Στο 1,49% του ΑΕΠ οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2022 στην Ελλάδα

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Στο 1,49% του ΑΕΠ το ποσοστό δαπανών για Έρευνα & Ανάπτυξη στην Ελλάδα

Ξεπέρασαν τα 3 δισ. ευρώ οι δαπάνες για Έρευνα & Ανάπτυξη το 2022 στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία που δημοσίευσε το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος για τις ευρωπαϊκές στατιστικές Έρευνας, Ανάπτυξης και Καινοτομίας, και τα οποία απεστάλησαν στη Eurostat. 

Αναλυτικότερα, το 2022, οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για Ε&Α στην Ελλάδα ήταν 3.084,82 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 438,37 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2021 (ποσοστό αύξησης 16,6%). Σε συνδυασμό με την αύξηση, κατά 13,8%, του ΑΕΠ στην Ελλάδα το 2022, ο δείκτης “Ένταση Ε&Α”, που εκφράζει τις δαπάνες Ε&Α ως ποσοστό του ΑΕΠ, διαμορφώθηκε σε 1,49%, από 1,46% το 2021. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα βρίσκεται στη 14η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27.

Figure 1 RDstatistics 2022 provisional Greece

Τα αποτελέσματα της στατιστικής έρευνας του ΕΚΤ, που διεξήχθη το 2023 σε φορείς με ερευνητικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες στους τέσσερις τομείς δραστηριοτήτων: επιχειρήσεις (BES), τριτοβάθμια εκπαίδευση (HES), κρατικό τομέα (GOV) και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα (PNP), είναι διαθέσιμα στην έκδοση «Βασικοί Δείκτες Έρευνας και Ανάπτυξης για δαπάνες και προσωπικό το 2022 στην Ελλάδα – Προκαταρκτικά στοιχεία» (https://metrics.ekt.gr/publications/676).

Ο τομέας των επιχειρήσεων συνεχίζει να έχει τη μεγαλύτερη συνεισφορά στις συνολικές δαπάνες Ε&Α. Αναλυτικότερα, το 2022 στον τομέα των επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 1.514,36 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 21,6% σε σχέση με το 2021. Ως ποσοστό του ΑΕΠ, το 2022 οι δαπάνες Ε&Α των επιχειρήσεων αποτελούν το 0,73% του ΑΕΠ από 0,69% το 2021.

Ακολουθεί ο τομέας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, στον οποίο πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 905,76 εκατ. ευρώ (0,44% του ΑΕΠ), παρουσιάζοντας αύξηση 13,9% σε σχέση με το 2021.

Στον κρατικό τομέα, πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α ύψους 647,41 εκατ. ευρώ (0,31% του ΑΕΠ), αυξημένες κατά 9,7% σε σχέση με το 2021.

Στον τομέα των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων πραγματοποιήθηκαν δαπάνες Ε&Α 17,28 εκατ. ευρώ (0,01% του ΑΕΠ).

 

Όσον αφορά την απασχόληση σε δραστηριότητες Ε&Α, ο αριθμός των Ισοδυνάμων Πλήρους Απασχόλησης (ΙΠΑ), που αποδίδουν “θέσεις” πλήρους απασχόλησης, αυξήθηκε κατά 9,9% για το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και κατά 10,2% για τους ερευνητές σε σχέση με το 2021.

Συγκεκριμένα, το συνολικό προσωπικό σε Ε&Α το 2022 ανέρχεται σε 67.813 θέσεις πλήρους απασχόλησης (ΙΠΑ) και οι ερευνητές σε 49.960 ΙΠΑ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφεται στον τομέα των επιχειρήσεων (13,6% στο συνολικό προσωπικό σε Ε&Α και 14,9% στους ερευνητές). Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η Ελλάδα καταλαμβάνει τη 13η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ27, όσον αφορά τα ΙΠΑ του συνολικού προσωπικού σε Ε&Α.

Τα στατιστικά στοιχεία και οι δείκτες για Έρευνα, Ανάπτυξη και Καινοτομία στην Ελλάδα αφορούν ευρωπαϊκές στατιστικές και παράγονται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, την αρμόδια εθνική αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος. Αποτελούν τα επίσημα εθνικά στοιχεία τα οποία αποστέλλονται και δημοσιεύονται από τη Eurostat και τον ΟΟΣΑ. Διατίθενται επίσης από το ΕΚΤ σε έντυπες και ηλεκτρονικές εκδόσεις και πίνακες δεδομένων στον δικτυακό τόπο http://metrics.ekt.gr.

Η έρευνα για την καταγραφή των δαπανών & προσωπικού Ε&Α για το 2021 πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Υποέργου 5 «Παραγωγή δεικτών RIS3 για τα έτη 2016-2023» της Πράξης «Εγκατάσταση Μηχανισμού Παρακολούθησης (Monitoring Mechanism) της υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής RIS3-Συλλογή και επεξεργασία Δεικτών», που υλοποιείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΣΠΑ 2014-2020)”, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης-Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.