Οι μισθοί των Καθηγητών στα Πανεπιστήμια / ΠΙΝΑΚΕΣ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Οι μισθοί των Καθηγητών στα Πανεπιστήμια / ΠΙΝΑΚΕΣ

Νέα Πανεπιστημίων: Τα «Φοιτητικά Νέα» μέσα από το παρόν άρθρο σας παρουσιάζουν όλα όσα προβλέπει η εγκύκλιος για το νέο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών. Πιο αναλυτικά, η εκδοθείσα εγκύκλιος καθορίζει τους μισθούς των Πανεπιστημιακών και πιο συγκεκριμένα των Καθηγητών, Λεκτόρων, Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) και Εκπαιδευτικού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ).

Το νέο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών

Βασικός μισθός

Με την παρ. 1 προβλέπεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός του Μ.Κ. 1 της βαθμίδας του Καθηγητή Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων διακοσίων είκοσι οκτώ (2.228) ευρώ. Ο βασικός μισθός των επόμενων μισθολογικών κλιμακίων μέχρι το Μ.Κ. 16 διαμορφώνεται με πρόσθεση στο αμέσως προηγούμενο Μ.Κ. του ποσού των εξήντα τριών (63) ευρώ.

Στην περ. α της παρ. 2 ορίζεται ότι ο μηνιαίος βασικός μισθός των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών (Α.Σ.Κ.Τ.) διαμορφώνεται σε ποσοστό επί του αντίστοιχου Μ.Κ. της βαθμίδας του Καθηγητή, ως εξής:

  • αα. Αναπληρωτής Καθηγητής: ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%).
  • αβ. Επίκουρος Καθηγητής: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
  • αγ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%).
  • αδ. Λέκτορας: εβδομήντα τοις εκατό (70%).

Επιδόματα

Με το άρθρο αυτό προβλέπεται ότι, πέρα από τον βασικό μισθό του προηγούμενου άρθρου, στους υπαγόμενους στο Κεφάλαιο Β’ παρέχονται και τα εξής επιδόματα, παροχές και αποζημιώσεις κατά μήνα:

1. Ειδικό επίδομα διδασκαλίας και έρευνας, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., συμπεριλαμβανομένων και των μελών Δ.Ε.Π. που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν:

αα. Καθηγητής πεντακόσια (500) ευρώ.

αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής τετρακόσια πενήντα (450) ευρώ.

αγ. Επίκουρος Καθηγητής τετρακόσια (400) ευρώ.

αδ. Επίκουρος Καθηγητής επί θητεία τετρακόσια (400) ευρώ.

αε. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών διακόσια πενήντα (250) ευρώ.

β. Mέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ. που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα λαμβάνουν τριακόσια (300) ευρώ.

Όσοι εξ αυτών κατέχουν μόνο μεταπτυχιακό δίπλωμα λαμβάνουν διακόσια πενήντα (250) ευρώ και όσοι δεν κατέχουν διδακτορικό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών, εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

γ. Μέλη Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., λαμβάνουν από 01.01.2024 εκατό (100) ευρώ (βλ. παρ. 4 του άρθρου 72 του κοινοποιούμενου νόμου).

2. Ειδικό επίδομα βιβλιοθήκης, οριζόμενο ως εξής:

α. Μέλη Δ.Ε.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και της Α.Σ.Κ.Τ.:

αα. Καθηγητής: διακόσια (200) ευρώ.

αβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν εβδομήντα (170) ευρώ.

αγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

αδ. Eπίκουρος Καθηγητής επί θητεία: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

αε. Λέκτορας: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

β. Μέλη Δ.Ε.Π. Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, Α.Σ.Κ.Τ. και Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., που προέρχονται από τα πρώην Α.Τ.Ε.Ι. και εντάχθηκαν σε προσωποπαγείς θέσεις, διατηρώντας το μισθολογικό καθεστώς της θέσης που κατείχαν:

βα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

ββ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

βγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

βδ. Λέκτορας Εφαρμογών/πρώην Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

γ. Μέλη Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Α.Σ.Κ.Τ.: εκατό (100) ευρώ.

