Ν/Σ για Δημόσια ΑΕΙ: Μαθήματα και σε ξένες γλώσσες εντός των ελληνόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ν/Σ για Δημόσια ΑΕΙ: Και μαθήματα σε ξένες γλώσσες για αλλοδαπούς εντός των ελληνόγλωσσων προγραμμάτων

Δυνατότητα των ΑΕΙ να οργανώνουν μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε γλώσσα άλλη, πλην της ελληνικής, που απευθύνονται στους αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές ή να καθορίζουν τα μαθήματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής που οργανώνει και παρέχει το ίδρυμα και μπορούν να παρακολουθούν οι αλλοδαποί – αλλογενείς φοιτητές, ιδίως στη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.

Στο άρθρο 58 του Σχεδίου Νόμου «Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου –Πλαίσιο λειτουργίας μη κερδοσκοπικών παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων» του υπουργείου Παιδείας, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση, περιλαμβάνεται διάταξη αναφορικά με την εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής.

Ανάμεσα σε άλλα, προβλέπεται και δυνατότητα των ΑΕΙ να οργανώνουν μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε γλώσσα άλλη, πλην της ελληνικής, που απευθύνονται στους αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές ή να καθορίζουν τα μαθήματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής που οργανώνει και παρέχει το ίδρυμα και μπορούν να παρακολουθούν οι αλλοδαποί – αλλογενείς φοιτητές, ιδίως στη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.

Άρθρο 58

Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των ΑΕΙ της ημεδαπής  Προσθήκη άρθρου 70Α στον ν. 4957/2022

Στον ν. 4957/2022 (Α’ 141), μετά από το άρθρο 70, προστίθεται άρθρο 70Α ως εξής:

«Άρθρο 70Α

Εγγραφή αλλοδαπών-αλλογενών στα ελληνόγλωσσα προγράμματα σπουδών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής

  1. Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, κατόπιν εισήγησης του Πρύτανη και γνώμης του Κοσμήτορα της αντίστοιχης Σχολής, δύνανται να εγγράφουν στη Σχολή ή στα Τμήματα αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές. Με την ίδια απόφαση καθορίζονται ανά Τμήμα ή Σχολή ο αριθμός των εισακτέων αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, τα κριτήρια εισαγωγής, το ύψος των διδάκτρων, που αντιστοιχεί στο συνολικό κόστος των σπουδών στο αντίστοιχο Τμήμα ή Σχολή, τα κριτήρια τυχόν χορήγησης υποτροφιών απαλλαγής από την καταβολή διδάκτρων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, η συγκρότηση, η σύνθεση και οι κανόνες λειτουργίας των επιτροπών επιλογής των υποψηφίων ανά Τμήμα ή Σχολή, οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων των υποψηφίων, οι κανόνες συνέχισης φοίτησης, οι κανόνες διαγραφής και κάθε άλλη απαραίτητη λεπτομέρεια, για την εφαρμογή της παρούσας. Η γνώμη του Κοσμήτορα του παραπάνω εδαφίου διατυπώνεται, κατόπιν γνώμης της Συνέλευσης του αντίστοιχου Τμήματος ή Σχολής. Οι αποφάσεις των Α.Ε.Ι. κοινοποιούνται στον Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και την Εθνική Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.).

  2. Ο Κοσμήτορας συγκροτεί για κάθε Τμήμα ή Σχολή επιτροπές επιλογής υποψηφίων αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, ύστερα από εισήγηση της Συνέλευσης του Τμήματος ή της Σχολής και εποπτεύει τη λειτουργία τους.

  3. Για την υποστήριξη της ένταξης των αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών στα Τμήματα ή Σχολές, τα ΑΕΙ δύνανται:

α) να οργανώνουν ειδικά προγράμματα εκμάθησης ελληνικής γλώσσας στο πρώτο έτος εγγραφής,

β) να οργανώνουν μαθήματα που εντάσσονται στο πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος ή της Σχολής σε γλώσσα άλλη, πλην της ελληνικής, που απευθύνονται στους αλλοδαπούς – αλλογενείς φοιτητές ή να καθορίζουν τα μαθήματα σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής που οργανώνει και παρέχει το ίδρυμα και μπορούν να παρακολουθούν οι αλλοδαποί – αλλογενείς φοιτητές, ιδίως στη διάρκεια του πρώτου έτους σπουδών.

Ποιοι υπάγονται στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών

  1. Στην κατηγορία αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών της παρ. 1 υπάγονται:

α) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει στην αλλοδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας στην οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: αα) ο ένας (1) τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων φοιτητών δεν έχει την ελληνική καταγωγή και αβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

β) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου τρίτων χωρών, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: βα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και ββ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.

γ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι, απόφοιτοι λυκείων ή αντίστοιχων σχολείων άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εδρεύουν στην αλλοδαπή, οι οποίοι προσκομίζουν απολυτήριο λυκείου ή άλλο ισοδύναμο τίτλο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας από την οποία αποφοιτούν ή της χώρας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της οποίας ακολουθεί το σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: γα) ο ένας τουλάχιστον από τους γονείς των υποψηφίων δεν έχει την ελληνική καταγωγή, γβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου ή αντιστοίχου σχολείου σε χώρα της αλλοδαπής.

δ) Οι αλλοδαποί – αλλογενείς υποψήφιοι απόφοιτοι αναγνωρισμένου ξένου σχολείου άλλων κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που εδρεύει και λειτουργεί νομίμως στην ημεδαπή, ο τίτλος του οποίου τους παρέχει δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια, που εδρεύουν στη χώρα της οποίας το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το εν λόγω ξένο σχολείο αποφοίτησης, εφόσον: δα) οι ίδιοι και κανένας από τους δύο τους γονείς δεν έχουν ελληνική καταγωγή και δβ) έχουν παρακολουθήσει με πλήρη φοίτηση τουλάχιστον τις δύο τελευταίες τάξεις του λυκείου.

5. Τα ξένα σχολεία της ημεδαπής πρέπει να είναι αναγνωρισμένα για τη νομιμότητα λειτουργίας τους από την κατά τόπον αρμόδια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

6. Για την υποστήριξη των Α.Ε.Ι. στις διαδικασίες επιλογής και εγγραφής αλλοδαπών – αλλογενών φοιτητών, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού αναρτά στην ιστοσελίδα του, ανά χώρα, κατάλογο α) απολυτήριων ή ισοδύναμων τίτλων δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης και β) ισότιμων τίτλων δευτεροβάθμιας τεχνικής-επαγγελματικής κατάρτισης που παρέχουν δικαίωμα εισαγωγής στα πανεπιστήμια της αντίστοιχης χώρας.».

Το πολυνομοσχέδιο για τα Δημόσια και Ιδιωτικά Πανεπιστήμια / Όλες οι διατάξεις