητας του Ε.Α.Π. σε σχέση με τα λοιπά Α.Ε.Ι. της χώρας, δ) η απλούστευση και συστηματοποίηση των διαδικασιών, ε) η θεσμοθέτηση της δυνατότητας της δια ζώσης διδασκαλίας, στ) η πλήρωση για πρώτη φορά ακαδημαϊκών θέσεων από Έλληνες Καθηγητές της αλλοδαπής και ζ) η σύσταση εταιρείας αξιοποίησης και διαχείρισης περιουσίας, ερευνητικού κέντρου και κέντρου ανάπτυξης πιστοποίησης και αξιολόγησης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ – ΑΠΟΣΤΟΛΗ 

Άρθρο 15

Διακριτικός τίτλος – Έδρα – Υπηρεσιακές Μονάδες

 1. Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.), το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 27 του ν. 2083/1992 (Α΄ 159), παρέχει ανώτατη εκπαίδευση ως Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.), κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), διέπεται από τον ν. 4957/2022 σε θέματα που δεν ρυθμίζονται από τον παρόντα και φέρει τον διεθνή διακριτικό τίτλο «Hellenic Open University (H.O.U.)».
 2. Έδρα του Ε.Α.Π. ορίζεται η Πάτρα. Σε πόλεις της Επικράτειας λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Α.Π., οι οποίες εξυπηρετούν λειτουργικές και εξεταστικές ανάγκες (προσωρινά εξεταστικά κέντρα).

Άρθρο 16

Αποστολή – Σκοπός

 1. Αποστολή του Ε.Α.Π. είναι:

α) η εξ αποστάσεως παροχή προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης και επιμόρφωσης,

β) η παροχή σύντομων προγραμμάτων σπουδών, με την ανάπτυξη και αξιοποίηση κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού και σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας,

γ) η παροχή παιδαγωγικής εκπαίδευσης, κατάρτισης, επιμόρφωσης και εξειδίκευσης.

 1. Στους σκοπούς του Ε.Α.Π. εντάσσονται η προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και η ανάπτυξη τεχνολογίας και μεθοδολογίας στο πεδίο της μετάδοσης της γνώσης από απόσταση.
 2. Για την υλοποίηση της αποστολής του το Ε.Α.Π. οργανώνει προγράμματα πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών, προγράμματα διά βίου μάθησης και προγράμματα επιμόρφωσης και παιδαγωγικής επάρκειας. Τα προγράμματα σπουδών αναπτύσσονται με μεθόδους εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Δύναται να υλοποιείται και δια ζώσης διδασκαλία, σύμφωνα με το άρθρο 17. Δύναται να λειτουργούν προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με άλλα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ – ΣΧΟΛΕΣ – ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ – ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 17

Ακαδημαϊκή διάρθρωση – διαδικασία ένταξης προγραμμάτων σπουδών

 1. Ως βασική ακαδημαϊκή μονάδα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου ορίζεται η Σχολή.

Το Ε.Α.Π. αποτελείται από τις εξής Σχολές, που έχουν έδρα την Πάτρα:

α) Σχολή Κοινωνικών Επιστημών,

β) Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών,

γ) Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας,

δ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Βιώσιμου Σχεδιασμού.

Οι Σχολές της παρούσας είναι μονοτμηματικές.

 1. Οι Σχολές παρέχουν Προγράμματα Σπουδών. Τα Προγράμματα Σπουδών διαρθρώνονται σε ετήσιες ή εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες.

Άρθρο 18

Ακαδημαϊκές και λειτουργικές μονάδες σχολών

 1. Επιμέρους ακαδημαϊκές και λειτουργικές Μονάδες, οι οποίες εντάσσονται στις Σχολές του Ε.Α.Π. είναι:

α) η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.),

β) η Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) και

γ) οι Ενότητες Πρακτικής Άσκησης (Ε.Π.Α.), κάθε μία από τις οποίες καλύπτει ένα (1) διακεκριμένο γνωστικό αντικείμενο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο.

 1. Κάθε Θεματική Ενότητα έχει διάρκεια ένα (1) ακαδημαϊκό έτος ή ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί στον ορισμένο, από τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών, αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).
 2. Κάθε Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα περιλαμβάνει αριθμό εργαστηριακών ασκήσεων, επιπλέον του θεωρητικού περιεχομένου σπουδών που δύναται να περιλαμβάνει. Η διάρκεια της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας εκτείνεται σε ένα ακαδημαϊκό εξάμηνο και αντιστοιχεί στον ορισμένο, από τον κανονισμό του προγράμματος σπουδών, αριθμό Πιστωτικών Μονάδων (ECTS).

Άρθρο 19

Διδασκαλία στις Θεματικές Ενότητες και Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες – Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού

Η διδασκαλία της Θεματικής Ενότητας και της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας γίνεται από την αντίστοιχη Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) η οποία αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. και από μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού του Ε.Α.Π., ανάλογα με τις ανάγκες του προγράμματος. Την ευθύνη της λειτουργίας της Ο.Δ.Π. έχει Συντονιστής, ο οποίος είναι μέλος της.

Άρθρο 20

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών – Συγκρότηση- Αρμοδιότητα – Σύνθεση

 1. Οι συντονιστές των Ομάδων Διδακτικού Προσωπικού (Ο.Δ.Π.) των Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Ε.), που συμμετέχουν σε ένα προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, συγκροτούν την Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (Ε.Π.Σ.), η οποία είναι αρμόδια για τον συντονισμό της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας του προγράμματος.
 2. Στην Ε.Π.Σ. προεδρεύει ο Διευθυντής του οικείου προγράμματος σπουδών. Σε περίπτωση νέων προγραμμάτων σπουδών και έως την ανάπτυξη του συνόλου των Θ.Ε. και των Ε.Θ.Ε. που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των προγραμμάτων αυτών, ο συντονισμός της ακαδημαϊκής οργάνωσης και λειτουργίας τους ασκείται από ακαδημαϊκές επιτροπές, οι οποίες συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας. Η θητεία των επιτροπών αυτών ορίζεται σε τέσσερα (4) έτη για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών και σε δύο (2) έτη για τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και λήγει αυτοδικαίως με τη συγκρότηση της οικείας Ε.Π.Σ. Μέλη των ακαδημαϊκών επιτροπών ορίζονται οι συντονιστές των Ο.Δ.Π. των λειτουργούντων στο οικείο πρόγραμμα σπουδών Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε., καθώς και άλλα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος ή άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή ερευνητές ή Έλληνες επιστήμονες, οι οποίοι κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε ομοταγές ίδρυμα της αλλοδαπής, ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι θεραπεύουν συναφές γνωστικό αντικείμενο με το οικείο πρόγραμμα σπουδών. Η γνώμη της Κοσμητείας για τη συγκρότηση της επιτροπής θεωρείται ότι δόθηκε και η απόφαση της Συγκλήτου λαμβάνεται νομίμως μετά από την άπρακτη παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την περιέλευση του ερωτήματος σε αυτήν.

Άρθρο 21

Θεσμικό πλαίσιο για τη διαμόρφωση και την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών

Η διαμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών των Σχολών γίνεται σύμφωνα με τον ν. 4957/2022 (Α΄ 141). Τα προγράμματα αυτά θεωρούνται πιστοποιημένα έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (Ε.Θ.Α.Α.Ε.) σύμφωνα με τον ως άνω νόμο. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 

Άρθρο 22

Τίτλοι – διαδικασία εγγραφής – αριθμός θέσεων και εισαγωγή φοιτητών

 1. α) Το Ε.Α.Π. απονέμει :

αα) Πτυχία πρώτου κύκλου σπουδών.

αβ) Μεταπτυχιακά διπλώματα ειδίκευσης.

αγ) Διδακτορικά διπλώματα.

β) Παράλληλα χορηγεί:

βα) Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θεματικής Ενότητας και Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας.

ββ) Πιστοποιητικά προπτυχιακής επιμόρφωσης.

βγ) Πιστοποιητικά μεταπτυχιακής επιμόρφωσης.

 1. Η εγγραφή των φοιτητών σε Προγράμματα Σπουδών που παρέχει το Ε.Α.Π. γίνεται χωρίς εξετάσεις, ύστερα από αίτηση των ενδιαφερομένων προς το Ε.Α.Π., εντός των προθεσμιών που ορίζει η Σύγκλητος για κάθε ακαδημαϊκό έτος. Η πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος υποψήφιων φοιτητών στα προγράμματα σπουδών αναρτάται στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π..
 2. Η εγγραφή των προπτυχιακών φοιτητών προϋποθέτει την κατοχή τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου της αλλοδαπής. 

Άρθρο 23

Υλικοτεχνικές δαπάνες φοιτητών

Οι φοιτητές επιβαρύνονται με την απόκτηση του εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και του υλικού αξιολόγησης και συμμετέχουν στις δαπάνες επικοινωνίας, που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. 

Άρθρο 24

Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις

 1. Στη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου, ύστερα από απόφαση της Κοσμητείας, οργανώνονται Ομαδικές Συμβουλευτικές Συναντήσεις (Ο.Σ.Σ.) δια ζώσης ή εξ αποστάσεως.
 2. Η διδασκαλία του θεωρητικού περιεχομένου των Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ακολουθεί τη μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με ή χωρίς τη διεξαγωγή Ο.Σ.Σ..

Άρθρο 25

Αξιολόγηση φοιτητών

 1. Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών σε κάθε Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) καθορίζεται ύστερα από κοινή απόφαση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και της Κοσμητείας. Σε περίπτωση διαφωνίας των ανωτέρω οργάνων, το ζήτημα επιλύεται με απόφαση της Συγκλήτου.
 2. Οι εξετάσεις κάθε ακαδημαϊκού εξαμήνου έχουν διάρκεια δύο (2) εβδομάδων και περιλαμβάνονται στον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού προγράμματος του Ε.Α.Π.. Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται μετά το τέλος της διδασκαλίας μιας Θ.Ε. και επαναλαμβάνονται για μία ακόμη φορά. Η Σύγκλητος καθορίζει τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης των εξετάσεων. Οι εξετάσεις αυτές διεξάγονται με τη διαδικασία της εξ αποστάσεως εξέτασης ή δια ζώσης στην έδρα του Ε.Α.Π., καθώς και στις πόλεις όπου λειτουργούν υπηρεσιακές μονάδες του Ε.Α.Π.
 3. Οι φοιτητές που περάτωσαν τη φοίτηση, η οποία ισούται με τον ελάχιστο αριθμό των αναγκαίων για την απονομή του τίτλου θεματικών ενοτήτων, έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν σε μια επιπλέον εξεταστική περίοδο.
 4. Για την απόκτηση πτυχίου από τους φοιτητές του Ε.Α.Π. απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των σπουδών του Προγράμματος Θ.Ε.. Για την απόκτηση πτυχίου στα Προγράμματα Σπουδών, που περιλαμβάνουν μία ή περισσότερες Ε.Θ.Ε., απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση όλων των Ε.Θ.Ε.. Μία πτυχιακή εργασία, που εκπονείται στη γνωστική περιοχή της Θ.Ε., αντικαθιστά συγκεκριμένο αριθμό Θ.Ε. επιλογής των Προπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών.

Άρθρο 26

Φοιτητές Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου – Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος άλλου ιδρύματος

 1. Οι προπτυχιακοί φοιτητές του Ε.Α.Π. οι οποίοι έχουν αποκτήσει πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μπορούν να κατοχυρώνουν μαθήματα ή εργαστήρια του ιδρύματος προέλευσης ως μέρη Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ή ως κύκλους Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.), αντίστοιχα.
 2. Είναι δυνατή η αναστολή των σπουδών μετά την επιτυχή παρακολούθηση μιας (1) ή περισσότερων Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερο από τρία (3) έτη. Φοιτητής που επανεγγράφεται σε Πρόγραμμα Σπουδών έχει τη δυνατότητα αναγνώρισης και κατοχύρωσης Θ.Ε. τις οποίες έχει ήδη παρακολουθήσει επιτυχώς. Μετά την ολοκλήρωση των υπολοίπων Θ.Ε. του ίδιου Προγράμματος Σπουδών και της διπλωματικής εργασίας, αποφοιτά από το Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς άλλους περιορισμούς.
 3. Φοιτητής που παρακολούθησε επιτυχώς μία (1) ή περισσότερες μεμονωμένες Θ.Ε., προπτυχιακού ή μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών δύναται να συνεχίσει τις σπουδές του, ώστε να αποκτήσει πτυχίο ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης αντίστοιχα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει ο κανονισμός σπουδών του προγράμματος. 

Άρθρο 27

Απόκτηση μεταπτυχιακού – διδακτορικού τίτλου ή διπλώματος

 1. Για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης απαιτούνται πτυχίο ή δίπλωμα ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς αντικειμένου, επιτυχής παρακολούθηση και εξέταση των προβλεπόμενων από τον κανονισμό σπουδών Θεματικών Ενοτήτων ή Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων ή Ενοτήτων Πρακτικής Άσκησης, όπου προβλέπονται, ή και εκπόνηση επιστημονικής εργασίας. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων και μετά από γνώμη της αντίστοιχης Σχολής, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών..
 2. Για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος απαιτούνται η κατοχή συγγενούς μεταπτυχιακού τίτλου και η συγγραφή διδακτορικής διατριβής. Η διαδικασία υποβολής της πρότασης επί διδακτορία, επίβλεψης της ερευνητικής εργασίας, ελέγχου και έγκρισης της διδακτορικής διατριβής καθορίζονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί Α.Ε.Ι.. και εξειδικεύονται με τον κανονισμό Διδακτορικών Διατριβών του Ε.Α.Π., ο οποίος συντάσσεται από τη Σύγκλητο. Οι θέσεις των υποψηφίων διδακτόρων ανά Σχολή προκηρύσσονται όλες από κοινού τον μήνα Μάιο εκάστου έτους και γνωστοποιούνται μέσω της ανάρτησης της προκήρυξης στην ιστοσελίδα του Ε.Α.Π.. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, η Σύγκλητος μπορεί να αποφασίσει την προκήρυξη των θέσεων και σε άλλο χρονικό διάστημα. 

Άρθρο 28

Πιστοποιητικό προπτυχιακής και μεταπτυχιακής επιμόρφωσης

 1. Πιστοποιητικό προπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται στους πτυχιούχους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π., για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα προπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση πτυχίου.
 2. Πιστοποιητικό μεταπτυχιακής επιμόρφωσης μπορεί να απονέμεται σε πτυχιούχους ή διπλωματούχους ανώτατης εκπαίδευσης, που έχουν εισαχθεί στο Ε.Α.Π. για να παρακολουθήσουν πρόγραμμα μεταπτυχιακής επιμόρφωσης συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας, που ορίζεται με απόφαση της Συγκλήτου και πάντως μικρότερης εκείνης που απαιτείται για την απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης.
 3. Πιστοποιητικά παρακολούθησης Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.) και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων (Ε.Θ.Ε.) παρέχονται σε φοιτητές του Ε.Α.Π. ύστερα από αίτησή τους και με την προϋπόθεση επιτυχούς εξέτασης σε μία (1) ή περισσότερες Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε.. Για την απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης ο φοιτητής δηλώνει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών στο οποίο φοιτά.
 4. Πιστοποιητικά παρακολούθησης σύντομου προγράμματος σπουδών παρέχονται σε φοιτητές ύστερα από την επιτυχή παρακολούθηση με τη διαδικασία της ηλεκτρονικής μάθησης (e-learning), αυτόνομων θεματικών ενοτήτων ή επιμόρφωσης, συγκεκριμένης χρονικής διάρκειας.
 5. Πιστοποιητικό Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας παρέχεται όταν πρόκειται για πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης και πιστοποιητικό επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης όταν πρόκειται για πρόγραμμα επιμόρφωσης ή εξειδίκευσης.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 29

Ακαδημαϊκό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 1. Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου αποτελείται από:

α) το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (Δ.Ε.Π.),

β) το Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Σ.Ε.Π.), και

γ) το Επιστημονικό Προσωπικό (Ε.Π.).

 1. Έργο των μελών του Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. είναι η δια ζώσης και εξ αποστάσεως διδασκαλία, η επιστημονική έρευνα στο γνωστικό αντικείμενο του Προγράμματος Σπουδών, η συμμετοχή σε ακαδημαϊκές επιτροπές νέων Προγραμμάτων Σπουδών, η συμμετοχή στις τριμελείς επιτροπές αξιολόγησης των μελών Σ.Ε.Π., η ανάπτυξη εκπαιδευτικού και πληροφοριακού υλικού, καθώς και υλικού αξιολόγησης, η συμμετοχή σε επιτροπές διαγωνισμών και η συμμετοχή στις επιτροπές, τη σύσταση των οποίων αποφασίζει η Σύγκλητος.
 2. Τα μέλη Δ.Ε.Π. αποτελούνται από Καθηγητές, Αναπληρωτές Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές, Επίκουρους Καθηγητές επί θητεία και υπηρετούντες Λέκτορες. Το καθεστώς, τα προσόντα τους και οι προϋποθέσεις για την εκλογή τους στην αντίστοιχη βαθμίδα διέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις περί των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι..
 3. Οι θέσεις Δ.Ε.Π. προκηρύσσονται στο γνωστικό τους αντικείμενο ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας, με απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π. η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Οι θέσεις των καθηγητών είναι ενιαίες, ανήκουν στο Ίδρυμα και κατανέμονται και ανακατανέμονται στις Σχολές, σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολών αυτών, με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη. Τα εκλεκτορικά σώματα συγκροτούνται με απόφαση της Συγκλήτου ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας.
 4. Τα μέλη Δ.Ε.Π., που συγκεντρώνουν τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια υπηρεσίας σε αυτοδύναμο Τμήμα Α.Ε.Ι., έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης στο Ε.Α.Π. στην ίδια θέση της βαθμίδας την οποία κατέχουν και στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παρούσας. Για τη μετακίνηση προς το Ε.Α.Π. απαιτούνται με την εξής χρονική σειρά τα εξής δικαιολογητικά:

(α) αίτηση του ενδιαφερομένου μέλους Δ.Ε.Π. προς το ίδρυμα προέλευσης,

(β) απόφαση της Συγκλήτου του ιδρύματος προέλευσης, που εγκρίνει τη μετακίνηση,

(γ) αίτηση του ενδιαφερόμενου μέλους Δ.Ε.Π. προς το Ε.Α.Π. και

(δ) απόφαση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π., που αποδέχεται τη μετακίνηση, ύστερα από γνώμη της Κοσμητείας της Σχολής, στην οποία αιτείται την ένταξή του το ενδιαφερόμενο μέλος Δ.Ε.Π..

Άρθρο 30

Μετάκληση Ελλήνων επιστημόνων από την αλλοδαπή – «Brain Gain»

Θέσεις Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. μπορούν να πληρούνται με μετάκληση: α) από Έλληνες επιστήμονες πανεπιστημιακών ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, που έχουν αντίστοιχα προσόντα της βαθμίδας του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 143 του ν. 4957/2022 (Α΄141) ή β) από Έλληνες που κατέχουν τακτική θέση μόνιμου μέλους Δ.Ε.Π. σε ίδρυμα της αλλοδαπής τουλάχιστον πέντε (5) έτη στην αντίστοιχη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Για την εφαρμογή της περ. β) δεν λαμβάνονται υπόψη τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα του άρθρου 143 του ν. 4957/2022 της αντίστοιχης βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.

Άρθρο 31

Εργασιακές σχέσεις και έργο διδακτικού – εκπαιδευτικού προσωπικού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο

 1. Τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
 2. Τα μέλη του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) είναι είτε μέλη Δ.Ε.Π. άλλων Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, ή Ερευνητές, ή διδάκτορες και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου ή ενός (1) ακαδημαϊκού έτους, αναλόγως με την έκταση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) για την κάλυψη συγκεκριμένων εκπαιδευτικών αναγκών.
 3. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών συγκεκριμένων Θ.Ε., το Ε.Α.Π. μπορεί να προσλάβει ως Σ.Ε.Π. κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης για γνωστικά αντικείμενα εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της τέχνης ή επιστήμης. Στην περίπτωση του πρώτου εδαφίου, προϋπόθεση για την εκλογή του ενδιαφερομένου αποτελεί το αναγνωρισμένο έργο με βραβεύσεις σε εθνικούς και διεθνείς διαγωνισμούς, η συμμετοχή σε εθνικές και διεθνείς εκθέσεις και γενικώς η εθνική και διεθνής αναγνώριση του έργου του. Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Π.. Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, συγκροτείται ανά Θ.Ε. τριμελής επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε. ή της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας (Ε.Θ.Ε.).
 4. Με απόφαση του Προέδρου του Συμβουλίου Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, συγκροτείται ανά Θ.Ε. τριμελής επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη, που αποτελείται από μέλη Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. και άλλων ελληνικών Α.Ε.Ι. με το ίδιο γνωστικό αντικείμενο ή, αν δεν υπάρχουν, με συναφές γνωστικό αντικείμενο με το αντικείμενο της αντίστοιχης Θ.Ε. ή της Ε.Θ.Ε.. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. δύναται να συμμετέχει σε μια μόνο επιτροπή ανά Θ.Ε., ανάλογα με τη συνάφεια του γνωστικού του αντικειμένου. Τα εξωτερικά μέλη των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης αμείβονται για τη συμμετοχή τους. Η Επιτροπή εισηγείται στη Σύγκλητο πίνακα αξιολογικής κατάταξης επιλεγέντων μελών Σ.Ε.Π., ο οποίος ισχύει για τρία (3) έτη. Η ανάθεση έργου του απαιτούμενου αριθμού μελών Σ.Ε.Π. κάθε Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο ή έτος γίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου.
 5. Κάθε ακαδημαϊκό έτος, τα επιλεγέντα στους πίνακες μέλη Σ.Ε.Π. υποβάλλουν δήλωση ότι επιθυμούν να είναι μέλη Σ.Ε.Π. για το επόμενο ακαδημαϊκό έτος και μέχρι τη συμπλήρωση τριετίας από την προκήρυξη. Η αμοιβή των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. καλύπτεται από τον προϋπολογισμό του Ε.Α.Π. και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Α.Π.. Ως έδρα των μελών Σ.Ε.Π. του Ε.Α.Π. θεωρείται ο τόπος της μόνιμης κατοικίας τους.
 6. Τα μέλη Επιστημονικού Προσωπικού του Ε.Α.Π. είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος ή καλλιτέχνες ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους με εξειδικευμένες γνώσεις ή σχετική εμπειρία στα γνωστικά αντικείμενα που καλύπτει το Ε.Α.Π., οι ακαδημαϊκές του μονάδες ή το ερευνητικό του κέντρο και προσλαμβάνονται με συμβάσεις ανάθεσης έργου ή συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας μέχρι τριών (3) ετών, οι οποίες δύνανται να ανανεώνονται, για την κάλυψη συγκεκριμένων επιστημονικών, ερευνητικών και εκπαιδευτικών αναγκών του Ε.Α.Π.. Η πρόσληψη του Επιστημονικού Προσωπικού πραγματοποιείται ύστερα από προκήρυξη που εκδίδεται με απόφαση της Συμβουλίου Διοίκησης, βάσει κριτηρίων αξιολόγησης και μετά από προηγούμενη γνώμη της Συγκλήτου και βαρύνει τον Ε.Λ.Κ.Ε του Ε.Α.Π.. Κατά τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων αξιολόγησης το Συμβούλιο Διοίκησης και η Σύγκλητος λαμβάνουν υπόψη τους την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Α.Π., καθώς και την ανάγκη ενίσχυσης του ακαδημαϊκού προσωπικού και αξιοποίησης του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
 7. Στο Ίδρυμα προσλαμβάνονται σύμφωνα με τα άρθρα 162 έως 165 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), μέλη των κατηγοριών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού, του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού και του Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού. Οι θέσεις των παραπάνω κατηγοριών είναι ενιαίες, ανήκουν στο Ε.Α.Π. και κατανέμονται στις ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π.. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄

ΠΟΡΟΙ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ – ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΈΡΕΥΝΑΣ 

Άρθρο 32

Πόροι – Διαχείριση

Οι πόροι του Ε.Α.Π., εκτός από αυτούς που αναφέρονται στην παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), προέρχονται από τη συμμετοχή των φοιτητών στις δαπάνες που συνδέονται με την εφαρμογή του συστήματος της εξ αποστάσεως διδασκαλίας η οποία αποτελεί αποκλειστικά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Α.Π..

Άρθρο 33

Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 1. Συστήνεται και λειτουργεί Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Ε.Α.Π.. για τη διοικητική υποστήριξη, την ανάπτυξη και τη λειτουργία του Ε.Α.Π.. Ενδεικτικά, εντάσσονται οι δαπάνες για:

α) την πληρωμή όσων απασχολούνται στο Ε.Α.Π. με σύμβαση έργου ή σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου,

β) τη δημιουργία και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών και την αναμόρφωση των υφιστάμενων,

γ) την προμήθεια και την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και άλλου σχετικού έντυπου υλικού από τον εκδοτικό οίκο του Ε.Α.Π. ή τρίτους,

δ) τη χρηματοδότηση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Ε.Α.Π.,

ε) τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων, καθώς και την προβολή του Ε.Α.Π.,

στ) τη χρηματοδότηση των ερευνητικών και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του Ε.Α.Π.,

ζ) την προμήθεια εξοπλισμού και των λογισμικών συστημάτων του Ε.Α.Π., και

η) τη λειτουργία και ανάπτυξη των δομών και των υπηρεσιών του Ε.Α.Π.

 1. Η διαχείριση ποσοστού έως τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ύψους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών για την ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ε.Α.Π., την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη ενέργεια για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ε.Α.Π. πραγματοποιείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε..

Άρθρο 34

Ίδρυση Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 

 1. Στο Ε.Α.Π. συστήνεται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με την επωνυμία «Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου» με σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 266 του ν. 4957/2022 (Α’ 141).
 2. Η Εταιρεία λειτουργεί για την εξυπηρέτηση των οικονομικών συμφερόντων του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, με τη μορφή της ανώνυμης εταιρείας, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στο καταστατικό που εγκρίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 260 του ν. 4957/2022 .
 3. Η εποπτεία και ο έλεγχος της Εταιρείας ανήκουν στο Ε.Α.Π. και ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο ενεργεί ως Γενική Συνέλευση της Εταιρείας.
 4. Από την Εταιρεία ασκείται η εκδοτική δραστηριότητα του Ε.Α.Π..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Άρθρο 35

Νομική υπηρεσία Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Στο Ε.Α.Π. λειτουργεί νομική υπηρεσία της οποίας προΐσταται ο νομικός σύμβουλος του Ε.Α.Π.. Ο νομικός σύμβουλος έχει την ευθύνη της νομικής εξυπηρέτησης του Ε.Α.Π. στις δικαστικές ή εξώδικες υποθέσεις και της νομικής καθοδήγησης των αρχών και υπηρεσιών του με γνωμοδοτήσεις ή συμβουλές. Παρίσταται ενώπιον οποιουδήποτε δικαστηρίου ή αρχής και έχει από τη θέση του και χωρίς άλλο αποδεικτικό στοιχείο την από τον νόμο απαιτούμενη πληρεξουσιότητα για παράσταση ενώπιον όλων των δικαστηρίων κατά την εκδίκαση κάθε φύσης υποθέσεων του Ε.Α.Π.. Οι αποδοχές του νομικού συμβούλου ορίζονται σύμφωνα με τον Κώδικα Δικηγόρων (ν. 4194/2013, Α΄ 208).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

  ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

Άρθρο 36

Κέντρο Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

 1. Συστήνεται Πανεπιστημιακό Κέντρο Ανάπτυξης Πιστοποίησης και Αξιολόγησης (Κ.Α.Π.Α). ως ακαδημαϊκή μονάδα του Ε.Α.Π., στο οποίο εντάσσονται τα υφιστάμενα κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος:

α) Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας,

β) Μονάδα Εσωτερικής αξιολόγησης και

γ) Κέντρο πιστοποίησης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 1. Σκοπός του Κέντρου είναι:

α) Η συγκροτημένη και συστηματική πιστοποίηση διαδικασιών, περιεχομένου και δομών που δραστηριοποιούνται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα,

β) η υποστήριξη προτάσεων – σχεδίων για την ανανέωση και προσαρμογή της ακαδημαϊκής λειτουργίας του Ε.Α.Π. στις συνεχώς εξελισσόμενες τεχνολογικές, εκπαιδευτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες ώστε να είναι ανταγωνιστικό, λειτουργικό και ευέλικτο,

γ) η παρακολούθηση της υλοποίησης του μακροπρόθεσμου στρατηγικού σχεδιασμού και του ετήσιου λειτουργικού προγραμματισμού και η σύνταξη αναφορών προς τη Διοίκηση και τα συλλογικά όργανα σχετικά με την πρόοδο όσον αφορά στους συμφωνημένους στόχους,

δ) η παραγωγή προτύπων εκπαιδευτικού υλικού, η οποία περιλαμβάνει τη συγγραφή, καθώς και την επιλογή, μετάφραση και προσαρμογή ψηφιακών κειμένων, κυρίως διαμορφωμένων για την εξ αποστάσεως διδασκαλία, την παραγωγή λογισμικού για υπολογιστές και πολυμέσα, λογισμικού και ηλεκτρονικού υλικού, καθώς και οποιουδήποτε άλλου μέσου μετάδοσης πληροφοριών,

ε) η παραγωγή στατιστικών δεδομένων από πρωτογενή στοιχεία που παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Α.Π. αναφορικά με τους φοιτητές και τις σπουδές τους,

εα) η παραγωγή στατιστικών δεδομένων από πρωτογενή στοιχεία που παρέχουν οι αρμόδιες υπηρεσίες του Ε.Α.Π., αναφορικά με τους φοιτητές του Ε.Α.Π.,

εβ) η παραγωγή στατιστικών – συγκριτικών δεδομένων για το εκπαιδευτικό υλικό από στοιχεία που της προμηθεύει το αντίστοιχο εργαστήριο,

εγ) η καταγραφή, ανάλυση και σύγκριση δεδομένων από αντίστοιχα Πανεπιστήμια του εξωτερικού,

εδ) η διερεύνηση της αγοράς εργασίας με έμφαση στην απασχόληση των αποφοίτων του Ε.Α.Π.,

εε) η αξιολόγηση με ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις του εκπαιδευτικού υλικού και των εκπαιδευτικών μεθόδων που χρησιμοποιεί το Ε.Α.Π.,

εστ) η συσχέτιση των παραπάνω στοιχείων και η υποβολή προτάσεων, σε συνεργασία με τους Συντονιστές των Ο.Δ.Π., προς την Κοσμητεία ή τη Σύγκλητο του Ε.Α.Π. για τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης από το Ε.Α.Π., και

στ) η συνεργασία με εθνικούς και διεθνείς φορείς που ασχολούνται με τη χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

 1. Ειδικότερα, το Κέντρο όσον αφορά στην πιστοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αναλαμβάνει τη διερεύνηση, συστηματοποίηση και υλοποίηση τρόπων πιστοποίησης:

α) του εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύσσεται εντός του Ε.Α.Π. και άλλων φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στην Ελλάδα εκτός των λοιπών Α.Ε.Ι. της χώρας,

β) των μεθοδολογιών ανάπτυξής του,

γ) των Προγραμμάτων Σπουδών γενικότερα που προσφέρονται διάχυτα και εξ αποστάσεως, και

δ) των δεξιοτήτων των φυσικών προσώπων που εμπλέκονται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα, όπως διδάσκοντες, σχεδιαστές υλικού και προγραμμάτων και τεχνικοί.

 1. Στο Κέντρο αναπτύσσονται δράσεις αξιολόγησης και ειδικότερα:

α) Η αξιολόγηση εκπαιδευτικών διαδικασιών, δηλαδή των διδασκόντων, του εκπαιδευτικού υλικού, της οργάνωσης θεματικών ενοτήτων, διοικητικών υπηρεσιών και υποδομών, από φοιτητές,

β) η τεχνική υποστήριξη και διαχείριση ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αναβάθμιση και παραμετροποίηση ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η υποστήριξη λειτουργίας και χρηστών, η παραγωγή αναλυτικών αναφορών αξιολόγησης διδασκαλίας για ΘΕ (Συντονιστές) και για Διδάσκοντες, η τήρηση μητρώου αξιολόγησης διδασκόντων και η χορήγηση βεβαιώσεων, καθώς και η παραγωγή εξειδικευμένων αναφορών αξιολόγησης,

γ) η αξιολόγηση των Συντονιστών και των Διευθυντών των Προγραμμάτων Σπουδών,

δ) η αξιολόγηση του παραγόμενου από το Ίδρυμα εκπαιδευτικού υλικού (εκδόσεις του Ε.Α.Π.) και του διανεμόμενου στους φοιτητές εκπαιδευτικού υλικού από τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Ε.Α.Π.,

ε) ο σχεδιασμός και η διενέργεια ανεξάρτητων αξιολογήσεων κατόπιν υποβολής σχετικών αιτημάτων άλλων δομών ή φυσικών προσώπων,

στ) η σύνταξη εκθέσεων με στατιστικά δεδομένα από πρωτογενή στοιχεία που παρέχονται από διοικητικές υπηρεσίες και τις Σχολές του Ε.Α.Π. και ιδίως από τις:

στα) εκθέσεις επιδόσεων φοιτητών,

στβ) εκθέσεις εξέλιξης σπουδών φοιτητών,

στγ) εκθέσεις αποτελεσμάτων εξετάσεων,

στδ) εκθέσεις στοιχείων διδακτικού έργου, και

στε) εκθέσεις γενικών στοιχείων φοιτητών.

 1. α) Όργανα διοίκησης του Κέντρου είναι:

αα) ο Διευθυντής, και

αβ) η Επιστημονική Επιτροπή (Ε.Ε.).

Τα όργανα διοίκησης έχουν τριετή θητεία με δυνατότητα ανανέωσης.

 1. α) Ο Διευθυντής επιλέγεται από το Συμβούλιο Διοίκησης ύστερα από πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, από μέλη Δ.Ε.Π., ερευνητές ή επιστήμονες αναγνωρισμένου κύρους, οι οποίοι συνδυάζουν ακαδημαϊκή ή επιστημονική εμπειρία με διοίκηση σχετικών δομών. Η πρόσκληση υποβολής υποψηφιοτήτων γίνεται από τη Σύγκλητο τουλάχιστον έναν (1) μήνα πριν από την επιλογή του Διευθυντή.

β) Ο Διευθυντής έχει τις εξής αρμοδιότητες:

βα) Συντονίζει το ερευνητικό έργο του Κέντρου και προεδρεύει της Επιστημονικής Επιτροπής,

ββ) καταρτίζει, με τη σύμφωνη γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, και υποβάλλει το ετήσιο πρόγραμμα λειτουργίας και δραστηριοτήτων στο Συμβούλιο Διοίκησης και στη Σύγκλητο, έκθεση πεπραγμένων καθώς και προϋπολογισμό και απολογισμό του Κέντρου,

βγ) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Κέντρου και τον εσωτερικό προϋπολογισμό του,

βδ) εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης του Ε.Α.Π., ύστερα από γνώμη της Επιστημονικής Επιτροπής, την αγορά εξοπλισμού και άλλης υλικοτεχνικής υποδομής, καθώς και την πρόσληψη ειδικού επιστημονικού προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου,

βε) μεριμνά για την τήρηση του προγράμματος λειτουργίας και προΐσταται του προσωπικού του Κέντρου,

βστ) εκπροσωπεί το Κέντρο και γενικά έχει την ευθύνη της εφαρμογής του Κανονισμού για την ομαλή και αποδοτική λειτουργία του, και

βζ) ενημερώνει το Συμβούλιο Διοίκησης, τη Σύγκλητο και τις Κοσμητείες σχετικά με τα πορίσματα της αξιολόγησης.

 1. α) Η Επιστημονική Επιτροπή απαρτίζεται από το Διευθυντή του Κέντρου και πέντε (5) μέλη Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τις Σχολές του Ε.Α.Π.. Κάθε μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής εκλέγεται από τους Καθηγητές της Σχολής του Ε.Α.Π. από την οποία προέρχεται.

β) Η Επιστημονική Επιτροπή επικουρεί τον Διευθυντή στα διοικητικά του καθήκοντα και ειδικότερα:

βα) Εκφράζει γνώμη για τον ετήσιο προγραμματισμό λειτουργίας του Κέντρου και για την κατάρτιση του εσωτερικού προϋπολογισμού του,

ββ) παρακολουθεί την πρόοδο εκτέλεσης των επιμέρους δραστηριοτήτων στο πλαίσιο της εκτέλεσης του προγραμματισμού του, και

βγ) μεριμνά για τη διαχείριση της περιουσίας και των εσόδων του Κέντρου.

 1. Πόροι του Κέντρου είναι:

α) χρηματοδοτήσεις από ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διεθνών οργανισμών και του Ελληνικού Δημοσίου,

β) δωρεές, κληρονομίες, κληροδοσίες, χορηγίες από τρίτους, καθώς και κάθε είδους παροχές ημεδαπών ή αλλοδαπών, φυσικών ή νομικών προσώπων,

γ) έσοδα από την παροχή υπηρεσιών, την εκπόνηση μελετών και την εκτέλεση ή την αξιολόγηση ερευνητικών προγραμμάτων για λογαριασμό τρίτων,

δ) έσοδα από την πιστοποίηση άλλων φορέων που δραστηριοποιούνται στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην Ελλάδα,

ε) ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου, πόροι του Ε.Λ.Κ.Ε. και πρόσοδοι από περιουσιακά στοιχεία του Ε.Α.Π. για την ανάπτυξη του Κέντρου.

ΜΕΡΟΣ Γ’ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ (άρθρα 37-126)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄ ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 37

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι η περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) μετά την πρόσφατη και ευρεία νομοθετική ρύθμιση του ν. 4957/2022 (Α’ 141) μέσω της ενίσχυσης του αυτοδιοίκητου, της οικονομικής και της διοικητικής αυτοτέλειας, της εξωστρέφειας των δημοσίων πανεπιστημίων, της απλοποίησης και της ευελιξίας της λειτουργίας των οργάνων διοίκησης κατά την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, καθώς και της προώθησης του ψηφιακού μετασχηματισμού και της αποτελεσματικότερης αξιοποίησης της περιουσίας τους.

