Βιομηχανικά Διδακτορικά: 1η Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Βιομηχανικά Διδακτορικά: 1η Απόφαση απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης

Πρώτη (1η) Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων χρηματοδότησης που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Βιομηχανικά Διδακτορικά» με κωδικό ΟΠΣ ΤΑ 5183960 στο Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0».

Απόφαση απόρριψης ως μη επιλέξιμων είκοσι πέντε (25) αιτήσεων χρηματοδότησης, όπως αυτές αποτυπώνονται στον Πίνακα 1 της παρούσας Απόφασης Απόρριψης.

Την ενημερωτική σελίδα με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

Οι δυνητικοί δικαιούχοι των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται με την παρούσα, δύνανται, σύμφωνα με την οικεία Υπουργική Απόφαση (ανωτέρω σχετικό 38), να υποβάλλουν ένσταση (ενδικοφανή προσφυγή) μέσω του ΠΣΚΕ, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, η οποία εκκινεί από την επομένη της δημοσίευσης (ανάρτησης) της Απόφασης σύμφωνα με το Κεφάλαιο 10.3 «Υποβολή και Εξέταση Ενστάσεων» της Πρόσκλησης, όπως ισχύει.

1η Απόφαση Απόρριψης αιτήσεων (16/10/2023)

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.