25 εκατομμύρια ευρώ στα Πανεπιστήμια για πρόσληψη 1.132 διδακτόρων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

25 εκατομμύρια ευρώ στα Πανεπιστήμια για να προσλάβουν 1.132 νέους Επιστήμονες Κατόχους Διδακτορικού, για το ακαδημαϊκό έτος 2023 – 2024

Πρόσκληση με τίτλο «Δράσεις διά βίου μάθησης στην Ανώτατη Εκπαίδευση (απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού)» με ωφελούμενους 1.132 νέους επιστήμονες κατόχους διδακτορικού και κονδύλι ύψους 25 εκ.ευρώ, εξέδωσε η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου κ.Νίκη Δανδόλου. 

Η κατανομή 1.132 θέσεων εντεταλμένων διδασκόντων για την Απόκτηση Ακαδημαϊκής Εμπειρίας, ακ. έτους 2023-2024 στα ΑΕΙ, θα γίνει ως εξής:

 

Η παρούσα Πρόσκληση αφορά στο ακαδημαϊκό έτος 2023-2024. Η δράση δύναται να στοχεύει σε απόκτηση ακαδημαϊκής διδακτικής εμπειρίας σε νέους κατόχους διδακτορικού διπλώματος μέσω της ανάθεσης αυτοδύναμης διδασκαλίας, οι οποίοι:

α) έχουν λάβει το διδακτορικό τους εντός της τελευταίας δεκαετίας (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 1/1/2013).

β) διαθέτουν σωρευτική άσκηση αυτοδύναμου διδακτικού έργου σε Α.Ε.Ι. που δεν υπερβαίνει τα πέντε (5) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ποιοι αποκλείονται

Αποκλείεται η απασχόληση ως ωφελούμενων - εντεταλμένων διδασκόντων φυσικών προσώπων που έχουν μία (1) από τις ακόλουθες ιδιότητες:

α) Ομότιμοι Καθηγητές και αφυπηρετήσαντα μέλη Δ.Ε.Π. του οικείου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, β) μέλη Δ.Ε.Π., Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.) των Α.Ε.Ι., Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Σ.Ε.Π.) του Ε.Α.Π. γ) ερευνητές και λειτουργικοί επιστήμονες ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α τουν. 4310/2014 (Α’ 258) και λοιπών ερευνητικών οργανισμών, δ) συνταξιούχοι του ιδιωτικού ή ευρύτερου δημόσιου τομέα, ε) υπάλληλοι με σχέση δημόσιου δικαίου ή Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε φορείς του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014, στ) φυσικά πρόσωπα που έχουν υπερβεί το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας. 

ΑΠΟΔΟΧΕΣ

Το ύψος των μηνιαίων αποδοχών των ωφελούμενων καθορίζεται υπό την παρ. 5 του άρθρου 173 του Ν. 4957/2022 για τις μηνιαίες αποδοχές των εντεταλμένων διδασκόντων στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του βασικού μισθού του Μ.Κ.1 της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή των μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., καθώς και στο ογδόντα τοις εκατό (80%) του ειδικού επιδόματος διδασκαλίας και έρευνας της βαθμίδας του Επίκουρου Καθηγητή, για πλήρη απασχόληση, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο ν. 5045/2023 όπως ισχύει. Σε περίπτωση επιλογής τους με καθεστώς μερικής απασχόλησης εφαρμόζεται η παρ. 7 του άρθρου 153 του ν. 4472/2017 (Α’ 74). 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά τις προτάσεις μέσω του ΟΠΣ. Για τον σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΟΠΣ: τα στελέχη του Δικαιούχου που έχουν την ευθύνη για συμπλήρωση δελτίων και ο νόμιμος εκπρόσωπος του Δικαιούχου για την υποβολή των προτάσεων, ή άλλος χρήστης του συστήματος που έχει εξουσιοδοτηθεί για την υποβολή. Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΟΠΣ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr (Εγγραφή Χρήστη Δικαιούχου). Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΟΠΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr από την 27/09/2023 (ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων), ώρα 08:00 έως, αποκλειστικά, την 30/06/2024 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων), ώρα 23:59, 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, τη συμπλήρωση του ΤΔΠ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/α/οι είναι ο/η κ. /οι κ.κ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΗΦΑΝΗΣ, τηλέφωνο: 2103278013, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και για τεχνικά θέματα οι κ.κ. Ιωάννης Κυριαζόπουλος και Δημήτριος Χριστακόπουλος, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.