Άρθρο 38

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι η επίλυση ζητημάτων ως προς: α) τη διαδικασία ανάδειξης και λειτουργίας των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι., β) τη λήψη μέτρων με στόχο την έμπρακτη ενδυνάμωση του αυτοδιοίκητου χαρακτήρα, γ) την αναβάθμιση του ρόλου του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας, δ) τη χρηματοδότηση κοινών προγραμμάτων σπουδών β’ κύκλου, ε) την παροχή δυνατότητας σε φοιτητές τρίτων χωρών να παρακολουθούν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών, με παράλληλη κατοχύρωση αυτών από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., στ) τη βελτίωση της διαδικασίας εκλογής, εξέλιξης και επαναπροκήρυξης θέσεων του διδακτικού προσωπικού, ζ) τη διεύρυνση των θεσμών του Συνεργαζόμενου Καθηγητού και των Επώνυμων Εδρών, η) την αυστηροποίηση του πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας των εταιρειών αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι., και θ) την ψηφιοποίηση των διαδικασιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 39

Ενίσχυση της εξωστρέφειας των Παραρτημάτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στην αλλοδαπή – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 6 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ίδρυσης παραρτημάτων Α.Ε.Ι. προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Τα παραρτήματα της παρ. 2 αποκτούν νομική οντότητα σύμφωνα με τη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και δύνανται να προβαίνουν στη σύναψη πάσης φύσεως συμφωνιών, οι οποίες έχουν ως σκοπό την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους και της διεθνούς παρουσίας τους, αναφορικά με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 40

Διαδικασία ανάδειξης εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 3, αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 10 ν. 4957/2022 

 1. Στο άρθρο 10 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διαδικασίας εκλογής των εξωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στο τέλος του δεύτερου εδαφίου της παρ. 3 προστίθεται η διευκρίνιση ως προς το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος, β) η παρ. 4 αντικαθίσταται και οι παρ. 3 και 4 διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ολοκλήρωση της προθεσμίας υποβολή­­­­ς υποψηφιοτήτων, ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. συγκαλεί σε συνεδρίαση τα μέλη Δ.Ε.Π. που αναδείχτηκαν ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ., προκειμένου να αξιολογήσουν τις υποψηφιότητες που έχουν υποβληθεί και να αναδείξουν τα εξωτερικά μέλη. Την ευθύνη για τον συντονισμό των εργασιών κατά τη συνεδρίαση έχει το πρώτο σε σειρά προτίμησης αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ., δηλαδή το εσωτερικό μέλος που εκλέχτηκε ως πρώτο σε σειρά εκλογής με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων πρώτης προτίμησης. Ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δεν συμμετέχει στη συνεδρίαση των εσωτερικών μελών, εκτός αν ο ίδιος έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος, οπότε και συμμετέχει με την ιδιότητα αυτή.

 1. Τα εσωτερικά μέλη αξιολογούν τις υποψηφιότητες που έχουν κατατεθεί για την πλήρωση των θέσεων των πέντε (5) εξωτερικών μελών και στη συνέχεια τα πέντε (5) εξωτερικά μέλη επιλέγονται σε πέντε (5) γύρους, σύμφωνα με τη διαδικασία του δευτέρου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 9, ως εξής:

α) Στον πρώτο γύρο, το κάθε εσωτερικό μέλος επιλέγει μέσω μυστικής ταξινομικής ψήφου πέντε (5) υποψήφια εξωτερικά μέλη βαθμολογώντας με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής, με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής, με τρεις (3) βαθμούς τον υποψήφιο τρίτης επιλογής, με δύο (2) βαθμούς τον υποψήφιο τέταρτης επιλογής και με έναν (1) βαθμό τον υποψήφιο πέμπτης επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος και ο υποψήφιος που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς   επιλέγεται ως πρώτο εξωτερικό μέλος.

β) Στον δεύτερο γύρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή με τα εναπομείναντα υποψήφια εξωτερικά μέλη, οπότε κάθε εσωτερικό μέλος επιλέγει ταξινομικά τέσσερα (4) υποψήφια εξωτερικά μέλη βαθμολογώντας με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής, με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής, με τρεις (3) βαθμούς τον υποψήφιο τρίτης επιλογής και με δύο (2) βαθμούς τον υποψήφιο τέταρτης επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος  και εκείνο που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς επιλέγεται ως δεύτερο   εξωτερικό μέλος.

γ) Στον τρίτο γύρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή, οπότε κάθε εσωτερικό μέλος επιλέγει ταξινομικά τρία (3) υποψήφια εξωτερικά μέλη βαθμολογώντας με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής, με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής και με τρεις (3) βαθμούς τον υποψήφιο τρίτης επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος και εκείνο που συγκέντρωσε τους περισσότερους  βαθμούς επιλέγεται ως τρίτο εξωτερικό μέλος.

δ) Στον τέταρτο γύρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή οπότε κάθε εσωτερικό μέλος επιλέγει ταξινομικά δύο (2) υποψήφια εξωτερικά μέλη βαθμολογώντας με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής και με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος και εκείνο που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς επιλέγεται ως τέταρτο εξωτερικό μέλος.

ε) Στον πέμπτο γύρο, η διαδικασία επαναλαμβάνεται από την αρχή     οπότε κάθε εσωτερικό μέλος επιλέγει με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος και εκείνο που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς επιλέγεται ως πέμπτο εξωτερικό μέλος.

Αν σε κάποιον από τους πέντε (5) γύρους επιλογής των πέντε (5) υποψηφίων εξωτερικών μελών παρατηρηθεί ισοβαθμία στην πρώτη θέση επιλογής μεταξύ δύο (2) ή περισσοτέρων υποψηφίων εξωτερικών μελών, ο γύρος επαναλαμβάνεται. Στον επαναληπτικό γύρο το πρώτο σε σειρά εκλογής αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ. βαθμολογεί με δέκα (10) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής, με οκτώ (8) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής, με έξι (6) βαθμούς τον υποψήφιο τρίτης επιλογής, με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο  τέταρτης επιλογής και με δύο (2) βαθμούς τον υποψήφιο πέμπτης επιλογής. Τα υπόλοιπα πέντε (5) εσωτερικά μέλη βαθμολογούν με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο πρώτης επιλογής, με τέσσερις (4) βαθμούς τον υποψήφιο δεύτερης επιλογής, με τρεις (3) βαθμούς τον υποψήφιο τρίτης επιλογής, με δύο (2) βαθμούς τον υποψήφιο τέταρτης επιλογής και με έναν (1) βαθμό τον υποψήφιο πέμπτης επιλογής. Μετά αθροίζονται οι βαθμοί που έλαβε το κάθε υποψήφιο εξωτερικό μέλος και επιλέγεται το φυσικό πρόσωπο που συγκέντρωσε τους περισσότερους βαθμούς.

Αν υπάρξει νέα ισοψηφία στην πρώτη θέση, ο γύρος επαναλαμβάνεται με τη συμμετοχή μόνο όσων υποψήφιων εξωτερικών μελών ισοψήφησαν στην πρώτη θέση. Στον δεύτερο επαναληπτικό γύρο το πρώτο σε σειρά εκλογής αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ. βαθμολογεί με δέκα (10) βαθμούς τον υποψήφιο επιλογής, ενώ τα υπόλοιπα πέντε (5) εσωτερικά μέλη βαθμολογούν ο καθένας με πέντε (5) βαθμούς τον υποψήφιο επιλογής τους.

Αν υπάρξει νέα ισοψηφία σε βαθμούς, επιλέγεται ο υποψήφιος που ισοψήφησε στην πρώτη θέση λαμβάνοντας τους δέκα (10) βαθμούς από το πρώτο σε σειρά εκλογής αναδειχθέν εσωτερικό μέλος στο Σ.Δ..

Η διαδικασία ανάδειξης των εξωτερικών μελών ολοκληρώνεται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ανάδειξης των εσωτερικών μελών. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί δυνατή η ανάδειξη του συνόλου ή μέρους των εξωτερικών μελών εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, η αρμοδιότητα ανάδειξης των εξωτερικών μελών περιέρχεται στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι.. Η ψηφοφορία διενεργείται μεταξύ του συνόλου των υποψηφίων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη θέση του εξωτερικού μέλους. Ως εξωτερικά μέλη αναδεικνύονται κατόπιν μυστικής ψηφοφορίας οι υποψήφιοι που λαμβάνουν την αυξημένη πλειοψηφία των δύο τρίτων (2/3) των μελών της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Εάν δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία κατά την πρώτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα οπότε απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία των μελών της Συγκλήτου. Εάν εξαντληθεί ο ανώτατος αριθμός των συνεδριάσεων και δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη πλειοψηφία για την κάλυψη του συνόλου των θέσεων των εξωτερικών μελών, διενεργείται κλήρωση μεταξύ των υποψηφίων που ισοψήφησαν στην πρώτη θέση, και σε περίπτωση μη ισοψηφίας στην πρώτη θέση μεταξύ αυτών που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.»

Άρθρο 41

Δυνατότητα συμμετοχής του αρχαιότερου κατά σειρά μέλους της Συγκλήτου στη διαδικασία Ανάδειξης Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων – Δυνατότητα υποψηφιότητας για την θέση του Αντιπρυτάνεως και σε αποχωρήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας -Τροποποίηση παρ. 2, 4 και 5, προσθήκη παρ. 9 στο άρθρο 11 ν. 4957/2022

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της πρόσκλησης υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Πρύτανη, προστίθεται νέο, τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης των εξωτερικών μελών του Σ.Δ., ο υπηρετών Πρύτανης προσκαλεί τα εσωτερικά μέλη που ενδιαφέρονται να υποβάλουν υποψηφιότητα για το αξίωμα του Πρύτανη να καταθέσουν την υποψηφιότητά τους ενώπιον της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι.. Αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του επόμενου σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανη, που δεν έχει σχετικό κώλυμα. Αν ο επόμενος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης κωλύεται, η πρόσκληση πραγματοποιείται με ευθύνη του αρχαιότερου κατά σειρά μέλους της Συγκλήτου, που δεν έχει σχετικό κώλυμα. Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι κατ’ ελάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες.». 

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4957/2022, περί των κωλυμάτων για την πρόταση υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Αντιπρύτανη, προστίθεται νέο, τελευταίο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής: 

«4. Δεν επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη:

α) μέλη Δ.Ε.Π., τα οποία αποχωρούν από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας κατά τη διάρκεια της θητείας της θέσης που προκηρύσσεται,

β) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει στο αξίωμα του Πρύτανη για τουλάχιστον δύο (2) θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

γ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. για τουλάχιστον δύο (2) πλήρεις θητείες στο ίδιο ή άλλο Α.Ε.Ι.,

δ) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει τουλάχιστον μία (1) θητεία ως εσωτερικά μέλη του Σ.Δ. και τουλάχιστον μία (1) θητεία στο αξίωμα του Πρύτανη,

ε) μέλη Δ.Ε.Π. που έχουν διατελέσει αθροιστικά τουλάχιστον τρεις (3) θητείες στα αξιώματα του Πρύτανη και του Αντιπρύτανη.

Στα Α.Ε.Ι. των οποίων ο αριθμός των υπηρετούντων μελών Δ.Ε.Π. δεν υπερβαίνει τα εξήντα (60), επιτρέπεται να προταθούν ως υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη και μέλη Δ.Ε.Π. της περ. α).». 

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 11 του ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας παρουσίασης των προτάσεων των υποψηφίων και της ακρόασής τους από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μετά τη φράση «Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης μη κωλυόμενος Αντιπρύτανης, αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ.» προστίθεται η φράση «ή το αρχαιότερο κατά σειρά μέλος της Συγκλήτου, αν ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης κωλύεται» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ο υπηρετών Πρύτανης ή ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης μη κωλυόμενος Αντιπρύτανης, αν ο υπηρετών Πρύτανης έχει εκλεγεί ως εσωτερικό μέλος του Σ.Δ., ή το αρχαιότερο κατά σειρά μέλος της Συγκλήτου, αν ο πρώτος σε σειρά αναπλήρωσης Αντιπρύτανης κωλύεται, προσκαλεί τους υποψηφίους για την παρουσίαση των προτάσεών τους στα υπόλοιπα μέλη του Σ.Δ. και στη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., μεριμνά για τη δημοσίευση των προτάσεών τους και τους καλεί σε ανοικτή ακρόαση από την ακαδημαϊκή κοινότητα, στην οποία δύνανται να συμμετέχουν και οι υποψήφιοι για το αξίωμα του Αντιπρύτανη. Η διαδικασία ακρόασης και αξιολόγησης των υποψηφίων και των προτάσεων δεν δύναται να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες, οι οποίες υπολογίζονται από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων.».

 1. Στο άρθρο 11 του ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη, προστίθεται παρ. 9 ως εξής:

«9. Αν παραιτηθεί ή εκλείψει ο υπηρετών Πρύτανης, ο νέος Πρύτανης εκλέγεται για τον υπολειπόμενο χρόνο της θητείας του Σ.Δ., με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος. Αρμόδιο για τη διενέργεια της διαδικασίας ανάδειξης Πρύτανη είναι το αρχαιότερο κατά σειρά μέλος της Συγκλήτου. Η προθεσμία της παρ. 2 εκκινεί από τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της πράξης, που αφορά στην παραίτηση ή έκλειψη. Έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάδειξης του νέου Πρύτανη οι αρμοδιότητες του Πρύτανη ασκούνται μεταβατικά σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4Δ του άρθρου 10.».

Άρθρο 42

 Αντιπρυτάνεις – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 12 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 12 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των Αντιπρυτάνεων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τέλος της παρ. 1 η φράση «και Ερευνητικού Ινστιτούτου» αντικαθίστανται από τη φράση «Ερευνητικού Ινστιτούτου του άρθρου 133 και Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του άρθρου 269», β) στην παρ. 2 προστίθεται τελευταίο εδάφιο και οι παρ. 1 και 2 διαμορφώνονται ως εξής: 

«1. Οι Αντιπρυτάνεις έχουν θητεία παράλληλη με αυτήν του Πρύτανη. Η ιδιότητα του Αντιπρύτανη είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του εσωτερικού μέλους Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., του Κοσμήτορα, του Προέδρου Τμήματος και του Διευθυντή Τομέα, καθώς και με κάθε επαγγελματική ενασχόληση εκτός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Η ύπαρξη ασυμβίβαστου ελέγχεται καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας του Αντιπρύτανη. Οι Αντιπρυτάνεις δύνανται να κατέχουν παράλληλα τη θέση Διευθυντή Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών, Πανεπιστημιακού Εργαστηρίου, Πανεπιστημιακής Κλινικής, Πανεπιστημιακού Μουσείου, Ερευνητικού Ινστιτούτου του άρθρου 133 και Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου του άρθρου 269.

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) ορίζονται οι Αντιπρυτάνεις που προτάθηκαν από το υποψήφιο μέλος που εξελέγη ως Πρύτανης του Α.Ε.Ι. Αν ένας Αντιπρύτανης παραιτηθεί ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, με απόφαση του Σ.Δ., κατόπιν πρότασης του Πρύτανη, που λαμβάνεται με αυξημένη πλειοψηφία οκτώ ενδέκατων (8/11), ορίζεται νέος Αντιπρύτανης έως τη λήξη της θητείας του Πρύτανη.

Το πρώτο και το δεύτερο εδάφιο εφαρμόζονται και αν ο Πρύτανης προτείνει κατά τη διάρκεια της θητείας του τον ορισμό επιπλέον Αντιπρυτάνεων, εφόσον δεν έχει συμπληρωθεί ο αριθμός που προβλέπεται στην περ. β) της παρ. 3 του άρθρου 11.».

Άρθρο 43

Ενίσχυση της οικονομικής αυτοτέλειας στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. γ) και ιθ) παρ. 1 άρθρου 14 ν. 4957/2022

 1. Στην περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της αρμοδιότητας του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.) για την έγκριση του ετήσιου προϋπολογισμού και του απολογισμού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) το δεύτερο εδάφιο αντικαθίσταται και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής: 

«γ) Εγκρίνει, μετά από εισήγηση του Πρύτανη και του Εκτελεστικού Διευθυντή, τον αρχικό συνοπτικό και αναλυτικό ετήσιο προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι. (τακτικό προϋπολογισμό, προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και ίδιων πόρων), τις αναμορφώσεις του, καθώς και τον απολογισμό του Α.Ε.Ι. τους οποίους υποβάλλει προς έγκριση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Ειδικώς:

γα) Αναμορφώσεις του εγκεκριμένου αναλυτικού τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι. που δεν επιφέρουν επιδείνωση του αρχικά εγκεκριμένου δημοσιονομικού αποτελέσματός του υποβάλλονται αμελλητί στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και θεωρούνται εγκεκριμένοι μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή τους, εκτός εάν αναπεμφθούν στο Σ.Δ. προς διόρθωση,

γβ) Αναμορφώσεις που αφορούν στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων και την κατανομή έκτακτης επιχορήγησης στον τακτικό προϋπολογισμό, πραγματοποιούνται με απόφαση του Σ.Δ., χωρίς να απαιτείται έγκριση από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 1. Η περ. ιθ) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022, περί της αρμοδιότητας του Σ.Δ. για την έγκριση της σύναψης προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημόσιου τομέα, τροποποιείται ως προς την προσθήκη εξαίρεσης των προγραμματικών συμβάσεων που υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 231 και η περ. ιθ) διαμορφώνεται ως εξής: 

«ιθ) Εγκρίνει τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, με εξαίρεση όσες υλοποιούνται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε., οι οποίες εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε. του άρθρου 231.». 

Άρθρο44

Αρμοδιότητες Πρύτανη – Τροποποίηση παρ. 2 και 4 άρθρου 15 ν. 4957/2022

Στις παρ. 2 και 4 του άρθρου 15 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί αρμοδιοτήτων του Πρύτανη, αφαιρείται η σύμφωνη γνώμη του Σ.Δ. και οι παρ. 2 και 4 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Πρύτανη καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσης του Πρύτανη, από τους Αντιπρυτάνεις, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του, καθορίζεται ο τομέας ευθύνης κάθε Αντιπρύτανη και μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες της παρ. 1, πλην αυτών της περ. β), σύμφωνα με τον τομέα ευθύνης που ανατίθεται ανά περίπτωση.».

«4. Με απόφαση του Πρύτανη οι αρμοδιότητες των περ. κβ) και κδ) της παρ. 1 δύναται να μεταβιβάζονται προς άλλο μέλος Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης του Α.Ε.Ι., εφόσον στο Καταστατικό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. προβλέπεται ότι δύναται ως Πρόεδρος του Δ.Σ. να ορίζεται και άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. πλην του Πρύτανη ή του Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 45

Εξαίρεση της επιλογής μελών Επιστημονικών Επιτροπών από τις αρμοδιότητες της Συγκλήτου –Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρύτανη –Τροποποίηση παρ. 4, προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 16 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 16 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των αρμοδιοτήτων της Συγκλήτου, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 αα) στο τέλος της περ. ιστ), διαγράφεται η φράση «καθώς και τα μέλη των Επιστημονικών Επιτροπών, εφόσον υφίστανται», αβ) η περ. κγ) διαγράφεται και β) προστίθεται παρ. 5 και το άρθρο 16 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η Σύγκλητος έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες και όσες άλλες προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., εφόσον αυτές δεν έχουν ανατεθεί από τον νόμο σε άλλα όργανα του Α.Ε.Ι.:

α) Εγκρίνει την ίδρυση ή την τροποποίηση προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, συμπεριλαμβανομένων των ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών του Ιδρύματος, καθώς και το περιεχόμενό τους.

β) Εγκρίνει τους εσωτερικούς κανονισμούς λειτουργίας των προγραμμάτων σπουδών.

γ) Εγκρίνει τον ιδρυματικό κατάλογο μαθημάτων.

δ) Υποβάλλει προς τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού γνώμη για την ίδρυση, κατάργηση, συγχώνευση, απορρόφηση, κατάτμηση, μετονομασία ή αλλαγή έδρας Σχολών και Τμημάτων του Ιδρύματος.

ε) Εγκρίνει τη σύναψη συνεργασιών με ιδρύματα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) για την οργάνωση διιδρυματικών προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, καθώς και τα πρωτόκολλα για ακαδημαϊκή ή ερευνητική συνεργασία με φορείς της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

στ) Εγκρίνει τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ζ) Εγκρίνει την έναρξη και τη λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

η) Επεξεργάζεται και υποβάλλει προτάσεις προς το Συμβούλιο Διοίκησης για την κατάρτιση του τετραετούς στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι. σε θέματα ακαδημαϊκής και ερευνητικής πολιτικής και ανάπτυξης, διεθνοποίησης, διά βίου μάθησης, σύνδεσης με την κοινωνία και την οικονομία, ενίσχυσης της καινοτομίας εντός του Α.Ε.Ι. και εν γένει ενίσχυσης της ποιότητας του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος του Ιδρύματος.

θ) Χαράσσει την εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική του Α.Ε.Ι., μεριμνώντας για τη διασφάλιση και την αναβάθμιση της ποιότητάς του και συγκροτεί την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας του Α.Ε.Ι.

ι) Εγκρίνει την ίδρυση πανεπιστημιακών εργαστηρίων, πανεπιστημιακών κλινικών, πανεπιστημιακών μουσείων, ερευνητικών ινστιτούτων, κατόπιν εισήγησης του αρμόδιου οργάνου των μονάδων στις οποίες εγκαθίστανται και ορίζει τον επικεφαλής αυτών έως τη διενέργεια της πρώτης εκλογικής διαδικασίας, καθώς και αν δεν υπάρχουν υποψηφιότητες ή ελλείψει αυτών για οιονδήποτε λόγο.

ια) Εγκρίνει την ίδρυση Τομέων στις υφιστάμενες ακαδημαϊκές μονάδες, Τμήματα ή Σχολές και τις μεταβολές αυτών.

ιβ) Εγκρίνει την ίδρυση του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιγ) Συγκροτεί το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και ορίζει τον Διευθυντή Επιμόρφωσης του Κέντρου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη.

ιδ) Εγκρίνει την ίδρυση του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας (ΠΑ.Κ.Ε.Κ.) και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

ιε) Εγκρίνει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση ή μετονομασία Ερευνητικών Ινστιτούτων.

ιστ) Επιλέγει, κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. του ΠΑ.Κ.Ε.Κ., τους Επιστημονικούς Διευθυντές των Ερευνητικών Ινστιτούτων.

ιζ) Εγκρίνει τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., και έκτακτου διδακτικού προσωπικού, κατόπιν εισήγησης των Κοσμητειών των Σχολών του Α.Ε.Ι., μετά από πρόταση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον οποίο υποβάλλει προς το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

ιη) Κατανέμει τις θέσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και έκτακτου διδακτικού προσωπικού που εγκρίνονται από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς τα Τμήματα του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τις ανάγκες τους και τον εγκεκριμένο ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων.

ιθ) Εγκρίνει τις αιτήσεις μετακίνησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. από ένα Τμήμα σε άλλο Τμήμα του ίδιου Α.Ε.Ι. ή άλλου Α.Ε.Ι., σύμφωνα με το άρθρο 153.

κ) Απονέμει τίτλους Ομότιμων και Επιτίμων Καθηγητών και Επίτιμων Διδακτόρων, κατόπιν εισήγησης της Κοσμητείας.

κα) Επιλέγει τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τον Διευθυντή και τον Αναπληρωτή Διευθυντή των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης, σύμφωνα με το άρθρο 269.

κβ) Ελέγχει τα εγκεκριμένα Μητρώα Γνωστικών Αντικειμένων και τα Μητρώα Εσωτερικών και Εξωτερικών Εκλεκτόρων, και δύναται να τα αναπέμψει όπου διαπιστώνεται ότι δεν έχουν καταρτιστεί με διαφανή και αξιοκρατικό τρόπο.

 1. Η Σύγκλητος δύναται, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στον Πρύτανη αρμοδιότητές της, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες των περ. α), β), γ), ε), ζ), η), θ), ια), κ) και κβ) της παρ. 4.».

Άρθρο 46

Αρμοδιότητα Κοσμητείας για τη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. εντός του ίδιου Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος ή σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα-Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Κοσμήτορα– Τροποποίηση άρθρου 23 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 23 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί των αρμοδιοτήτων της Κοσμητείας, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθεται περ. καα), β) προστίθεται παρ. 3 και το άρθρο 23 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 23

Κοσμητεία

 1. Η Κοσμητεία αποτελείται από: α) τον Κοσμήτορα της Σχολής, β) τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), εφόσον υπηρετούν στα Τμήματα της Σχολής μέλη των εν λόγω κατηγοριών προσωπικού, και δ) τους εκπροσώπους των φοιτητών των Τμημάτων της Σχολής σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) των μελών της Κοσμητείας των περ. α) και β), οι οποίοι αναδεικνύονται μεταξύ των εκπροσώπων των φοιτητών στις Συνελεύσεις των Τμημάτων με ελάχιστη εκπροσώπηση ενός (1) φοιτητή ανά κύκλο σπουδών, εφόσον τα Τμήματα της Σχολής οργανώνουν προγράμματα σπουδών και για τους τρεις κύκλους. Αν η Σχολή έχει δύο (2) μόνο Τμήματα, η Κοσμητεία αποτελείται από τον Κοσμήτορα, τους Προέδρους των Τμημάτων, τους Διευθυντές Τομέων των Τμημάτων και τους εκπροσώπους των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. και των φοιτητών που εκπροσωπούνται σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο.
 2. Η Κοσμητεία έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) ασκεί τη γενική εποπτεία της λειτουργίας της Σχολής και των Τμημάτων της,

β) χαράσσει τη γενική εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική της Σχολής, καθώς και την πορεία ανάπτυξής της και εγκρίνει ετησίως το αναπτυξιακό σχέδιο του άρθρου 27, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), καθώς και την Εθνική Στρατηγική για την Ανώτατη Εκπαίδευση και την Εθνική Στρατηγική Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας,

γ) λαμβάνει μέτρα για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των δράσεων της Σχολής,

δ) εγκρίνει, μετά από εισήγηση των Συνελεύσεων των Τμημάτων, τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. των Τμημάτων της Σχολής,

ε) κατατάσσει σε φθίνουσα σειρά προτεραιότητας τα γνωστικά αντικείμενα των μελών Δ.Ε.Π., σύμφωνα με τις ανάγκες των Τμημάτων, εφόσον αυτά δεν έχουν καταταχθεί από τη Συνέλευση του Τμήματος,

στ) απορρίπτει αιτιολογημένα αιτήματα για την πρόσληψη μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π., που έχουν συμπεριληφθεί στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων, αν υφίστανται μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. άλλων Τμημάτων της ίδιας ή άλλης Σχολής, που δύνανται να καλύψουν τις εκπαιδευτικές, ερευνητικές, εργαστηριακές και λοιπές ανάγκες ενός Τμήματος για την επίτευξη οικονομίας κλίμακας εντός της ίδιας Σχολής και του Α.Ε.Ι.,

ζ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τις ανάγκες των Τμημάτων για την επιλογή εντεταλμένων διδασκόντων, εφόσον η επιλογή αυτών βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό, κατόπιν πρότασης των Συνελεύσεων των Τμημάτων,

η) εισηγείται προς τον Πρύτανη τις ανάγκες σε διοικητικό προσωπικό σχετικά με τη στελέχωση των υπηρεσιών της Σχολής, των Τμημάτων της και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων της,

θ) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τις ανάγκες για την ομαλή διεξαγωγή του εκπαιδευτικού, ερευνητικού και λοιπού επιστημονικού έργου της Σχολής και των Τμημάτων της, προκειμένου να καλυφθούν από την επιχορήγηση του τακτικού προϋπολογισμού του Α.Ε.Ι., και αν αυτός δεν επαρκεί, από την ετήσια κατανομή ίδιων πόρων του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.),

ι) εγκρίνει το μητρώο γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος της Σχολής και δύναται να το αναπέμπει στη Συνέλευση του Τμήματος, αν διαπιστώσει ότι ένα ή περισσότερα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζουν εξαιρετική στενότητα και περιορισμένο επιστημονικό πεδίο, στοχεύοντας σε εξατομικευμένες περιπτώσεις,

ια) εγκρίνει το Μητρώο εσωτερικών και εξωτερικών εκλεκτόρων, σύμφωνα με το εγκεκριμένο μητρώο γνωστικών αντικειμένων,

ιβ) προτείνει στο Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον εκπρόσωπο της Σχολής στην Επιτροπή Ερευνών,

ιγ) εισηγείται προς τη Σύγκλητο τον εκπρόσωπο της Σχολής στο Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης,

ιδ) αναζητά πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, δωρεές, οικονομικές ενισχύσεις και χορηγίες για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και εν γένει δραστηριοτήτων της Σχολής και των Τμημάτων της, καθώς και για την αναβάθμιση των υποδομών τους,

ιε) εισηγείται προς τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. την εκτέλεση έργων και μελετών για την αναβάθμιση των υποδομών και του εξοπλισμού της Σχολής και των Τμημάτων της, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο του Α.Ε.Ι. και την εθνική στρατηγική για την ανώτατη εκπαίδευση,

ιστ) συντονίζει τη διεξαγωγή των κοινών μαθημάτων Τμημάτων της Σχολής με άλλα Τμήματα της ίδιας ή άλλης Σχολής του Α.Ε.Ι.,

ιζ) εισηγείται την ένταξη μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής στον ιδρυματικό κατάλογο,

ιη) καθορίζει τις πρόσθετες ειδικές προϋποθέσεις για τη δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων της Σχολής, από φοιτητές άλλων προγραμμάτων σπουδών της ίδιας ή άλλης Σχολής, εφόσον η παρακολούθησή τους απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις, όπως εργαστήρια και κλινικές ασκήσεις,

ιθ) εγκρίνει το αναπτυξιακό σχέδιο της Σχολής και διατυπώνει γνώμη για το στρατηγικό σχέδιο, κατά το μέρος που αφορά στη Σχολή,

κ) συνεργάζεται με τα Τμήματα, προκειμένου να αναπτυχθούν συνέργειες μεταξύ αυτών για την προαγωγή της διδασκαλίας και της έρευνας και την ενίσχυση της διεπιστημονικότητας των προγραμμάτων σπουδών,

κα) εισηγείται προς τη Σύγκλητο την ίδρυση, συγχώνευση, κατάτμηση ή κατάργηση διεπιστημονικών πανεπιστημιακών εργαστηρίων ή πανεπιστημιακής κλινικής ή πανεπιστημιακού μουσείου της Σχολής,

καα) παρέχει γνώμη για τη μετακίνηση μέλους Δ.Ε.Π. σε άλλο Τμήμα του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. και

κβ) ασκεί κάθε άλλη αρμοδιότητα που ορίζεται στον εσωτερικό κανονισμό του λειτουργίας του Α.Ε.Ι.

 1. Η Κοσμητεία δύναται, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στον Κοσμήτορα αρμοδιότητές της, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες των περ. α), β), γ), δ), ε), ιδ), ιε), ιη) και κ) της παρ. 2.». 

Άρθρο 47

Αναπλήρωση του Κοσμήτορα – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 25 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 25 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ρυθμίσεων για το αξίωμα του Κοσμήτορα, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με απόφαση του Κοσμήτορα καθορίζεται η σειρά αναπλήρωσής του από τους Προέδρους των Τμημάτων της Σχολής του, όταν απουσιάζει ή κωλύεται να ασκήσει τα καθήκοντά του. Ο Πρόεδρος Τμήματος, ο οποίος αναπληρώνει τον Κοσμήτορα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο, ασκεί και τις αρμοδιότητες του άρθρου 26.».

Άρθρο 48

Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο του τμήματος-Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 30 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 30 του ν. 4957/2022 (Α΄141) περί αρμοδιοτήτων της Συνέλευσης του  Τμήματος προστίθεται παρ. 3, ως εξής:

«3. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται, με απόφασή της, να μεταβιβάζει στον Πρόεδρο του Τμήματος αρμοδιότητές της, με εξαίρεση τις αρμοδιότητες των περ. ιζ), κα), κβ), κε), κζ) και κη) της παρ. 1.».

Άρθρο 49

Υποψηφιότητα μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού άλλου συναφούς Τμήματος στη διαδικασία εκλογής Προέδρου ή Αντιπροέδρου – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 32 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί του Προέδρου και του Αντιπροέδρου Τμήματος, οι λέξεις «δύο (2) ετών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «τριών (3) ετών», προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Πρόεδρος ή Αντιπρόεδρος Τμήματος εκλέγεται μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) πλήρους απασχόλησης, της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, για θητεία τριών (3) ετών. Υποψηφιότητα για τη θέση του Προέδρου ή Αντιπροέδρου Τμήματος μπορεί να θέσει Καθηγητής ή Αναπληρωτής Καθηγητής άλλου συναφούς Τμήματος.».

Άρθρο 50

Αρμοδιότητες Προέδρου και Αντιπροέδρου Τμήματος επί των αδειών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 και παρ. 2 άρθρου 33 ν. 4957/2022

 1. Η περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των αρμοδιοτήτων του Προέδρου Τμήματος, τροποποιείται με την προσθήκη κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), για τη χορήγηση αδειών στα μέλη των οποίων είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος Τμήματος, και η περ. η) διαμορφώνεται ως εξής:

«η) χορηγεί τις άδειες του άρθρου 157 στα μέλη Δ.Ε.Π. του Τμήματος, καθώς και τις άδειες της παρ. 6 του άρθρου 162 που αφορούν στο προσωπικό των κατηγοριών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), για τις οποίες είναι αρμόδιος ο Πρόεδρος, έπειτα από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος,». 

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 33 του ν. 4957/2022, περί του Αντιπροέδρου Τμήματος, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Ο Αντιπρόεδρος εκτελεί τα καθήκοντα του Προέδρου, αν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται προσωρινά. Τα αρχαιότερα κατά σειρά μέλη του Τμήματος εκτελούν τα καθήκοντα του Προέδρου και του Αντιπροέδρου αντίστοιχα, αν απουσιάζουν ή κωλύονται προσωρινά αμφότεροι.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΤΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 

Άρθρο 51

Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου – Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 48 ν. 4957/2022

Στην παρ. 8 του άρθρου 48 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή Εργαστηρίου, αντικαθίσταται το δεύτερο εδάφιο, προστίθεται νέο τρίτο εδάφιο και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: 

«8. Αν στο πανεπιστημιακό εργαστήριο δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στο πανεπιστημιακό εργαστήριο, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Στην περίπτωση αυτή εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τον κατ’ εξαίρεση ορισμό μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως Διευθυντή στο πανεπιστημιακό εργαστήριο, προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5, στις οποίες δύνανται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό του εργαστηρίου που προέρχονται από τη Σχολή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή από μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.».

Άρθρο 52

Όροι και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές – Προσθήκη παρ. 7 στο άρθρο 51 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 51 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των όρων και προϋποθέσεων παροχής υπηρεσιών από πανεπιστημιακά εργαστήρια, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Το παρόν εφαρμόζεται αναλογικά στην παροχή υπηρεσιών από τις πανεπιστημιακές κλινικές των Α.Ε.Ι. και τις ειδικές μονάδες των πανεπιστημιακών κλινικών.». 

Άρθρο 53

Διαδικασία σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 52 ν. 4957/2022

Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 52 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων παροχής υπηρεσιών από τα πανεπιστημιακά εργαστήρια προστίθεται η φράση «, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.)» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Τα πανεπιστημιακά εργαστήρια του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) δύνανται να παρέχουν υπηρεσίες προς φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα, της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), κατόπιν σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών, η οποία υπόκειται υποχρεωτικά σε έγγραφο τύπο, εφόσον υπερβαίνει το ποσό των δέκα χιλιάδων (10.000,00) ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Οι συμβάσεις παροχής υπηρεσιών εγκρίνονται από την Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), κατόπιν αιτήματος του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή άλλου ενδιαφερόμενου μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που υπηρετεί στο πανεπιστημιακό εργαστήριο και επιθυμεί να παράσχει υπηρεσίες μέσω του πανεπιστημιακού εργαστηρίου. Περίληψή τους αναρτάται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., δύναται να εγκρίνεται πρότυπο σχέδιο σύμβασης παροχής υπηρεσιών για κάθε πανεπιστημιακό εργαστήριο ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο εφόσον το πανεπιστημιακό εργαστήριο εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας.».

Άρθρο 54

Διαδικασία ανάδειξης Διευθυντή Κλινικής – Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 55 ν. 4957/2022

Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 8 του άρθρου 55 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της διαδικασίας ανάδειξης Διευθυντή Κλινικής, αντικαθίστανται και η παρ. 8 διαμορφώνεται ως εξής: 

«8. Αν στην πανεπιστημιακή κλινική δεν υπηρετούν μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή, η Σύγκλητος δύναται να ορίσει κατ’ εξαίρεση Επίκουρο Καθηγητή που υπηρετεί στην πανεπιστημιακή κλινική, έως την ημερομηνία διορισμού μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή. Στην περίπτωση αυτή, εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από τον κατ’ εξαίρεση διορισμό μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ως Διευθυντή στην πανεπιστημιακή κλινική, προκηρύσσονται εκλογές σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. 5, στις οποίες δύνανται να είναι υποψήφιοι μέλη Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή του ίδιου ή συναφούς αντικειμένου με αυτό της πανεπιστημιακής κλινικής που προέρχονται από τη Σχολή. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται μέχρι την πλήρωση της θέσης του Διευθυντή από μέλος Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή.». 

Άρθρο 55

Προσωπικό πανεπιστημιακής κλινικής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 57 ν. 4957/2022

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 57 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί προσωπικού πανεπιστημιακής κλινικής, τροποποιείται ως προς τη δυνατότητα παράλληλης απασχόλησης μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σε πανεπιστημιακή κλινική και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. τοποθετούνται μόνο σε μια (1) πανεπιστημιακή κλινική του Α.Ε.Ι., αλλά δύνανται να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε περισσότερες από μια (1) πανεπιστημιακές κλινικές του Α.Ε.Ι. Μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. που είναι τοποθετημένα σε πανεπιστημιακά εργαστήρια δύνανται να απασχολούνται παράλληλα και σε πανεπιστημιακή κλινική και να παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε αυτήν.». 

