ΕΘΑΑΕ προς ΑΕΙ: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΘΑΑΕ προς ΑΕΙ: 2η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για Πιστοποίηση Μεταπτυχιακών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΩΝ ΑΕΙ ΚΑΙ ΑΣΕΙ

Η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ)

ΚΑΛΕΙ

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας να υποβάλουν Προτάσεις για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) που προσφέρονται από τα Τμήματα και τις Σχολές.

Ι. ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Για την ακαδημαϊκή πιστοποίηση των ΠΜΣ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

M0

2Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου

M1

Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης

Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών- Σεπτ. 2023»

Μ1.1

Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ΠΜΣ

Μ1.2

Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το

επισυναπτόμενο υπόδειγμα

Μ2.1

Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ

Μ2.2

Επικαιροποιημένος Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΠΜΣ, σύμφωνα με τον Ν.

4957/2022

Μ2.3

Οδηγός Σπουδών του ΠΜΣ του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του

ΠΜΣ)

Μ2.4

Περιγράμματα μαθημάτων και διπλωματικής εργασίας (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων. Το αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει Πίνακα Περιεχομένων των μαθημάτων ανά εξάμηνο

σπουδών, με αριθμό σελίδας κάθε περιγράμματος

Μ2.5

Διδακτικό προσωπικό (ονομαστικός κατάλογος με γνωστικά αντικείμενα, συσχετισμός τους με τα μαθήματα που διδάσκουν, σχέση εργασίας, ανάθεση διδασκαλίας καθώς και

λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες)

Μ3.1

Αξιολόγηση από τους φοιτητές: α) Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές, β) Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των

αδυναμιών.

Μ3.2

Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών

Μ3.3

Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου

Μ3.4

Αναφορά στις μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης των φοιτητών

Μ4.1

Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας

Μ4.2

Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών του ΠΜΣ

Μ4.3

Ειδικός κανονισμός για την εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης (εφόσον το ΠΜΣ

προσφέρεται με εξ αποστάσεως μεθόδους)

Μ4.4

Υπόδειγμα διπλώματος και Παραρτήματος διπλώματος

Μ5.1

Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -

ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.)

Μ5.2

Διαδικασίες και κριτήρια επιλογής διδακτικού προσωπικού

Μ5.3

Κανονισμοί εργασίας ή συμβάσεις εργασίας, υποχρεώσεις του διδακτικού προσωπικού

Μ5.4

Δημοσιοποιημένη πολιτική υποστήριξης και ανάπτυξης του προσωπικού του ΠΜΣ

Μ6.1

Αναλυτική περιγραφή των υποδομών και υπηρεσιών που διαθέτει το Ίδρυμα στην ακαδημαϊκή μονάδα για το ΠΜΣ σχετικά με την υποστήριξη της μάθησης και της ακαδημαϊκής δραστηριότητας (ανθρώπινο δυναμικό, υποδομές, υπηρεσίες κ.λπ.) και αντίστοιχη συγκεκριμένη δέσμευση του Ιδρύματος για την οικονομική κάλυψη των

υποδομών-υπηρεσιών αυτών από κρατικούς ή άλλους πόρους

Μ6.2

Σχέδιο αξιοποίησης διδάκτρων (εφόσον υφίστανται)

Μ6.3

Μελέτη βιωσιμότητας για τη λειτουργία του ΠΜΣ

Μ6.4

Αξιολόγηση επάρκειας των ανθρώπινων και υλικών πόρων από την ακαδ. μονάδα

Μ6.5

Ονομαστικός κατάλογος  διοικητικού  προσωπικού  υποστήριξης  του  ΠΜΣ  (θέσεις

εργασίας, προσόντα, αρμοδιότητες)

Μ6.6

Ηλεκτρονικό ή έντυπο ενημερωτικό υλικό προς τους φοιτητές για τις υπηρεσίες που τους

παρέχονται

Μ7.1

Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας

(ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ)

Μ7.2

Λειτουργία πληροφοριακού  συστήματος  για  τη   συλλογή  διοικητικών  δεδομένων

εφαρμογής του ΠΜΣ (φοιτητολόγιο)

