Συνταγματική η όχι η σύσταση Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα Πανεπιστήμια / Η απάντηση του ΝΣΚ

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Η απάντηση του ΝΣΚ περί Συνταγματικότητας ως προς τη σύσταση Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα ΑΕΙ

Η γραπτή απάντηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους προς τη Βουλή για τη σύσταση Γραφείων Νομικών Συμβούλων στα ΑΕΙ.

Ο νομοθέτης κινήθηκε απολύτως εντός του ως άνω συνταγματικού πλαισίου, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και εκ του ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής κατά την εξέταση των ανωτέρω διατάξεων του οικείου νομοσχεδίου ουδεμία παρατήρηση εξέφρασε σχετικά με αντισυνταγματικότητα των διατάξεων αυτώντονίζεται από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ύστερα από ερώτηση του Βουλευτή  Μ. Χουρδάκη σχετικά με το ΝΣΚ στο ΑΠΘ.

Γραφεία Νομικών Συμβούλων ήδη έχουν συσταθεί στα Πανεπιστήμια Θεσσαλονίκης Πάντειο, Μακεδονίας, Δυτικής Αττικής Πελοποννήσου, Δυτικής Μακεδονίας, Πειραιώς και στο ΕΜΠ

Ολόκληρη η απάντηση του ΝΣΚ

Σχετικά με την ως άνω ερώτηση κοινοβουλευτικού ελέγχου Θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα: Όπως παγίως έχει κριθεί από τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας (βλ. ενδ. ΣτΕ 1812/83(Ολ.), 32/1990 (7μ),791/15, 792/15 κ.α.), κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 16 του Συντάγματος, η αρχή της πλήρους αυτοδιοίκησης των Α.Ε.Ι. έχει ως περιεχόμενο την εξουσία των ιδρυμάτων αυτών να αποφασίζουν για τις δικές τους υποθέσεις με δικά τους όργανα, η δε κρατική εποπτεία περιορίζεται στην άσκηση ελέγχου νομιμότητας επί των πράξεων των οργάνων αυτών. Η ανωτέρω εξουσία των Α.Ε.Ι. περιορίζεται στην εφαρμογή των κανόνων δικαίου που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία τους, δεν περιλαμβάνει όμως και το δικαίωμα θέσπισης των κανόνων ή της σύμπραξης στην παραγωγή τους, και μάλιστα κατά τρόπο δεσμευτικό για τα όργανα που θεσπίζουν τους κανόνες δικαίου. Τούτο προϋποθέτει όχι απλώς αυτοδιοίκηση, αλλά αυτονομία των εν λόγω ιδρυμάτων, η οποία δεν τους έχει παραχωρηθεί από το Σύνταγμα. Υπό το ως άνω συνταγματικό πλαίσιο, η θέσπιση των κανόνων που διέπουν την οργάνωση και τη λειτουργία των Α.Ε.Ι. ανήκει στην αρμοδιότητα της νομοθετικής

λειτουργίας και ασκείται από τα όργανα και με τη διαδικασία που προβλέπει το Σύνταγμα. Κατά την άσκηση της αρμοδιότητας αυτής ο νομοθέτης διαθέτει ευρύτατα περιθώρια εξουσίας και δεν υποχρεούται να ακολουθήσει ορισμένο οργανωτικό και λειτουργικό πρότυπο.

Κατά τη Θέσπιση των διατάξεων του άρθρου 46 του ν. 5000/2022 (Α'226), με τις οποίες προβλέφθηκε η σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Ο.), ο νομοθέτης κινήθηκε απολύτως εντός του ως άνω συνταγματικού πλαισίου, γεγονός το οποίο επιβεβαιώνεται και εκ του ότι η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής κατά την εξέταση των ανωτέρω διατάξεων του οικείου νομοσχεδίου ουδεμία παρατήρηση εξέφρασε σχετικά με αντισυνταγματικότητα των διατάξεων αυτών. Συναφώς παρατηρείται ότι η σύσταση Γραφείου Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στο Α.Π.Ο. με διάταξη νόμου δε γίνεται πρώτη φορά, δοθέντος ότι Γραφεία Νομικού Συμβουλίου του Κράτους έχουν συσταθεί σε πολλά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και ειδικότερα: 1. Με την παρ. 26 του άρθρου 19 του ν. 2386/96 (Α'73) στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. 2. Με το άρθρο 77 του ν. 4485/2017 (Α'114), στο Πάντειο Πανεπιστήμιο. 3. Με τα άρθρα 6, 14 και 15 του ν. 4521/18 (Α' 38), στα Πανεπιστήμια Δυτικής Αττικής, Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, αντίστοιχα. 4. Με το άρθρο 21 του ν. 4559/18 (Α'142), στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Η ερώτηση του Βουλευτή

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.