Άρθρο 56

Εγκατάσταση εξοπλισμού σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και σε κλινικές νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας – Διαχείριση εσόδων -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 59 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 59 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της εγκατάστασης πανεπιστημιακών εργαστηρίων και κλινικών σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται νέο δεύτερο εδάφιο, β) στο νέο τρίτο εδάφιο, μετά από τη φράση «του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστημιακής κλινικής» προστίθεται η φράση «που έχει εγκατασταθεί στο ίδιο νοσοκομείο», γ) αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Σε πανεπιστημιακά εργαστήρια και πανεπιστημιακές κλινικές που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ή στο Ευγενίδειο Θεραπευτήριο, δύναται να εγκαθίσταται επιστημονικός εξοπλισμός του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ή του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. ή της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αντίστοιχα, και σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου οργάνου του φορέα στον οποίον εγκαθίστανται. Ο εξοπλισμός δύναται να εγκατασταθεί μόνο σε χώρους του ίδιου νοσοκομείου όπου είναι εγκατεστημένη η πανεπιστημιακή κλινική ή το πανεπιστημιακό εργαστήριο. Για την εγκατάσταση εξοπλισμού απαιτείται η σύναψη προγραμματικής συμφωνίας μεταξύ του νόμιμου εκπροσώπου του νοσοκομείου του Ε.Σ.Υ. ή του πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή του Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου, του Διευθυντή του πανεπιστημιακού εργαστηρίου ή της πανεπιστημιακής κλινικής που έχει εγκατασταθεί στο ίδιο νοσοκομείο και του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. ή του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών του Ε.Λ.Κ.Ε., αναλόγως αν ο εξοπλισμός ανήκει στο Α.Ε.Ι. ή στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., με την οποία καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις της χρήσης του εξοπλισμού και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμβαλλόμενων μερών. Η διαχείριση των εσόδων που προκύπτουν από τη χρήση εξοπλισμού του παρόντος δύναται να πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. σε διακριτό έργο/πρόγραμμα με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον Διευθυντή του εργαστηρίου ή της κλινικής, που υπηρετεί στο νοσοκομείο όπου έχει εγκατασταθεί ο εξοπλισμός.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 57

Προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρο 70 ν. 4957/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 70 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί απόφασης ίδρυσης προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) προστίθεται στο εισαγωγικό εδάφιο και πρόβλεψη τροποποίησης προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, β) προστίθεται περ. θ) και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η απόφαση ίδρυσης και τροποποίησης προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου περιλαμβάνει τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος σπουδών, καθώς και τις κατευθύνσεις και τυχόν ειδικεύσεις του προγράμματος σπουδών,

β) το προτεινόμενο πρόγραμμα σπουδών στο οποίο περιλαμβάνεται το βασικό πρόγραμμα σπουδών, το οποίο αντιστοιχεί κατ’ ελάχιστο όριο στο ενενήντα τοις εκατό (90%) του συνόλου των πιστωτικών μονάδων (European Credit Transfer and Accumulation System – ECTS) του προγράμματος, τους τίτλους και την περιγραφή των μαθημάτων και των λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, το σύνολο των διδακτικών ωρών ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα, τη χρονική αλληλουχία ή την αλληλεξάρτηση των μαθημάτων ή άλλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, καθώς και τη διεξαγωγή εργαστηριακών μαθημάτων, κλινικών ασκήσεων ή πρακτικής άσκησης, τη γλώσσα διεξαγωγής κάθε εκπαιδευτικής δραστηριότητας, η οποία δύναται να διαφέρει της ελληνικής και την κατανομή των πιστωτικών μονάδων ανά εκπαιδευτική δραστηριότητα. Το πρόγραμμα σπουδών δύναται να περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που ενισχύουν τη διάδραση μεταξύ διδακτικού προσωπικού και φοιτητών, όπως τη συμμετοχή σε ερευνητικές ομάδες, εκπαιδευτικούς ομίλους, τη συγγραφή δημοσιεύσεων και την έκδοση πανεπιστημιακών/επιστημονικών περιοδικών, με αντίστοιχη κατανομή πιστωτικών μονάδων (ECTS),

γ) τα ειδικότερα προσόντα του διδακτικού προσωπικού που απαιτούνται για την επίτευξη των μαθησιακών στόχων του προγράμματος,

δ) τα μαθησιακά αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος σπουδών, καθώς και τα μαθησιακά αποτελέσματα από την παρακολούθηση των επιμέρους μαθημάτων του προγράμματος, και την αντιστοίχισή του με το Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων,

ε) την υποχρεωτικότητα ή μη διεξαγωγής πρακτικής άσκησης, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

στ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, η οποία δεν δύναται να υπολείπεται των οκτώ (8) ακαδημαϊκών εξαμήνων, με την επιφύλαξη του άρθρου 73 για την οργάνωση προγραμμάτων σπουδών εφαρμοσμένων επιστημών,

ζ) την υποχρέωση ή μη εκπόνησης πτυχιακής ή διπλωματικής εργασίας, με σχετική αναφορά του αριθμού των πιστωτικών μονάδων που αντιστοιχούν σε αυτήν,

η) το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απονομή του τίτλου σπουδών.

θ) τη δυνατότητα αναγραφής του τίτλου κατεύθυνσης στον απονεμόμενο τίτλο σπουδών, εφόσον υφίσταται.».

Άρθρο 58

Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής – Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141), μετά από το άρθρο 70, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α

Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής

 1. Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και γνώμης του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής, δύνανται να εγγράφουν στη Σχολή ή στα Τμήματα αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ανά Τμήμα ή Σχολή ο αριθμός των εισακτέων αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, τα κριτήρια εισαγωγής, το ύψος των διδάκτρων, που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των σπουδών στο αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, τα κριτήρια τυχόν χορήγησης υποτροφιών απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η συγκρότηση, η σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών επιλογής των υποψηφίων ανά Τμήμα ή Σχολή, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, οι κανόνες συνέχισης φοίτησης, οι κανόνες διαγραφής και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας. Η γνώμη του Κοσμήτορα του παραπάνω εδαφίου διατυπώνεται, κατόπιν γνώμης της Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής. Οι αποφάσεις των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Εθνική Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).
 2. Ο Κοσμήτορας συγκροτεί για κάθε Τμήμα ή Σχολή επιτροπές επιλογής υποψηφίων αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής και εποπτεύει τη λειτουργία τους.
 3. Για την υποστήριξη της ένταξης των αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών στα Τμήματα ή Σχολές, τα ΑΕΙ δύνανται:

α) να οργανώνουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο πρώτο έτος εγγραφής,

β) να οργανώνουν μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε γλώσσα άλλη, πλην της ελληνικής, που απευθύνονται στους αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές ή να καθορίζουν τα μαθήματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής που οργανώνει και παρέχει το ίδρυμα και μπορούν να παρακολουθούν οι αλλοδαποί – αλλογενείς φοιτητές, ιδίως στη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.

 1. Στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών της παρ. 1 υπάγονται:

α) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: αα) ο ένας (1) τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων φοιτητών δεν έχει την ελληνική καταγωγή και αβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

β) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: βα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.

γ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: γα) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, γβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

δ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: δα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και δβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.

 1. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
 2. Για την υποστήριξη των Α.Ε.Ι. στις διαδικασίες επιλογής και εγγραφής αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναρτά στην ιστοσελίδα του, ανά χώρα, κατάλογο α) απολυτήριων ή ισοδύναμων τίτλων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και β) ισότιμων τίτλων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της αντίστοιχης χώρας.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 59

Συγκρότηση Συντονιστικής Επιτροπής για τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 81 ν. 4957/2022

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 81 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των οργάνων διοίκησης των διατμηματικών, διιδρυματικών και κοινών Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), διαγράφονται οι λέξεις «δύναται να» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής: 

«3. Ειδικώς για τα διατμηματικά, τα διιδρυματικά και τα κοινά Π.Μ.Σ., τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης του Τμήματος ασκεί η επιτροπή προγράμματος σπουδών, ο αριθμός των μελών και η σύνθεση της οποίας καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ. Η επιτροπή προγράμματος σπουδών αποτελείται από μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων σύμφωνα με όσα καθορίζονται στο Πρωτόκολλο συνεργασίας του Π.Μ.Σ.. Εάν στο Π.Μ.Σ. συμμετέχουν κι άλλοι φορείς σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 80, μετέχει ως μέλος της επιτροπής τουλάχιστον ένας (1) εκπρόσωπος από κάθε συνεργαζόμενο φορέα. Με απόφαση της επιτροπής προγράμματος σπουδών συγκροτείται Σ.Ε., με διετή θητεία, στην οποία μετέχουν υποχρεωτικά ο Διευθυντής του Π.Μ.Σ. και τέσσερα (4) από τα μέλη της επιτροπής προγράμματος σπουδών.».

Άρθρο 60

Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Τέλη φοίτησης αλλοδαπών φοιτητών – Τροποποίηση παρ. 1, 2 και προσθήκη παρ. 5 στο άρθρο 84 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 84 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των πόρων των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 2 διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτό προβλέπεται στην απόφαση ίδρυσης του Π.Μ.Σ.», γ) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο 84 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 84

Πόροι Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών – Οικονομική διαχείριση

 1. Οι πόροι ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα, ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) και στ) τον κρατικό προϋπολογισμό ή το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων.

Ειδικά σε περίπτωση σύμπραξης Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής είναι δυνατή η χρηματοδότηση από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ή άλλα χρηματοοικονομικά εργαλεία.

 1. Η καταβολή των τελών φοίτησης, εφόσον προβλέπεται, πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του φοιτητή.
 2. Η διαχείριση των πόρων των Π.Μ.Σ. του Α.Ε.Ι. πραγματοποιείται από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι ή από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που έχει αναλάβει τη διοικητική υποστήριξη του προγράμματος, σε περίπτωση διιδρυματικού ή κοινού Π.Μ.Σ.
 3. Οι πόροι των Π.Μ.Σ. κατανέμονται ως εξής:

α) ποσό που αντιστοιχεί στο τριάντα τοις εκατό (30%) των συνολικών εσόδων που προέρχονται από τέλη φοίτησης παρακρατείται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνεται το ποσοστό παρακράτησης υπέρ του Ε.Λ.Κ.Ε. για την οικονομική διαχείριση των Π.Μ.Σ. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης που λαμβάνεται έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους αποφασίζεται αν το υπόλοιπο ποσό μετά από την αφαίρεση της παρακράτησης υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. μεταφέρεται στον τακτικό προϋπολογισμό ή διατίθεται για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. με σκοπό την κάλυψη κατά προτεραιότητα των αναγκών Π.Μ.Σ. που λειτουργούν χωρίς τέλη φοίτησης και την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. Στα έσοδα του Π.Μ.Σ. των περ. β) έως δ) της παρ. 1 πραγματοποιείται η παρακράτηση υπέρ Ε.Λ.Κ.Ε. που ισχύει για τα έσοδα από αντίστοιχες πηγές χρηματοδότησης,

β) το υπόλοιπο ποσό των συνολικών εσόδων του Π.Μ.Σ. διατίθεται για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Π.Μ.Σ.

 1. Είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ύψους των τελών φοίτησης μεταξύ των αλλοδαπών φοιτητών, που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και των αλλοδαπών φοιτητών, που προέρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι φοιτούν σε Π.Μ.Σ. των Α.Ε.Ι., τα οποία υλοποιούνται στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα.». 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Άρθρο 61

Προγράμματα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 98 ν. 4957/2022

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 98 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της διαδικασίας έγκρισης του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης, μετά από τις λέξεις «κατόπιν εισήγησης» προστίθενται οι λέξεις «της Συνέλευσης» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται το πρόγραμμα σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης της παρ. 1 και καθορίζονται τα στοιχεία των περ. α) έως δ) και η) της παρ. 3 του άρθρου 70, ο αριθμός των εισακτέων ανά ακαδημαϊκό έτος, τα κριτήρια αξιολόγησης των αιτήσεων των υποψηφίων και ο τρόπος εισδοχής των φοιτητών. Μέρος των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης δύναται να ταυτίζεται με εκπαιδευτικές δραστηριότητες των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου του Τμήματος.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ

Άρθρο 62

Ίδρυση Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών – Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 101 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 101 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, προστίθεται παρ. 6 ως εξής: 

«6. Παρέχεται δυνατότητα εγγραφής σε φοιτητές ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι κατέχουν τη βεβαίωση της παρ. 1 του άρθρου 314Α, σε Ξ.Π.Σ. πρώτου κύκλου των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, προκειμένου να συνεχίσουν τις σπουδές τους και να τους απονεμηθεί τίτλος σπουδών από το Α.Ε.Ι. υποδοχής.

Ο φοιτητής υποβάλλει αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στη Γραμματεία της Σχολής του Α.Ε.Ι. υποδοχής σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Εγγραφών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.». 

Άρθρο 63

Όργανα διοίκησης Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 102 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί οργάνων διοίκησης, προστίθεται περ. δ) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Αρμόδια όργανα για την οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) είναι τα ακόλουθα: α) η Σύγκλητος του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), β) η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών του Ξ.Π.Σ. (Επιτροπή), γ) ο Διευθυντής του Ξ.Π.Σ. (Διευθυντής), δ) η Συνέλευση του Τμήματος του Α.Ε.Ι., το οποίο αναλαμβάνει να διοργανώσει το Ξ.Π.Σ..».

Άρθρο 64

Πόροι Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 105 του ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 105 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των πόρων των Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Οι πόροι ενός Ξενόγλωσσου Προγράμματος Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) δύνανται να προέρχονται από: α) τέλη φοίτησης, β) δωρεές, χορηγίες και πάσης φύσεως οικονομικές ενισχύσεις, γ) κληροδοτήματα, δ) πόρους από ερευνητικά έργα ή προγράμματα και ε) ιδίους πόρους του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), το ύψος των οποίων δεν μπορεί να ξεπερνά ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) του συνολικού προϋπολογισμού του Ξ.Π.Σ.. Είναι δυνατή η διαφοροποίηση του ύψους των τελών φοίτησης μεταξύ των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των αλλοδαπών φοιτητών που προέρχονται από τρίτες χώρες, οι οποίοι φοιτούν σε προπτυχιακά προγράμματα σπουδών των Α.Ε.Ι. τα οποία υλοποιούνται στην ελληνική ή σε άλλη γλώσσα.».

Άρθρο 65

Πρόσβαση φοιτητών τρίτων χωρών σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών

Στον ν. 4957/2022 (Α΄141), μετά το άρθρο 111, προστίθεται άρθρο 111Α, ως εξής:

«Άρθρο 111Α

Πρόσβαση φοιτητών τρίτων χωρών σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών για βραχείες περιόδους σπουδών

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να συμβάλλονται με διεθνή κέντρα σπουδών με έδρα την Ελλάδα και με αντίστοιχους διεθνείς εκπαιδευτικούς οργανισμούς, καθώς και με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, με σκοπό την πρόσβαση φοιτητών τρίτων χωρών, προκειμένου να μπορούν να διανύσουν μέρος των σπουδών τους σε Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) πρώτου κύκλου σε Α.Ε.Ι. της ημεδαπής μέγιστης διάρκειας έως δύο (2) εξάμηνα. Το Ξ.Π.Σ. παρέχεται από τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής υπό προϋποθέσεις που προσδιορίζονται από το Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή σε μεμονωμένα ξενόγλωσσα μαθήματα, που το Α.Ε.Ι. παρέχει, μετά από συμφωνία του Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με οποιονδήποτε φορέα του πρώτου εδαφίου.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Άρθρο 66

Συγκρότηση του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 114 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 114 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της συγκρότησης του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), προστίθεται η φράση «, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη,» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., το οποίο αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, ως Πρόεδρό του, στον οποίο ανατίθεται ο τομέας της διά βίου μάθησης, και έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε Σχολή του Α.Ε.Ι., μετά από εισήγηση της Κοσμητείας.».

Άρθρο 67

Αρμοδιότητα του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης επί της σύναψης συμβάσεων συνεργασίας και προγραμματικών συμφωνιών – Τροποποίηση περ. κγ) παρ. 1 άρθρου 115 ν. 4957/2022

Στην περ. κγ) της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), η λέξη «εγκρίνει» αντικαθίσταται από τη φράση «εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών» και η περ. κγ) διαμορφώνεται ως εξής:

«κγ) Εισηγείται στην Επιτροπή Ερευνών τη σύναψη συμφωνιών με συνεργαζόμενους φορείς, καθώς και πάσης φύσεως συμβάσεων συνεργασίας και προγραμματικών συμφωνιών,».

Άρθρο 68

 Επιστημονικός Υπεύθυνος – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 118 ν. 4957/2022

Στην παρ. 3 του άρθρου 118 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί του Επιστημονικού Υπευθύνου επιμορφωτικού προγράμματος του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο τρίτο εδάφιο διαγράφεται η φράση «υπό την προϋπόθεση ότι το γνωστικό του αντικείμενο ή το εν γένει επιστημονικό ή ερευνητικό του έργο ή η επιστήμη που θεραπεύει σχετίζεται με τον ευρύτερο επιστημονικό κλάδο του προς έγκριση προγράμματος», β) καταργείται το τέταρτο εδάφιο και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος ορίζεται το φυσικό πρόσωπο που προτείνεται να αναλάβει την ιδιότητα του Επιστημονικού Υπευθύνου έναντι του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. κατά το άρθρο 234. Η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης ενός έργου/προγράμματος εγκρίνεται από την Επιτροπή Ερευνών του άρθρου 231. Ως Επιστημονικός Υπεύθυνος δύναται να ορίζεται ο Πρόεδρος ή άλλο μέλος του Συμβουλίου του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή άλλο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις που ισχύουν ανά Α.Ε.Ι. για τον ορισμό Επιστημονικού Υπευθύνου, σύμφωνα με το άρθρο 234.».

Άρθρο 69

Αμοιβές εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου

Μάθησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 120 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 120 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί της αμοιβής των εκπαιδευτών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), αντικαθίσταται το τελευταίο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Για την απασχόλησή τους σε προγράμματα που διαχειρίζεται το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., όλες οι κατηγορίες εκπαιδευτών της παρ. 1 αμείβονται αποκλειστικά από τους πόρους των έργων/προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. ή από τους πόρους του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. Το ύψος της αμοιβής κάθε εκπαιδευτή καθορίζεται κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου του έργου προς την Επιτροπή Ερευνών. Για το σύνολο των αποδοχών των εκπαιδευτών των περ. β) έως ε) της παρ. 1 από τη συμμετοχή του σε έργα/προγράμματα του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. δεν εφαρμόζεται το όριο της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015 (Α’ 176).».

Άρθρο 70

Συνεργασία Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης με άλλους φορείς – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 122 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 122 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των συνεργασιών του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) με άλλους φορείς, οι λέξεις «επιστημονικούς φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα» αντικαθίσταται από τις λέξεις «φορείς του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) δύναται να συνεργάζεται με Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. άλλων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.), ερευνητικά κέντρα, τεχνολογικούς φορείς και ινστιτούτα της ημεδαπής του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), αναγνωρισμένα ομοταγή ιδρύματα της αλλοδαπής, άλλους φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και φορείς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα για την παροχή υπηρεσιών μη τυπικής εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

Άρθρο 71

 Κανονισμός αποδοχών για την παροχή διδακτικού έργου για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 126 ν. 4957/2022

Στο τέλος του τρίτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 126 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί του δικαιώματος αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 του άρθρου αυτού, προστίθεται η φράση «τα μέλη των οποίων δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια» και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Δικαίωμα αμοιβής για τη συμμετοχή σε προγράμματα της παρ. 1 έχει το διδακτικό προσωπικό των κατηγοριών α) έως δ) της παρ. 2 αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεών του και υπό την προϋπόθεση ότι έχει εκπληρώσει τις ελάχιστες υποχρεώσεις του προς το Τμήμα στο οποίο υπηρετεί. Για τον σκοπό αυτό υποβάλλεται προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. υπεύθυνη δήλωση του διδάσκοντος περί τήρησης των όρων και προϋποθέσεων πρόσθετης απασχόλησης σε προγράμματα της παρ. 1. Ο εν λόγω περιορισμός δεν ισχύει για τις κατηγορίες διδακτικού προσωπικού που βρίσκονται σε νόμιμη άδεια, τα μέλη των οποίων δύνανται να παρέχουν διδακτικό έργο υπό τους όρους που αναφέρονται στην άδεια. Η παρούσα εφαρμόζεται αναλόγως στο διδακτικό προσωπικό των περ. στ) έως ι) αποκλειστικά για την παροχή διδακτικού έργου που συνιστά πρόσθετη απασχόληση πέραν των ελάχιστων υποχρεώσεων που τους έχουν ανατεθεί με τη σύμβαση που έχουν συνάψει με το Α.Ε.Ι.. Η υποβολή ψευδούς δήλωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΒ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 72

 Εξέλιξη μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 140 ν. 4957/2022

Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 140 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της διαδικασίας μονιμοποίησης των Επίκουρων Καθηγητών στη βαθμίδα αυτή ή εξέλιξής τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, ύστερα από τις λέξεις «μονιμοποίησή τους» προστίθενται οι λέξεις «ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Οι Επίκουροι Καθηγητές εκλέγονται για πενταετή θητεία. Μετά από τη συμπλήρωση τριών (3) ετών από την ανάληψη των καθηκόντων τους, οι Επίκουροι Καθηγητές δύνανται να ζητήσουν τη μονιμοποίησή τους στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή. Αν η κρίση για τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή είναι αρνητική, οι Επίκουροι Καθηγητές έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν εκ νέου τη μονιμοποίησή τους ή την εξέλιξή τους στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή, μετά την πάροδο ενός (1) τουλάχιστον έτους από την έκδοση της αρνητικής απόφασης και σε κάθε περίπτωση πριν από την πάροδο της πενταετίας, με τη συμπλήρωση της οποίας η θητεία τους παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρίσης για τη μονιμοποίησή τους. Αν υπάρξει δεύτερη αρνητική κρίση περί μονιμοποίησης, η θητεία τους παρατείνεται έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους, κατά το οποίο έλαβε χώρα η αρνητική κρίση, οπότε λήγει αυτοδικαίως. Αν οι Επίκουροι Καθηγητές δεν ασκήσουν κάποια από τις ανωτέρω δυνατότητες, η σχέση τους με το Α.Ε.Ι. λύεται αυτοδικαίως μετά από την πάροδο της πενταετίας.».

Άρθρο 73

Διαδικασία μονιμοποίησης ή εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 2 και 3 άρθρου 141 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 141 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί επαναπροκήρυξης θέσης, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 η φράση «επί αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή» αντικαθίσταται από τη φράση «επί αιτήματος μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία», β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 η φράση «μονιμοποίησης μέλους ή εξέλιξής του στην επόμενη βαθμίδα» αντικαθίσταται από τη φράση «εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στην επόμενη βαθμίδα» και το άρθρο 141 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 141

Επαναπροκήρυξη θέσης -Αυτοδίκαια ιδρυόμενες θέσεις

 1. Αν μέλος Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) παραιτηθεί ή εκλεγεί σε άλλο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) ή εκλείψει για οποιονδήποτε λόγο, πλην της αφυπηρέτησής του, το Α.Ε.Ι. διατηρεί τη σχετική πίστωση και δύναται να επαναπροκηρύξει τη θέση που κενώθηκε. Η επαναπροκήρυξη της θέσης δύναται να πραγματοποιηθεί και σε άλλη βαθμίδα από αυτή που κατείχε το μέλος Δ.Ε.Π. που αποχώρησε. Με απόφαση της Κοσμητείας, κατόπιν πρότασης της Συνέλευσης του Τμήματος, που εκδίδεται εντός ενός (1) μηνός από την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της σχέσης του μέλους Δ.Ε.Π., εγκρίνεται το γνωστικό αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης, το οποίο είναι ίδιο με αυτό της θέσης που κενώθηκε ή με το αμέσως επόμενο σε σειρά γνωστικό αντικείμενο του ετήσιου προγραμματισμού που δεν καλύφθηκε κατά την τελευταία ετήσια κατανομή θέσεων από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι. Για την έκδοση της προκήρυξης απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α’ 280) σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 51 του ν. 4622/2022 (Α’ 133).
 2. Η διαδικασία της παρ. 1 εφαρμόζεται αναλόγως και αν υπάρχει δεύτερη αρνητική κρίση επί αιτήματος μονιμοποίησης μέλους Δ.Ε.Π. ή εξέλιξής του από τη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία στην επόμενη βαθμίδα.
 3. Αν στο πλαίσιο προκηρύξεων που επισπεύδονται από τα Α.Ε.Ι. κατόπιν αιτήματος εξέλιξης μέλους Δ.Ε.Π. στην επόμενη βαθμίδα, εκλεγεί μέλος Δ.Ε.Π. άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή Καθηγητής Ιδρύματος της αλλοδαπής ή τρίτο φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις εκλογής του άρθρου 143, η πίστωση της θέσης για τον διορισμό του μέλους Δ.Ε.Π. καλύπτεται από τον αριθμό των νέων θέσεων μελών Δ.Ε.Π. που κατανεμήθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προς το Α.Ε.Ι., υπό την προϋπόθεση ότι ο υπολειπόμενος αριθμός αυτών που δεν έχουν προκηρυχθεί από την τελευταία κατανομή επαρκεί για την κάλυψη των θέσεων όσων εξελέγησαν με τη διαδικασία του παρόντος και ότι υπάρχει κενή θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Τμήμα ή ανακατανέμεται κενή θέση άλλου Τμήματος του Α.Ε.Ι.. Αν ο αριθμός των νέων θέσεων Μελών Δ.Ε.Π. από την τελευταία κατανομή δεν επαρκεί, κατανέμεται νέα θέση μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών την οποία καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π., κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019. Ο αριθμός των θέσεων που κατανέμονται ετησίως, σύμφωνα με τη διαδικασία του προηγούμενου εδαφίου, αφαιρείται από τον αριθμό των προς κατανομή θέσεων μελών Δ.Ε.Π. προς το Α.Ε.Ι. κατά το επόμενο έτος.».

Άρθρο 74

Διαδικασία εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 9 του άρθρου 147 ν. 4957/2022

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 147 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της συνεδρίασης του Εκλεκτορικού Σώματος για τη διενέργεια εκλογής ή εξέλιξης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), η φράση «χωρίς δικαίωμα ψήφου και λόγου, πλην της δυνατότητας υποβολής ερωτήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην της δυνατότητας λόγου και υποβολής ερωτήσεων» και η παρ. 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«9. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της εισηγητικής έκθεσης, με επιμέλεια του Προέδρου του Τμήματος συγκαλείται το Εκλεκτορικό Σώμα για τη διενέργεια της εκλογής ή εξέλιξης. Στη συνεδρίαση δύναται να μετέχουν τα μέλη της Συνέλευσης του Τμήματος χωρίς δικαίωμα ψήφου, πλην της δυνατότητας λόγου και υποβολής ερωτήσεων κατά την παρουσίαση της περ. α) της παρ. 5. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία κατάθεσης της εισηγητικής έκθεσης, ο Πρόεδρος του Τμήματος υποχρεούται να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας, προκειμένου τα μέλη του να προβούν σε αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν και των συνοδευτικών δικαιολογητικών τους κατ’ ανάλογη εφαρμογή της διαδικασίας της παρ. 4. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία σύγκλησης του Εκλεκτορικού Σώματος, η αρμοδιότητα περιέρχεται στον Κοσμήτορα της οικείας Σχολής, και σε περίπτωση μονοτμηματικής Σχολής στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι., ο οποίος προεδρεύει του Εκλεκτορικού Σώματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου. Η σύγκληση πραγματοποιείται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την καταληκτική ημερομηνία κατά την οποία ο Πρόεδρος του Τμήματος όφειλε να συγκαλέσει το Εκλεκτορικό Σώμα.».

Άρθρο 75

Διαδικασία διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 149 ν. 4957/2022

Η προθεσμία της παρ. 1 του άρθρου 149 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διαδικασίας διορισμού μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, τροποποιείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με πράξη του Πρύτανη, που εκδίδεται εντός είκοσι (20) ημερών από την ολοκλήρωση της διαδικασίας εκλογής ή εξέλιξης του μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), διορίζεται το μέλος Δ.Ε.Π. που εκλέχθηκε ή εξελίχθηκε.».

Άρθρο 76

Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 1 και 2 άρθρου 150 ν. 4957/2022

Η προθεσμία των παρ. 1 και 2 του άρθρου 150 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του ελέγχου νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης, τροποποιείται και το άρθρο 150 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 150

Έλεγχος νομιμότητας από το Συμβούλιο Διοίκησης

 1. Εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση του πρακτικού εκλογής πραγματοποιείται έλεγχος νομιμότητας της διαδικασίας από το Συμβούλιο Διοίκησης, το οποίο δύναται να αιτείται τη συνδρομή της νομικής υπηρεσίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Κατά τη διαδικασία ελέγχονται ιδίως πλημμέλειες της αιτιολογίας ως προς την αξιολόγηση των προσόντων των υποψηφίων.
 2. Ο Κοσμήτορας της Σχολής στην οποία εντάσσεται το Τμήμα ή ο υποψήφιος που συμμετείχε στη διαδικασία εκλογής ή οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον, δύναται να υποβάλει ένσταση κατά του πρακτικού του Εκλεκτορικού Σώματος ενώπιον του Συμβουλίου Διοίκησης εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού στο ηλεκτρονικό σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης του άρθρου 142. Αν υποβληθεί ένσταση κατά του πρακτικού εκλογής, η προθεσμία της παρ. 1 παρατείνεται αυτοδικαίως για άλλες είκοσι (20) ημέρες.
 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, μετά από τη διενέργεια ελέγχου νομιμότητας, δύναται να αναπέμπεται αιτιολογημένα το πρακτικό εκλογής και να ζητείται η επανάληψη της διαδικασίας από το σημείο όπου παρουσιάστηκε η πλημμέλεια. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία της παρ. 2, θεωρείται ότι οι ενστάσεις έχουν απορριφθεί και ο Πρύτανης προβαίνει στην έκδοση της πράξης διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 149.».

Άρθρο 77

 Μεταβολή γνωστικού αντικειμένου –Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 152 ν. 4957/2022

Η παρ. 2 του άρθρου 152 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της διαδικασίας μεταβολής γνωστικού αντικειμένου των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Η μεταβολή του γνωστικού αντικειμένου πραγματοποιείται με απόφαση του Πρύτανη κατόπιν αιτήματος του μέλους Δ.Ε.Π. και ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος και γνώμη της Γενικής Συνέλευσης του Τομέα όπου υπηρετεί το μέλος Δ.Ε.Π. ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρ. 1.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’

ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Άρθρο 78

Υποχρεωτική μερική απασχόληση μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 154 ν. 4957/2022

Στην περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 154 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της υποχρεωτικής ένταξης μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, προστίθεται η αναφορά στον Προϊστάμενο οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Δικαίωμα υποβολής αιτήματος για υπαγωγή σε καθεστώς μερικής απασχόλησης έχουν όλα τα μέλη Δ.Ε.Π. ανεξαρτήτως βαθμίδας, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν συμπληρώσει τρία (3) έτη πραγματικής άσκησης καθηκόντων από την ημερομηνία πρώτης εκλογής τους. Το αίτημα υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από την έναρξη του ακαδημαϊκού έτους εντός του οποίου το μέλος Δ.Ε.Π. επιθυμεί να υπαχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης και αναλύονται σε αυτό οι λόγοι για τους οποίους το μέλος Δ.Ε.Π. αιτείται την υπαγωγή του στο εν λόγω καθεστώς. Κατ’ εξαίρεση είναι υποχρεωτική η ένταξη μέλους Δ.Ε.Π. σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, σε χρόνο συντομότερο των τριών (3) ετών από την ανάληψη υπηρεσίας, εφόσον κατέχει θέση: α) Προϊσταμένου οργανικής μονάδας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης ή εκτελεστικού διευθυντή ή προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου οργανισμού ή φορέα που εντάσσεται ή εποπτεύεται από τον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) και δεν προβλέπεται από άλλη διάταξη η ένταξή του σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, β) Καθηγητή ιδρύματος της αλλοδαπής, γ) ερευνητή ερευνητικού οργανισμού της αλλοδαπής

Άρθρο 79

Ώρες απασχόλησης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 155 ν. 4957/2022

Στην παρ. 4 του άρθρου 155 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των ωρών απασχόλησης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, προστίθεται δεύτερο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε τρεις (3) ημέρες εβδομαδιαίως, ενώ οι ώρες απασχόλησης των μελών Δ.Ε.Π. μερικής απασχόλησης κατανέμονται κατ’ ελάχιστον σε δύο (2) ημέρες εβδομαδιαίως. Τα μέλη Δ.Ε.Π. πλήρους απασχόλησης, που έχουν την ιδιότητα του δικαστικού λειτουργού, υποχρεούνται μόνο στην τήρηση των προβλεπόμενων ωρών διδασκαλίας.».

Άρθρο 80

Ασυμβίβαστα μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 159 ν. 4957/2022

Στο πρώτο εδάφιο της περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 159 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) περί ασυμβιβάστων, μετά τη φράση «ή ερευνητικών υπηρεσιών,» προστίθεται η φράση «καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.),» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) Να παρέχουν υπηρεσίες, να απασχολούνται, να συμμετέχουν με οποιαδήποτε σχέση ή να αναλαμβάνουν διοικητικά, διδακτικά ή ερευνητικά καθήκοντα σε φορείς με καταστατικό σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών ή ερευνητικών υπηρεσιών, καθώς και στα Νομικά Πρόσωπα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.), εφόσον οι φορείς δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143). Κατ’ εξαίρεση τα μέλη Δ.Ε.Π. επιτρέπεται να απασχολούνται, σε μη κερδοσκοπικά ερευνητικά κέντρα, τα οποία αποτελούν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου. Επίσης, επιτρέπεται να απασχολούνται σε φορείς, που δεν υπάγονται στον δημόσιο τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, αν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) στον φορέα που πρόκειται να απασχοληθεί το μέλος Δ.Ε.Π. συμμετέχει το Α.Ε.Ι. και αβ) το μέλος Δ.Ε.Π. λαμβάνει σχετική άδεια από τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία αναφέρεται ότι η εν λόγω απασχόληση είναι συμβατή με τα καθήκοντα της θέσης του.».

 

Άρθρο 81

Καθήκοντα επιστημονικού υπεύθυνου έργων/προγραμμάτων σε μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που τελούν σε αναστολή καθηκόντων– Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 160 ν. 4957/2022

Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 160 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της αναστολής καθηκόντων μελών του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) διαγράφεται η φράση «εφόσον αυτό δεν απαγορεύεται από άλλη ειδική διάταξη» και προστίθεται η φράση «καθώς και να ασκούν καθήκοντα επιστημονικού υπεύθυνου έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 34 μέχρι την ολοκλήρωσή τους.» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το ανώτατο χρονικό διάστημα αναστολής καθηκόντων δεν δύναται να υπερβαίνει τα δέκα (10) έτη συνολικά. Τα μέλη Δ.Ε.Π., κατά το χρονικό διάστημα που τελούν σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, δύνανται να παρέχουν διδακτικό, ερευνητικό και εργαστηριακό έργο προς το Τμήμα του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, καθώς και να ασκούν καθήκοντα επιστημονικού υπεύθυνου έργων/προγραμμάτων σύμφωνα με το άρθρο 234 μέχρι την ολοκλήρωσή τους.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Άρθρο 82

Διεύρυνση θεσμού «Συνεργαζόμενου Καθηγητή» – Δικαιώματα συνεργαζόμενων καθηγητών – Τροποποίηση παρ. 1 και 6 άρθρου 169 ν. 4957/2022

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 169 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί συνεργαζόμενων καθηγητών, προστίθεται η φράση «οποιασδήποτε βαθμίδας» μετά τη λέξη «καθηγητή» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Καταξιωμένοι Έλληνες επιστήμονες, που κατέχουν θέση καθηγητή οποιασδήποτε βαθμίδας σε πανεπιστήμια της αλλοδαπής ή ερευνητή σε ερευνητικούς οργανισμούς της αλλοδαπής, δύνανται παράλληλα να απασχολούνται μερικώς σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ως συνεργαζόμενοι καθηγητές (Joint Chairs) με αντικείμενο την παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για τις ανάγκες ενός Τμήματος του Α.Ε.Ι.».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 169 του ν. 4957/2022, περί συνεργαζόμενων καθηγητών, προστίθενται περ. ζ), η), θ), ι), ια), ιβ), ιγ)και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Οι συνεργαζόμενοι καθηγητές κατά τη διάρκεια της απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι. έχουν τα ακόλουθα δικαιώματα:

α) συμμετέχουν στη Συνέλευση του Τμήματος, χωρίς δικαίωμα ψήφου,

β) λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων των οργάνων του Α.Ε.Ι.,

γ) χρησιμοποιούν τον επιστημονικό εξοπλισμό, τις ερευνητικές, εκπαιδευτικές και λοιπές υποδομές και εγκαταστάσεις του Α.Ε.Ι.,

δ) αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/ προγραμμάτων,

ε) οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ. ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και αναλαμβάνουν την επιστημονική και ακαδημαϊκή τους ευθύνη,

στ) παρέχουν υπηρεσίες μέσω των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Τμήματος,

ζ) συμμετέχουν σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), τα Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) των Α.Ε.Ι., τα Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα και οι Τεχνολογικοί Φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και λοιποί ερευνητικοί οργανισμοί και να αμείβονται για τη συμμετοχή τους σε αυτά σε βάρος του προϋπολογισμού των έργων/προγραμμάτων,

η) αμείβονται από δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας,

θ) παρέχουν διδακτικό έργο επ’ αμοιβή σε οποιοδήποτε άλλο Α.Ε.Ι., συμπεριλαμβανομένου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.), σε δημόσιες σχολές, σε δημόσιες Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Α.Ε.Κ.) και δημόσια Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.), που εντάσσονται στο Μητρώο της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

ι) παρέχουν επιστημονικό έργο στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.),

ια) ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα ατομικώς ή μέσω εταιρείας, η οποία είναι συναφής με την επιστημονική περιοχή του συνεργαζόμενου καθηγητή, μετά από ενημέρωση του Προέδρου του Τμήματος, στο οποίο υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι η άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας δεν προσδίδει στον συνεργαζόμενο καθηγητή την εμπορική ιδιότητα,

ιβ) ασκούν με ή χωρίς αμοιβή, καθώς και με αποζημίωση κατ’ αποκοπήν, κάθε είδους έργο ή δραστηριότητα, πλην εκείνων που προσδίδουν την εμπορική ιδιότητα, υπό την προϋπόθεση ότι το έργο ή η δραστηριότητα δεν είναι ανταγωνιστικά με αυτή του Α.Ε.Ι. και συνάδει με την ιδιότητα του δημόσιου λειτουργού,

ιγ) μετέχουν με οποιαδήποτε ιδιότητα σε εταιρείες τεχνοβλαστούς, σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α’ 237) υπό την προϋπόθεση ότι η συμμετοχή αυτή δεν προσδίδει στον συνεργαζόμενο καθηγητή την εμπορική ιδιότητα.».

Άρθρο 83

Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού- Τροποποίηση άρθρου 170 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 170 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των Ομότιμων Καθηγητών και των αφυπηρετησάντων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην περ. γ) προστίθεται η δυνατότητα επίβλεψης διδακτορικών διατριβών, β) στο τελευταίο εδάφιο προστίθεται παραπομπή στην περ. στ) του ίδιου άρθρου και το άρθρο 170 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 170

Ομότιμοι Καθηγητές – Αφυπηρετήσαντα μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Οι Ομότιμοι Καθηγητές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) δύνανται:

α) Να παρέχουν διδακτικό έργο κατά το άρθρο 64 μετά από απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος σε προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών του Α.Ε.Ι. με ανώτατο όριο έξι (6) ωρών εβδομαδιαίως.

β) Να παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και να επιβλέπουν διπλωματικές εργασίες, καθώς και σε ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών.

γ) Να επιβλέπουν διδακτορικές διατριβές, καθώς και να συμμετέχουν σε τριμελείς και επταμελείς Επιτροπές για την παρακολούθηση και κρίση διδακτορικών διατριβών.

δ) Να συμμετέχουν σε συμβουλευτικές και γνωμοδοτικές Επιτροπές των Α.Ε.Ι., όταν δεν προβλέπεται υποχρεωτικά η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.).

ε) Να συμμετέχουν ως εξωτερικά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης άλλου Α.Ε.Ι. από αυτό από το οποίο έχουν αφυπηρετήσει.

στ) Να διεξάγουν ερευνητικό, εν γένει επιστημονικό έργο και να συμμετέχουν επ’ αμοιβή σε ερευνητικά έργα/προγράμματα που διαχειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι., οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς, καθώς και κλινικό ή εργαστηριακό έργο σε πανεπιστημιακές κλινικές ή πανεπιστημιακά εργαστήρια.

ζ) Να αναλαμβάνουν την επιστημονική ευθύνη έργων/προγραμμάτων, με εξαίρεση των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από τον κρατικό προϋπολογισμό ή το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (Ε.Π.Α.) και αυτών που η ανάληψη επιστημονικής ευθύνης προϋποθέτει την κατοχή ιδιότητας μέλους Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι., όπως προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και έργα που διαχειρίζονται πόρους κλινικών ή εργαστηρίων του Α.Ε.Ι.

η) Να συμμετέχουν ως μέλη στο Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι.