Μ7.3

Λοιπά εργαλεία και διαδικασίες που έχουν σχεδιαστεί για τη συλλογή των δεδομένων της

ακαδημαϊκής και διοικητικής λειτουργίας της ακαδημαϊκής μονάδας και του ΠΜΣ

Μ7.4

Αναφορά των αποτελεσμάτων από την ανάλυση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν, και

από την αξιοποίηση αυτών

Μ8.1

Διαδικασία συντήρησης και ανανέωσης/ ενημέρωσης της ιστοσελίδας του ΠΜΣ

Μ8.2

Εξειδικευμένος χώρος στην ιστοσελίδα του Τμήματος για την προβολή του ΠΜΣ

(σύνδεσμος)

Μ9.1

Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με

κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες), καθώς και σχετική αλληλογραφία με την ακαδημαϊκή μονάδα

Μ10.1

Έκθεση προόδου για το ΠΜΣ, για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της Έκθεσης

πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τις μεταπτυχιακές σπουδές

--

Επισημάνσεις:

  1. Η Πρόταση αφορά στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία. Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.
  2. Εφόσον το ΠΜΣ προσφέρεται και σε άλλη γλώσσα πλην της ελληνικής, το υλικό τεκμηρίωσης πρέπει να διατίθεται και στη γλώσσα αυτή.

Επίσης, σημειώνεται ότι προϋπόθεση για την πιστοποίηση ενός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών αποτελεί η ύπαρξη πιστοποιημένου Εσωτερικού Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας του αντίστοιχου ΑΕΙ ή ΑΣΕΙ.

ΙΙ. ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

 

Η περίοδος υποβολής των Προτάσεων είναι: από 24/10/2023 έως 31/01/2024

Ο έλεγχος πληρότητας των Προτάσεων και ο προγραμματισμός των πιστοποιήσεων θα γίνεται με βάση τη χρονολογική σειρά της υποβολής τους ανεξάρτητα από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής Προτάσεων.

ΙΙΙ. ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  1. Οι Προτάσεις και τα Παραρτήματά τους υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο νέο σύστημα Διαχείρισης Πιστοποιήσεων της ΕΘΑΑΕ, στο οποίο εισέρχεστε από την ηλεκτρονική διεύθυνση https://accreditation.ethaae.gr.

Οι χρήστες, που μπορούν να υποβάλουν Προτάσεις, είναι μόνο οι χρήστες με ρόλο Διαχειριστή ΜΟΔΙΠ (στελέχη των ΜΟΔΙΠ).

Δεν είναι δυνατή η χρήση του συστήματος από άλλους χρήστες όπως στο σύστημα συλλογής ποιοτικών δεδομένων, δηλαδή, αυτούς των ΟΜΕΑ ή χρήστες στους οποίους έχει δοθεί κάποιος ρόλος από τους διαχειριστές της ΜΟΔΙΠ.

Εάν έχετε ήδη λογαριασμό στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ, θα εισέλθετε στο σύστημα με τα ίδια στοιχεία. Εάν δεν έχετε λογαριασμό στο ΟΠΕΣΠ της ΕΘΑΑΕ, θα πρέπει να δημιουργήσετε νέο λογαριασμό στο SSO της ΕΘΑΑΕ, πατώντας στον σύνδεσμο "Create new account".

Μετά από την πρώτη σύνδεσή σας στο σύστημα, θα πρέπει να επιλέξετε το Ίδρυμα, που εκπροσωπείτε, και να υποβάλετε τη φόρμα εγγραφής.

Ο λογαριασμός σας θα βρίσκεται σε εκκρεμότητα μέχρι την ενεργοποίησή του από την ΕΘΑΑΕ με ρόλο «Διαχειριστή ΜΟΔΙΠ», αφού ελεγχθεί το αίτημα εγγραφής σας. Κατόπιν, θα έχετε πλήρη πρόσβαση στις λειτουργίες του συστήματος.