δ. Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.:

δα. Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δβ. Αναπληρωτής Καθηγητής: εκατόν πενήντα (150) ευρώ.

δγ. Επίκουρος Καθηγητής: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

δδ. Λέκτορας/Καθηγητής Εφαρμογών: εκατόν είκοσι (120) ευρώ.

δε. E.ΔΙ.Π.: εκατό (100) ευρώ.

Το εν λόγω επίδομα περιλαμβάνεται στις τακτικές αποδοχές, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 40.

3. Οικογενειακή παροχή, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν.4354/2015. Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 15 του ν.4354/2015 παρέχονται στην υπ’ αριθμ. 2/31029/ΔΕΠ/6.5.2016 (ΑΔΑ: ΩΛ9ΣΗ-0ΝΜ) ερμηνευτική εγκύκλιο του Αν. Υπουργού Οικονομικών. Διευκρινίζεται ότι από 01.01.2024 το άρθρο 15 του ν.4354/2015 τροποποιείται με τις διατάξεις του άρθρου 21 του κοινοποιούμενου νόμου.

4. Έξοδα παράστασης στους Πρυτάνεις, στους Αντιπρυτάνεις, στους Προέδρους και Αντιπροέδρους Διοικουσών Επιτροπών του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, στους Κοσμήτορες Σχολών και στους Προέδρους Τμημάτων, οριζόμενα ως εξής:

α. Πρύτανης, Πρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: πεντακόσια (500) ευρώ.

β. Αντιπρύτανης, Αντιπρόεδρος Διοικούσας Επιτροπής του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος: τριακόσια πενήντα (350) ευρώ.

γ. Κοσμήτορας Σχολής: διακόσια δέκα (210) ευρώ.

δ. Πρόεδρος Τμήματος: διακόσια δέκα (210) ευρώ.

5. Στους ιατρούς, φυσικούς ιατρικής- ακτινοφυσικούς, ψυχολόγους, φαρμακοποιούς και νοσηλευτές, καθώς και στους χημικούς, κλινικούς χημικούς, βιοχημικούς και βιολόγους, οι οποίοι είναι μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. που τοποθετούνται σε πανεπιστημιακές κλινικές, πανεπιστημιακά εργαστήρια ή ειδικές μονάδες κλινικών ή εργαστηρίων, που εγκαθίστανται σε νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.) ή σε πανεπιστημιακά νοσοκομεία που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, καταβάλλεται, από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του οικείου νοσοκομείου, ειδική αμοιβή για το κλινικό και εργαστηριακό έργο που παρέχουν, το ύψος της οποίας ορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών (και ήδη Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών) και Υγείας.

Μέχρι την έκδοση της σχετικής απόφασης, η εν λόγω ειδική αμοιβή καταβάλλεται στο ύψος που έχει διαμορφωθεί και με τους όρους που προβλέπονται με την υπό στοιχεία Γ4α/ Γ.Π.76467/2018/24.4.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας (Β’ 1786). Η ως άνω ειδική αμοιβή δεν υπάγεται στα προβλεπόμενα από τις κείμενες διατάξεις ανώτατα όρια αποδοχών (βλ. άρθρο 28 του Ν.4354/2015 καθώς και παρ. 5 του άρθρου 33 του κοινοποιούμενου νόμου). Για την καταβολή της ειδικής αμοιβής απαιτείται η υποβολή στη Διοίκηση του νοσοκομείου της μηνιαίας καταγραφής του παρεχόμενου κλινικού εργαστηριακού έργου που βεβαιώνεται από τον διευθυντή της κλινικής, του εργαστηρίου ή της ειδικής μονάδας και η έγκρισή της από αυτό ύστερα από θετική εισήγηση του επιστημονικού συμβουλίου και του διευθυντή της Ιατρικής Υπηρεσίας του. νοσοκομείου.

Δείτε ΕΔΩ όλη την εγκύκλιο για το νέο μισθολόγιο των Πανεπιστημιακών (Πανεπιστημίων, ΑΣΚΤ, ΑΣΠΑΙΤΕ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.