Οι δυνατότητες των περ. α), β), γ), ε), στ) και ζ) υφίστανται και για τα αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’

ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Άρθρο 84

Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας – Διαδικασία εκλογής – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 215 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 215 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της συγκρότησης της Επιτροπής Διασφάλισης Ποιότητας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. β) τροποποιείται και ως προς τη δυνατότητα συμμετοχής στην Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας και μέλους Δ.Ε.Π της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 140, β) στο τρίτο εδάφιο προστίθεται η φράση «ανά ακαδημαϊκό έτος» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. H Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας συγκροτείται με απόφαση της Συγκλήτου και αποτελείται από: α) τον Πρύτανη ή τον αρμόδιο Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι., β) πέντε (5) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή και, σε Α.Ε.Ι. με λιγότερα από εξήντα (60) υπηρετούντα μέλη Δ.Ε.Π., της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή της περ. γ) της παρ. 1 του άρθρου 140, γ) έναν (1) εκπρόσωπο από κάθε κατηγορία μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) έναν (1) εκπρόσωπο των προπτυχιακών φοιτητών, ε) έναν (1) εκπρόσωπο των μεταπτυχιακών φοιτητών και υποψήφιων διδακτόρων, και στ) έναν (1) εκπρόσωπο από τους Επισκέπτες Καθηγητές, τους εντεταλμένους διδάσκοντες, τους Επισκέπτες Ερευνητές και Ερευνητές επί συμβάσει που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι. Η θητεία της Επιτροπής είναι πενταετής. Οι εκπρόσωποι των περ. δ) έως στ) αναδεικνύονται ανά ακαδημαϊκό έτος και έχουν δικαίωμα ψήφου σε θέματα που σχετίζονται με την ιδιότητά τους. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μετέχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Προϊστάμενος της ΜΟ.ΔΙ.Π. και ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι..».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 85

Αρμοδιότητες Επιτροπής Δεοντολογίας – Προσθήκη περ. ε) στην παρ. 2 άρθρου 217 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 217 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Δεοντολογίας, προστίθεται περ. ε) ως εξής:

«ε) Καταρτίζει τον «Κανονισμό Σύγκρουσης Συμφερόντων και Πρωτοκόλλων Αντιμετώπισης Περιστατικών Απάτης και Διαφθοράς» σε συνεργασία με τον Συνήγορο του Φοιτητή του άρθρου 130, ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης και ενσωματώνεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ιδρύματος.».

Άρθρο 86

Αρμοδιότητα Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες – Τροποποίηση περ. α) παρ. 2 άρθρου 220 ν. 4597/2022

Στην περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 220 του ν. 4597/2022 (Α’ 141), περί αρμοδιότητας της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι λέξεις «στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι.» αντικαθίσταται από τις λέξεις «στο Συμβούλιο Διοίκησης» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) η κατάρτιση και υποβολή προς έγκριση στο Συμβούλιο Διοίκησης σχεδίου ισότιμης πρόσβασης ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του Α.Ε.Ι., στο οποίο περιλαμβάνονται τα τεχνικά και μη μέτρα ισότιμης πρόσβασης που προτείνονται και το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους, καθώς και εισηγήσεις για τη βελτίωση αυτού,».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’

ΘΕΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

Άρθρο 87

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος- Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 223 του ν. 4957/2022

Στην περ. ιστ) της παρ. 2 του άρθρου 223 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, διαγράφεται η φράση «τεχνικού συμβουλίου και» και η περ. ιστ’ διαμορφώνεται ως εξής:

«ιστ) θέματα σχετικά με τη συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπών που προβλέπονται στον παρόντα και των επιμέρους Επιτροπών που συγκροτούνται με αποφάσεις των Α.Ε.Ι., καθώς και τη δυνατότητα συγκρότησης οικονομικού συμβουλίου του Α.Ε.Ι. και τις αρμοδιότητές .».

Άρθρο 88

 Σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες –Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 226 ν. 4957/2022

Η παρ. 2 του άρθρου 226 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί σχεδίου για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, τροποποιείται ως προς το αρμόδιο όργανο έγκρισης του σχεδίου και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Το σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εγκρίνεται με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες».

Άρθρο 89

Σταδιακή κατάργηση χαρτιού εκτύπωσης – Τροποποίηση άρθρου 227 ν. 4957/2022

Το περιεχόμενο του άρθρου 227 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού, τίθεται ως παρ. 1, προστίθενται παρ. 2 και 3 και το άρθρο 227 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 227

Σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές που ενισχύουν την αξιοποίηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών και συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι., την αναβάθμιση των ψηφιακών τους υποδομών και την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού, καθώς και των φοιτητών των Α.Ε.Ι. Για τον σκοπό αυτόν τα Α.Ε.Ι. καταρτίζουν και υλοποιούν σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού που αφορά στην ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. προς τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας και τους τρίτους, την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους μονάδων του, την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και ψηφιακών λύσεων στην εκπαίδευση και την έρευνα, τον σχεδιασμό και την υλοποίηση προγράμματος σπουδών για τη χορήγηση πιστοποιητικού ψηφιακών δεξιοτήτων και τον σχεδιασμό και την υλοποίηση δράσεων καλλιέργειας ψηφιακών δεξιοτήτων του διδακτικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι. Το σχέδιο ψηφιακού μετασχηματισμού εγκρίνεται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ψηφιακού Μετασχηματισμού.
 2. Τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να προβούν στην καταγραφή, μοντελοποίηση, απλούστευση και ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών του Ιδρύματος μέχρι την 30.6.2025, καθώς και στη διαλειτουργικότητα με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.
 3. Μέχρι την 1η.1.2026, τα Α.Ε.Ι. υποχρεούνται να μειώσουν σταδιακά, και τουλάχιστον κατά ογδόντα τοις εκατό (80%), με βάση τα στοιχεία του οικονομικού έτους 2023, την προμήθεια και χρήση χαρτιού εκτύπωσης. Οι δαπάνες που υπερβαίνουν το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου και αφορούν προμήθεια χαρτιού εκτύπωσης εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΑ Α.Ε.Ι. ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Άρθρο 90

Εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε. για την κατανομή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 7 ν. 4653/2020

Η περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 7 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), περί αρμοδιοτήτων του Ανώτατου Συμβουλίου, τροποποιείται ως προς το ποσοστό του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι. που κατανέμεται με βάση δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) εισηγείται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού την κατανομή του ετήσιου συνολικού προϋπολογισμού επιχορηγήσεων στα Α.Ε.Ι., του οποίου το τριάντα τοις εκατό (30%) κατανέμεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων κάθε ιδρύματος,».

Άρθρο 91

Κατανομή της δημόσιας επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 16 ν. 4653/2020

Στην παρ. 2 του άρθρου 16 του ν. 4653/2020 (Α’ 12) επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η περ. α) τροποποιείται ως προς το ποσοστό της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., β) η περ. β) τροποποιείται ως προς το ποσοστό της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι., και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. α) Το εβδομήντα τοις εκατό (70%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται σύμφωνα με τα κατωτέρω, ιδίως, κριτήρια:

αα) τον συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων φοιτητών ανά πρόγραμμα σπουδών,

ββ) το εκτιμώμενο ετήσιο κόστος σπουδών ανά φοιτητή για κάθε πρόγραμμα σπουδών,

γγ) τη διάρκεια των προγραμμάτων σπουδών,

δδ) το μέγεθος και τη γεωγραφική διασπορά του ιδρύματος.

​β) Το τριάντα τοις εκατό (30%) της τακτικής επιχορήγησης στα Α.Ε.Ι. κατανέμεται με βάση ενδεικτικούς δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, στους οποίους μπορεί να αξιολογείται κάθε Α.Ε.Ι. Οι δείκτες αυτοί μπορεί να είναι ιδίως οι εξής:

αα) η ποιότητα και αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως την αριθμητική σχέση των αποφοίτων προς τους εισερχόμενους φοιτητές, την αξιολόγηση των παρεχόμενων εκπαιδευτικών υπηρεσιών από τους φοιτητές και την πορεία επαγγελματικής απορρόφησης των αποφοίτων,

ββ) η ερευνητική δραστηριότητα, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των μελών του επιστημονικού προσωπικού που επιτυγχάνουν χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας, τον αριθμό των Κέντρων Αριστείας στην έρευνα, τον αριθμό των μελών Δ.Ε.Π. που κατέχουν θέσεις στα κεντρικά όργανα διοίκησης διεθνών ακαδημαϊκών ή ερευνητικών οργανισμών ή διεθνών επιστημονικών εταιρειών, τον αριθμό δημοσιεύσεων ανά καθηγητή, τον αριθμό ετεροαναφορών ανά καθηγητή, τον αριθμό ανά καθηγητή απλών συμμετοχών σε διεθνή ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών και τον αριθμό ανά καθηγητή συμμετοχών με συντονιστικό ρόλο σε ανταγωνιστικά προγράμματα έρευνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών,

γγ) η διεθνοποίηση, η οποία αξιολογείται με βάση ιδίως τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών σε αναλογία με τον συνολικό αριθμό εγγεγραμμένων φοιτητών, των φοιτητών που φοιτούν στο ίδρυμα μέσω των ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, των φοιτητών που φοιτούν στο εξωτερικό μέσω ευρωπαϊκών και διεθνών εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και τον αριθμό συμφωνιών συνεργασίας με άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Ελλάδας ή του εξωτερικού.

γ) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε., ορίζονται τα κριτήρια κατανομής και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων των υποπαρ. α’ και β, ο τρόπος με τον οποίο αυτοί σταθμίζονται και συνδυάζονται, μπορεί να ορίζονται ορισμένα ή όλα τα κριτήρια ή δείκτες ως υποχρεωτικοί για τα Α.Ε.Ι., καθώς και να ορισμένα κριτήρια ή δείκτες ως προαιρετικοί για τα Α.Ε.Ι. και, στην τελευταία περίπτωση, να ορίζεται περαιτέρω το πλήθος των κριτηρίων ή δεικτών τα οποία πρέπει να επιλέξει κάθε Α.Ε.Ι., καθώς και κάθε σχετική διαδικασία.

δ) Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν επιτύχει τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων στους οποίους έχει επιλέξει να αξιολογηθεί, σύμφωνα με την υποπαρ. β, τότε η επιχορήγηση που δεν θα λάβει ως συνέπεια της αξιολόγησής του θα κατανεμηθεί στην επιχορήγηση των λοιπών Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην απόφαση της υποπαρ. γ’.

ε) Η τακτική επιχορήγηση κατανέμεται στα Α.Ε.Ι. με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται μέχρι τον Ιανουάριο εκάστου έτους, ύστερα από πρόταση του Ανώτατου Συμβουλίου της ΕΘ.Α.Α.Ε.

Στην επιχορήγηση από τον κρατικό προϋπολογισμό που κατανέμεται στα ιδρύματα με την ως άνω διαδικασία, συμπεριλαμβάνονται, ειδικότερα, οι λειτουργικές δαπάνες του Τακτικού Προϋπολογισμού, εξαιρουμένου του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

Άρθρο 92

Συγκρότηση και λειτουργία Επιτροπής Ερευνών – Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 231 ν. 4957/2022

Η παρ. 1 του άρθρου 231 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της Επιτροπής Ερευνών, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) είναι το αποφασιστικό όργανο του Ε.Λ.Κ.Ε. και είναι διακριτό από τα όργανα διοίκησης του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.). Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται η Επιτροπή Ερευνών. Η Επιτροπή Ερευνών είναι επταμελής και αποτελείται από τον Πρύτανη ή έναν (1) από τους Αντιπρυτάνεις, στον οποίο έχει ανατεθεί ο τομέας της έρευνας, ως Πρόεδρό του, και έξι (6) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) της βαθμίδας του Καθηγητή ή Αναπληρωτή Καθηγητή πλήρους απασχόλησης με τους αναπληρωτές τους, τα οποία εκλέγονται από τα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος. Για τον σκοπό αυτό καταρτίζεται από το Συμβούλιο Διοίκησης (Σ.Δ.) του Ιδρύματος ενιαίο ψηφοδέλτιο και δηλώνουν υποψηφιότητα προς αυτό όσα μέλη Δ.Ε.Π. του Ιδρύματος επιθυμούν να εκλεγούν. Το Σ.Δ. δημοσιεύει και αναρτά σχετική Πρόσκληση, στην οποία καθορίζονται η ημερομηνία δήλωσης υποψηφιοτήτων, η ημερομηνία εκλογής και η εφορευτική επιτροπή για τη διενέργεια της εκλογής. Τα μέλη Δ.Ε.Π. ψηφίζουν έως δώδεκα (12) υποψηφίους και εξ αυτών οι πρώτοι έξι (6) κατά σειρά σε αριθμό ψήφων εκλέγονται τακτικά μέλη της Επιτροπής Ερευνών και οι υπόλοιποι έξι (6) κατά σειρά σε αριθμό ψήφων αναπληρωματικά τους μέλη. Η εκλογή διενεργείται ηλεκτρονικά την ίδια ημέρα τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν λήξει η θητεία των μελών της απερχόμενης Επιτροπής Ερευνών. Η ηλεκτρονική ψηφοφορία λαμβάνει χώρα με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών, Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). Η Επιτροπή Ερευνών λειτουργεί σύμφωνα με τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α΄45).» .

Άρθρο 93

Αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών -Τροποποίηση περ. γ) και ι) άρθρου 232 ν. 4957/2022

 1. Στην περ. γ) του άρθρου 232 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, η φράση «για τα οποία απαιτείται υποβολή πρότασης» αντικαθίσταται από τη φράση «για τα οποία απαιτείται έγκριση υποβολής πρότασης από αρμόδιο όργανο» και η περ. γ) διαμορφώνεται ως εξής:

«γ) εγκρίνει την υποβολή προτάσεων για τη χρηματοδότηση ερευνητικών έργων, έργων παροχής υπηρεσιών, μελετών και πάσης φύσεως έργων για τα οποία απαιτείται έγκριση υποβολής πρότασης από αρμόδιο όργανο».

 1. Στην περ. ι) του άρθρου 232 του ν. 4957/2022, περί αρμοδιοτήτων της Επιτροπής Ερευνών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στις αρμοδιότητες έγκρισης της Επιτροπής προστίθενται και η σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, β) προστίθεται η επιφύλαξη της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 233, και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:

«ι) αποδέχεται τις κάθε είδους επιχορηγήσεις, χρηματοδοτήσεις, δωρεές και εισφορές τρίτων στον Ε.Λ.Κ.Ε., καθορίζει τους ειδικότερους όρους αποδοχής και διάθεσής τους, όταν αυτοί δεν καθορίζονται από συμβατικές υποχρεώσεις και εγκρίνει τη σύναψη των πάσης φύσεως συμβάσεων με φυσικά ή νομικά πρόσωπα, καθώς και τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων ή συμφωνιών με άλλους φορείς του δημοσίου τομέα, στο πλαίσιο των έργων και προγραμμάτων που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., με την επιφύλαξη της περ. θ) της παρ. 2 του άρθρου 233,».

Άρθρο 94

Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού που διατελούν σε επιστημονική άδεια ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι -Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 234 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 234 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των Επιστημονικών Υπευθύνων έργων/προγραμμάτων, προστίθεται νέο, δεύτερο εδάφιο και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύναται να ορίζονται: α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), β) μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι., γ) μέλη Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Α.Ε.Ι., δ) μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) του Α.Ε.Ι. που έχουν κατ’ ελάχιστον τίτλο μεταπτυχιακών σπουδών, ε) επισκέπτες Καθηγητές και επισκέπτες Ερευνητές του άρθρου 171, στ) Συνεργαζόμενοι Καθηγητές του άρθρου 169, ζ) Ερευνητές επί συμβάσει του άρθρου 172, η) ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα Μέλη Δ.Ε.Π., θ) μεταδιδάκτορες και ι) εξωτερικοί συνεργάτες  κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι έργων/προγραμμάτων δύνανται να ορίζονται και μέλη Δ.Ε.Π. που τελούν σε επιστημονική άδεια, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 157, όπως και μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τελούν σε εκπαιδευτική άδεια σύμφωνα με την περ. η’ της παρ. 1 του άρθρου 33. Η δυνατότητα να ορίζονται ως Επιστημονικοί Υπεύθυνοι το σύνολο ή μέρος των κατηγοριών του πρώτου εδαφίου, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις για την ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης έργων/προγραμμάτων καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης του Ε.Λ.Κ.Ε..».

Άρθρο 95

Ενίσχυση προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 236 ν. 4957/2022

Στην παρ. 2 του άρθρου 236 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), προστίθεται τρίτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνονται ως εξής:

«2. Αν το προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της Μ.Ο.Δ.Υ., ο Ε.Λ.Κ.Ε. δύναται να προσλαμβάνει, με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης σύμφωνα με το άρθρο 244, προσωπικό με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή έργου. Αν για τις ανάγκες της Μ.Ο.Δ.Υ. απαιτείται η πρόσληψη επιστημονικού προσωπικού, εφαρμόζεται η διαδικασία της περ. β) της παρ. 4 του άρθρου 243. Η Μ.Ο.Δ.Υ. δύναται να αναθέτει υπηρεσίες λογιστικής υποστήριξης, διενεργώντας τις διαγωνιστικές διαδικασίες του ν. 4412/2016 (Α΄ 147).».

Άρθρο 96

Ενίσχυση προσωπικού μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών – Τροποποίηση παρ. 7 άρθρου 237 ν. 4957/2022

Στην παρ. 7 του άρθρου 237 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141) προστίθεται νέο τελευταίο εδάφιο και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών, καθορίζεται η κατανομή του συνόλου των ετήσιων εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230 όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με τη βεβαίωση της παρ. 6 με σκοπό την κάλυψη των εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι.. Από το συνολικό ποσό των ετήσιων εσόδων αφαιρείται το ποσό που αποδίδεται προς τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με την παρ. 5. Το υπολειπόμενο ποσό διατίθεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. για τη δημιουργία έργων/ προγραμμάτων που έχουν ως αντικείμενο την ανάληψη δαπανών με σκοπό:

α) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., καθώς και άλλων οργανικών μονάδων του Α.Ε.Ι. των άρθρων 207 έως 216,

β) την κάλυψη ερευνητικών, εκπαιδευτικών, αναπτυξιακών και λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων του,

γ) την κάλυψη λειτουργικών αναγκών του Α.Ε.Ι., του Ε.Λ.Κ.Ε., όπως τη διενέργεια δαπανών φύλαξης, καθαριότητας, συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού, προμήθειας καυσίμων, φυσικού αερίου και υπηρεσιών κοινής ωφελείας του Α.Ε.Ι.,

δ) αναγκών της ίδιας περιουσίας και υποστήριξης περιουσιακών στοιχείων του Α.Ε.Ι., καθώς και της προστασίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.,

ε) την υλοποίηση δράσεων του στρατηγικού σχεδίου του Α.Ε.Ι., του σχεδίου ψηφιακού μετασχηματισμού του Α.Ε.Ι. του άρθρου 227, του σχεδίου αειφόρου ανάπτυξης του άρθρου 228 και του σχεδίου ισότιμης πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) και ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες του άρθρου 226,

στ) την κάλυψη δαπανών επιστημονικών δημοσιεύσεων και συμμετοχής σε επιστημονικά συνέδρια και ημερίδες, δαπανών μετακίνησης, δαπανών πρώτης εγκατάστασης των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) και λοιπού διδακτικού προσωπικού, προβολής και προώθησης των δράσεων του Α.Ε.Ι. και σύναψης συνεργασιών με Ιδρύματα της αλλοδαπής, αμοιβών για πρόσθετη απασχόληση του προσωπικού του Α.Ε.Ι., αμοιβών αποδοτικότητας στο προσωπικό της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε., εφόσον εφαρμόζεται σύστημα επίτευξης στόχων, πρόσθετων παροχών προς τα μέλη Δ.Ε.Π. που διακρίνονται για τις ερευνητικές ή εκπαιδευτικές τους επιδόσεις, χορήγησης υποτροφιών προς υποψήφιους διδάκτορες και μεταδιδάκτορες και λοιπών δαπανών που κρίνονται αναγκαίες για την επίτευξη των στόχων του Α.Ε.Ι..

Κατ΄ εξαίρεση των προβλεπομένων στη παρ. 6, η Επιτροπή Ερευνών δύναται να εισηγείται στο Συμβούλιο Διοίκησης και το τελευταίο να λαμβάνει σχετική απόφαση για την κατανομή μέρους των εσόδων του Ε.Λ.Κ.Ε. από ίδιους πόρους του τρέχοντος οικονομικού έτους για την κάλυψη επειγουσών εκπαιδευτικών, ερευνητικών και λειτουργικών αναγκών του ΑΕΙ και την υλοποίηση του στρατηγικού του σχεδίου.».

Άρθρο 97

Προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού-Προσθήκη άρθρου 138Α στον ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α΄141), μετά το άρθρο 138, προστίθεται άρθρο 138 Α ως εξής:

«Άρθρο 138Α

Προγραμματισμός προσλήψεων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού

Για τα έτη 2025 έως 2030, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133) μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. προβλέπεται τουλάχιστον μία θέση πρόσληψης για κάθε μία αποχώρηση, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης.».

Άρθρο 98

 Προϋπολογισμός έργων/προγραμμάτων – Τροποποίηση παρ. 5 και προσθήκη παρ. 10 στο άρθρο 239 ν. 4957/2022

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 239 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) μετά από τις λέξεις «η υπογραφή» προστίθενται οι λέξεις «ή η ηλεκτρονική έγκριση», β) μετά από τις λέξεις «πριν από την υπογραφή» προστίθενται οι λέξεις «ή την ηλεκτρονική έγκρισή του» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Ως σύμφωνη γνώμη του Π.Ο.Υ. κατά τις παρ. 3 και 4 λογίζεται η υπογραφή ή η ηλεκτρονική έγκριση του σχεδίου της απόφασης αναμόρφωσης του ετήσιου αναλυτικού προϋπολογισμού ή του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού κάθε έργου/προγράμματος πριν από την υπογραφή του ή την ηλεκτρονική έγκρισή του από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Ερευνών. Οι αποφάσεις των οργάνων περί έγκρισης των προϋπολογισμών των έργων/προγραμμάτων αναρτώνται στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».».

 1. Στο άρθρο 239 του ν. 4957/2022, περί του προϋπολογισμού έργων/προγραμμάτων προστίθεται παρ. 10 ως εξής:

«10. Οι υποχρεώσεις ανεξαρτήτως ύψους ποσού, οι οποίες βαρύνουν, είτε τμηματικά είτε εξ ολοκλήρου, έτη πέραν του τρέχοντος, πρέπει να είναι εντός του ορίου του συνολικού συνοπτικού προϋπολογισμού του κάθε έργου.».

 

Άρθρο 99

Ομάδα Έργου – Απασχόληση σε έργα/προγράμματα –Τροποποίηση περ. α) παρ. 1, περ. δ) παρ. 4 και παρ. 7 άρθρου 243 ν. 4957/2022

 1. Η περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί μελών της ομάδας έργου, τροποποιείται ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.), Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.), υπάλληλοι οι οποίοι απασχολούνται στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, υπάλληλοι που απασχολούνται στο Α.Ε.Ι. με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. με σχέση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.».

 1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 4 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί της επιλογής πρόσθετου προσωπικού, προστίθενται οι λέξεις «ανά έργο/πρόγραμμα και κατ’ έτος» και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) Με απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται, χωρίς άλλη διαδικασία, η ευκαιριακή απασχόληση προσωπικού, που αμείβεται με παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών, εφόσον η απασχόλησή του κρίνεται αναγκαία για την ομαλή εκτέλεση του έργου και η συνολική διάρκεια της απασχόλησής του δεν υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες ανά έργο/πρόγραμμα και κατ’ έτος.».

 1. Στις εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής της παρ. 7 του άρθρου 243 του ν. 4957/2022, περί της διαδικασίας επιλογής προσωπικού σε έργα/ προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε., προστίθεται το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258)» και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε έργα/προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. ρυθμίζεται αποκλειστικά από τον παρόντα και εξαιρείται από τον προγραμματισμό προσλήψεων προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και σύμβασης μίσθωσης έργου του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166), της υποχρέωσης έγκρισης του Υπουργικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280), τον ν. 4765/2021 (Α’ 6), το άρθρο 93 του ν. 4310/2014 (Α’ 258) και το π.δ. 164/2004 (Α’ 134).».

Άρθρο 100

Θέματα αποδοχών – Τροποποίηση παρ. 1, 3 και 4 άρθρου 246 ν. 4957/2022

 1. Στην παρ. 1 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της συμμετοχής μελών κατηγοριών προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα / προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) διαγράφεται η φράση «και δεν συνιστά ή προϋποθέτει την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η συμμετοχή μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) σε έργα/προγράμματα των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. συνιστά επιτρεπτή πρόσθετη απασχόληση, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελούν τα διδακτικά και λοιπά τους καθήκοντα, όπως αυτά ορίζονται ανά περίπτωση.».

 1. Στην παρ. 3 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί εξαιρέσεων από το ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 του ίδιου άρθρου, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) η φράση «από διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους» αντικαθίσταται από τη φράση «από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους», β) πραγματοποιούνται νομοτεχνικές βελτιώσεις και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Δεν εμπίπτουν στο ανώτατο όριο αποδοχών της παρ. 2 αμοιβές μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π., καθώς και ερευνητών και Ειδικών Λειτουργικών Επιστημόνων (Ε.Λ.Ε.) από τη συμμετοχή σε κάθε είδους προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς, διεθνείς ή ιδιωτικούς πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230.»

 1. Το δεύτερο και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 246 του ν. 4957/2022, περί αποδοχών των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι., αντικαθίστανται και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους στα έργα/προγράμματα υπό την προϋπόθεση ότι η κράτηση είναι επιλέξιμη δαπάνη ανεξάρτητα από την πηγή χρηματοδότησης. Κατά τα λοιπά ακολουθείται και εφαρμόζεται ο οικείος Οδηγός Χρηματοδότησης.».

Άρθρο 101

Μετακινήσεις – Τροποποίηση άρθρου 248 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 248 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί της υποχρέωσης των μελών της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τις μετακινήσεις τους στο πλαίσιο έργων / προγραμμάτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 5 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 6 προστίθενται οι λέξεις «φυσικών προσώπων της ομάδας έργου, καθώς και» και «του άρθρου 249», το άρθρο 248 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 248

Μετακινήσεις

 1. Οι δαπάνες μετακίνησης εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε., προς το εσωτερικό ή το εξωτερικό, βαρύνουν αποκλειστικά τον προϋπολογισμό των έργων/ προγραμμάτων για τις ανάγκες των οποίων διεξάγεται η μετακίνηση. Οι δαπάνες πραγματοποιούνται εντός των ορίων του συνόλου των πιστώσεων του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του έργου/προγράμματος.
 2. Με απόφαση του Προέδρου της Επιτροπής Ερευνών, κατόπιν εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου, εγκρίνεται η διενέργεια μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου που είναι αναγκαία για την εκτέλεση έργων/ προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η έγκριση μετακινήσεων μελών της ομάδας έργου μετά τη διενέργειά τους έως και είκοσι (20) ημέρες από την επιστροφή των μετακινούμενων, κατόπιν υποβολής αιτιολογημένης εισήγησης του Επιστημονικού Υπευθύνου σχετικά με την αναγκαιότητα μετακίνησης και τους λόγους που δεν κατέστη δυνατή η έγκριση της μετακίνησης πριν από τη διεξαγωγή της. Για τις δαπάνες μετακίνησης που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους, εφαρμόζεται η υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94). Το ανώτατο όριο ημερών μετακίνησης του προσωπικού του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) ανά ημερολογιακό έτος για το σύνολο των έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους ορίζεται σε εκατό (100) ημέρες.
 3. Οι μετακινήσεις εκτός έδρας μελών της ομάδας έργου ή τρίτων φυσικών προσώπων στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, πραγματοποιούνται μόνο κατόπιν εντολής του Επιστημονικού Υπευθύνου, χωρίς να απαιτείται έγκριση άλλου οργάνου, και εξαιρούνται του ν. 4336/2015. Το ύψος των δαπανών μετακίνησης, όπως έξοδα κίνησης, δαπάνες διαμονής, ημερήσια αποζημίωση και χιλιομετρική αποζημίωση καθορίζονται στον Οδηγό Χρηματοδότησης. Οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας για τις ανάγκες έργων/προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από διεθνείς, ιδιωτικούς και ίδιους πόρους δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ημερών μετακίνησης εκτός έδρας της παρ. 2.
 4. Οι δαπάνες μετακίνησης καταβάλλονται στον μετακινούμενο μετά την ολοκλήρωση της μετακίνησης, με μόνη προϋπόθεση την υποβολή στη Μονάδα Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης (Μ.Ο.Δ.Υ.) του Ε.Λ.Κ.Ε. των σχετικών παραστατικών που την αποδεικνύουν, όπου αυτά προβλέπονται. Η έκδοση των σχετικών παραστατικών πραγματοποιείται στα στοιχεία του μετακινούμενου.
 5. Μέλη της ομάδας έργου που ανήκουν στο προσωπικό του Α.Ε.Ι., μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) οφείλουν να ενημερώνουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματος για τη μετακίνησή τους στο πλαίσιο έργου/ προγράμματος που συμμετέχουν και να μεριμνούν για να μη διαταράσσεται η ομαλή εκτέλεση των λοιπών καθηκόντων τους προς το Τμήμα. Η σχετική ενημέρωση προς τον Προέδρο της Συνέλευσης του Τμήματος από τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εκκαθάριση των δαπανών μετακίνησης.».
 6. Για τη μετακίνηση και διαμονή φυσικών προσώπων της ομάδας έργου, καθώς και φυσικών προσώπων που προσκαλούνται στο πλαίσιο έργου/προγράμματος που υλοποιεί ο Ε.Λ.Κ.Ε. και δεν αποτελούν μέλη της ομάδας έργου/προγράμματος, καθώς και στις ομαδικές μετακινήσεις, δύναται να εφαρμόζονται είτε η διαδικασία του παρόντος είτε η διαδικασία περί δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 249.».

Άρθρο 102

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας – Προσθήκη άρθρου 255Α ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α΄ 141), μετά το άρθρο 255, προστίθεται άρθρο 255Α ως εξής:

«Άρθρο 255Α

Διασύνδεση και διαλειτουργικότητα Πληροφοριακών Συστημάτων των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας

Τα πληροφοριακό σύστημα του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) κάθε Α.Ε.Ι. διαλειτουργεί με το Πρόγραμμα «Διαύγεια», το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.Δ.Η.Σ.), το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), το Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και το πληροφοριακό σύστημα της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.). Η διαδικασία διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων του πρώτου εδαφίου ολοκληρώνεται μέχρι την 31η.12.2024.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ, ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΖΗΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Άρθρο 103

Αρμοδιότητα Συμβουλίου Διοίκησης – Εταιρείες τεχνοβλαστών-Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 1 άρθρου 14 ν. 4957/2022

Στην περ. ιε) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου Διοίκησης, η αναφορά στην εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών διαγράφεται και η περ. ιε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ιε) Εγκρίνει την ίδρυση ή τη συμμετοχή σε εταιρείες τεχνοβλαστών ή άλλες εταιρείες, και ορίζει τους εκπροσώπους του Α.Ε.Ι. στα όργανα διοίκησής τους.».

Άρθρο 104

Πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων-Ρυθμίσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας-Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 47 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί πρότυπου εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καταργείται η περ. θ), προστίθεται περ. ιε) και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, εγκρίνεται ο πρότυπος εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), ο οποίος περιλαμβάνει:

α) την αποστολή και τις βασικές αρχές λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων,

β) θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, δομή, διοίκηση και λειτουργία τους,

γ) τους όρους και τις προϋποθέσεις συγχώνευσης, κατάτμησης ή κατάργησης των πανεπιστημιακών εργαστηρίων,

δ) τις υποχρεώσεις των πανεπιστημιακών εργαστηρίων προς το Α.Ε.Ι.,

ε) την παροχή υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 51,

στ) θέματα σχετικά με τη διαχείριση των πόρων τους, τη χρήση των υποδομών και του εξοπλισμού τους,

ζ) τις υποχρεώσεις των μελών των εργαστηρίων, των συνεργαζόμενων μελών και του έκτακτου προσωπικού,

η) τους κανόνες προσωπικής ασφάλειας και υγιεινής,

θ) καταργείται,

ι) την πολιτική σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα,

ια) τα τηρούμενα βιβλία,

ιβ) την πολιτική χρήσης του λογοτύπου του Α.Ε.Ι. κατά την άσκηση των δραστηριοτήτων τους, ιγ) τον ανώτατο αριθμό των πανεπιστημιακών εργαστηρίων με τα οποία τα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. μπορούν να συνεργάζονται και να παρέχουν σε αυτά τις υπηρεσίες τους,

ιδ) κάθε άλλο θέμα σχετικό με την οργάνωση και λειτουργία των πανεπιστημιακών εργαστηρίων του Α.Ε.Ι., και

ιε) ρυθμίσεις για τη μεταφορά τεχνολογίας μέσω ένταξης του Κανονισμού ή Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.) στον πρότυπο εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας των πανεπιστημιακών εργαστηρίων, ως αναπόσπαστου τμήματος αυτού.».

Άρθρο 105

Δραστηριότητες βιομηχανικής έρευνας πανεπιστημιακών εργαστηρίων-Τροποποίηση περ. η) παρ. 1 άρθρου 49 ν. 4957/2022

Στην περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 49 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί οργάνωσης και λειτουργίας πανεπιστημιακού εργαστηρίου, προστίθεται η φράση «σύμφωνα με τον Κανονισμό ή Οδηγό Μεταφοράς Τεχνολογίας» και η περ. η) διαμορφώνεται ως εξής:

«η) αναλαμβάνει τη διεξαγωγή βιομηχανικής έρευνας, στο πλαίσιο συμφώνου συνεργασίας με επιχειρήσεις ή βιομηχανίες της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με τον Κανονισμό ή Οδηγό Μεταφοράς Τεχνολογίας».

Άρθρο 106

Κανονισμός Διδακτορικών Σπουδών-Τροποποίηση περ. ιε) παρ. 2 άρθρου 91 ν. 4957/2022

Στην περ. ιε) της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί κανονισμού διδακτορικών σπουδών, προστίθεται η φράση «σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας», και η περ. ιε) διαμορφώνεται ως εξής:

«ιε) τους όρους και τις προϋποθέσεις εκπόνησης βιομηχανικών διδακτορικών, τη συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για την εκπόνηση της διδακτορικής έρευνας σε αυτούς, τους όρους και τη δυνατότητα εκπροσώπησης του φορέα στην τριμελή ή/και επταμελή επιστημονική επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας.».

Άρθρο 107

Βιομηχανικά διδακτορικά-Τροποποίηση άρθρου 96 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 96 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί βιομηχανικών διδακτορικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 3 προσδιορίζεται ειδικότερα το αρμόδιο όργανο της εισήγησης και προστίθεται η φράση «και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας,», β) η παρ. 7 αντικαθίσταται, γ) προστίθενται παρ. 10 και 11 και το άρθρο 96 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 96

Βιομηχανικά διδακτορικά

 1. Υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής σε προγράμματα διδακτορικών σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 92 δύνανται να υποβάλουν αίτηση για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής σε συνεργασία με επιχείρηση ή βιομηχανία, που εδρεύει ή παράρτημά της λειτουργεί στην ημεδαπή, η οποία αφορά στη διεξαγωγή βιομηχανικής ή εφαρμοσμένης έρευνας με σκοπό την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών.
 2. Η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία υποδεικνύει έναν (1) εκπρόσωπό της με εμπειρία και γνώση σχετική με το αντικείμενο της διδακτορικής διατριβής, που έχει ως καθήκοντα την καθοδήγηση του υποψήφιου διδάκτορα. Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης ή βιομηχανίας δύναται να συμμετέχει, χωρίς δικαίωμα ψήφου, στις συνεδριάσεις της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και στην επταμελή εξεταστική επιτροπή, εκφράζοντας τις απόψεις του.
 3. Με πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ του Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (Α.Ε.Ι.), της συνεργαζόμενης επιχείρησης ή βιομηχανίας και του υποψήφιου διδάκτορα, το οποίο εγκρίνεται από τη Σύγκλητο του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι συνεργασίας για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην επιχείρηση ή τη βιομηχανία και την εξαγωγή των ερευνητικών αποτελεσμάτων, τη χρήση υποδομών του εξοπλισμού του Α.Ε.Ι., αν η έρευνα διεξάγεται εντός του Α.Ε.Ι., τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα κάθε συμβαλλόμενου μέρους, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και βιομηχανικής ιδιοκτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού ή Οδηγού Μεταφοράς Τεχνολογίας, επί του έργου που διεξάγεται κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής.
 4. Κατά τη διάρκεια εκπόνησης της διδακτορικής διατριβής ο υποψήφιος διδάκτορας δύναται να διεξάγει, εν όλω ή εν μέρει, την ερευνητική του δραστηριότητα σε χώρους της επιχείρησης ή βιομηχανίας, μετά από σύμφωνη γνώμη της τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής, υπό την προϋπόθεση ότι εξασφαλίζονται η υποστήριξη και η καθοδήγηση από τον επιβλέποντα και εφαρμόζονται οι διατάξεις του εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του Α.Ε.Ι. και του εσωτερικού κανονισμού του προγράμματος σπουδών.
 5. Οι υποψήφιοι διδάκτορες του παρόντος έχουν όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις, συμπεριλαμβανομένης της υποβολής προόδων, που προβλέπονται από τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι. και τον εσωτερικό κανονισμό του προγράμματος.
 6. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.
 7. Οι υποψήφιοι διδάκτορες που εκπονούν βιομηχανικά διδακτορικά, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, ασφαλίζονται με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 69. Η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών βαρύνει τη συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία, εκτός εάν η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτείται μέσω της επιχείρησης ή της βιομηχανίας για την εκτέλεση έργου/προγράμματος μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.), οπότε οι ασφαλιστικές εισφορές δύνανται να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του χρηματοδοτούμενου έργου/προγράμματος του Ε.Λ.Κ.Ε. Υπόχρεος για την τήρηση των ασφαλιστικών υποχρεώσεων και την καταβολή εισφορών παραμένει η συνεργαζόμενη επιχείρηση ή βιομηχανία.
 8. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν άρθρο δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.
 9. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται ειδικότερα ζητήματα σχετικά με την εκπόνηση βιομηχανικών διδακτορικών που χρηματοδοτούνται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
 10. Επιχειρήσεις ή βιομηχανίες που εδρεύουν ή έχουν παράρτημα στην ημεδαπή δύναται να χρηματοδοτούν, εν μέρει ή εν όλω, την εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού. Η οικονομική διαχείριση της χρηματοδότησης πραγματοποιείται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.. Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος του έργου/προγράμματος καθορίζεται με το πρωτόκολλο συνεργασίας της παρ. 3.
 11. Η εκπόνηση βιομηχανικού διδακτορικού σύμφωνα με το παρόν δύναται να χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάπτυξης και Ανθεκτικότητας και επιχειρήσεις ή βιομηχανίες, που εδρεύουν ή λειτουργούν παράρτημα στην ημεδαπή.».

Άρθρο 108

Αρμοδιότητες των Πανεπιστημιακών Κέντρων Έρευνας και Καινοτομίας-Προσθήκη παρ. 1Α στο άρθρο 131 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 131 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί πανεπιστημιακών κέντρων έρευνας και καινοτομίας, μετά την παρ. 1, προστίθεται παρ. 1Α, ως εξής:

«1Α. Κάθε δραστηριότητα του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας, η οποία αφορά σε μεταφορά τεχνολογίας, ασκείται με σύμπραξη ή κατόπιν συνεννόησης με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον εσωτερικό κανονισμό του Α.Ε.Ι..».