Για τεχνικά θέματα πρόσβασης και χρήσης του συστήματος, μπορείτε να απευθύνεστε στο τμήμα τεχνικής υποστήριξης της ΕΘΑΑΕ (Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.) ή στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Για διοικητικά θέματα σχετικά με την υποβολή των Προτάσεων και της διεξαγωγής της πιστοποίησης, μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Κατά την ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής Πρότασης δεν απαιτείται διαβιβαστικό της Πρότασης από τη ΜΟΔΙΠ προς την ΕΘΑΑΕ ούτε εσωτερικού διαβιβαστικού από το αρμόδιο Τμήμα.

Στάδια:

Α) Από το μενού "Πιστοποιήσεις" επιλέγετε:

1. "Νέα Πρόταση"

2. Στη φόρμα, που εμφανίζεται, επιλέγετε από τα μενού επιλογών την Πρόσκληση, στην οποία αφορά η Πρόταση.

3. Εφόσον η Πρόταση αφορά σε ΠΜΣ, εμφανίζεται πτυσσόμενο μενού, για να επιλέξετε την επισπεύδουσα ακαδημαϊκή μονάδα.

4. Μετά από την επιλογή της ακαδημαϊκής μονάδας, εμφανίζεται νέο πτυσσόμενο μενού με όλες τις οντότητες του συγκεκριμένου τύπου (ΠΜΣ), που ανήκουν στην επιλεγμένη ακαδημαϊκή μονάδα. Από το μενού αυτό επιλέγετε το ΠΜΣ, στο οποίο αφορά η Πρόταση.

5. Για κάθε απαιτούμενο παράρτημα της Πρόσκλησης επιλέγετε από τα αρχεία σας το κατάλληλο αρχείο που θα μεταφορτώσετε στο σύστημα.

Το μέγιστο επιτρεπτό μέγεθος κάθε αρχείου είναι 50ΜΒ.

Σε περίπτωση που για κάποιο παράρτημα επιθυμείτε τη μεταφόρτωση περισσότερων του ενός αρχείων, παρόλο που κάτι τέτοιο δεν είναι επιθυμητό, μπορείτε να συμπεριλάβετε τα εν λόγω αρχεία σε ένα συμπιεσμένο αρχείο .zip με μέγιστο μέγεθος 50ΜΒ.

6. Στα στοιχεία επικοινωνίας των υπευθύνων εισάγετε:

  • ΜΟΔΙΠ: Τα στοιχεία του υπευθύνου στελέχους της ΜΟΔΙΠ του Ιδρύματος και
  • Ακαδημαϊκή μονάδα: Τα στοιχεία του Διευθυντή του ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας.

Β) Το πεδίο "Αριθμός πρωτοκόλλου" θα συμπληρωθεί αυτόματα στο σύστημα με την πρωτοκόλληση της Πρότασης.

Γ) Κατά τη συμπλήρωση της φόρμας και τη μεταφόρτωση των αρχείων, μπορείτε να επιλέξετε "Αποθήκευση", ώστε να αποθηκευτούν προσωρινά τα στοιχεία της Πρότασης και να τα επεξεργαστείτε σε δεύτερο χρόνο. Εφόσον έχει γίνει η συμπλήρωση των απαιτούμενων πεδίων και αρχείων της φόρμας, ενεργοποιείται το κουμπί "Υποβολή", για να υποβληθεί οριστικά η Πρόταση προς την ΕΘΑΑΕ.

Όλα τα αρχεία θα πρέπει να υποβάλλονται σε μορφή αρχείου .pdf. Η σήμανση των υπό υποβολή ηλεκτρονικών αρχείων θα πρέπει να ακολουθεί αυτή των οδηγιών υποβολής. Ο τίτλος κάθε αρχείου δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τους 30 χαρακτήρες.

Υπενθυμίζεται ότι ο έλεγχος της Πρότασης Πιστοποίησης πραγματοποιείται μία φορά και δίνεται 10 ημερών για την υποβολή αναθεωρημένης Πρότασης.

Ο Πρόεδρος της ΕΘΑΑΕ (υπογραφή)*
Καθηγητής Περικλής Α. Μήτκας

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:

docxΥπόδειγμα Πρότασης ΠΜΣ (β’ Πρόσκληση)

pdfΠρότυπο ΠΜΣ (β’ Πρόσκληση)

 docxΥπόδειγμα Στοχοθεσίας Ποιότητας ΠΜΣ (β’ Πρόσκληση)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.