Άρθρο 109

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του Πανεπιστημιακού Κέντρου Έρευνας και Καινοτομίας-Τροποποίηση περ. ι) άρθρου 136 ν. 4957/2022

Στην περ. ι) του άρθρου 136 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας του πανεπιστημιακού κέντρου έρευνας και καινοτομίας, προστίθεται η φράση «κατόπιν σύμπραξης με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του A.E.I.» και η περ. ι) διαμορφώνεται ως εξής:

«ι) την προστασία της διανοητικής ιδιοκτησίας που παράγεται εντός του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. και τη διάχυση και αξιοποίηση των αποτελεσμάτων των ερευνητικών και λοιπών δραστηριοτήτων του ΠΑ.Κ.Ε.Κ. κατόπιν σύμπραξης με το Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας του Ιδρύματος, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό του A.E.I. σε συνεργασία με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας και τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας,».

Άρθρο 110

Προϋποθέσεις εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού-Τροποποίηση παρ. 6 άρθρου 143 ν. 4957/2022

Στην παρ. 6 του άρθρου 143 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί προϋποθέσεων εκλογής και εξέλιξης μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού, στις υποπερ. αγ), βγ), γδ) προστίθεται η αναφορά σε άλλα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Ως προϋποθέσεις και προσόντα για την εκλογή σε θέση μέλους Δ.Ε.Π. ορίζονται:

α) Για την εκλογή στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή:

αα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

αβ) κατ’ ελάχιστον τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω, που αθροίζουν κατ’ ελάχιστον σε τρία (3) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος,

αγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, είτε αυτοδύναμα είτε σε συνεργασία με άλλους ερευνητές, ή πρωτότυπη επιστημονική μονογραφία πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά σε επιστημονικό πεδίο για το οποίο υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψηφίου, και ιδίως κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο αναγνωρίζεται από άλλους ερευνητές και θεμελιώνει προοπτικές διεθνούς ακαδημαϊκής καταξίωσης, ii) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα και στην εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων, iii) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και iv) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), που έχουν προκύψει από την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.

Κατά τη διαδικασία μονιμοποίησης εξετάζεται το συνολικό διδακτικό, ερευνητικό και εν γένει επιστημονικό έργο που έχει παραχθεί από τον υποψήφιο από την ημερομηνία της εκλογής έως την ημερομηνία υποβολής αίτησης μονιμοποίησης, καθώς και η συμμετοχή του στο διοικητικό έργο του Τμήματος και του Α.Ε.Ι.

β) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Αναπληρωτή Καθηγητή:

βα) η κατοχή διδακτορικού διπλώματος, με την επιφύλαξη της παρ. 2,

ββ) κατ’ ελάχιστον πέντε (5) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητική και εν γένει επιστημονική επαγγελματική απασχόληση σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

βγ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες πέρα από τη διδακτορική διατριβή ή συνδυασμός των παραπάνω. Ειδικώς στις περιπτώσεις όπου το γνωστικό αντικείμενο της θέσης είναι σε επιστημονικό πεδίο όπου υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψηφίου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, καθώς και χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο, όπως οι συμμετοχές σε επιτροπές του Α.Ε.Ι., v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off).

γ) Για την εκλογή ή εξέλιξη στη βαθμίδα του Καθηγητή: γα) κατ’ ελάχιστον έξι (6) έτη εμπειρίας, μετά την απόκτηση του διδακτορικού διπλώματος, αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε φορείς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής σε σχετικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης, με τεκμηριωμένη σημαντική συμβολή στη διαμόρφωση και διδασκαλία της ύλης μαθημάτων και λοιπών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων των προγραμμάτων σπουδών του Τμήματος ή ερευνητικού έργου σε αναγνωρισμένα ερευνητικά κέντρα της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή ερευνητικής και εν γένει επιστημονικής επαγγελματικής απασχόλησης σε σχετικό επιστημονικό πεδίο με το γνωστικό αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης ή συνδυασμός των παραπάνω,

γβ) πρωτότυπες δημοσιεύσεις, σε επιστημονικά περιοδικά ή σε πρακτικά επιστημονικών συνεδρίων ή επιστημονικούς συλλογικούς τόμους, στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, τα οποία λειτουργούν με σύστημα κριτών, από τις οποίες ένας ικανός αριθμός πρέπει να είναι αυτοδύναμες ή πρωτότυπες επιστημονικές μονογραφίες. Ειδικώς στις περιπτώσεις κατά τις οποίες το γνωστικό αντικείμενο της θέσης αφορά σε επιστημονικό πεδίο για το οποίο υπάρχουν διεθνή επιστημονικά περιοδικά, ως συγγραφικό έργο εκτιμάται κυρίως αυτό που έχει δημοσιευθεί σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά, σε συνδυασμό με τον βαθμό απήχησής τους,

γγ) διδακτική εμπειρία, επί τριετία, τουλάχιστον, σε αναγνωρισμένα προγράμματα μεταπτυχιακών ή διδακτορικών σπουδών των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή διεύθυνση επί τριετία, τουλάχιστον, αναγνωρισμένων ερευνητικών κέντρων ή ινστιτούτων ή τριετής τουλάχιστον θητεία σε διευθυντική θέση υψηλού κύρους οργανισμού της ημεδαπής ή της αλλοδαπής,

γδ) επίβλεψη, με την ιδιότητα του επιβλέποντος καθηγητή, μίας (1) τουλάχιστον διδακτορικής διατριβής που έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή της ή συμμετοχή σε τριμελείς συμβουλευτικές επιτροπές δύο (2) τουλάχιστον διδακτορικών διατριβών που έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς, από την έναρξη μέχρι την περαίωσή τους. Ειδικώς τα μέλη Δ.Ε.Π. με γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποία δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης (de lege artis) σύμφωνα με την παρ. 2 δεν απαιτείται η πλήρωση της προϋπόθεσης του προηγούμενου εδαφίου για την εξέλιξη μέλους Δ.Ε.Π. στη βαθμίδα του Καθηγητή.

Για την εκλογή ή εξέλιξη συνεκτιμώνται ιδιαιτέρως: i) η διεθνής ερευνητική και επιστημονική παρουσία του υποψήφιου, ii) κατά πόσο το συνολικό ερευνητικό και επιστημονικό του έργο έχει συμβάλει στην πρόοδο της επιστήμης, έχει χρησιμοποιηθεί και αναγνωρισθεί από άλλους ερευνητές διεθνώς, iii) η αναγνωρισμένη κοινωνική παρουσία και παρέμβαση, iv) το συνολικό διοικητικό έργο σε θέσεις ευθύνης και σε επιτροπές του ιδρύματος, v) η συμμετοχή σε ερευνητικά έργα ή η ανάληψη της επιστημονικής ευθύνης κατά την έννοια του άρθρου 234 σε ορισμένα εξ αυτών, vi) η κατοχύρωση διανοητικής ιδιοκτησίας μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και άλλων δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας και vii) η συμμετοχή στην ίδρυση εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), που έχουν προκύψει από την εξαγωγή ερευνητικών αποτελεσμάτων του υποψηφίου.».

Άρθρο 111

Χρηματοδότηση μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας-Τροποποίηση άρθρου 211 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 211 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί μονάδας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 προστίθενται περ. κ), κα), κβ), κγ), κδ) και κε), β) το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 αντικαθίσταται, γ) προστίθεται παρ. 7 και το άρθρο 211 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 211

Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας

 1. Με την επιφύλαξη του δευτέρου εδαφίου της παρ. 4, σε κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνιστάται «Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας», η δομή, η οργανωτική διάρθρωση και το επίπεδο της οποίας καθορίζονται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας είτε εντάσσεται στην οργανωτική διάρθρωση της Μονάδας Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. είτε αποτελεί ανεξάρτητη μονάδα του Α.Ε.Ι. και υπάγεται απευθείας στον Πρύτανη ή τον αρμόδιο ανά περίπτωση Αντιπρύτανη. Η Μονάδα συνεργάζεται με την Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. για θέματα που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της.
 2. Αντικείμενο της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας είναι η ενίσχυση της ερευνητικής ικανότητας του Α.Ε.Ι., η διασύνδεσή του με τη βιομηχανία, η μεταφορά της γνώσης που παράγεται προς την κοινωνία και η καλλιέργεια της ιδέας της επιχειρηματικότητας εντός της ακαδημαϊκής κοινότητας. Ειδικότερα, αρμοδιότητες της Μονάδας είναι:

α) η εκπαίδευση των φοιτητών και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης των ερευνητικών αποτελεσμάτων με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση,

β) η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων στη διαδικασία ίδρυσης και ανάπτυξης εταιρειών τεχνοβλαστών (spin off), σύμφωνα με τον ν. 4864/2021 (Α’ 237),

γ) η υποστήριξη των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι. σε θέματα προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας επί καινοτόμων προϊόντων, υπηρεσιών, πρακτικών και ιδεών που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι. και κατοχύρωσης αυτής σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο,

δ) η διαχείριση χαρτοφυλακίου δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι., όπως διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τεχνογνωσία, βιομηχανικά σχέδια, λογισμικά και εμπορικά μυστικά, με σκοπό την εμπορική τους αξιοποίηση από το Α.Ε.Ι. ή από μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας ή από τρίτους φορείς κατόπιν παραχώρησης ή μεταβίβασης των δικαιωμάτων,

ε) η υποστήριξη των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας στη συγγραφή ερευνητικών προτάσεων για τη διεκδίκηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων/ προγραμμάτων,

στ) η αναζήτηση χρηματοδοτήσεων από φορείς του ιδιωτικού τομέα για τη διεξαγωγή έρευνας,

ζ) η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών προς το προσωπικό και τους φοιτητές του Α.Ε.Ι., καθώς και προς επιχειρήσεις και λοιπούς οργανισμούς του ιδιωτικού ή δημόσιου τομέα σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Μονάδας,

η) η αξιολόγηση του εμπορικού ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση της γνώσης, των τεχνολογιών και των ερευνητικών αποτελεσμάτων που παράγονται εντός του Α.Ε.Ι., και η υποβολή εισηγήσεων για τη χρηματοδότηση μέσω ίδιων πόρων της εμπορικής αξιοποίησης αυτών στη βιομηχανία,

θ) η υποστήριξη των ενδιαφερόμενων υποψήφιων διδακτόρων για την εύρεση επιχειρήσεων προς τον σκοπό εκπόνησης βιομηχανικού διδακτορικού,

ι) η υποστήριξη της διαδικασίας ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων μεταπτυχιακών φοιτητών, υποψήφιων διδακτόρων και μεταδιδακτόρων και επιχειρήσεων έντασης τεχνολογίας (θερμοκοιτίδες), καθώς και της διαδικασίας ένταξής τους στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων της ομώνυμης Ανώνυμης Εταιρείας (Α.Ε.) του άρθρου 72 του ν. 4914/2022 (Α’ 61),

ια) η ανάπτυξη μηχανισμών και δράσεων καλλιέργειας επιχειρηματικών ιδεών,

ιβ) η ενίσχυση της εξωστρέφειας και η διάχυση της επιστημονικής γνώσης, της τεχνογνωσίας, της τεχνολογίας, της καινοτομίας και των καλών πρακτικών που παράγονται εντός των Πανεπιστημίων προς φορείς της οικονομίας και της κοινωνίας μέσω της τροφοδότησης επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ελληνική επικράτεια,

ιγ) η υποστήριξη της ίδρυσης, λειτουργίας και ανάπτυξης τεχνολογικών πάρκων,

ιδ) η προσέλκυση και υποστήριξη προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας από Πανεπιστημιακά Εργαστήρια και Ερευνητικά Ινστιτούτα για την εκπόνηση ερευνητικών έργων με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων τους στην παραγωγή της επιχείρησης φορέα χρηματοδότησης,

ιε) η ανάπτυξη δράσεων καθοδήγησης (mentoring) προς τους φοιτητές του Α.Ε.Ι.,

ιστ) η συλλογή και τήρηση στοιχείων που σχετίζονται με τις αρμοδιότητές της και αφορούν στην υποβολή των ετήσιων εκθέσεων επίδοσης του Α.Ε.Ι., τις προγραμματικές συμφωνίες του άρθρου 15 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), το στρατηγικό σχέδιο και το ετήσιο σχέδιο δράσης, καθώς και τη στοχοθεσία του Α.Ε.Ι.,

ιζ) η συνεργασία με άλλα Α.Ε.Ι. και ερευνητικά κέντρα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258) ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς, διεθνείς και ευρωπαϊκούς φορείς, οικονομικά και εμπορικά επιμελητήρια, φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και λοιπούς οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα για την καλλιέργεια και προώθηση δράσεων μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας, καθώς και η ανάπτυξη συμπράξεων ή συνεργατικών σχημάτων για την εκπόνηση κοινών δράσεων που εξυπηρετούν την αποστολή της Μονάδας,

ιη) κάθε άλλη αρμοδιότητα που καθορίζεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. και σχετίζεται με το αντικείμενο της Μονάδας,

κ) ο σχεδιασμός και η υλοποίηση δράσεων, σεμιναρίων, επιστημονικών ημερίδων, εκδηλώσεων, θερινών ή χειμερινών σχολείων και άλλων συναφών δράσεων και πρωτοβουλιών, σε συνεργασία με το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Α.Ε.Ι. και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, σε θέματα μεταφοράς τεχνολογίας, καινοτομίας, νεοφυούς επιχειρηματικότητας και ενίσχυσης της διασύνδεσης του Α.Ε.Ι. και των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, και ιδίως των φοιτητών, με τους παραγωγικούς φορείς της χώρας,

κα) η υποστήριξη της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων (business plans) από τους φοιτητές του Α.Ε.Ι. και τα μέλη των ερευνητικών ομάδων του Α.Ε.Ι,

κβ) η προσέλκυση χρηματοδοτήσεων για την εκπόνηση βιομηχανικής έρευνας εντός του Α.Ε.Ι.,

κγ) η διεξαγωγή διαγωνισμών που προάγουν την αριστεία και ενισχύουν τον υγιή συναγωνισμό στην έρευνα και την καινοτομία μεταξύ των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας,

κδ) η υποστήριξη της ίδρυσης και λειτουργίας θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων και τεχνολογικού και επιστημονικού πάρκου του Α.Ε.Ι., με σκοπό τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος αλληλεπίδρασης του Α.Ε.Ι. με τις επιχειρήσεις της ημεδαπής και αλλοδαπής,

κε) η αναζήτηση επενδυτικών αγγέλων (business angels) και κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών για την ίδρυση νεοφυών επιχειρήσεων των φοιτητών του Α.Ε.Ι. και των μελών των ερευνητικών ομάδων για την εμπορική αξιοποίηση καινοτόμων ιδεών και τεχνολογιών.

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρότασης του Πρύτανη ή του αρμόδιου ανά περίπτωση Αντιπρύτανη και εισήγησης της Επιτροπής Μεταφοράς Τεχνολογίας, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.
 2. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας δύναται μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. να παρέχει επ’ αμοιβή υπηρεσίες που σχετίζονται με την αποστολή και τον σκοπό της προς φορείς του ιδιωτικού τομέα, καθώς και να συνάπτει προγραμματικές συμβάσεις με φορείς του δημόσιου τομέα όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143) με αντίστοιχο αντικείμενο. Αν ένα Α.Ε.Ι. δεν διαθέτει τις υποδομές ή το προσωπικό για την οργάνωση και λειτουργία Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας, είναι δυνατή η σύναψη προγραμματικής σύμβασης με Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, στο οποίο λειτουργεί τέτοια Μονάδα με σκοπό την παροχή υπηρεσιών που αφορούν στις αρμοδιότητές της προς άλλο Α.Ε.Ι., το προσωπικό του και τους φοιτητές του.
 3. Η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας δύναται να προσελκύει πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεις, οι οποίες προέρχονται από ιδιωτικούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα. Η οικονομική διαχείριση των πόρων μπορεί να γίνεται τόσο μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., όσο και μέσω της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας του ιδρύματος, κατά τους όρους της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 262 και αναλόγως των αναγκών του Α.Ε.Ι..
 4. Η Μονάδα στελεχώνεται ιδίως από επιστημονικό εξειδικευμένο προσωπικό με εμπειρία στα θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενό της. Το προσωπικό δύναται να προέρχεται από τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι., καθώς και έκτακτο προσωπικό που απασχολείται δυνάμει σύμβασης εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ή έργου, αν το τακτικό προσωπικό του Α.Ε.Ι. δεν επαρκεί για τη στελέχωση της μονάδας. Το έκτακτο προσωπικό επιλέγεται σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 243. Η μισθοδοσία του έκτακτου προσωπικού βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργου/προγράμματος που χρηματοδοτείται από πόρους της Μονάδας ή ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι.
 5. Για την κάλυψη των αναγκών της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών του Α.Ε.Ι., το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου κάθε έτους, καθορίζεται το ύψος των εσόδων που στο επόμενο οικονομικό έτος (α) είτε θα πιστωθεί σε διακριτό έργο στον Ε.Λ.Κ.Ε. (Λειτουργία της Μονάδας Μεταφοράς Τεχνολογίας) (β) είτε θα αποδοθεί στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι.μέσω της προγραμματικής σύμβασης της παρ. 4 του άρθρου 262. Το εν λόγω ποσό δεν μπορεί να υπολείπεται του δύο τοις εκατό (2%) του συνόλου των ετήσιων εσόδων του τρέχοντος οικονομικού έτους που προέρχονται από τους ίδιους πόρους του ΑΕΙ, σύμφωνα με το άρθρο 230, όπως υπολογίζεται ότι το σύνολο αυτών διαμορφώνεται την 31η Δεκεμβρίου. Για την εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών, η Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας καταθέτει στην Επιτροπή το αργότερο έως το τέλος Ιουνίου του έτους εισηγητικό σημείωμα με προϋπολογιστικά στοιχεία.».

Άρθρο 112

Θέματα οικονομικής διαχείρισης-Αντικατάσταση παρ. 8 άρθρου 237 ν. 4957/2022

Η παρ. 8 του άρθρου 237 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί θεμάτων οικονομικής διαχείρισης, αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Με την απόφαση της παρ. 4 ένα μέρος των ετήσιων εσόδων που προέρχονται από ίδιους πόρους, σύμφωνα με το άρθρο 230, αποδίδεται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. με σκοπό την υποστήριξη των δραστηριοτήτων της, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 261, εξειδικεύονται στο καταστατικό της και στις προγραμματικές συμβάσεις της παρ. 4 του άρθρου 262, εφόσον η Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Ε.Ι. αναλαμβάνει την υλοποίηση ενεργειών διαχείρισης και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του Α.Ε.Ι.».

Άρθρο 113

Διαδικασία είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 257 ν. 4957/2022

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 257 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διαδικασίας είσπραξης εσόδων από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας μελών του προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, στο πρώτο εδάφιο προστίθεται η φράση «, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε «εταιρείες-τεχνοβλαστούς», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 51 έως 68 του ν. 4864/2021 (Α’ 237)» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα είτε ατομικώς είτε μέσω εταιρείας, υποχρεούνται να αποδίδουν ετησίως προς τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Α.Ε.Ι. όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ετήσιου καθαρού εισοδήματος που προέρχεται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένης της συμμετοχής τους σε «εταιρείες-τεχνοβλαστούς», σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 51 έως 68 του ν. 4864/2021 (Α΄ 237). Το εν λόγω ποσό αποτελεί πόρο του Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., παρακρατείται απευθείας από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) μετά την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας του υπόχρεου και αποδίδεται στον Ε.Λ.Κ.Ε. Ως άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ατομικά ή μέσω εταιρείας, λογίζεται αποκλειστικά η παροχή κάθε είδους υπηρεσιών που σχετίζονται με την επιστήμη των υπόχρεων και όχι η άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων των υπόχρεων.».

Άρθρο 114

Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων-Τροποποίηση άρθρου 262 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 262 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί θεμάτων διαχείρισης και αξιοποίησης της ακίνητης περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στον τίτλο του άρθρου διαγράφεται η λέξη «ακίνητης», β) προστίθεται παρ. 4, και το άρθρο 267 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 262

Θέματα διαχείρισης και αξιοποίησης της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 1. Κάθε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία αξιοποίησης και διαχείρισης της περιουσίας με την οποία καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα ακίνητα, καθώς και κληροδοτήματα του Α.Ε.Ι., που διατίθενται προς την Εταιρεία με σκοπό τη διοίκηση, διαχείριση, εκμετάλλευση και διάθεσή τους,

β) το ύψος της αμοιβής της εταιρείας, το οποίο δύναται να καθορίζεται ως ποσοστό παρακράτησης επί των εσόδων από τη διαχείριση και εκμετάλλευση των ακινήτων, το οποίο πρέπει να είναι εύλογο και δίκαιο λαμβάνοντας υπόψη τις συνθήκες της οικονομίας της αγοράς και τις ρυθμίσεις της ενωσιακής νομοθεσίας περί κρατικών ενισχύσεων,

γ) η διαδικασία διάθεσης των εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,

δ) οι υποχρεώσεις της Εταιρείας σχετικά με τη συντήρηση των ακινήτων και την εκπόνηση τεχνικών εργασιών, όπως οικοδομικών, ηλεκτρολογικών, μηχανολογικών, ενεργειακών, υδραυλικών, έργων εκσυγχρονισμού και ανακαίνισης ακινήτων, καθώς και κάθε είδους κατασκευαστικού έργου,

ε) ειδικότεροι όροι διαχείρισης και εκμετάλλευσης ανά ακίνητο που ανατίθεται προς την Εταιρεία,

στ) ειδικότεροι όροι διαχείρισης εσόδων από υπηρεσίες πανεπιστημιακών εργαστηρίων, καθώς και άυλη περιουσία του πανεπιστημίου,

ζ) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.

Η προγραμματική σύμβαση δύναται να περιλαμβάνει επιχειρησιακό πρόγραμμα σχετικά με την αξιοποίηση και εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του Α.Ε.Ι. και ενδεικτικό πρόγραμμα στοχοθεσίας που παρακολουθείται ετησίως.

 1. Το Α.Ε.Ι. διατηρεί πλήρως την κυριότητα και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί της ακίνητης περιουσίας του. Τα ακίνητα του Α.Ε.Ι. τελούν μόνο υπό τη διοίκηση και διαχείριση της Εταιρείας και το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε καμία περίπτωση δεν μεταβάλλεται. Κάθε Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες, τις εξουσίες και τα δικαιώματα του Α.Ε.Ι. στην ακίνητη περιουσία του, ως εντολοδόχος και αντιπρόσωπος του Α.Ε.Ι. αποκλειστικά για λογαριασμό και προς όφελός του στο πλαίσιο εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παρόντα και την προγραμματική σύμβαση της παρ. 1. Γ ια τον σκοπό αυτό, στην Εταιρεία παρέχεται η εντολή και πληρεξουσιότητα, και, γενικά, η εξουσία να αντιπροσωπεύει το Α.Ε.Ι. και να επιχειρεί στο όνομα και για λογαριασμό του κάθε δικαιοπραξία, να ασκεί κάθε δικαίωμα, καθώς και κάθε νομική και υλική πράξη διοίκησης, διαχείρισης, εκμετάλλευσης και διάθεσης της ακίνητης περιουσίας του, διεξάγοντας τις υποθέσεις που αφορούν στην περιουσία αυτή. Η εταιρεία εκπροσωπεί το Α.Ε.Ι. δικαστικώς και εξωδίκως, σε κάθε δίκη που σχετίζεται με την ακίνητη περιουσία, που έχει διατεθεί προς την Εταιρεία για τη διαχείριση και αξιοποίησή της.
 2. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. εξαιρούνται του π.δ. 715/1979 (Α’ 212) και του ν. 4412/2016 (Α’ 147) για διαγωνιστικές διαδικασίες κάτω των ορίων του ενωσιακού δικαίου.
 3. Εφόσον με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης έχει ανατεθεί η αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, το Α.Ε.Ι. συνάπτει προγραμματική σύμβαση με την Εταιρεία για την αξιοποίηση της διανοητικής ιδιοκτησίας. Με την ειδική προγραμματική σύμβαση καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία:

α) οι ενέργειες προετοιμασίας, προστασίας της διανοητικής ιδιοκτησίας, οι ενέργειες εκμετάλλευσης διανοητικής ιδιοκτησίας, μέσω συμβάσεων με τρίτους ή μέσω Εταιρειών-Τεχνοβλαστών, καθώς και οι ενέργειες υποστήριξης μεταφοράς τεχνολογίας οι οποίες ανατίθενται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας,

β) η διαδικασία συντονισμού ενεργειών με τη Μονάδα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Α.Ε.Ι.,

γ) οι δαπάνες που θα καταβάλει το Α.Ε.Ι. μέσω του Ε.Λ.Κ.Ε. και η διαδικασία καταβολής τους,

δ) η διαδικασία διάθεσης εσόδων προς το Α.Ε.Ι.,

ε) η διάρκεια ισχύος της σύμβασης.».

Άρθρο 115

Αποστολή των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 261 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 261 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί αποστολής των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, προστίθεται παρ. 5 ως εξής:

«5. Οι Εταιρείες Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Α.Ε.Ι. δύναται να συμμετέχουν σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου του άρθρου 7 του ν. 2992/2002 (Α΄ 54), μέσω των οποίων θα χρηματοδοτούνται Εταιρείες-Τεχνοβλαστοί του Πανεπιστημίου. Οι όροι συμμετοχής των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας των Α.Ε.Ι. σε Αμοιβαία Κεφάλαια Επιχειρηματικών Συμμετοχών Κλειστού Τύπου, η αξιοποίηση ίδιων πόρων του Ε.Λ.Κ.Ε. του ΑΕΙ ή πόρων της Εταιρείας και οι όροι για την πρόληψη συγκρούσεων συμφερόντων κατά την επένδυση σε Εταιρείες-Τεχνοβλαστούς ορίζονται στην Προγραμματική Σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 262.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 116

Απογραφή της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Προσθήκη άρθρου 260Α στο ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α΄ 141), μετά το άρθρο 260, προστίθεται άρθρο 260Α ως εξής:

«Άρθρο 260Α

Απογραφή της περιουσίας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) υποχρεούνται, είτε μέσω των εταιρειών τους όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο ΚΗ’, είτε μέσω του Συμβουλίου Διοίκησης σύμφωνα με την περ. λβ) της παρ. 1 του άρθρου 14, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαοκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να προβούν στην απογραφή και τήρηση αρχείου της ακίνητης και κινητής περιουσίας του Α.Ε.Ι., των τίτλων ιδιοκτησίας του και κάθε άλλου σχετικού εγγράφου, καθώς και στην ψηφιοποίησή του.
 2. Στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναπτύσσεται και λειτουργεί ηλεκτρονική πλατφόρμα καταγραφής της ακίνητης και κινητής περιουσίας όλων των Α.Ε.Ι..
 3. Η ολοκλήρωση της δραστηριότητας του πρώτου εδαφίου διαπιστώνεται με πράξη του αρμοδίου οργάνου της εταιρείας. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου, ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναθέτει την ως άνω δραστηριότητα στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας συνάπτοντας σχετική προγραμματική σύμβαση της παρ. 4 του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 (Α’ 147).».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΒ’

ΙΔΡΥΣΗ, ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΩΝ

Άρθρο 117

 Αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου – Αντικατάσταση περ. β) παρ. 7 άρθρου 269 ν. 4957/2022

Η περ. β) της παρ. 7 του άρθρου 269 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί των αρμοδιοτήτων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ) του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου, αντικαθίσταται ως εξής:

«β) εισηγείται προς το Συμβούλιο Διοίκησης του Α.Ε.Ι. τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Ε.Π.Ι.,».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’

ΘΕΜΑΤΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Άρθρο 118

 Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών – Τροποποίηση άρθρου 283 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 283 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί χορήγησης υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 2 αα) στο πρώτο εδάφιο προστίθενται οι μεταδιδακτορικοί ερευνητές στους δικαιούχους ανταποδοτικών υποτροφιών και προστίθεται η αναφορά σε διδακτικό έργο, αβ) στο δεύτερο εδάφιο συμπληρώνεται η πηγή χρηματοδότησης των έργων ή προγραμμάτων, αβ) προστίθεται τέταρτο εδάφιο, β) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 εξειδικεύεται το αρμόδιο όργανο και το άρθρο 283 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 283

Χορήγηση υποτροφιών αριστείας, βραβείων και ανταποδοτικών υποτροφιών

 1. Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) δύνανται να χορηγούν προς φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και βραβεία, με κριτήριο την επίδοση τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση. Οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης υποτροφιών καθορίζονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι.
 2. Τα Α.Ε.Ι. δύνανται να χορηγούν ανταποδοτικές υποτροφίες προς τους φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου καθώς και προς μεταδιδακτορικούς ερευνητές, για την παροχή διδακτικού, ερευνητικού, επιστημονικού, διοικητικού, τεχνικού και λοιπού υποστηρικτικού έργου των δραστηριοτήτων των Α.Ε.Ι. Το κόστος των υποτροφιών δύναται να βαρύνει τον προϋπολογισμό έργων/προγραμμάτων τα οποία χρηματοδοτούνται από εθνικούς, ιδιωτικούς, διεθνείς και ίδιους πόρους του άρθρου 230. Με τον Εσωτερικό Κανονισμό του Α.Ε.Ι. καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία χορήγησης, το ανώτατο ύψος των ανταποδοτικών υποτροφιών, οι υποχρεώσεις των φοιτητών και οι λεπτομέρειες σχετικά με τη χορήγησή τους.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και με το κανονιστικό πλαίσιο αυτών καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης των υποτροφιών.

 1. Κάθε είδους υποτροφίες, χρηματικά βραβεία και ανταποδοτικές υποτροφίες που χορηγούνται στο πλαίσιο του παρόντος, δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο, κράτηση, ασφαλιστική εισφορά και ειδική εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α’ 167). Κατά την πληρωμή δαπανών υποτροφιών και χρηματικών βραβείων δεν απαιτείται η προσκόμιση φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας του δικαιούχου.
 2. Με αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος, κατόπιν εισήγησης της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.), φοιτητές του Π.Μ.Σ. δύναται να απαλλάσσονται, εν όλω ή εν μέρει, από την υποχρέωση καταβολής διδάκτρων, υπό την προϋπόθεση παροχής έργου προς το πρόγραμμα ή το Α.Ε.Ι. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμογή της παρούσας δύνανται να προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό του προγράμματος.
 3. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς. Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’

ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 119

Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε εταιρείες– Τροποποίηση άρθρου 292 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 292 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί ίδρυσης ή συμμετοχής των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται η φράση «νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής», β) προστίθεται παρ. 5, και το άρθρο 292 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 292

Ίδρυση ή συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε Εταιρείες

 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να συμμετέχουν ή να συνιστούν Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) υπό τη νομική μορφή αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας ή εμπορικής εταιρείας, από κοινού με άλλα Α.Ε.Ι., Ερευνητικά Κέντρα, Ινστιτούτα, Τεχνολογικούς Φορείς του άρθρου 13Ατου ν. 4310/2014(Α’ 258) της ημεδαπής, Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) του άρθρου 267 του παρόντος, νομικά πρόσωπα πανεπιστημιακής εκπαίδευσης της ημεδαπής, πανεπιστημιακά ιδρύματα και ερευνητικούς φορείς της αλλοδαπής, καθώς και επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, στο πλαίσιο δημόσιων προσκλήσεων φορέων του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 2. Ο σκοπός, το αντικείμενο και οι δραστηριότητες των εταιρειών της παρ. 1 καθορίζονται, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους των προσκλήσεων που εκδίδονται, από φορείς του Δημοσίου ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο χρηματοδοτούμενων δράσεων και συνάδουν υποχρεωτικά με τις αρχές και την αποστολή των Α.Ε.Ι. Δεν επιτρέπεται ο σκοπός των εταιρειών της παρ. 1 να αντίκειται ή να υποκαθιστά την αποστολή των Α.Ε.Ι., όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3, τον σκοπό των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 229 και των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., όπως ορίζεται στο άρθρο 261.
 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται η σύσταση ή συμμετοχή σε εταιρείες της παρ. 1. Η καταβολή του ποσού που αντιστοιχεί στο αρχικό μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας, πραγματοποιείται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ερευνών από τα περιουσιακά ταμειακά διαθέσιμα του Ε.Λ.Κ.Ε.
 4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.
 5. Για την υποστήριξη της αποστολής της η εταιρεία δύναται να λαμβάνει δωρεές ή χορηγίες από μη κρατικούς φορείς.

 

Άρθρο 120

Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση άρθρου 293 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 293 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ίδρυσης εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 η φράση «αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία» αντικαθίσταται με τη φράση «εθνικό επίσημο φορέα εκπροσώπησής τους με την επωνυμία «Study in Greece» με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα», β) στην παρ. 2 οι λέξεις «στα όργανα διοίκησής της» αντικαθίσταται από τις λέξεις «στην εταιρεία της παρ. 1», και το άρθρο 293 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 293

Ίδρυση εταιρείας για τη διεθνή προβολή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

 1. Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να ιδρύουν από κοινού ή εθνικό επίσημο φορέα εκπροσώπησής τους με την επωνυμία «Study in Greece», με τη μορφή αστικής εταιρείας μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με σκοπό την προώθηση, υποστήριξη και ενίσχυση της διεθνοποίησής τους, καθώς και την προβολή του έργου τους στο εξωτερικό. Ο σκοπός της εταιρείας της παρ. 1 δεν αντίκειται ή υποκαθιστά την αποστολή των Α.Ε.Ι., των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι., και των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας των Α.Ε.Ι..
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. αποφασίζονται η σύσταση και η συμμετοχή στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, σύμφωνα με την παρ. 1, καθορίζεται ο ακριβής σκοπός της εταιρείας, εγκρίνεται το καταστατικό της και ορίζονται οι εκπρόσωποι του Α.Ε.Ι. στην εταιρεία της παρ. 1.
 3. Η εταιρία δύναται να χρηματοδοτείται για την αποστολή της από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ιδρυμάτων, ύστερα από απόφαση των οργάνων τους.
 4. Οι παρ. 1 έως 3 εφαρμόζονται αναλόγως στα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258). Όπου στο παρόν αναφέρονται τα Α.Ε.Ι., νοούνται αντίστοιχα τα ερευνητικά κέντρα ινστιτούτα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014. Το σύνολο των ως άνω αναφερομένων αρμοδιοτήτων ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο του οικείου φορέα.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ

Άρθρο 121

Τροποποίηση του τίτλου του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4957/2022

Στον τίτλο του Κεφαλαίου Β΄ του Μέρους Β΄ του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), μετά από τη φράση «ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ» προστίθεται η φράση «- ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ» και ο τίτλος του Κεφαλαίου Β΄ διαμορφώνεται ως εξής:

«ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ – ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΝΥΘΗΚΑΝ ΣΕ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΑ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ».

Άρθρο 122

Αξιολόγηση περιόδων σπουδών στην αλλοδαπή από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση άρθρου 298 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 298 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί του σκοπού του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 1 προστίθεται περ. γ), β) στην περ. ε) της παρ. 2 διαγράφεται η αναφορά σε δημοσίευση και το άρθρο 298 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 298

Σκοπός

 1. Σκοπός του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. είναι:

α) η ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που απονέμονται από αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής,

β) η παροχή πληροφοριών σχετικά με τις σπουδές στην ανώτατη εκπαίδευση στην ημεδαπή και αλλοδαπή,

γ) η γραπτή εκτίμηση ή βεβαίωση για την αξιολόγηση περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν πραγματοποιηθεί σε αναγνωρισμένα εκπαιδευτικά ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής.

 1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. για την επίτευξη του σκοπού του:

α) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, κυρίως σχετικά με την ελληνική ανώτατη εκπαίδευση και λειτουργεί ως κέντρο ενημέρωσης για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης,

β) συλλέγει και επεξεργάζεται τις πληροφορίες και τα στοιχεία που αφορούν στην ανώτατη εκπαίδευση σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο, παρακολουθεί τις εξελίξεις που σημειώνονται διεθνώς στον χώρο αυτόν, ενημερώνει το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και τα Πανεπιστήμια για θέματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής και παρέχει πληροφορίες σε ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης ή αρμόδια κέντρα και αντίστοιχους οργανισμούς της αλλοδαπής, σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των ελληνικών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης,

γ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του το Εθνικό Μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, καθώς και το Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 304.

δ) καταρτίζει, ενημερώνει και δημοσιεύει στην επίσημη ιστοσελίδα του τους πίνακες αντιστοιχίας συστημάτων βαθμολόγησης ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών,

ε) καταρτίζει και ενημερώνει το Εθνικό Μητρώο Αξιολογητών του άρθρου 303,

στ) εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνείς οργανισμούς και ιδιαίτερα στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των αντίστοιχων κέντρων ακαδημαϊκής και επαγγελματικής αναγνώρισης και πληροφόρησης (ENIC-NARIC), του οποίου είναι μέλος,

ζ) συνεργάζεται με όργανα που έχουν ως σκοπό την αξιολόγηση της ποιότητας της ανώτατης εκπαίδευσης για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.

 1. Ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. αποτελεί το «Κεντρικό Σημείο Επαφής» για τους ενδιαφερομένους και, ιδίως, παρέχει στους Έλληνες πολίτες και τους πολίτες των λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών, καθώς και στα σημεία επαφής των λοιπών κρατών μελών και τρίτων χωρών, κάθε χρήσιμη πληροφορία για την ακαδημαϊκή αναγνώριση τίτλων σπουδών που προβλέπεται στο παρόν.».

Άρθρο 123

Περίοδος σπουδών – Αξιολόγηση τίτλων σπουδών – Ορισμοί – Προσθήκη περ. ιδ) και ιε) στο άρθρο 299 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 299 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί ορισμών, προστίθενται περ. ιδ) και ιε) ως εξής:

«ιδ) «Περίοδος σπουδών» είναι η οποιαδήποτε συνιστώσα ενός προγράμματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει αξιολογηθεί και τεκμηριωθεί και, αν και δεν είναι ένα πλήρες πρόγραμμα σπουδών από μόνο του, εν τούτοις αντιπροσωπεύει μια σημαντική απόκτηση γνώσεων ή δεξιοτήτων.

ιε) «Αξιολόγηση (των κατά περίπτωση τίτλων σπουδών)» είναι η γραπτή εκτίμηση ή αξιολόγηση των τίτλων σπουδών της αλλοδαπής ενός ατόμου από έναν αρμόδιο φορέα.».

Άρθρο 124

Μέλη και αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης – Τροποποίηση παρ. 4 και 6 άρθρου 301 ν. 4957/2022

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) περί της ένταξης σε καθεστώς πλήρους και αποκλειστικής ή μερικής απασχόλησης του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) από το πεδίο εφαρμογής του δευτέρου εδαφίου απαλείφεται ο Πρόεδρος του Δ.Σ, β) από το τρίτο εδάφιο απαλείφεται η φράση «είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης, είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης» γ) προστίθεται νέο, τέταρτο εδάφιο και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Ο Αντιπρόεδρος δύναται να ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης, στο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) στο οποίο υπηρετεί, εφόσον το επιθυμεί, άλλως τίθεται σε αναστολή καθηκόντων.

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αμείβονται σύμφωνα με το άρθρο 57 του ν. 4653/2020 (Α’ 12). Το προηγούμενο εδάφιο ισχύει για τον Αντιπρόεδρο είτε είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης είτε έχει ενταχθεί σε καθεστώς μερικής απασχόλησης.

Η αποζημίωση των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. για κάθε συνεδρίαση καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.».

 1. Στην παρ. 6 του άρθρου 301 του ν. 4957/2022, περί των αρμοδιοτήτων του Δ.Σ. του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., καταργείται η περ. δ), και η παρ. 6 διαμορφώνεται ως εξής:

«6. Το Δ.Σ. λαμβάνει κάθε απόφαση και ασκεί κάθε εξουσία για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. όπως αναφέρονται στον παρόντα νόμο και στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του και ιδίως:

α) συνομολογεί, υπογράφει και εκτελεί κάθε σύμβαση απαραίτητη για την εκπλήρωση των σκοπών του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., εισπράττει απαιτήσεις και έσοδα, αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, και προβαίνει σε κάθε νόμιμη εκμετάλλευση εσόδων στο πλαίσιο των σκοπών του,

β) εγκρίνει τον κανονισμό λειτουργίας του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.,

γ) καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό και συντάσσει την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσης διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοίκησης,

δ) [καταργείται]

ε) αποφασίζει για την κατάρτιση, ενημέρωση και δημοσίευση στην επίσημη ιστοσελίδα του των πινάκων βαθμολογικής αντιστοιχίας ημεδαπών και αλλοδαπών τίτλων σπουδών, καθώς και πίνακα αντιστοίχισης των συστημάτων πιστωτικών μονάδων αυτών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης. Αν δεν υφίσταται στους αλλοδαπούς τίτλους βαθμολογικός ή αξιολογικός χαρακτηρισμός, η απόφαση εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης κατά συνεκτίμηση των λοιπών στοιχείων ή εγγράφων του αλλοδαπού εκπαιδευτικού ιδρύματος και αν αυτό δεν είναι εφικτό, ο σχετικός τίτλος χαρακτηρίζεται ως αδιαβάθμητος,

ε) συντάσσει ετήσια έκθεση, στην οποία εκθέτει και αξιολογεί το έργο του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. Η έκθεση υποβάλλεται τον Μάρτιο κάθε έτους στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και στον Πρόεδρο της Βουλής.».

Άρθρο 125

Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής – Προσθήκη άρθρου 314Α στον ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141), μετά το άρθρο 314, προστίθεται άρθρο 314Α, ως εξής:

«Άρθρο 314Α

Βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών που διανύθηκαν σε αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής

 1. Ο Διεπιστημονικός Οργανισμός Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) χορηγεί, κατόπιν υποβολής αιτήσεως του ενδιαφερομένου, βεβαίωση αξιολόγησης περιόδων σπουδών, οι οποίες έχουν διανυθεί σε αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής. Η βεβαίωση του πρώτου εδαφίου συνίσταται στη γραπτή εκτίμηση των εκπαιδευτικών προσόντων του αιτούντος.
 2. Η αρμοδιότητα έκδοσης της βεβαίωσης αξιολόγησης περιόδων σπουδών ανήκει στον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Ακαδημαϊκής Αναγνώρισης του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..
 3. Τα στοιχεία της βεβαίωσης της παρ. 1 περιλαμβάνουν τουλάχιστον το αναγνωρισμένο ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής, τη διάρκεια των περιόδων σπουδών, τον αριθμό πιστωτικών μονάδων (ECTS) και τον τύπο του τίτλου σπουδών που θα χορηγούνταν από το ίδρυμα προέλευσης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ΄

ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 126

Παράταση της θητείας των Επιτροπών Έρευνας και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων

Οι θητείες Επιτροπών Έρευνας και Διαχείρισης των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, που έχουν λήξει έως την έναρξη ισχύος του παρόντος, παρατείνονται αναδρομικά από την ημερομηνία λήξης τους έως τη συγκρότηση των νέων Επιτροπών Ερευνών, κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), και για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει συνολικά τους τρεις (3) μήνες.

ΜΕΡΟΣ Δ’ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (άρθρα 127-155)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Άρθρο 127

Σκοπός

Σκοπός του παρόντος είναι α) η ρύθμιση της εγκατάστασης, οργάνωσης και λειτουργίας στην Ελλάδα Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.). Τα Ν.Π.Π.Ε. απονέμουν τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και συνδέονται με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα οποία είναι αναγνωρισμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή σε τρίτες χώρες, μετά από αξιολόγηση, πιστοποίηση και αδειοδότηση των προγραμμάτων σπουδών, καθώς και των κτιριακών, εργαστηριακών και ερευνητικών υποδομών τους, από κρατικά όργανα, β) η προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών στη χώρα, γ) η κάλυψη της διαρκώς αυξανόμενης εγχώριας ζήτησης για πανεπιστημιακές σπουδές, δ) η αύξηση των δεικτών οικονομικής ανάπτυξης μέσω του ανθρώπινου κεφαλαίου, καινούργιων γνώσεων, ιδεών και νέων τεχνολογιών που θα παραμείνουν στη χώρα, ε) η ανάσχεση της τάσης εκπατρισμού των νέων της χώρας για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού με άμεσες επιπτώσεις στην εθνική οικονομία και στ) ο επαναπατρισμός Ελλήνων ακαδημαϊκών και επιστημόνων για εργασία σε αντίστοιχο πανεπιστημιακό περιβάλλον στη χώρα τους.

Άρθρο 128

Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος είναι α) ο καθορισμός ενός ενιαίου πλαισίου εγκατάστασης και λειτουργίας Ν.Π.Π.Ε. από αναγνωρισμένα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, ύστερα από έλεγχο της ποιότητας και των χαρακτηριστικών των παρεχόμενων υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης και των δομών παροχής τους ενόψει του κοινωνικού σκοπού και της ιδιαιτερότητας των υπηρεσιών αυτών, β) η δημιουργία αυτοτελούς διοικητικής και ακαδημαϊκής οντότητας, η οποία διασφαλίζει την εύρυθμη λειτουργία των υπό ρύθμιση Ν.Π.Π.Ε., και γ) η υπαγωγή των ως άνω νομικών οντοτήτων σε ειδικό καθεστώς πιστοποίησης, αδειοδότησης και αδιάλειπτης εποπτείας από τα αρμόδια όργανα της Ελληνικής Πολιτείας με γνώμονα το γενικό συμφέρον και τις επιταγές του Συντάγματος.

Άρθρο 129

Ορισμοί

Για την εφαρμογή του παρόντος μέρους, νοούνται:

α) «μητρικό ίδρυμα»: κρατικό ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο λειτουργεί σε χώρα άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτης χώρας, το οποίο αιτείται τη σύσταση παραρτήματος πανεπιστημίου υπό τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και παρέχει προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου ανώτατης εκπαίδευσης ή κατ’ ελάχιστον ενός εκ των τριών και απονέμει αντίστοιχους τίτλους σπουδών. Το μητρικό ίδρυμα είναι αναγνωρισμένο στη χώρα του και πιστοποιημένο για την παροχή προγραμμάτων ανώτατης εκπαίδευσης και τη χορήγηση τίτλων σπουδών και περιλαμβάνεται στο εθνικό μητρώο αναγνωρισμένων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (Α΄141).

β) «Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Ν.Π.Π.Ε.)»: νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, ρυθμιζόμενο με τις διατάξεις του παρόντος, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, το οποίο συνδέεται απευθείας με το μητρικό ίδρυμα, και αποτελεί παράρτημά του στην Ελλάδα, με βάση απόφαση του αρμοδίου οργάνου του μητρικού ιδρύματος που προσδιορίζει λεπτομερώς την εσωτερική μεταξύ τους σχέση και αντανακλάται επί του κεφαλαίου ή με βάση συμφωνίες πιστοποίησης (validation) ή δικαιόχρησης (franchising), οι οποίες διασφαλίζουν ουσιωδώς την ορθή τήρηση των ακαδημαϊκών προτύπων του μητρικού ιδρύματος.

γ) «διδακτικό ερευνητικό προσωπικό»: κάτοχοι διδακτορικού τίτλου σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους, οι οποίοι διαθέτουν ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας στο μητρικό ίδρυμα.

δ) «ειδικό διδακτικό προσωπικό»: επικουρικό διδακτικό προσωπικό, που δεν εμπίπτει στην κατηγορία της περ. γ), και το οποίο διαθέτει τα προσόντα για την κατοχή αντίστοιχης θέσης στο μητρικό ίδρυμα,

ε) «εκπαιδευτικό προσωπικό»: τα μέλη των περ. γ) και δ),

στ) «πιστοποίηση Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης»: δημόσια και διαφανής διαδικασία, με την οποία διασφαλίζονται τα εν γένει χαρακτηριστικά των παρεχόμενων υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης, που πραγματοποιείται με βάση συγκεκριμένα, προκαθορισμένα, διεθνώς αποδεκτά και εκ των προτέρων δημοσιοποιημένα σε κανονιστικές πράξεις της «Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης» (ΕΘ.Α.Α.Ε), ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και δείκτες, εναρμονισμένα με τις Αρχές και Κατευθυντήριες Οδηγίες για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό Χώρο Ανώτατης Εκπαίδευσης, εφεξής καλούμενη «πιστοποίηση»,

ζ) «πρόγραμμα σπουδών»: το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών του Ν.Π.Π.Ε., που έχει πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα, υπό τη μορφή δια ζώσης ή εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής διαδικασίας ή με συνδυασμό των μεθόδων αυτών ή άλλων διασυνοριακών μεθόδων προσφοράς εκπαίδευσης και οδηγεί στη χορήγηση αναγνωρισμένου τύπου τίτλων σπουδών, που εγκρίνεται από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

η) «κράτος μέλος»: άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβαλλόμενο μέρος στη Συμφωνία για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο και η Ελβετία,

θ) «τρίτη χώρα»: χώρα, η οποία δεν συγκαταλέγεται στα κράτη μέλη της περ. η) και είναι συμβαλλόμενο μέρος της Γενικής Συμφωνίας για τις συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών (GATS) του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ

Άρθρο 130

Αποστολή των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Τα Ν.Π.Π.Ε. έχουν ως αποστολή:

α) να προσφέρουν υψηλής ποιότητας ανώτατη εκπαίδευση, χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς, σεβόμενα την αρχή της αξιοκρατίας και τον κοινωνικό προορισμό της ανώτατης εκπαίδευσης, να παράγουν και να μεταδίδουν τη γνώση μέσω της διδασκαλίας και της έρευνας, να προετοιμάζουν τους φοιτητές για την εφαρμογή της στο επαγγελματικό και κοινωνικό πεδίο και να καλλιεργούν και να προάγουν τις επιστήμες, τις τέχνες, τα γράμματα και τον πολιτισμό,

β) να οργανώνουν και να παρέχουν προγράμματα σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου, προγράμματα σπουδών σύντομης διάρκειας και διά βίου μάθησης,

γ) να εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, με έμφαση στη διεπιστημονικότητα και την καινοτόμο έρευνα στο ανώτερο επίπεδο ποιότητας κατά τα διεθνώς αναγνωρισμένα κριτήρια,

δ) να αναπτύσσουν τις ικανότητες, τις δεξιότητες και την κριτική σκέψη των φοιτητών, παρέχοντάς τους τις απαραίτητες γνώσεις και εφόδια για την επιστημονική τους σταδιοδρομία, να διαμορφώνουν τις απαραίτητες συνθήκες για την ανάδειξη νέων ερευνητών και την προσέλκυση νέων επιστημόνων, καθώς και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της κοινωνίας, της αγοράς εργασίας και των επαγγελματικών πεδίων,

ε) να διεξάγουν καινοτόμο έρευνα και να προωθούν τη διάχυση της γνώσης προς την κοινωνία, καθώς και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, με προσήλωση στις αρχές της επιστημονικής και ηθικής δεοντολογίας, της βιώσιμης και αειφόρου ανάπτυξης, της κοινωνικής συνοχής και της συμπερίληψης,

στ) να προωθούν τη συνεργασία με Α.Ε.Ι., ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και με δημόσιους, ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς και παραγωγικούς φορείς και

ζ) να αναπτύσσουν εκπαιδευτικές και ερευνητικές δράσεις στην ημεδαπή και αλλοδαπή για την προαγωγή της εκπαίδευσης, της έρευνας, της τεχνολογίας και του πολιτισμού.

 1. Για την εκπλήρωση της αποστολής τους, τα Ν.Π.Π.Ε. οργανώνονται και λειτουργούν με κανόνες και πρακτικές που διασφαλίζουν την τήρηση και προάσπιση ιδίως των αρχών:

α) της ελευθερίας στη διδασκαλία και την έρευνα, και της ακαδημαϊκής ελευθερίας,

β) της ερευνητικής και επιστημονικής δεοντολογίας,

γ) της ποιότητας, της προσβασιμότητας, της αξιοκρατίας και της κοινωνικής αποστολής της ανώτατης εκπαίδευσης,

δ) της αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας στη διαχείριση του προσωπικού, των πόρων και των υποδομών τους,

ε) της πλήρους διαφάνειας,

στ) της λογοδοσίας.

Άρθρο 131

Σκοπός

 1. Ο σκοπός του Ν.Π.Π.Ε. αφορά αποκλειστικά στην παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. Το μητρικό ίδρυμα έχει αποφασιστική αρμοδιότητα για ακαδημαϊκά ζητήματα του παραρτήματος, που ιδρύεται με τη μορφή Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 2. Για την επίτευξη του σκοπού του, το Ν.Π.Π.Ε. μπορεί, μεταξύ άλλων:

α) να αποκτά και να διαθέτει κινητή και ακίνητη περιουσία,

β) να συνάπτει συμφωνίες στο πλαίσιο λειτουργίας του,

γ) να αποδέχεται δωρεές, χορηγίες, εισφορές σε χρήματα ή υπηρεσίες ή σε κινητή ή ακίνητη περιουσία, που προέρχονται από ιδιωτικά χρηματοδοτικά εργαλεία, και

δ) να δανείζεται χρήματα και να επενδύει χρήματα, όταν τα προς επένδυση ποσά δεν είναι αναγκαία για την ικανοποίηση άμεσων αναγκών του.

Άρθρο 132

Νομική φύση- Επωνυμία- Κεφάλαιο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Το Ν.Π.Π.Ε. αποτελεί νομικό πρόσωπο ειδικού σκοπού με νομική προσωπικότητα, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με αποκλειστικό σκοπό την παροχή υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης. H λειτουργία του διέπεται από το παρόν μέρος.
 2. Το Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει καταστατικό, στο οποίο αναφέρονται κατ’ ελάχιστο: α) ο σκοπός, β) η επωνυμία, γ) η έδρα, δ) το όργανο διοίκησης, ε) η σύγκληση, συγκρότηση, λειτουργία, οι αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης, στ) η διαδικασία λήψης αποφάσεων, ζ) το κεφάλαιο σε ευρώ, η) το οργανόγραμμα των Μονάδων και διοικητικών υπηρεσιών του Ν.Π.Π.Ε., με τον αριθμό και τα προσόντα του προσωπικού του, που στελεχώνονται με διοικητικό προσωπικό του παραρτήματος και θ) ο νόμιμος εκπρόσωπος του Διοικητικού Συμβουλίου έναντι των διοικητικών και δικαστικών αρχών.
 3. Η επωνυμία του Ν.Π.Π.Ε. μπορεί να περιλαμβάνει την επωνυμία του μητρικού ιδρύματος, και υποχρεωτικά τις λέξεις «Νομικό Πρόσωπο Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης» ή το ακρωνύμιο «Ν.Π.Π.Ε.». Η επωνυμία μπορεί να αποδίδεται ολόκληρη ή εν μέρει με λατινικούς χαρακτήρες. Η επίσημη ονομασία του Ν.Π.Π.Ε. αποδίδεται στην αγγλική γλώσσα ως «University Legal Entity».
 4. Το κεφάλαιο του Ν.Π.Π.Ε. και η τυχόν συμμετοχή του καθενός συμμετέχοντος επί του κεφαλαίου ορίζονται ρητά στο καταστατικό του και εκφράζεται σε ευρώ.
 5. Το Ν.Π.Π.Ε. έχει την έδρα του σε συγκεκριμένο δήμο στην Ελλάδα, ο οποίος αναφέρεται καταστατικό του.
 6. Η διάρκεια του Ν.Π.Π.Ε. είναι αορίστου χρόνου.
 7. Το Ν.Π.Π.Ε. ευθύνεται το ίδιο με την περιουσία του για τα χρέη του.
 8. Απαγορεύεται στο Ν.Π.Π.Ε. να διανέμει μέρος των εσόδων του σε οποιοδήποτε πρόσωπο, περιλαμβανομένων των ιδρυτών του.
 9. Το Ν.Π.Π.Ε. υπόκειται σε ετήσιο έλεγχο των οικονομικών στοιχείων του από ορκωτό ελεγκτή/ λογιστή.
 10. To Ν.Π.Π.Ε. λύεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του, καθώς και με την παύση της σχέσης του με το μητρικό ίδρυμα με οποιονδήποτε τρόπο.

Άρθρο 133

Όργανο διοίκησης Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Το Ν.Π.Π.Ε. διοικείται από το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε πράξη που αφορά στη διοίκησή του. Η σύγκληση, η συγκρότηση, η λειτουργία, οι αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζονται στο καταστατικό του Ν.Π.Π.Ε..

Άρθρο 134

Εποπτεία και έλεγχος των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Τα Ν.Π.Π.Ε. υπάγονται στην εποπτεία του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναφορικά με την οργάνωση, λειτουργία και αποστολή τους προς εξυπηρέτηση του γενικού συμφέροντος και των συνταγματικών σκοπών της ανώτατης εκπαίδευσης, με σεβασμό στην ακαδημαϊκή ελευθερία και την ελευθερία διδασκαλίας και έρευνας. Η κρατική εποπτεία του πρώτου εδαφίου ασκείται από το Τμήμα Α’ Οργάνωσης Ανώτατης Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Οργανωτικής και Ακαδημαϊκής Ανάπτυξης της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 44 του π.δ. 18/2018 (Α’ 31) (εφεξής «αρμόδιο Τμήμα»).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΩΟ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 135

Άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Η διαδικασία για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παρατήματος πανεπιστημίου, υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε. εκκινεί με την υποβολή αίτησης από το μητρικό ίδρυμα ή από κοινού με φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή με ένωση προσώπων, νομίμως εξουσιοδοτημένων από το μητρικό ίδρυμα ή από νομικό πρόσωπο που έχει συνάψει συμφωνίες του άρθρου 129 με το μητρικό ίδρυμα. Η άδεια του πρώτου εδαφίου χορηγείται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Α.Ε. και γνώμης του Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.).
 2. Η αίτηση της παρ. 1 υποβάλλεται στο αρμόδιο Τμήμα, συνοδευόμενη από δύο εσωτερικούς υποφακέλους μετά των νομίμων δικαιολογητικών του άρθρου 139.
 3. Το αρμόδιο Τμήμα διαβιβάζει αμελλητί: α) στην ΕΘ.Α.Α.Ε. την αίτηση με τα δικαιολογητικά των περ. α) και β) της παρ. 2, καθώς και τα δικαιολογητικά της παρ. 3 του άρθρου 139, προκειμένου να εγκρίνει και να αποστείλει τη σχετική πράξη της στο αρμόδιο Τμήμα, β) στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. τα δικαιολογητικά των περ. ε), στ), ζ) και η) της παρ. 2 του άρθρου 139, με αίτημα διατύπωσης γνώμης ως προς τη συνδρομή των κτιριολογικών προϋποθέσεων. Οι ενέργειες του προηγούμενου εδαφίου ολοκληρώνονται από τους αρμόδιους φορείς εντός προθεσμίας εκατόν είκοσι (120) ημερών. Η προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου ισχύει στην περίπτωση υποβολής αίτησης για άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος που περιλαμβάνει έως πέντε (5) Σχολές και αυξάνεται κατά είκοσι (20) ημέρες για κάθε επιπλέον Σχολή. Κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών των αιτούντων η ΕΘ.Α.Α.Ε. ή ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. δύνανται να τάσσουν αποκλειστικές προθεσμίες στους αιτούντες της παρ. 1 προς συμπλήρωση, εξειδίκευση ή αποστολή διευκρινίσεων. Για εξαιρετικούς λόγους, αν η ΕΘ.Α.Α.Ε. ή ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κρίνουν ότι πρέπει να υποβληθούν διευκρινίσεις από τους αιτούντες της παρ. 1, η ως άνω προθεσμία δύναται να παραταθεί με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Γενικής Γραμματείας Ανώτατης Εκπαίδευσης μία (1) μόνο φορά, κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., το οποίο υποβάλλεται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών πριν από την παρέλευση της αρχικής προθεσμίας.
 4. Το αρμόδιο Τμήμα, μετά τη λήψη των σχετικών πράξεων των φορέων της παρ. 3, ελέγχει τα δικαιολογητικά των περ. α), γ) και δ) της παρ. 2 του άρθρου 139, προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση της παρ. 1. Το αρμόδιο Τμήμα δύναται να ζητεί συμπληρώσεις και διευκρινίσεις από τους αιτούντες της παρ. 1.
 5. Η απόφαση της παρ. 1 με συνημμένα το Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό ως Παράρτημα Α’ και Β’ αντίστοιχα δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και καταχωρείται στο Μητρώο Ν.Π.Π.Ε. του άρθρου 142.

Άρθρο 136

Νέες Σχολές – Νέα προγράμματα σπουδών

Το Ν.Π.Π.Ε. κατά τη λειτουργία του δύναται να αιτείται συμπληρωματικά την προσθήκη Σχολών και προγραμμάτων σπουδών με τη διαδικασία του άρθρου 135, υποβάλλοντας τα εξής δικαιολογητικά:

α) επικαιροποιημένη απόφαση του μητρικού ιδρύματος της περ. α) της παρ. 2 του άρθρου 139,

β) εγγυητική επιστολή της περ. γ) της παρ. 2 του άρθρου 139, όταν η αίτηση αφορά νέα Σχολή,

γ) παράβολο της περ. δ) της παρ. 2 του άρθρου 143, όταν η αίτηση αφορά νέα Σχολή,

δ) επικαιροποιημένο Εσωτερικό Κανονισμό της περ. α) της παρ. 3 του άρθρου 139,

ε) καθορισμό ύψους διδάκτρων της περ. ε) της παρ. 3 του άρθρου 139,

στ) καθορισμό διάρκειας σπουδών του νέου προσφερόμενου προγράμματος σπουδών της περ. στ) της παρ. 3 του άρθρου 139 και

ζ) καθορισμό του εκπαιδευτικού προσωπικού της περ. ζ) της παρ. 3 του άρθρου 139.

Άρθρο 137

Υποχρέωση ενημέρωσης

 1. Το Ν.Π.Π.Ε. υποβάλλει αίτηση στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για οποιαδήποτε μεταβολή, που σχετίζεται με τις διατάξεις του παρόντος και ιδίως με τους εγκριθέντες όρους εγκατάστασης και λειτουργίας του βάσει της απόφασης του άρθρου 135, υπό την προϋπόθεση ότι το Ν.Π.Π.Ε. διατηρεί κατ΄ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία.
 2. Η αίτηση της παρ. 1 μετά των δικαιολογητικών διαβιβάζεται από το αρμόδιο Τμήμα, στην ΕΘ.Α.Α.Ε. προς έγκριση και έκδοση σχετικής απόφασης του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατά το μέρος που αφορά στη μεταβολή κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 135.
 3. Η απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με συνημμένο το τροποποιημένο καταστατικό της παρ. 2 ή τον Εσωτερικό Κανονισμό δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 4. Το Ν.Π.Π.Ε. υποχρεούται να υποβάλλει ετήσια έκθεση πεπραγμένων στο αρμόδιο Τμήμα και στην ΕΘ.Α.Α.Ε..

Άρθρο 138

Κριτήρια για την έκδοση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Για τη χορήγηση και τη διατήρηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος πανεπιστημίου μητρικού ιδρύματος υπό τη μορφή Ν.Π.Π.Ε., εκτός από τα οριζόμενα στα άρθρα 127 έως 155, πρέπει να πληρούνται τα εξής κριτήρια:

α) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατ΄ ελάχιστον τρεις (3) Σχολές, με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών η καθεμία. Εξαιρετικά και εφόσον το μητρικό ίδρυμα καταλαμβάνει μια από τις πρώτες είκοσι (20) θέσεις σε αναγνωρισμένη διεθνή παγκόσμια κατάταξη πανεπιστημίων, το Ν.Π.Π.Ε. δύναται να αποτελείται από μία κατ’ ελάχιστον Σχολή με ένα τουλάχιστον πρόγραμμα κύκλου σπουδών. Οι λοιπές προϋποθέσεις του παρόντος εφαρμόζονται και στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου.

β) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει την αξιολόγηση και πιστοποίηση από το μητρικό ίδρυμα για τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών του. Κάθε Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει για κάθε σχολή τουλάχιστον ένα πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών που έχει πιστοποιηθεί από την ΕΘ.Α.Α.Ε.,

γ) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει το προβλεπόμενο εκπαιδευτικό προσωπικό, το διοικητικό και τεχνικό προσωπικό, το απαιτούμενο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό υποστήριξης, το οποίο εξασφαλίζει τη γραμματειακή οργάνωση, τον οργανωτικό σχεδιασμό, την αρτιότητα των εγκαταστάσεων και τις συνθήκες υγιεινής των χώρων.

δ) Κάθε Ν.Π.Π.Ε. διαθέτει κατάλληλες κτιριακές υποδομές και υλικοτεχνικό εξοπλισμό,. Ειδικότερα, οι υποδομές πρέπει να είναι επαρκείς για την κάλυψη των αναγκών των φοιτητών σε διδασκαλία, μελέτη, και τηρούνται οι αντίστοιχοι κανόνες που εφαρμόζονται για τους χώρους εκπαιδευτηρίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα Οικοδομικό και Κτιριοδομικό Κανονισμό και τον Κανονισμό Πυροπροστασίας. Η εγκατάσταση πρέπει να είναι αυτοτελής, να διαθέτει λειτουργική βιβλιοθήκη, χώρους εργαστηρίων και έρευνας ανάλογα με τα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών κατόπιν έγκρισης της ΕΘ.Α.Ε.Ε., οπτικοακουστικά μέσα και εξοπλισμένη αίθουσα πολυμέσων με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το Ν.Π.Π.Ε. δύναται να διαθέτει δευτερογενή μη αυτοτελή κτίρια μόνο εντός των ορίων της ίδιας περιφερειακής ενότητας στην οποία έχει την έδρα του, ενώ δύναται να διαθέτει αυτοτελή κτίρια σε άλλη πόλη εκτός της περιφερειακής ενότητας της έδρας.

Άρθρο 139

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 1. Η αίτηση για χορήγηση άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτήματος πανεπιστημίου της παρ. 1 του άρθρου 135, συνοδεύεται από δύο υποφακέλους.
 2. Στα δικαιολογητικά του πρώτου υποφακέλου περιλαμβάνονται τα εξής:

α) υπεύθυνη δήλωση πρόθεσης σύστασης Ν.Π.Π.Ε. από τους αιτούντες του άρθρου 139, στην οποία κατ΄ ελάχιστον αναφέρονται: αα) η επωνυμία, αβ) η έδρα, αγ) το κεφάλαιο σε ευρώ, αδ) ο αριθμός Σχολών, αε) τα προσφερόμενα πιστοποιημένα από το μητρικό ίδρυμα προγράμματα σπουδών και αστ) η σχέση του μητρικού ιδρύματος με το παράρτημα πανεπιστημίου.

β) καταστατικό του Ν.Π.Π.Ε.,

γ) εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας με εγκατάσταση στην Ελλάδα ποσού πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000) για κάθε σχολή. Η εγγυητική επιστολή ανέρχεται σε ποσό ύψους ενός εκατομμυρίου και πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 1.500.000,00) στην περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της περ. α) του άρθρου 138,

δ) παράβολο τουλάχιστον πεντακοσίων χιλιάδων ευρώ (€ 500.000,00) ανά αίτηση,

ε) θεωρημένη οικοδομική άδεια για σύνδεση με δίκτυα κοινής ωφελείας ή τα οριζόμενα στις παρ. 6, 7 και 8 του άρθρου 107 του ν. 4495/2017 (Α΄167) χρήσης εκπαιδευτηρίου σύμφωνα με τις διατάξεις του κτιριοδομικού κανονισμού,

στ) κατόψεις όλων των χώρων με χαρακτηρισμό χρήσης των χώρων και αποτύπωση της προσβασιμότητας ατόμων με αναπηρία για όλα τα κτίρια,

ζ) πιστοποιητικό (ενεργητικής) πυροπροστασίας για χρήση «εκπαίδευση» της οικείας Πυροσβεστικής Υπηρεσίας,

η) βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης από μηχανικό με επισυναπτόμενα σχέδια αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης.

3) Στα δικαιολογητικά του δευτέρου υποφακέλου περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Εσωτερικός Κανονισμός του Ν.Π.Π.Ε..

β) οι πρόσφατες και σε ισχύ πιστοποιήσεις και αξιολογήσεις του μητρικού ιδρύματος, του οποίου θα απονέμεται ο τίτλος,

γ) οι διοικητικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, που προσφέρονται από το Ν.Π.Π.Ε. στους φοιτητές,

δ) πλήρη στοιχεία για τα κριτήρια επιλογής, εισαγωγής, αξιολόγησης και αποφοίτησης, που εφαρμόζονται από το Ν.Π.Π.Ε.,

ε) καθορισμός της διάρκειας σπουδών των προσφερόμενων προγραμμάτων σπουδών,

στ) το ύψος των διδάκτρων, το ποσό των υποτροφιών και κάθε άλλη οικονομική επιβάρυνση που προβλέπεται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του,

ζ) πλάνο ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών, το οποίο περιλαμβάνει τον αριθμό του εκπαιδευτικού προσωπικού ανά γνωστικό αντικείμενο κατ’ έτος έως την ολοκλήρωση του κύκλου σπουδών, τα περιγράμματα θέσεων του εκπαιδευτικού προσωπικού και τον αριθμό του εκτιμώμενου, εκπαιδευτικού και ερευνητικού, προσωπικού,

η) τον αριθμό του εκτιμώμενου διοικητικού/τεχνικού προσωπικού και των φοιτητών που δύνανται να φοιτήσουν,

θ) μελέτη ερευνητικής δραστηριότητας σύμφωνα με το άρθρο 145,

ι) πενταετής οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας, στην οποία καταγράφεται όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία του Ν.Π.Π.Ε., υπογεγραμμένη από ορκωτούς ελεγκτές/ λογιστές.

Άρθρο 140

Ανάκληση απόφασης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης – Κυρώσεις

 1. Η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας του Ν.Π.Π.Ε., καθώς και οι αποφάσεις των άρθρων 136 και 137 ανακαλούνται, με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ύστερα από σύμφωνη γνώμη της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή γνώμη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. κατά περίπτωση, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) αν το Ν.Π.Π.Ε. δεν λειτούργησε για χρονική διάρκεια δύο (2) ημερολογιακών ετών από την ημερομηνία δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως της απόφασης της παρ. 1 του άρθρου 135,

β) εάν συντρέχει παραβίαση διάταξης του νόμου ή των όρων χορήγησης της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας,

γ) αν δεν τηρεί ή δεν συμμορφώνεται με τους εγκεκριμένους όρους πιστοποίησης των προγραμμάτων σπουδών, ιδίως αν το Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει λιγότερα από τρία (3) πιστοποιημένα από την ΕΘ.Α.Α.Ε. προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών, με την επιφύλαξη της περ. γ΄ του άρθρου 138.

 1. Η διαδικασία ανάκλησης εκκινεί με κλήση του αρμόδιου Τμήματος, η οποία κοινοποιείται στο Ν.Π.Π.Ε., στην οποία εκτίθενται τεκμηριωμένα οι λόγοι ανάκλησης και τυχόν μέτρα συμμόρφωσης, τάσσοντας εύλογη προθεσμία, προκειμένου το Ν.Π.Π.Ε. να εκφράσει τις απόψεις του ή να συμμορφωθεί. Εφόσον το αρμόδιο Τμήμα απορρίψει τις απόψεις του ή διαπιστώσει τη μη συμμόρφωση του Ν.Π.Π.Ε., αποστέλλει εισήγηση προς την ΕΘ.Α.Α.Ε. μαζί με το σχετικό φάκελο για τη διατύπωση της σύμφωνης γνώμης της παρ. 1. Ο Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού δύναται, με απόφασή του, να αναστείλει προσωρινά τη χορήγηση τίτλων σπουδών από το Ν.Π.Π.Ε., ύστερα από εισήγηση του αρμόδιου Τμήματος, από την επόμενη της αποστολής της κλήσης του πρώτου εδαφίου έως την έγκριση των μέτρων συμμόρφωσης.
 2. Αν ανακληθεί η απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 και των άρθρων 136 και 137, καταπίπτει η εγγυητική επιστολή της περ. γ) του άρθρου 141. Από το ποσό της εγγυητικής επιστολής επιστρέφονται, κατά προτεραιότητα, τα καταβληθέντα δίδακτρα στους φοιτητές και καταβάλλονται οι αμοιβές του προσωπικού έως το τέλος του ακαδημαϊκού έτους. Στην περίπτωση αυτή μητρικό ίδρυμα καθίσταται πλέον υπεύθυνο για την ολοκλήρωση των σπουδών των εγγεγραμμένων φοιτητών και τη χορήγηση των σχετικών τίτλων σπουδών.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, αναστέλλεται η δυνατότητα του Ν.Π.Π.Ε. να εγγράφει νέους φοιτητές σε πρόγραμμα σπουδών που απώλεσε την πιστοποίησή του από την ΕΘ.Α.Α.Ε.. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές στα εν λόγω προγράμματα σπουδών συνεχίζουν και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο παράρτημα πανεπιστημίου, χωρίς την καταβολή διδάκτρων, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 141.
 4. Στο Ν.Π.Π.Ε. και στον νόμιμο εκπρόσωπο του Διοικητικού Συμβουλίου επιβάλλονται κυρώσεις σύμφωνα με το άρθρο 141, εφόσον παραβιάζονται διατάξεις του παρόντος.

Άρθρο 141

Κυρώσεις

 1. Οι διοικητικές κυρώσεις για παράβαση του παρόντος νόμου επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κατόπιν εισήγησης της ΕΘ.Α.Α.Ε. ή του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. στο Ν.Π.Π.Ε., που εδρεύει στην ημεδαπή και στον νόμιμο εκπρόσωπό του και είναι ανάλογες ιδίως με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης και την τυχόν υποτροπή.
 2. Ειδικότερα:

α. Στο Ν.Π.Π.Ε. επιβάλλονται πρόστιμα στις ακόλουθες περιπτώσεις:

αα) για τη λειτουργία του χωρίς άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας,

αβ) για την παράλειψη ορισμού νόμιμου εκπροσώπου του,

αγ) για την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεών του σύμφωνα με τα άρθρα 151 και 152,

αδ) για την παράβαση των υποχρεώσεων αναφορικά με τις κτιριολογικές υποδομές ή για οποιαδήποτε μεταβολή των εγκεκριμένων χώρων χωρίς την προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,

αε) για παρεμπόδιση ελέγχου από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, από την ΕΘ.Α.Α.Ε. και από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αστ) για μη ενημέρωση του Μητρώου Ν.Π.Π.Ε. για οποιαδήποτε αλλαγή που αφορά στη λειτουργία του Ν.Π.Π.Ε., και

β. Στον νόμιμο εκπρόσωπο του Ν.Π.Π.Ε. επιβάλλονται οι ακόλουθες κυρώσεις ανά περίπτωση:

βα) για διεύθυνση Ν.Π.Π.Ε. που στερείται άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας, η ποινή της προσωρινής στέρησης για δύο (2) έτη της δυνατότητας διεύθυνσης οποιουδήποτε Ν.Π.Π.Ε.,

ββ) για παράλειψη κατάθεσης, εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών, των καταστάσεων εκπαιδευτικού προσωπικού και φοιτητών, πρόστιμο,

βγ) για την απασχόληση εκπαιδευτικού προσωπικού κατά παράβαση των υποχρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 151 και 152, πρόστιμο ανά διδάσκοντα.

βδ) για την παράβαση των υποχρεώσεων του άρθρου 138 που προβλέπονται αναφορικά με τις κτιριολογικές υποδομές, πρόστιμο και

βε) για τη χορήγηση τίτλου σπουδών κατά παράβαση του άρθρου 144, πρόστιμο ανά περίπτωση.

Άρθρο 142

Μητρώο Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Στο αρμόδιο Τμήμα τηρείται Μητρώο των Ν.Π.Π.Ε., στο οποίο καταχωρούνται: α) όλα τα παρατήματα πανεπιστημίου, τα οποία έχουν λάβει άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας Ν.Π.Π.Ε., β) τα πιστοποιημένα προγράμματα σπουδών του καθενός, γ) ο κατάλογος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους και δ) οι τύποι τίτλων σπουδών που απονέμουν. Στο Μητρώο των Ν.Π.Π.Ε. καταχωρούνται και τηρούνται, επιπλέον, όλα τα συνοδευτικά έγγραφα, τα οποία υποβάλλονται από τα μητρικά ιδρύματα για τη χορήγηση των αδειών της παρ. 1 του άρθρου 135, οι εκθέσεις αξιολόγησης και κάθε άλλο σχετικό έγγραφο που προβλέπεται από τις διατάξεις του παρόντος.
 2. Στον ιστότοπο του άρθρου 154 αναρτώνται τα προβλεπόμενα στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Άρθρο 143

Προγράμματα σπουδών – Διάρθρωση σε κύκλους

 1. Το Ν.Π.Π.Ε. προσφέρει προγράμματα σπουδών, που έχουν πιστοποιηθεί από το μητρικό ίδρυμα.
 2. Τα προγράμματα σπουδών της παρ. 1 δύνανται να προτείνονται είτε κατά την υποβολή της αίτησης του άρθρου 135, είτε σε οποιοδήποτε άλλο χρονικό σημείο σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 136.
 3. Κάθε Ν.Π.Π.Ε. οργανώνει προγράμματα σπουδών, που διαρθρώνονται σε τρεις (3) κύκλους, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που οργανώνονται στο μητρικό ίδρυμα, σε αντιστοιχία με τα επίπεδα 6, 7 και 8 του Εθνικού και Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων, σύμφωνα με το άρθρο 47 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί της αρχιτεκτονικής δομής και των περιγραφικών δεικτών επιπέδων πλαισίου.

Άρθρο 144

Τίτλοι σπουδών

 1. Κάθε Ν.Π.Π.Ε., το οποίο παρέχει πρόγραμμα σπουδών πιστοποιημένο από το μητρικό ίδρυμα και εγκεκριμένο από την ΕΘ.Α.Α.Ε. σύμφωνα με τους όρους του παρόντος, χορηγεί στους αποφοίτους του τίτλο σπουδών του μητρικού ιδρύματος. Πριν από τη χορήγηση τίτλων σπουδών, το Ν.Π.Π.Ε. αποστέλλει στο αρμόδιο Τμήμα σχετική ενημέρωση με συνημμένο κατάλογο αποφοίτων, καθώς και το σώμα των τίτλων σπουδών και το αρμόδιο Τμήμα προβαίνει στη σφράγισή τους.
 2. Ο τίτλος σπουδών, που απονέμεται υπό τις προϋποθέσεις της παρ. 1, αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος υπό την προϋπόθεση ότι περιλαμβάνεται στο Εθνικό Μητρώο τύπων τίτλων σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, το οποίο τηρεί ο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 304 του ν. 4957/2022 (Α’ 141). Ο απονεμηθείς τίτλος σπουδών δεν υποβάλλεται στη διαδικασία ακαδημαϊκής αναγνώρισης τίτλου σπουδών στον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π..

Άρθρο 145

Ερευνητικό Έργο Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Το Ν.Π.Π.Ε. αναπτύσσει ερευνητική δραστηριότητα, η οποία συσχετίζεται κατ’ ελάχιστον με τα εγκεκριμένα προσφερόμενα προγράμματα σπουδών, καθώς και με τα αντίστοιχα προγράμματα του μητρικού ιδρύματος.
 2. Η Επιτροπή Έρευνας της παρ. 2 του άρθρου 148 έχει ως αποστολή την ανάπτυξη έρευνας, την προαγωγή της γνώσης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας, τη διασφάλιση αποτελεσματικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της εκπαίδευσης και της έρευνας, καθώς και τη διασύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση, την οικονομία, την κοινωνία και τον πολιτισμό.
 3. Στο πλαίσιο επίτευξης της αποστολής της, η Επιτροπή Έρευνας μεριμνά ώστε το εκπαιδευτικό προσωπικό:

α) να διεξάγει κάθε είδους έρευνα εντός του Ν.Π.Π.Ε.,

β) να υλοποιεί ερευνητικά ή αναπτυξιακά προγράμματα,

γ) να συμβάλει στην εξοικείωση με την έρευνα των φοιτητών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου,

δ) να συμμετέχει σε προγράμματα κινητικότητας ερευνητών,

ε) να συνεργάζεται με τα ερευνητικά κέντρα και τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του μητρικού ιδρύματος, καθώς και με άλλα Ν.Π.Π.Ε.,

στ) να συμβάλει στη διεθνοποίηση του Ν.Π.Π.Ε. και την προσέλκυση νέων ερευνητών,

ζ) να αναπτύσσει κάθε άλλη δραστηριότητα συναφή με την αποστολή της για την επίτευξη των σκοπών της.

 1. Η ΕΘ.Α.Α.Ε. αξιολογεί και πιστοποιεί την Επιτροπή Έρευνας σε ετήσια βάση,, σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου της.

Άρθρο 146

Φοιτητές με δικαίωμα εγγραφής – Μητρώο φοιτητών και Αξιολόγηση – Αποφοίτηση

 1. Το Ν.Π.Π.Ε. τηρεί μητρώο φοιτητών, στο οποίο καταγράφονται τα στοιχεία των φοιτητών κατά την έναρξη των σπουδών τους, οι βαθμολογίες τους, οι ακαδημαϊκές τους υποχρεώσεις και κάθε άλλο στοιχείο, το οποίο προβλέπεται με βάση τον Εσωτερικό Κανονισμό.
 2. Δικαίωμα έγγραφής στα προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών των αναγνωρισμένων των Ν.Π.Π.Ε. έχουν:

α) οι Έλληνες ή αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι απολυτηρίου Γενικού Λυκείου (ΓΕ.Λ.) ή Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.) με ελάχιστη βάση εισαγωγής (ΕΒΕ), η οποία προκύπτει από τον μικρότερο εκ των μέσων όρων των βαθμολογιών του συνόλου των εξεταζομένων ανά επιστημονικό πεδίο, πολλαπλασιαζόμενο με τον συντελεστή 0,8,

β) οι κάτοχοι ισότιμων απολυτηρίων τίτλων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.Ε.) αναγνωρισμένων Ξένων σχολείων της ημεδαπής (επιπέδου 4 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων),

γ) οι κάτοχοι διεθνών απολυτήριων τίτλων Δ.Ε. που χορηγούνται από σχολεία της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, οι αλλοδαποί πολίτες κάτοχοι ισοδύναμου του Λυκείου απολυτήριου τίτλου Δ.Ε. ή ισοδύναμου τίτλου επαγγελματικής εκπαίδευσης που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία φοιτούν.

δ) Για τους αποφοίτους της περ. α) πριν από το σχολικό έτος 2021 εφαρμόζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για το μητρικό ίδρυμα για την εισαγωγή φοιτητών.

 1. Για τον σκοπό αυτό το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού τηρεί, ενημερώνει και δημοσιοποιεί στον ιστότοπο του καταλόγους με ισότιμους του Λυκείου απολυτήριους τίτλους δευτεροβάθμιας γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης ανά χώρα της αλλοδαπής.
 2. Δικαίωμα εγγραφής στα προγράμματα δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών έχουν οι κάτοχοι αναγνωρισμένων τίτλων πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, τα οποία περιλαμβάνονται στα μητρώα του Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν. 4957/2022 (Α΄124).

Άρθρο 147

Χορήγηση υποτροφιών

 1. Τα Ν.Π.Π.Ε. χορηγούν σε φοιτητές προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου υποτροφίες αριστείας και κοινωνικών κριτηρίων, με κριτήριο την επίδοσή τους στις σπουδές και την ατομική ή την οικογενειακή οικονομική τους κατάσταση.
 2. Η χορήγηση υποτροφιών γίνεται σε ποσοστό τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) επί των εγγεγραμμένων φοιτητών, ανά ακαδημαϊκό έτος. Το ισοδύναμο ποσό δύναται να χορηγείται σε ευρύτερο αριθμό φοιτητών.
 3. Το Ν.Π.Π.Ε. καταρτίζει κατάλογο και καταβληθέντα ποσά υπότροφων φοιτητών, τον οποίο υποβάλλει προς έλεγχο στην ΕΘ.Α.Α.Ε., στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΟΡΓΑΝΑ – ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 148

Ακαδημαϊκά όργανα του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. λειτουργεί ακαδημαϊκό όργανο, το οποίο απαρτίζεται από μέλη του εκπαιδευτικού προσωπικού του, που εκπροσωπούν τις Σχολές του και λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, προτείνοντας στρατηγικές που σχετίζονται με την ερευνητική και εκπαιδευτική αποστολή του.
 2. Κάθε Ν.Π.Π.Ε. υποστηρίζεται για τη λειτουργία του από Επιτροπές και Συμβούλια που αποτελούνται από εκπαιδευτικό προσωπικό.

Άρθρο 149

Ακαδημαϊκή ελευθερία

Στα Ν.Π.Π.Ε. κατοχυρώνεται και προστατεύεται η ακαδημαϊκή ελευθερία στην έρευνα και τη διδασκαλία, η οποία αποτελεί θεσμική εγγύηση της αδέσμευτης και απαραβίαστης επιστημονικής σκέψης, έρευνας και διδασκαλίας.

Άρθρο 150

Εσωτερικός Κανονισμός Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Τα Ν.Π.Π.Ε. λειτουργούν σύμφωνα με τον Εσωτερικό τους Κανονισμό.
 2. Ο Εσωτερικός Κανονισμός περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:

α) τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του ακαδημαϊκού οργάνου και των ακαδημαϊκών επιτροπών και συμβουλίων,

β) τον τρόπο επιλογής, εγγραφής, αξιολόγησης, εξέλιξης και αποφοίτησης των φοιτητών,

γ) τον τρόπο επιλογής και εξέλιξης του διδακτικού και ερευνητικού προσωπικού του και της κατάταξής του σε βαθμίδες,

δ) τα καθήκοντα, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, καθώς και του ειδικού διδακτικού προσωπικού,

ε) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών,

στ) τις συμβουλευτικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες υποστήριξης,

ζ) τον τρόπο λειτουργίας των βιβλιοθηκών, εργαστηρίων και λοιπών εγκαταστάσεων και τον τρόπο πρόσβασης σε αυτές,

η) το καθεστώς συνεργασίας με επισκέπτες διδάσκοντες,

θ) τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες, τους κανόνες λειτουργίας του ακαδημαϊκού οργάνου και των επιτροπών, συμβουλίων και μονάδων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 148, καθώς και της Επιτροπής Έρευνας του άρθρου 145,

ι) τα προσόντα, τον τρόπο πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και άλλους όρους υπηρεσίας του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού και

ια) τα κριτήρια παροχής προς τους φοιτητές υποτροφιών του άρθρου 147, καθώς και τις λεπτομέρειες μερικής απασχόλησής τους ή χρηματοδότησής τους έναντι προσφοράς έργου,

ιβ) τον εσωτερικό – πειθαρχικό έλεγχο του εκπαιδευτικού προσωπικού,

ιγ) τον τρόπο αξιολόγησης και προαγωγής των φοιτητών του Ν.Π.Π.Ε., καθώς και τη διαδικασία αποφοίτησης και χορήγησης των τίτλων σπουδών, κατά τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν στο μητρικό ίδρυμα, σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και της αξιοκρατίας,

ιδ) τους ειδικότερους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης υποτροφιών,

ιε) τη σύνθεση, τη συγκρότηση, τις αρμοδιότητες και τους κανόνες λειτουργίας των οργάνων που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 148,

ιστ) τα κριτήρια και τη διαδικασία εκλογής ή εξέλιξης μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. και

ιζ) τα προσόντα, τον τρόπο πρόσληψης, τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τους άλλους όρους υπηρεσίας του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς επίσης και τη γενική διάρθρωση των διοικητικών και τεχνικών υπηρεσιών.

 1. Ο Εσωτερικός Κανονισμός εγκρίνεται με την απόφαση της παρ. 1 του άρθρου 135 και δύναται να μεταβάλλεται με τις αποφάσεις των άρθρων 136 και 137.

Άρθρο 151

Διδακτικό ερευνητικό προσωπικό

 1. Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. υπηρετεί διδακτικό ερευνητικό προσωπικό στον τομέα διδασκαλίας και έρευνας, εκ των οποίων τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) είναι κάτοχοι διδακτορικού σε θέμα συναφές με το αντικείμενο της διδασκαλίας τους και διαθέτει τα ουσιαστικά προσόντα, που απαιτούνται για την κατοχή θέσης διδακτικού προσωπικού αντίστοιχης βαθμίδας, καθώς και ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος. Κατ’ εξαίρεση, δεν είναι απαραίτητη η κατοχή διδακτορικού διπλώματος για μέλη διδακτικού ερευνητικού προσωπικού, αν η προς πλήρωση θέση αφορά σε γνωστικό αντικείμενο εξαιρετικής και αδιαμφισβήτητης ιδιαιτερότητας, για τα οποίο δεν είναι δυνατή ή συνήθης η εκπόνηση διδακτορικής διατριβής κατά τους κανόνες της οικείας τέχνης ή επιστήμης.
 2. Τα κριτήρια εκλογής και εξέλιξης εγκρίνονται από το μητρικό ίδρυμα και τηρούν τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.
 3. Η οργάνωση και η παροχή ακαδημαϊκού έργου, στο οποίο περιλαμβάνεται κατεξοχήν το διδακτικό και το ερευνητικό έργο, πρέπει να γίνεται σύμφωνα με την αρχή της ακαδημαϊκής ελευθερίας.
 4. Ο αριθμός των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού πλήρους απασχόλησης δεν μπορεί να είναι κατώτερος των τριάντα (30) για το Ν.Π.Π.Ε., με προβλεπόμενο ανώτατο όριο ωρών διδασκαλίας, για κάθε μέλος, τις δώδεκα (12) ώρες εβδομαδιαίως.
 5. Η επιλογή των μελών του διδακτικού ερευνητικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα, αποστέλλεται στο αρμόδιο Τμήμα προς έλεγχο των προϋποθέσεων της παρ. 1 και τα στοιχεία τους αναρτώνται στον ιστότοπο του μητρικού ιδρύματος.

Άρθρο 152

Ειδικό διδακτικό προσωπικό

 1. Σε κάθε Ν.Π.Π.Ε. δύναται να υπηρετεί ειδικό διδακτικό προσωπικό με προσόντα, τρόπους επιλογής και όρους υπηρεσίας, αντίστοιχους με εκείνους του μητρικού ιδρύματος, εφόσον αυτό προβλέπεται ρητά στον Εσωτερικό Κανονισμό και εφόσον τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και εξέλιξης συνάδουν με τις αρχές της διαφάνειας, της λογοδοσίας, της αξιοκρατίας, της ακαδημαϊκής ελευθερίας και της ποιοτικής παροχής υπηρεσιών ανώτατης εκπαίδευσης.
 2. Η επιλογή του ειδικού διδακτικού προσωπικού του Ν.Π.Π.Ε. εγκρίνεται από το μητρικό ίδρυμα.

Άρθρο 153

Διοικητικό και τεχνικό προσωπικό

Για την εύρυθμη λειτουργία κάθε Ν.Π.Π.Ε. προσλαμβάνονται διοικητικοί και τεχνικοί υπάλληλοι σε κατάλληλη διοικητική δομή.

Άρθρο 154

Ιστότοποι Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

 1. Τα Ν.Π.Π.Ε. τηρούν επίσημο ιστότοπο και εφαρμόζουν τις αρχές της διαφάνειας και δημοσιότητας. Στον ιστότοπο των Ν.Π.Π.Ε. αναρτώνται υποχρεωτικά:

(α) τα στοιχεία των μελών του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, καθώς και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής μονάδας,

(β) όλα τα προγράμματα σπουδών πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου που παρέχονται από το Ν.Π.Π.Ε.,

(γ) το ύψος των διδάκτρων και των άλλων οικονομικών επιβαρύνσεων που προτείνονται για κάθε φοιτητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος των σπουδών του,

(δ) οι επιμέρους ακαδημαϊκές και ερευνητικές δομές και εργαστήρια,

(ε) το διοικητικό προσωπικό του Ν.Π.Π.Ε., τα στοιχεία επικοινωνίας του και ο σύνδεσμος της ιστοσελίδας κάθε ακαδημαϊκής ή ερευνητικής δομής,

(στ) ο Εσωτερικός Κανονισμός λειτουργίας του,

(ζ) κάθε άλλο στοιχείο που ορίζεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ν.Π.Π.Ε..

 1. Κάθε Ν.Π.Π.Ε. αναπτύσσει και λειτουργεί Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα, το οποίο διασυνδέεται με τα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Άρθρο 155

Αρμοδιότητες Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης – Εθνικού Οργανισμού Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού

 1. Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) έχει τις εξής αρμοδιότητες όσον αφορά στα Ν.Π.Π.Ε.:

α) τον έλεγχο της διαρκούς τήρησης των προϋποθέσεων εγκατάστασης και λειτουργίας του άρθρου 135, με εξαίρεση τον έλεγχο των δικαιολογητικών, που διενεργείται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 135,

β) την πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου είτε υποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 135 είτε με τις αιτήσεις των άρθρων 136 και 137

γ) την περιοδική αξιολόγηση και πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών πρώτου, δευτέρου και τρίτου κύκλου, το αργότερο κάθε πέντε (5) χρόνια, σύμφωνα με τα κριτήρια του ν. 4653/2020 (Α΄12) και τα πρότυπα της ΕΘ.Α.Α.Ε.,

δ) τη συγχώνευση, κατάτμηση, κατάργηση και μετονομασία των Ν.Π.Π.Ε. και των επιμέρους ακαδημαϊκών μονάδων τους,

ε) την αξιολόγηση και πιστοποίηση της Επιτροπής Έρευνας σε ετήσια βάση σύμφωνα με ειδικά διαμορφωμένα κριτήρια και δείκτες για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγόμενου έργου της,

στ) τον έλεγχο και την πιστοποίηση των εσωτερικών συστημάτων διασφάλισης της ποιότητας τους,

ζ) τον έλεγχο των υποβληθέντων καταλόγων υποτρόφων του Ν.Π.Ε.Ε. για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος,

η) την έγκριση του πλάνου ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών και την κατ’ έτος αξιολόγηση του πλάνου ως προς την τήρησή του μέχρι την ολοκλήρωσή του και

θ) κάθε άλλη αρμοδιότητα των άρθρων 7 έως 11 του ν. 4653/2020 (Α’ 12), εφόσον δεν αντίκεινται στις ρυθμίσεις του παρόντος.

 1. Ο Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. έχει την αρμοδιότητα ελέγχου των δικαιολογητικών της παρ. 3 του άρθρου 135 και διατύπωσης της σχετικής γνώμης, καθώς και διενέργειας τακτικών και έκτακτων ελέγχων όσον αφορά στην τήρηση των κτιριολογικών προδιαγραφών του άρθρου 138.

ΜΕΡΟΣ Ε’ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (άρθρα 156-171)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Άρθρο 156

Πιστοποίηση επαγγελματικών περιγραμμάτων από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού-Αντικατάσταση παρ. 4 άρθρου 3 ν. 3369/2005

Η παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 3369/2005 (Α’ 171), περί πιστοποίησης επαγγελματικών περιγραμμάτων, αντικαθίσταται ως εξής:

«4.α) Η πιστοποίηση των επαγγελματικών περιγραμμάτων γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., μετά από γνώμη επιτροπής, η οποία συστήνεται στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και στην οποία μετέχουν:

αα) Ένας (1) εκπρόσωπος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ως πρόεδρος της επιτροπής, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,

αβ) ένας (1) εκπρόσωπος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης,

γ) ένας (1) εκπρόσωπος των εργοδοτών με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους, στην αρμοδιότητα της οποίας εντάσσεται το επάγγελμα ή η ειδικότητα, για το οποίο αναπτύσσεται το επαγγελματικό περίγραμμα. Αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο ή σε κανένα επίπεδο, ορίζονται εκπρόσωποι φορέα του επαγγέλματος και της ειδικότητας και του κλάδου.

αδ) Ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων με τον αναπληρωτή του, οι οποίοι ορίζονται εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., από την τριτοβάθμια αντιπροσωπευτική οργάνωσή τους, στην αρμοδιότητα της οποίας εντάσσεται το επάγγελμα ή η ειδικότητα, για το οποίο αναπτύσσεται το επαγγελματικό περίγραμμα. Αν το συγκεκριμένο επάγγελμα δεν εκπροσωπείται σε τριτοβάθμιο επίπεδο ή σε κανένα επίπεδο, ορίζονται εκπρόσωποι φορέα του επαγγέλματος ή της ειδικότητας ή του κλάδου.

αε) Ένας εκπρόσωπος που ορίζεται από το εποπτεύον το επάγγελμα Υπουργείο, ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από τον αρμόδιο Υπουργό, εντός δέκα (10) ημερών από την έγγραφη πρόσκληση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Αν δεν οριστούν εκπρόσωποι του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου, στην επιτροπή μετέχει ένας (1) εκπρόσωπος της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, με τον αναπληρωτή του.

Χρέη Γραμματέα ασκεί υπάλληλος του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται με τον αναπληρωτή του από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

β) Η επιτροπή της περ. α) έχει ως έργο:

βα) την επιβεβαίωση της τήρησης των όρων και προϋποθέσεων ανάπτυξης του πιστοποιούμενου επαγγελματικού περιγράμματος, όπως ειδικότερα αυτές καθορίζονται κάθε φορά, στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο ή σε αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., καθώς και την αξιολόγηση της επάρκειας και της πληρότητας του επαγγελματικού περιγράμματος ως προς τις τεθείσες προδιαγραφές και

ββ) τη διατύπωση απλής γνώμης προς το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., στην οποία αποτυπώνονται και οι υπάρχουσες διαφωνίες μελών αυτής, για την ανάπτυξη του επαγγελματικού περιγράμματος (Ε.Π.) που ζητείται, κάθε φορά, από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., με δομή και περιεχόμενο (ενότητες) αυτού, όπως ειδικότερα αυτές καθορίζονται, κάθε φορά, στο οικείο κανονιστικό πλαίσιο ή σε αποφάσεις του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

γ) Η επιτροπή συγκροτείται με αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., είτε ανά επάγγελμα ή ειδικότητα για το οποίο πρόκειται να διατυπώσει γνώμη είτε, κατόπιν προηγούμενης υπηρεσιακής αξιολόγησης, ανά ομάδα επαγγελμάτων ή ειδικοτήτων για τα οποία πρόκειται να γνωμοδοτήσει.

Η θητεία της επιτροπής είναι ετήσια και λήγει νωρίτερα, αν ολοκληρώσει το έργο της, όπως αυτό καθορίζεται με την απόφαση συγκρότησης, άλλως δύναται να παρατείνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π..

Για όσα θέματα συγκρότησης της επιτροπής δεν ρυθμίζονται στο παρόν, καθώς και για τη σύνθεση, τον τρόπο λειτουργίας των συνεδριάσεών της και τη λήψη αποφάσεών της, εφαρμόζονται τα άρθρα 13 έως 15 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999, Α’ 45), περί συλλογικών οργάνων.

δ) Για τη συμμετοχή στις συνεδριάσεις της επιτροπής, καταβάλλεται αποζημίωση διακοσίων πενήντα (250) ευρώ στον πρόεδρο, διακοσίων (200) ευρώ σε κάθε μέλος και εκατόν πενήντα (150) ευρώ στον γραμματέα. Η ανωτέρω μηνιαία αποζημίωση βαρύνει τους ίδιους πόρους του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. και καταβάλλεται με την προϋπόθεση συμμετοχής σε τέσσερις (4) τουλάχιστον συνεδριάσεις τον μήνα. Σε περίπτωση συμμετοχής σε λιγότερες συνεδριάσεις, η αποζημίωση περικόπτεται ανάλογα.

ε) Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ρυθμίζονται τα ειδικότερα θέματα που αφορούν στη διαδικασία ανάπτυξης και πιστοποίησης των επαγγελματικών περιγραμμάτων και υλοποιούνται με ευθύνη του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.».

Άρθρο 157

Απασχόληση Συμβούλων Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 53 ν. 4763/2020

Η παρ. 6 του άρθρου 53 του ν. 4763/2020 (Α΄ 254), περί ίδρυσης, αδειοδότησης και πιστοποίησης ποιότητας των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Για δράσεις συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού (Συ.Ε.Π.) απασχολούνται πιστοποιημένοι Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με βάση το σύστημα πιστοποίησης της επάρκειας Συμβούλων σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι οποίοι είναι ενταγμένοι στο Μητρώο Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

α) Ειδικά για δράσεις Συ.Ε.Π. στο πλαίσιο πράξεων που διαχειρίζονται οι Ειδικές Υπηρεσίες Επιτελικές Δομές ΕΣΠΑ, αν δεν επαρκεί ο αριθμός των πιστοποιημένων Συμβούλων Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού, σύμφωνα με την υπό στοιχεία 13173/Κ6/7.2.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 617), επιτρέπεται η απασχόληση μη πιστοποιημένων συμβούλων, ύστερα από έγκριση του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. προς τον ενδιαφερόμενο φορέα, υπό την προϋπόθεση ότι οι προτεινόμενοι πληρούν τα προσόντα εξειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/επαγγελματικό προσανατολισμό. Για την εφαρμογή του δεύτερου εδαφίου υποβάλλεται αίτηση του ενδιαφερόμενου φορέα, συνοδευόμενη από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παράβολο ύψους εξήντα (60) ευρώ ανά υποψήφιο, που καταβάλλεται από τους ενδιαφερόμενους φορείς στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. με τον τρόπο που αποφασίζεται από τον Οργανισμό και δύναται να αναπροσαρμόζεται με αποφάσεις του Δ.Σ..

Για την κάλυψη των αναγκών της παρούσας, ως εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό θεωρείται η κατοχή:

αα) είτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας/ επαγγελματικό προσανατολισμό ή σε άλλη επιστήμη με εξειδίκευση στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό. Η εξειδίκευση αναγράφεται στους επίσημους τίτλους σπουδών ή προκύπτει από την αναλυτική περιγραφή των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών που ακολούθησαν οι ενδιαφερόμενοι ή από επίσημη βεβαίωση σπουδών. Ως εξειδίκευση θεωρείται και η αναφορά της κατεύθυνσης σπουδών, εφόσον λειτουργούν κατευθύνσεις στα αντίστοιχα Τμήματα,

αβ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και διδακτορικού στο πεδίο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας / επαγγελματικού προσανατολισμού ή μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό,

αγ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και πτυχίου / πιστοποιητικού, ή οποιουδήποτε τίτλου έχει χορηγηθεί από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. ή τη Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε. του προγράμματος ειδίκευσης στη συμβουλευτική και τον προσανατολισμό (ΠΕΣΥΠ),

αδ) είτε οποιουδήποτε τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και:

αδα) πιστοποιητικού επάρκειας που χορηγείται σε επαγγελματίες οι οποίοι παρακολούθησαν σε Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) πρόγραμμα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό, που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδβ) βεβαίωσης παρακολούθησης και πιστοποίησης προγράμματος των Κ.Δ.Β.Μ. στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας/Επαγγελματικού Προσανατολισμού ή

αδγ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 1 (Κ.Δ.Β.Μ. 1) ή Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ. 2) ή

αδδ) βεβαίωσης παρακολούθησης προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό που ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές που όρισε το «Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης συμβούλων σταδιοδρομίας με τη μορφή σπονδύλων», στο πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του Συμβούλου Σταδιοδρομίας / Επαγγελματικού Προσανατολισμού και υλοποιήθηκε από Κέντρο Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) Πανεπιστημίου.

β) Τα προγράμματα των υποπερ. αδα), αδβ), αδγ) και αδδ) έχουν διάρκεια, τουλάχιστον, διακοσίων πενήντα (250) ωρών κατάρτισης και στο αρχείο του φορέα υφίστανται για κάθε πρόγραμμα:

βα) ωρολόγιο πρόγραμμα,

ββ) κατάλογος εκπαιδευτών και βεβαίωση πρακτικής άσκησης διάρκειας τουλάχιστον διακοσίων (200) ωρών κατάρτισης σε αναγνωρισμένους φορείς της Συ.Ε.Π., κατ’ εφαρμογή του ν. 4111/2013 (Α΄ 18), από τους οποίους βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης ή βεβαίωση επαγγελματικής εμπειρίας συνολικής διάρκειας ενός (1) έτους στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας / επαγγελματικό προσανατολισμό στον δημόσιο ή στον ιδιωτικό τομέα.

Στις υποπερ. αδα), αδγ) και αδδ) εκτός του ανωτέρου πιστοποιητικού ή βεβαιώσεων προσκομίζεται και βεβαίωση πρακτικής άσκησης.

γ) Η επαγγελματική εμπειρία του ενός (1) έτους αποδεικνύεται από τα παρακάτω αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας:

γα) για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον δημόσιο τομέα απαιτείται: βεβαίωση του οικείου φορέα του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α΄143), από την οποία προκύπτουν η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της ανωτέρω εμπειρίας, καθώς και οι υπηρεσιακές μονάδες στις οποίες αυτή διανύθηκε.

γβ) Για απασχόληση που πραγματοποιήθηκε στον ιδιωτικό τομέα απαιτείται: σύμβαση εργασίας στην οποία αναφέρονται το αντικείμενο και η χρονική διάρκεια της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση του Συμβούλου, στην οποία δηλώνονται, επακριβώς, η χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας του, καθώς και τα στοιχεία του εργοδότη, φυσικού προσώπου ή της επωνυμίας της επιχείρησης, αν πρόκειται για νομικό πρόσωπο και βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, από την οποία προκύπτει η χρονική διάρκεια της ασφάλισης.

γγ) Για ελεύθερους επαγγελματίες απαιτείται: βεβαίωση του οικείου ασφαλιστικού φορέα, στην οποία αναγράφεται η χρονική διάρκεια της ασφάλισης και συμβάσεις ή δελτία παροχής υπηρεσιών, που καλύπτουν τη χρονική διάρκεια και το αντικείμενο της εμπειρίας ή υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι πραγματοποίησε συγκεκριμένες εργασίες, μελέτες και έργα σχετικά με το αντικείμενο της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας/επαγγελματικού προσανατολισμού.

δ) Τα ανωτέρω προσόντα και η παρεχόμενη έγκριση δεν ισοδυναμούν με πιστοποίηση των εγκεκριμένων ως συμβούλων σταδιοδρομίας.

ε) Όλα τα δικαιολογητικά ελέγχονται από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.,, ως προς την πληρότητα και τη συμβατότητά τους με τις ανωτέρω προϋποθέσεις και προσόντα, προκειμένου να χορηγηθεί έγκριση, αφού έχει προηγηθεί προέλεγχος του φορέα απασχόλησης. Ο έλεγχος γίνεται από έναν αξιολογητή του Υπομητρώου Αξιολογητών Ελέγχου Πληρότητας και Συμβατότητας αιτήσεων του Μητρώου Αξιολογητών Επιτηρητών, Ελεγκτών, Επιθεωρητών, Εμπειρογνωμόνων του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ο οποίος ορίζεται από το Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.. Η έγκριση που παρέχεται δεν ισοδυναμεί με πιστοποίηση των συμβούλων σταδιοδρομίας.

στ) Οι φορείς που υλοποιούν πράξεις οι οποίες ξεκίνησαν πριν από την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν επηρεάζονται από την παρούσα διάταξη και συνεχίζουν την παροχή υπηρεσιών ΣυΕΠ με τα προσόντα των συμβούλων που προέβλεπε η εκάστοτε πρόσκληση.

Άρθρο 158

Απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων – Προσθήκη παρ. 3, 4 και 5 στο άρθρο 54 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 54 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί εκπαιδευτών των Κέντρων Δια Βίου Μάθησης, προστίθενται παρ. 3, 4 και 5, ως εξής:

«3. Η χορήγηση της έγκρισης του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. για την απασχόληση μη πιστοποιημένων εκπαιδευτών ενηλίκων στα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς ή ενωσιακούς πόρους και παρέχονται στα Κ.Δ.Β.Μ., σύμφωνα με την παρ. 2, δίνεται, σε εκπαιδευτές ενηλίκων, οι οποίοι:

α) είτε έχουν ήδη ελεγχθεί/αξιολογηθεί οι αιτήσεις αυτών ως προς το ότι πληρούν τα κριτήρια των παρ. 4 έως 20 του άρθρου 3 της υπό στοιχεία ΓΠ/20082/23.10.2012 απόφασης του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Β’ 2844) και έχουν ενταχθεί από τους αξιολογητές στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας», της περ. β) της παρ. 17 του άρθρου 3 της ανωτέρω απόφασης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. αλλά δεν έχουν λάβει μέρος στις εξετάσεις πιστοποίησης,

β) είτε υποβάλλουν στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για πρώτη φορά, αίτηση για πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας, με τα δικαιολογητικά των παρ. 7 έως 9 του άρθρου 3 της ως άνω υπουργικής απόφασης, προκειμένου να τύχουν αξιολόγησης και να κριθεί ότι η αίτησή τους εντάσσεται στην κατηγορία «απευθείας συμμετοχής σε διαδικασία πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας» με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

 1. Η χορήγηση της έγκρισης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ισχύει έως το χρονικό διάστημα που θα πραγματοποιηθούν, για πρώτη φορά, εξετάσεις πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας, υπό την προϋπόθεση συμμετοχής και επιτυχούς αποτελέσματος.
 2. Αν εκπαιδευτής ενηλίκων, εγκεκριμένος με τις ως άνω προϋποθέσεις και τη διαδικασία της παρ. 3, δεν συμμετάσχει στη διαδικασία εξετάσεων πιστοποίησης εκπαιδευτικής επάρκειας του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή το αποτέλεσμα αξιολόγησης είναι «μη πιστοποίηση εκπαιδευτικής επάρκειας», όπως αυτό αποτυπώνεται με την έκδοση των αποτελεσμάτων πιστοποίησης, με απόφαση του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., παύει η ισχύς της έγκρισης που του είχε χορηγηθεί από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., για την απασχόλησή του στο πρόγραμμα. Η λήξη ισχύος της δοθείσας έγκρισης της παρ. 3 συμπίπτει με την ημερομηνία ολοκλήρωσης του προγράμματος απασχόλησης.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 159

Ρύθμιση για την πιστοποίηση της ελληνομάθειας στους εκπαιδευτικούς πτυχιούχους ιδρυμάτων της αλλοδαπής

Για την ένταξη στους κλάδους εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης πτυχιούχων ιδρυμάτων της αλλοδαπής, οι οποίοι δεν έχουν απολυτήριο ελληνικού εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου ή ισότιμου ελληνικού σχολείου ή πτυχίο ή μεταπτυχιακό τίτλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή πανεπιστημίου της Κυπριακής Δημοκρατίας από πρόγραμμα σπουδών στην ελληνική γλώσσα, απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας, το οποίο χορηγείται από το Κέντρο της Ελληνικής Γλώσσας (επίπεδο Γ2).

 Άρθρο 160

Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια νηπιαγωγεία – Τροποποίηση παρ. 5 άρθρου 12 ν. 1566/1986

Η παρ. 5 του άρθρου 12 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού νηπιαγωγείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Προϊστάμενος του μονοθέσιου νηπιαγωγείου είναι ο νηπιαγωγός που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι νηπιαγωγοί με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60- νηπιαγωγών που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 60-νηπιαγωγών που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στο βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.».

Άρθρο 161

Επιλογή Προϊσταμένου σε μονοθέσια δημοτικά σχολεία – Αντικατάσταση παρ. 6 άρθρου 13 ν. 1566/1985

Η παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α’ 167), περί εκπαιδευτικού προσωπικού δημοτικών σχολείων, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Προϊστάμενος του μονοθέσιου δημοτικού σχολείου είναι ο δάσκαλος που υπηρετεί σε αυτό. Αν υπηρετούν περισσότεροι δάσκαλοι, με απόφαση του διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του περιφερειακού υπηρεσιακού συμβουλίου, ανατίθεται η άσκηση καθηκόντων στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70- δασκάλων που υπηρετεί με οργανική θέση στη σχολική μονάδα ή, αν δεν υπάρχει, στον ανώτερο κατά βαθμό μόνιμο εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ 70-δασκάλων που υπηρετεί με απόσπαση στη μονάδα αυτή ή, αν δεν υπάρχει μόνιμος εκπαιδευτικός, στον αναπληρωτή εκπαιδευτικό με τη μεγαλύτερη εκπαιδευτική υπηρεσία που υπηρετεί στην ίδια μονάδα. Αν υπηρετούν περισσότεροι μόνιμοι εκπαιδευτικοί με τον ίδιο βαθμό ή αναπληρωτές με τον ίδιο χρόνο εκπαιδευτικής υπηρεσίας, καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί αυτός που έχει περισσότερο χρόνο στον βαθμό ή αυτός που ορίζεται από τον διευθυντή εκπαίδευσης. Η άσκηση καθηκόντων Προϊσταμένου διαρκεί μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους για τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν με οργανική θέση στη σχολική μονάδα και μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους για τους αποσπασμένους και τους αναπληρωτές.».

Άρθρο 162

Ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης – Προσθήκη παρ. 13 στο άρθρο 3 Κεφαλαίου Α’ υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (A’ 94), περί ημερών μετακίνησης εκτός έδρας, προστίθεται παρ. 13, ως εξής:

«13. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι ημέρες μετακίνησης εκτός έδρας κατ’ έτος και πέραν των ανωτέρω ορίων της παρ. 1 και μέχρι εκατόν είκοσι (120) ημέρες συνολικά ετησίως για τους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, τους Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και τους Συμβούλους Εκπαίδευσης λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό, την έκταση και τη χωροκατανομή των περιοχών αρμοδιότητάς τους.».

Άρθρο 163

Οδοιπορικά έξοδα Συμβούλων Εκπαίδευσης, Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις του κεφαλαίου Γ’ του ν. 4823/2021 – Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 9 Κεφαλαίου Α’ υποπαρ. Δ.9 παρ. Δ’ άρθρου 2 ν. 4336/2015

Στο άρθρο 9 του Κεφαλαίου Α’ της υποπαρ. Δ.9 της παρ. Δ’ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α’ 94), περί μετακινήσεων προσωπικού Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Στους Περιφερειακούς Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης, Επόπτες Ποιότητας της Εκπαίδευσης και Σύμβουλους Εκπαίδευσης, που μετακινούνται για παρατήρηση διδασκαλίας ή υποστηρικτικού προγράμματος στο πλαίσιο της διαδικασίας αξιολόγησης κατά τις διατάξεις των άρθρων 73 έως 76 του ν. 4823/2021 (Α’ 136) αναγνωρίζονται η δαπάνη χιλιομετρικής αποζημίωσης του άρθρου 8, η δαπάνη διοδίων, σε περίπτωση χρησιμοποίησης ιδιωτικής χρήσης μεταφορικού μέσου ή το αντίτιμο των εισιτηρίων των χρησιμοποιούμενων μέσων μαζικής μεταφοράς.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Άρθρο 164

Ρυθμίσεις για το μόνιμο προσωπικό των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης – Τροποποίηση παρ. 3 άρθρου 15 ν. 4823/2021

Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 15 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί στελέχωσης των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης, διαγράφεται η φράση «εφόσον έχουν συμπληρώσει διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, από τα οποία τρία (3) τουλάχιστον έτη σε Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.), ή ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.», προστίθεται η δυνατότητα του διορισμού για την κάλυψη των θέσεων και η παρ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«3. Η κάλυψη των θέσεων των περ. α) και β) της παρ. 1 γίνεται με την τοποθέτηση εκπαιδευτικών και μελών του Ε.Ε.Π., κατά περίπτωση, με διορισμό, μετάθεση, μετάταξη, απόσπαση ή διάθεση ύστερα από αίτησή τους. Για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. προσλαμβάνονται προσωρινοί αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ή μέλη του Ε.Ε.Π.. Οι θέσεις των περ. α) και β) της παρ. 1, που αποδίδονται σε μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας, καλύπτονται κατ’ αποκλειστικότητα από μέλη της μουσουλμανικής μειονότητας μόνο στις περιπτώσεις που οι θέσεις πληρούνται με μετάθεση ή μετάταξη. Οι διοικητικές θέσεις των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. δύναται να καλύπτονται και με αποσπάσεις εκπαιδευτικών.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΛΟΙΠΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Άρθρο 165

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας –Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 9 του ν. 4692/2020

Στο άρθρο 9 του ν. 4692/2020 (Α’ 111), περί της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 τροποποιείται ώστε στο πεδίο εφαρμογής της διάταξης να ενταχθούν οι προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης και οι απολυτήριες εξετάσεις της Δ’ τάξης του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.), β) στην παρ. 3 πραγματοποιείται νομοτεχνική βελτίωση, και το άρθρο 9 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 9

Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας

 1. Για τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα στις προαγωγικές εξετάσεις της Α’, Β’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου και της Γ’ τάξης του Λυκείου του Ενιαίου Ειδικού Επαγγελματικού Γυμνασίου – Λυκείου (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ.) και στις απολυτήριες εξετάσεις της Γ’ τάξης κάθε τύπου Λυκείου, καθώς και της Δ’ τάξης του Λυκείου ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ., τα θέματα των εξετάσεων ορίζονται κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) με τυχαία επιλογή από Τράπεζα Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας (Τ.Θ.Δ.Δ.) και κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) από τον διδάσκοντα ή τους διδάσκοντες το αντίστοιχο μάθημα κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους. Η εξεταστέα ύλη των μαθημάτων του προηγούμενου εδαφίου καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, που εκδίδεται μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το αργότερο ως τα τέλη Σεπτεμβρίου κάθε έτους.
 2. Η Τ.Θ.Δ.Δ. συστήνεται και λειτουργεί στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.). Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται ύστερα από εισήγηση του Ι.Ε.Π., ρυθμίζεται η οργάνωση και λειτουργία της Τ.Θ.Δ.Δ., ο τρόπος υποβολής, αξιολόγησης, επιλογής και εισαγωγής θεμάτων σε αυτήν, ο τρόπος πρόσβασης σε αυτήν, η διαδικασία τυχαίας επιλογής θεμάτων την ημέρα διεξαγωγής των προαγωγικών ή απολυτήριων εξετάσεων, καθώς και κάθε άλλο ειδικότερο ζήτημα για την εφαρμογή του παρόντος.
 3. Στα μειονοτικά σχολεία Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Θράκης, η Τ.Θ.Δ.Δ. δεν εφαρμόζεται για τον ορισμό των θεμάτων των γραπτώς εξεταζόμενων μαθημάτων του μειονοτικού προγράμματος στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των μαθητών που φοιτούν στις τρεις τελευταίες τάξεις του Λυκείου αυτών.».

Άρθρο 166

Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επικαιροποίησης γνώσεων απόφοιτων Επιπέδου 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων – Προσθήκη παρ. 2Α στο άρθρο 24Α ν. 4763/2020

Στο άρθρο 24Α του ν. 4763/2020 (Α΄254), περί διάρθρωσης και αρμοδιοτήτων των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης, προστίθεται παρ. 2Α, ως εξής:

«2Α. Προγράμματα επιμόρφωσης, επικαιροποίησης γνώσεων και αναβάθμισης δεξιοτήτων, που απευθύνονται σε καταρτιζόμενους-μαθητευομένους που έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους και δεν είναι κάτοχοι Διπλώματος Επαγγελματικής Ειδικότητας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, επιπέδου 5, της περ. στ) της παρ. 1 του άρθρου 25 του ν. 4186/2013 (Α΄193), που χορηγείται μετά από πιστοποίηση, με την προϋπόθεση να μην έχει παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δεκαοκτώ (18) μηνών από την ολοκλήρωση της φοίτησής τους, που έχουν ως σκοπό την ανάπτυξη ψηφιακών και τεχνικών δεξιοτήτων και χρηματοδοτούνται από το εθνικό ή το συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, μπορούν να υλοποιούνται και από: α) την «Κοινωνία της Πληροφορίας Μ.Α.Ε.», β) το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και γ) τα Επιστημονικά Ινστιτούτα των θεσμικών κοινωνικών εταίρων.».

Άρθρο 167

Εξαιρέσεις από την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών – Προσθήκη κατηγορίας στις εξαιρέσεις από τις εξετάσεις για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών- Τροποποίηση παρ. 4 και 17 άρθρου 19 ν. 4559/2018

Στο άρθρο 19 του ν. 4559/2018 (Α΄142) περί εισαγωγής σπουδαστών στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Ιονίου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στην παρ. 4 προστίθεται δεύτερο εδάφιο, β) στην παρ. 17 η φράση «και την υποπερ. iv) της περ. α) του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α’ 188)» αντικαθίσταται με τη φράση «και τις υποπερ. iv) και v) της περ. α) του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 », και οι παρ. 4 και 17 του άρθρου 19 διαμορφώνονται ως εξής:

«4. Προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων των πανελλαδικών εξετάσεων στη διαδικασία επιλογής για εισαγωγή στα τμήματα της παρ. 1 αποτελεί η επίτευξη στις πανελλαδικές εξετάσεις βαθμολογικής επίδοσης ίσης ή μεγαλύτερης: α) της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ανά μουσικό μάθημα των περ. α) και β) της παρ. 3 (Ε.Β.Ε. μουσικών μαθημάτων) και β) της Ε.Β.Ε. ανά τμήμα (Ε.Β.Ε. τμήματος). Από την ως άνω προϋπόθεση εξαιρούνται οι υποψήφιοι που υπάγονται στις υποπερ. i), ii), iii) και vii) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188).».

«17. Το παρόν άρθρο δεν θίγει την παρ. 1 του άρθρου 35 του ν. 3794/2009 (Α’ 156) και τις υποπερ. iv) και v) της περ. α) της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997.».

Άρθρο 168

Ρύθμιση για διακρινόμενους αθλητές

Ειδικά για τα έτη αγωνιστικών διακρίσεων 2020 και 2021, λόγω των δυσμενών συνεπειών από την πανδημία του κορωνοϊού COVID-19, οι αναφερόμενες διακρίσεις, πλην των ολυμπιακών, παγκόσμιων και πανευρωπαϊκών αγώνων της περ. γ) της παρ. 10 του άρθρου 34 του ν. 2725/1999 (Α΄206), πρέπει να έχουν κατακτηθεί από τους αθλητές κατά τη διάρκεια των πέντε (5) τελευταίων ετών, πριν από το ακαδημαϊκό έτος για το οποίο ο αθλητής υποβάλλει αίτηση εισαγωγής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Άρθρο 169

Ίδρυση Κέντρων Καινοτομίας – Προσθήκη άρθρου 19Α στον ν. 4823/2021

Στον ν. 4823/2021 (Α΄ 136), μετά το άρθρο 19, προστίθεται άρθρο 19Α ως εξής:

«Άρθρο 19Α

Κέντρα Καινοτομίας

 1. Στις Περιφερειακές Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ιδρύονται Κέντρα Καινοτομίας επιπέδου τμήματος, τα οποία έχουν σκοπό την ενημέρωση των μαθητών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας αιχμής και τη δημιουργία οικοσυστημάτων γνώσης, μέσω ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Τα ανωτέρω προγράμματα εγκρίνονται από τον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού μετά από εισήγηση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) και γνώμη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.).
 2. Σε κάθε Κέντρο Καινοτομίας συστήνεται Παιδαγωγική Ομάδα (Π.Ο.) τριών (3) εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με διδακτική υπηρεσία οκτώ (8) τουλάχιστον ετών, εκ των οποίων τα τέσσερα (4) τουλάχιστον έτη έχουν διανυθεί στην οικεία βαθμίδα εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί του πρώτου εδαφίου αποσπώνται, με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, με τετραετή θητεία για τη στελέχωση του Κέντρου. Στο Κέντρο Καινοτομίας προΐσταται μέλος της Π.Ο., το οποίο επιλέγεται σύμφωνα με την απόφαση της παρ. 6 του άρθρου 29. Ο Προϊστάμενος του Κέντρου ασκεί διοικητικά, επιστημονικά και παιδαγωγικά καθήκοντα, υπάγεται διοικητικά στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης και εποπτεύεται ως προς την άσκηση του έργου του από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης.
 3. Στο Ι.Τ.Υ.Ε., σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας και Καινοτομίας της Γενικής Διεύθυνσης Ψηφιακών Συστημάτων, Υποδομών και Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ανατίθεται η υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας. Το Ι.Τ.Υ.Ε. λαμβάνει για τον σκοπό αυτό χρηματοδότηση α) από προγράμματα που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή άλλους διεθνείς οργανισμούς και β) από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.».

Άρθρο 170

Κέντρα Καινοτομίας – Τροποποίηση περ. δ παρ. 1 άρθρου 5 και άρθρου 29 ν. 4823/2021 

 1. Στο τέλος της περ. δ) της παρ. 1 του άρθρου 5 του ν. 4823/2021 (Α’ 136), περί των αποκεντρωμένων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, προστίθενται οι λέξεις «καθώς και τα Κέντρα Καινοτομίας που προβλέπονται στο άρθρο 19Α», και η περ. δ) διαμορφώνεται ως εξής:

«δ) τα Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία, που προβλέπονται στο άρθρο 18, καθώς και τα Κέντρα Καινοτομίας που προβλέπονται στο άρθρο 19Α,».

 1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4823/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, μετά τις λέξεις «των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.)» προστίθενται οι λέξεις «και των Κέντρων Καινοτομίας» και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) καθορίζονται τα ειδικότερα καθήκοντα και οι αρμοδιότητες των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Περιφερειακών Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Περιφερειακών Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, του Προϊσταμένου του Γραφείου Μειονοτικής Εκπαίδευσης της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των Διευθυντών Εκπαίδευσης, των Εποπτών Ποιότητας της Εκπαίδευσης, των Συμβούλων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης, των Προϊσταμένων και της Ολομέλειας των Κέντρων Διεπιστημονικής Αξιολόγησης, Συμβουλευτικής και Υποστήριξης (ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ.), καθώς και των εκπαιδευτικών, των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και του διοικητικού προσωπικού των κέντρων αυτών, των Προϊσταμένων και των μελών των Παιδαγωγικών Ομάδων των Κέντρων Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (Κ.Ε.ΠΕ.Α.) και των Κέντρων Καινοτομίας, των Διευθυντών και Υποδιευθυντών των σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων (Ε.Κ.), των Προϊσταμένων σχολικών μονάδων, των Υπευθύνων τομέων Ε.Κ., καθώς και των εκπαιδευτικών, των σχολικών συμβουλίων και των συλλόγων διδασκόντων,».

 1. Στο άρθρο 29 του ν. 4823/2021, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Α΄ του Μέρους Β΄ του νόμου αυτού, προστίθενται παρ. 6 και 7 ως εξής:

«6. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται τα ζητήματα στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων Καινοτομίας, καθώς και κάθε θέμα σχετικό με την υποστήριξη της υλοποίησης και της λειτουργίας των Κέντρων αυτών από το Ι.Τ.Υ.Ε.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε θέμα σχετικό με τη χρηματοδότηση του Ι.Τ.Υ.Ε σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 19Α».

Άρθρο 171

Περιοχές γενικής κατοικίας – Τροποποίηση περ. 3 άρθρου 3 π.δ. 59/2018

Στην περ. 3 του άρθρου 3 του π.δ. 59/2018 (Α΄114) περί γενικής κατοικίας, μετά τη φράση «Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων» διαγράφεται η φράση «και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης» και η περ. 3 διαμορφώνεται ως εξής:

«(3) Εκπαίδευση: Τα κτίρια ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων πρέπει να έχουν μέγιστη συνολική επιφάνεια δόμησης μέχρι 1.500 τμ.».

ΜΕΡΟΣ ΣΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 172-192)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 172

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.):

α) ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν στη λειτουργία των Τμημάτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο ίδρυμα σύμφωνα με τα άρθρα 3, 5, 6 και 7, τον χρόνο και τη διαδικασία υποβολής των σχετικών δηλώσεων προτίμησης των φοιτητών, τον τρόπο επιλογής του προγράμματος σπουδών που υλοποιούν και κάθε άλλο σχετικό θέμα για την ακαδημαϊκή λειτουργία των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος που ανήκει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, στις αρμοδιότητες της Συγκλήτου,

β) καθορίζεται κάθε θέμα που αφορά στην ένταξη και τη λειτουργία των Ινστιτούτων που μεταφέρονται στο ίδρυμα, καθώς και τη διοίκησή τους, σύμφωνα με το άρθρο 4.

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ή της Συγκλήτου του Δ.Π.Θ., κατά τον λόγο της αρμοδιότητάς τους, ρυθμίζονται θέματα που συνδέονται με την υλοποίηση όσων αναφέρονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 7, καθώς και οι διαδικαστικές και άλλες λεπτομέρειες που προκύπτουν από την ένταξη των Τμημάτων, του Παραρτήματος και των Ινστιτούτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. στο Δ.Π.Θ..

Άρθρο 173

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 1. Με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ., η οποία εκδίδεται εντός ενενήντα (90) ημερών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, διαπιστώνεται η μεταφορά του προσωπικού σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 10. Στην πράξη του Πρύτανη αναφέρονται οι ιδιότητες, οι θέσεις και τα ονόματα των μελών του προσωπικού που μεταφέρεται. Με όμοια πράξη διαπιστώνεται η μεταφορά των κενών θέσεων του προσωπικού της παρ. 2 του άρθρου 10, των εργαστηρίων, των λοιπών μονάδων και των Ινστιτούτων.
 2. Με πράξη του Πρύτανη του Δ.Π.Θ. διαπιστώνεται ο αριθμός των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών, των υποψήφιων διδακτόρων, καθώς και του διδακτικού και λοιπού προσωπικού των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος και η εκπαιδευτική, ακαδημαϊκή και υπηρεσιακή κατάσταση στην οποία βρίσκονται, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 11.
 3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Δ.Π.Θ., έπειτα από προηγούμενη εισήγηση της Επιτροπής Ερευνών του Δ.Π.Θ., τα ερευνητικά έργα, που εκτελούνται από τα εντασσόμενα Τμήματα, το Παράρτημα, τα Εργαστήρια, τα Ινστιτούτα ή άλλες ακαδημαϊκές δομές και μονάδες των Τμημάτων και του Παραρτήματος που εντάσσονται στο Δ.Π.Θ. με επιστημονικούς υπεύθυνους μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) ή μέλη του λοιπού προσωπικού του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), μεταφέρονται στα Τμήματα του ιδρύματος, σύμφωνα με το άρθρο 12.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 174

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζονται ειδικότερες λεπτομέρειες σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία των υπηρεσιακών μονάδων του Ε.Α.Π.. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η οργάνωση και λειτουργία προσωρινών εξεταστικών κέντρων του Ε.Α.Π., καθώς και άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 15.

Άρθρο 175

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται μετά από πρόταση της Συγκλήτου του Ε.Α.Π. και εφαρμόζεται από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, καταρτίζεται κανονισμός αμοιβών του Προέδρου και των μελών των επιτροπών της παρ. 2 του άρθρου 20. Με τον ίδιο κανονισμό ορίζονται το ύψος και το ανώτατο όριο της κατά περίπτωση αμοιβής, ο τρόπος καταβολής της, καθώς και κάθε σχετικό ζήτημα για την εφαρμογή του Μέρους Β’ Η προκαλούμενη δαπάνη καλύπτεται από ιδίους πόρους του Ε.Α.Π..
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από γνώμη της οικείας Κοσμητείας, συγκροτούνται οι ακαδημαϊκές επιτροπές της παρ. 2 του άρθρου 20. Με την ίδια απόφαση ορίζεται ο Πρόεδρος και τα μέλη κάθε επιτροπής, οι ειδικότερες αρμοδιότητές της και κάθε θέμα σχετικό με τη λειτουργία της .»

Άρθρο 176

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου καθορίζεται ανά ακαδημαϊκό έτος ο συνολικός αριθμός των θέσεων που παρέχονται σε φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου σύμφωνα με το άρθρο 22. Με όμοια απόφαση καθορίζεται ο αριθμός των πρόσθετων παρεχόμενων θέσεων σε προπτυχιακούς ή μεταπτυχιακούς φοιτητές, που δεν μπορεί να υπερβαίνει ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του ετησίου αριθμού των θέσεων που παρέχονται. Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, ο τρόπος, τα όργανα, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για τη φοίτηση στο Ε.Α.Π., καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εισαγωγή των προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών στο Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 22.
 2. Με απόφαση της Ομάδας Διδακτικού Προσωπικού ορίζονται το περιεχόμενο, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις για την οργάνωση, την υλοποίηση και τη λειτουργία των Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (Ο.Σ.Σ.). Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι λεπτομέρειες και κάθε άλλη αναγκαία ρύθμιση για την μεθοδολογία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης της παρ. 2 του άρθρου 24.
 3. Με απόφαση της Κοσμητείας ορίζονται η διάρκεια και ο χρόνος της εξεταστικής περιόδου της παρ. 3 του άρθρου 25.
 4. Με τον Κανονισμό Σπουδών καθορίζεται ο αριθμός των Θεματικών Ενοτήτων, οι οποίες δύνανται να υποκαθίστανται από πτυχιακή εργασία, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 25.
 5. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν κατάρτισης από την Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π. στον οποίο καθορίζονται τα θέματα οργάνωσης και λειτουργίας των μεταπτυχιακών σπουδών του Ε.Α.Π., σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27.
 6. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν κατάρτισης από την Επιτροπή μεταπτυχιακών σπουδών σχεδίου Κανονισμού, σύμφωνα με την περ. β) της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν. 4957/2022, εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας των διδακτορικών σπουδών του Ε.Α.Π. στον οποίο εξειδικεύονται τα θέματα της παρ. 2 του άρθρου 27.
 7. Η Σύγκλητος, με την προκήρυξη υποβολής υποψηφιοτήτων, εξειδικεύει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις υποβολής υποψηφιοτήτων ανά πρόγραμμα σπουδών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 28.

Άρθρο 177

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

 1. Με απόφαση της Συγκλήτου συστήνονται οι επιτροπές διαγωνισμών καθώς και η σύνθεσή τους, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 29.
 2. Με απόφαση της Συγκλήτου, ύστερα από εισήγηση του Πρύτανη, κατανέμονται και ανακατανέμονται στις Σχολές οι θέσεις των καθηγητών που ανήκουν στο Ε.Α.Π., σύμφωνα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των Σχολών αυτών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 29.
 3. Με απόφαση της Συγκλήτου, που εγκρίνεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ορίζεται ο αριθμός των συμβάσεων της παρ. 3 του άρθρου 31 κάθε ακαδημαϊκού έτους.
 4. Με απόφαση της Συγκλήτου, μέχρι του ποσοστού τριάντα τοις εκατό (30%) των θέσεων που προκηρύσσονται για τα μέλη της κατηγορίας προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 31, δύναται να απευθύνεται αποκλειστικά σε κατόχους διδακτορικού διπλώματος, οι οποίοι δεν έχουν συμπληρώσει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δέκα (10) ετών από την απόκτηση του διδακτορικού τους διπλώματος και δεν κατέχουν θέση στον δημόσιο τομέα ή δεν ασκούν κύριο επάγγελμα στον ιδιωτικό τομέα.
 5. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π., ύστερα από γνώμη της Συγκλήτου, καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις, τα καθήκοντα και οι αμοιβές της κατηγορίας προσωπικού της παρ. 3 του άρθρου 31. Κατά τον καθορισμό των ως άνω κριτηρίων το Συμβούλιο Διοίκησης και η Σύγκλητος λαμβάνουν υπόψη τους την εύρυθμη λειτουργία του Ε.Α.Π., τη βιωσιμότητα των εκπονούμενων προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, την ενίσχυση του ακαδημαϊκού προσωπικού και την ανάγκη αξιοποίησης του νέου επιστημονικού δυναμικού της χώρας.
 6. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης προκηρύσσονται για συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες οι θέσεις για τα μέλη Σ.Ε.Π. της παρ. 1 του άρθρου 31 κάθε τρία (3) έτη.
 7. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης ορίζεται το ύψος της αμοιβής των εξωτερικών μελών των τριμελών επιτροπών αξιολόγησης της παρ. 4 του άρθρου 31. 8.Με όμοια απόφαση καθορίζονται η διαδικασία, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής, οι όροι της σύμβασης, οι υποχρεώσεις τους, τα καθήκοντα και οι αμοιβές της παρ. 6 του άρθρου 31.

Άρθρο 178

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ’

 1. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π. καθορίζεται ποσοστό έως τριάντα τοις εκατό (30%) επί του ύψους της οικονομικής συμμετοχής των φοιτητών, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί στην ανάθεση έργων για τη διοικητική υποστήριξη του Ε.Α.Π., την ανάπτυξη των Προγραμμάτων Σπουδών, την εφαρμογή των συστημάτων Τεχνολογίας, Πληροφορίας και Επικοινωνίας, την εφαρμογή του ιδιαίτερου συστήματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς και για κάθε άλλη απαραίτητη δαπάνη για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της λειτουργίας του Ε.Α.Π. σύμφωνα με το άρθρο 33.
 2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π. καθορίζεται κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη σύσταση, τη λειτουργία, τη δραστηριότητα, τις επιστημονικές επιτροπές, τα όργανα διοίκησης της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης Περιουσίας, το προσωπικό της και εγκρίνεται το καταστατικό της εταιρείας του άρθρου 34.

Άρθρο 179

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η’

Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης εκδίδεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του (Κ.Α.Π.Α) του άρθρου 36, με το οποίο καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την οργάνωση του Κέντρου, την εύρυθμη λειτουργία του και την εκπλήρωση του σκοπού του, και ιδίως: α) ο τρόπος λειτουργίας του Κέντρου, β) η εσωτερική οργανωτική διάρθρωση του Κέντρου, γ) οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διάθεση των πόρων του Κέντρου, δ) οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του προσωπικού, ε) οι διαδικασίες και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την απασχόληση και τις μετακινήσεις των απασχολουμένων στο Κέντρο, και στ) οι τρόποι αξιοποίησης των αποτελεσμάτων των δραστηριοτήτων του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 180

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΣΤ΄- Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 417 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 417 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Η΄ του Μέρους Α΄, προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:

«4. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η ίδρυση, τροποποίηση, μετονομασία ή κατάργηση προγράμματος σπουδών πρώτου κύκλου, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του άρθρου 70.

 1. Με απόφαση του Σ.Δ. του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και γνώμης του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής, ρυθμίζονται τα θέματα εγγραφής αλλοδαπών-αλλογενών φοιτητών, σύμφωνα με το άρθρο 70Α.».

Άρθρο 181

Εξουσιοδοτικές διατάξεις κεφαλαίου Ζ΄– Προσθήκη παρ. 4 και 5 στο άρθρο 418 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 418 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Θ’, προστίθενται παρ. 4 και 5 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται οι ειδικότερες προϋποθέσεις και οι όροι χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για τη σύμπραξη Τμημάτων ή Σχολών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 84.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζεται το ακριβές ποσό για τους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 84.».

Άρθρο 182

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Η΄- Αντικατάσταση παρ. 1 άρθρου 419 ν. 4957/2022

Η παρ. 1 του άρθρου 419 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ι΄ Μέρους Α΄, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, εγκρίνεται η οργάνωση και λειτουργία προγράμματος σπουδών δευτερεύουσας κατεύθυνσης και σύντομης διάρκειας σύμφωνα με το άρθρο 98.».

Άρθρο 183

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Θ΄ – Προσθήκη παρ. 2, 3, και 4 στο άρθρο 420 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 420 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων Κεφαλαίου ΙΑ’, προστίθενται παρ. 2, 3 και 4 ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία υποβολής, οι προϋποθέσεις εγγραφής, τα απαραίτητα στοιχεία της αίτησης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 101.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης των ενδιαφερομένων φοιτητών στο Πληροφοριακό Σύστημα Ηλεκτρονικών Υπογραφών του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, ο χρόνος ένταξης της πρόσβασης σε αυτό, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο τεχνικό ή οργανωτικό μέτρο ή ζητήματα σχετικά με την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ L 119) και τον ν. 4624/2019 (Α’ 137).
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζεται το ακριβές ποσό για τους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από άλλα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τους φοιτητές, οι οποίοι προέρχονται από τρίτες χώρες, σύμφωνα με το άρθρο 105.».

Άρθρο 184

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι΄- Αντικατάσταση παρ. 2 άρθρου 421 ν. 4957/2022

Η παρ. 2 του άρθρου 421 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΒ΄ του Μέρους Α΄, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση της Συγκλήτου, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη, συγκροτείται το Συμβούλιο του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ., σύμφωνα με το άρθρο 114.».

Άρθρο 185

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΒ΄- Προσθήκη παρ. 4 στο άρθρο 426 ν. 4957/2022

Στο άρθρο 426 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εσωτερικών ρυθμίζονται τα θέματα κατανομής νέας θέσης μέλους Δ.Ε.Π. στο Α.Ε.Ι. της παρ. 3 του άρθρου 141, την οποία καταλαμβάνει το μέλος Δ.Ε.Π., κατόπιν έγκρισης από την Επιτροπή της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 51 του ν. 4622/2019 (Α΄133).».

Άρθρο 186

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΖ΄ – Προσθήκη παρ. 2 στο άρθρο 434, αντικατάσταση παρ. 3, προσθήκη παρ. 3Α στο άρθρο 435 ν. 4957/2022

 1. Στο άρθρο 434 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΕ΄ του Μέρους Α΄, προστίθεται παρ. 2, ως εξής:

«2. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν γνώμης του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., τροποποιούνται ο αριθμός και η σύνθεση των μελών των Συμβουλευτικών Επιτροπών των άρθρων 217 έως 222 εκάστου Α.Ε.Ι., λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των σχολών, των Τμημάτων και του εκπαιδευτικού προσωπικού, καθώς και τις ανάγκες του Α.Ε.Ι.».

 1. Στο άρθρο 435 του ν. 4957/2022, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΣΤ΄ του Μέρους Α΄, επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: α) η παρ. 3 αντικαθίσταται, β) προστίθεται παρ. 3Α και οι παρ. 3 και 3Α διαμορφώνονται ως εξής:

«3. Με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας, εγκρίνεται το σχέδιο ασφάλειας των Α.Ε.Ι. Με όμοια απόφαση, ύστερα από γνώμη του Πρύτανη, η οποία παρέχεται κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ασφάλειας και Προστασίας του άρθρου 219, εγκρίνεται ο κανονισμός ελεγχόμενης πρόσβασης σύμφωνα με το άρθρο 225.

3Α. Με απόφαση του Πρύτανη του Α.Ε.Ι., κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Ισότιμης Πρόσβασης των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, εγκρίνεται το σχέδιο για την ισότιμη πρόσβαση των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, της παρ. 2 του άρθρου 226. ».

Άρθρο 187

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΘ΄- Προσθήκη παρ. 6 στο άρθρο 436, παρ. 3 στο άρθρο 437 ν. 4957/2022

 1. Στο άρθρο 436 του ν. 4957/2022 (Α΄141), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ΄ του Μέρους Α΄, προστίθεται παρ. 6 ως εξής:

«6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται το πλαίσιο, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια σχετικά με τη διαλειτουργικότητα των πληροφοριακών συστημάτων των Ε.Λ.Κ.Ε. με τα πληροφοριακά συστήματα του άρθρου 102.».

 1. Στο άρθρο 437 του ν. 4957/2022, περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΗ΄ του Μέρους Α΄, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται τα αντικείμενα καταγραφής, ο χρόνος παραγωγικής λειτουργίας της ειδικής εφαρμογής, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για τη λειτουργία της, οι απαραίτητες διαλειτουργικότητες, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 102.».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Δ’

Άρθρο 188

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία, το αντικείμενο ελέγχου των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων, η περιοδικότητα, το πλαίσιο ελέγχου από ορκωτούς ελεγκτές/ λογιστές, η δημοσίευση του πορίσματος των ελεγκτών, η διαδικασία έκδοσης και υποβολής ετήσιας έκθεσης πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 9 του άρθρου 132.

Άρθρο 189

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία της διαβίβασης των απαραίτητων δικαιολογητικών και εγγράφων από την ΕΘ.Α.Α.Ε. στον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., οι αρμοδιότητες του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ως προς τον διενεργούμενο κτιριολογικό έλεγχο κατά την αρχική και τη συμπληρωματική υποβολή της αίτησης, η διαδικασία αναπομπής των δικαιολογητικών προς συμπλήρωση, η δυνατότητα αποστολής συστάσεων προς συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 135.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καθώς και στον ιστότοπο «ΔΙΑΥΓΕΙΑ», σύμφωνα με το άρθρο 135, εκκινεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων εγκατάστασης και λειτουργίας των Ν.Π.Π.Ε. κατά την πρώτη εφαρμογή του Μέρους Δ’ του παρόντος.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, η οποία εκδίδεται στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους, ορίζονται οι διεθνώς αναγνωρισμένοι οίκοι, που κατατάσσουν παγκοσμίως πανεπιστημιακά ιδρύματα προς εφαρμογή της περ. γ’ του άρθρου 138.
 4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθορίζονται τα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τις κτιριακές εγκαταστάσεις του Ν.Π.Π.Ε., σύμφωνα με το άρθρο 138.
 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών καθορίζονται η διαδικασία, οι φορείς υπέρ των οποίων καταβάλλεται το παράβολο και η αναπροσαρμογή του ύψους του παράβολου του άρθρου 139, ανάλογα με τον αριθμό των υπό έγκριση Σχολών του Νομικού Προσώπου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται η διαδικασία κατάθεσης της εγγυητικής επιστολής του άρθρου 139, το ύψος αυτής, ο τρόπος επιστροφής και κατάπτωσης, το ύψος αυτής σε περίπτωση υποβολής αίτησης προς έγκριση άνω των τριών Σχολών..
 3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού καθορίζονται εξειδικευμένα δικαιολογητικά στο πλαίσιο της αίτησης των άρθρων 135 και 136, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 139.
 4. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπεται η διαδικασία ανάκλησης της απόφασης περί χορήγησης άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας των Ν.Π.Π.Ε., οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ανακαλείται η απόφαση, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του άρθρου 140.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσδιορίζονται η διαδικασία επιβολής, η φύση και το είδος των κυρώσεων, οι επιμέρους παραβάσεις, το ύψος του προστίμου και η δυνατότητα αναπροσαρμογής του, λαμβάνοντας υπόψη τη βαρύτητα της παράβασης, τυχόν υποτροπή του Ν.Π.Π.Ε. ή του νομίμου εκπροσώπου του, την αρχή της αναλογικότητας ως προς την επιμέτρηση του ύψους του προστίμου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 140.

Άρθρο 190

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Δ’

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προσδιορίζονται τα κριτήρια, οι δείκτες ποιότητας και η διαδικασία σύμφωνα με την οποία η ΕΘ.Α.Α.Ε. αξιολογεί και πιστοποιεί την Επιτροπή Έρευνας του Ν.Π.Π.Ε. καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή την παρ. 4 του άρθρου 145.

Άρθρο 191

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’

 1. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού προβλέπονται η διαδικασία και οι ειδικότερες προϋποθέσεις έγκρισης του Εσωτερικού Κανονισμού του Ν.Π.Π.Ε. σε περίπτωση μεταβολής των όρων του και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρ. 3 του 150.
 2. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ορίζεται ο αριθμός του εκπαιδευτικού προσωπικού, που προσλαμβάνεται κατά το πρώτο ακαδημαϊκό έτος εκκίνησης των προγραμμάτων σπουδών του Ν.Π.Π.Ε., η σταδιακή κάλυψη του εκπαιδευτικού προσωπικού κατά την υλοποίηση του προγράμματος σπουδών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 151.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’

Άρθρο 192

Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου Ε’– Προσθήκη παρ. 2Β στο άρθρο 34 ν. 4763/2020

Στο άρθρο 34 του ν. 4763/2020 (Α΄254), περί εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Ε΄, προστίθεται παρ. 2Β ως εξής:

«2Β. Με προγραμματική συμφωνία που συνάπτεται μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, του κατά περίπτωση αρμοδίου Υπουργείου, καθώς και του κατά περίπτωση αρμοδίου φορέα της παρ. 2Α, καθορίζονται οι προϋποθέσεις, η διαδικασία, οι όροι, οι αρμόδιοι για την υλοποίηση φορείς και κάθε άλλο ζήτημα σχετικό με τη διαχείριση, την παρακολούθηση, τη χρηματοδότηση, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την εκτέλεση των προγραμμάτων της παρ. 2Α του άρθρου 24Α».

ΜΕΡΟΣ Ζ’ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 193-201)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Α’

Άρθρο 193

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Β’

 1. Η ακαδημαϊκή λειτουργία των Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) συνεχίζεται μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας ένταξης αυτών στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.), και οι εγγεγραμμένοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, φοιτητές συνεχίζουν και ολοκληρώνουν το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος εισαγωγής τους και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών του οικείου Τμήματος του Δ.Π.Θ.. Προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών των Τμημάτων του ΔΙ.ΠΑ.Ε. συνεχίζονται έως την ολοκλήρωση του προγράμματος από εγγεγραμμένους έως και την έναρξη ισχύος του παρόντος φοιτητές, οι οποίοι ολοκληρώνουν το πρόγραμμα και λαμβάνουν τον αντίστοιχο τίτλο σπουδών των Τμημάτων του Δ.Π.Θ..
 2. Η πιστοποίηση των προγραμμάτων σπουδών των Τμημάτων που εντάσσονται ή ιδρύονται στο Δ.Π.Θ. με τα άρθρα 3, 5, 6, 7, 8 και 9 ολοκληρώνεται έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2027 – 2028.

Άρθρο 194

Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Γ’

 1. Έως την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ερευνών σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 12, αρμόδια για τα θέματα της ίδιας παραγράφου είναι η υφιστάμενη κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος Επιτροπή Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Δ.Π.Θ.
 2. Οι εκκρεμείς διαδικασίες για την εκπόνηση διδακτορικών διατριβών και την αναγόρευση διδακτόρων που δεν έχουν ολοκληρωθεί στα εντασσόμενα Τμήματα και το Παράρτημα, σύμφωνα με το άρθρο 11, ολοκληρώνονται στο Δ.Π.Θ..

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 195

Μεταβατικές διατάξεις

Μέχρι τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης του Ε.Α.Π. και το αργότερο μέχρι την 31η.8.2024 παρατείνεται η θητεία της προσωρινής Διοικούσας Επιτροπής, η οποία ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του άρθρου 14 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), πλην της περ. κβ) της παρ. 1 και της παρ. 3 του άρθρου 14 του ανωτέρω νόμου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 196

Μεταβατικές διατάξεις – Τροποποίηση άρθρου 463 ν. 4957/2022

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΖ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, μετά από τις λέξεις «Σε περίπτωση» προστίθεται η λέξη «δεύτερης» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. Επίκουροι Καθηγητές επί θητεία που έχουν εκλεγεί πριν από τη δημοσίευση του παρόντος, δύνανται να υποβάλουν αίτηση για ανανέωση της θητείας τους, μονιμοποίηση στη βαθμίδα τους ή εξέλιξη στην ανώτερη βαθμίδα ύστερα από τη συμπλήρωση τριετίας από τη δημοσίευση της πράξης διορισμού τους, σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν κατά τη δημοσίευση του παρόντος. Σε περίπτωση δεύτερης αρνητικής κρίσης για την ανανέωση ή την εξέλιξή τους και εφόσον δεν έχουν μονιμοποιηθεί κατά τα ανωτέρω, αποχωρούν από το ίδρυμα κατά τη λήξη της θητείας τους. Η παρούσα εφαρμόζεται και για όσους εκλεγούν στη θέση Επίκουρου Καθηγητή επί θητεία, εφόσον η προκήρυξη εκλογής τους έχει εκδοθεί το αργότερο έως τη δημοσίευση του παρόντος.».

Άρθρο 197

Τελικές – Μεταβατικές διατάξεις για τις λοιπές κατηγορίες διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 465 ν. 4957/2022

Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 465 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των τελικών – μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΘ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, οι λέξεις «ο υπάλληλος», αντικαθίστανται από τις λέξεις «το πρώην μέλος Ε.Τ.Ε.Π.» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Μέλη Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) που υπηρετούν σε Τμήματα των Α.Ε.Ι., δύνανται να υποβάλουν αίτημα να ενταχθούν σε κατηγορία μέλους Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) του Τμήματος που υπηρετούν, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούν τα ελάχιστα προσόντα της παρ. 5 το άρθρου 164 και υπάρχει κενή θέση της αντίστοιχης κατηγορίας. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι., κατόπιν εισήγησης της Συνέλευσης του Τμήματος, στο οποίο επιθυμεί να ενταχθεί ο αιτών, εγκρίνεται ή απορρίπτεται η ένταξη σε κατηγορία μέλους Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. Η Συνέλευση του Τμήματος δύναται να συγκροτεί τριμελή επιτροπή αξιολόγησης αποτελούμενη από μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. ή Ε.ΔΙ.Π. του Τμήματος για την αξιολόγηση του αιτήματος. Αν η Συνέλευση του Τμήματος δεν αποφανθεί επί του αιτήματος εντός τριών (3) μηνών από την υποβολή του, αυτό απορρίπτεται σιωπηρώς. Αν το αίτημα γίνει δεκτό, εκδίδεται πράξη του Πρύτανη του Α.Ε.Ι. με την οποία το πρώην μέλος Ε.Τ.Ε.Π. εντάσσεται σε θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π.».

Άρθρο 198

Μεταβατικές διατάξεις για τους Οργανισμούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων – Τροποποίηση παρ. 1 άρθρου 469 ν. 4957/2022

Στην παρ. 1 του άρθρου 469 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΓ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, α) στο πρώτο εδάφιο η φράση «εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος» αντικαθίσταται από τη φράση «έως τις 31.12.2024», β) το δεύτερο εδάφιο καταργείται και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Η υποβολή των προτάσεων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) για την έκδοση των Οργανισμών του άρθρου 206 πραγματοποιείται έως τις 31.12.2024.

Άρθρο 199

Τελικές – μεταβατικές διατάξεις για την οργάνωση και λειτουργία των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 473 ν. 4957/2022

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των τελικών – μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ΄ του Μέρους Α΄ του νόμου αυτού, η ημερομηνία «31η.12.2023» αντικαθίσταται από την ημερομηνία «31η.12.2024» και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης με την οποία εγκρίνεται ο Οδηγός Χρηματοδότησης και Διαχείρισης του άρθρου 259, εκδίδεται το αργότερο έως την 31η.12.2024.»

 1. Κατά την πρώτη εφαρμογή του άρθρου 58, η εκλογή των μελών της Επιτροπής Ερευνών λαμβάνει χώρα ηλεκτρονικά ένα μήνα πριν από τη λήξη της θητείας της απερχόμενης Επιτροπής Ερευνών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’

Άρθρο 200

Ρύθμιση σχετικά με την ημερομηνία σύναψης της ηλεκτρονικής σύμβασης εργασίας των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών και μελών Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. κατά τις προσλήψεις του Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024

Για όσους προσωρινούς αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη Ε.Ε.Π. – Ε.Β.Π. που κατά τις προσλήψεις του μηνός Σεπτεμβρίου 2023 για το έτος 2023-2024 δεν ολοκληρώθηκε για τεχνικούς λόγους η σύναψη της ηλεκτρονικής σύμβασης εργασίας τους την ημέρα που παρουσιάστηκαν σε σχολική μονάδα ή ΚΕΔΑΣΥ ή δομή εκπαίδευσης, ως ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας και κατάρτισης της σύμβασης λογίζεται η ημερομηνία παρουσίασής τους από την οποία και εκκινούν τα μισθολογικά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. 

Άρθρο 201

Μεταβατική διάταξη Κεφαλαίου Γ’

Οι βεβαιώσεις του άρθρου 159 της επιτροπής του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού για την πλήρη γνώση και άνετη χρήση της ελληνικής γλώσσας και γνώση της ελληνικής Ιστορίας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος εξακολουθούν να γίνονται δεκτές ως πιστοποιητικό ελληνομάθειας.

ΜΕΡΟΣ Η’ ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ (άρθρα 202-204)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Β’

Άρθρο 202

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργείται ο ν. 2552/1997 (Α΄266), περί του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και άλλων διατάξεων, πλην του άρθρου 12 αυτού, περί του καθορισμού ποσοστού εισαγωγής υποψηφίων ειδικών κατηγοριών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Γ’

Άρθρο 203

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:

1) Η παρ. 4Α του άρθρου 10 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διαδικασίας επαναπροκήρυξης για την ανάδειξη των εξωτερικών μελών του Σ.Δ.,

2) το άρθρο 126 του ν. 4926/2022 (Α’ 82), περί βιομηχανικών διδακτορικών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΥΣ Ε’ 

Άρθρο 204

Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 12, τα δεύτερο και τρίτο εδάφια της παρ. 3 του άρθρου 13 και η παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 1566/1985 (Α’ 167).

ΜΕΡΟΣ Θ’ ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ Άρθρο 205 Έναρξη ισχύος

 1. Με την επιφύλαξη των παρ. 2 και 3, η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η ισχύς των παρ. 2 και 4 του άρθρου 3, της παρ. 3 του άρθρου 7, της παρ. 2 του άρθρου 8 και των άρθρου 9 αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.
 3. Η λειτουργία των Νομικών Προσώπων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης του Μέρους Δ’ όσον αφορά την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών αρχίζει από το ακαδημαϊκό έτος 2025 – 2026.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.