ΕΛΙΔΕΚ: 3η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων για την Ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

3η Προκήρυξη και Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών

Έναρξη Υποβολών: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Λήξη Υποβολών: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 €. 

Καλούνται τα ενδιαφερόμενα Μέλη ΔΕΠ και τους/τις ενδιαφερόμενους/ες Ερευνητές/τριες να υποβάλουν προτάσεις στο πλαίσιο της «3ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση Μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρουσιάζονται παρακάτω.

1. ΣΤΟΧΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της παρούσας είναι η υποστήριξη της υλοποίησης επιλεγμένων Ερευνητικών Έργων (εφεξής «Έργα») υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας, στο πλαίσιο της στήριξης της ερευνητικής δραστηριότητας της Χώρας.

Επιστημονικοί/ές Υπεύθυνοι (εφεξής «ΕΥ») των Έργων δύναται να είναι μέλη ΔΕΠ (άρθρο 140 N. 4957/2022) των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (εφεξής «Α.Ε.Ι.») και των Ανωτάτων Στρατιωτικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (εφεξής «Α.Σ.Ε.Ι.») της Χώρας, και Ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων και Ινστιτούτων (εφεξής «Ε.Κ.-I», άρθρο 18 του Ν. 4310/2014) και των Ερευνητικών Πανεπιστημιακών Ινστιτούτων (εφεξής «Ε.Π.Ι.») της χώρας.

Το προτεινόμενο Έργο (εφεξής «Πρόταση») θα πρέπει να είναι πρωτότυπο, να αναφέρεται σε ερευνητικό τομέα αιχμής, να έχει σημαντική επιστημονική απήχηση και να πληροί κριτήρια υψηλής επιστημονικής ποιότητας και αριστείας. Ανάλογα με τη βαθμίδα την οποία κατέχει ο/η ΕΥ του Έργου, αυτό θα εντάσσεται σε μια από τις κάτωθι δύο (2) κατηγορίες:

Κατηγορία Ι: Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο πρώτες εισαγωγικές βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., Ε.Κ.-Ι., Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

Κατηγορία ΙΙ: Ερευνητικά Έργα ακαδημαϊκού ή ερευνητικού προσωπικού που κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ ή Ερευνητή/τριας στις δύο υψηλότερες βαθμίδες σε Α.Ε.Ι., ΕΚ-Ι, Ε.Π.Ι. και Α.Σ.Ε.Ι., αντίστοιχα.

Φορείς Υποδοχής (εφεξής «ΦΥ») των Έργων δύνανται να είναι τα Α.Ε.Ι., τα Α.Σ.Ε.Ι. τα Ε.Κ.-Ι. και τα Ε.Π.Ι., της χώρας, καθώς και το Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής και Εξωτερικής Πολιτικής (εφεξής «ΕΛΙΑΜΕΠ»), και το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Έρευνών (εφεξής «ΙΟΒΕ»). Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, ο ΦΥ χορηγεί έγγραφη βεβαίωση αποδοχής του Έργου.

Η δράση είναι προσαρμοσμένη στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ερευνητικής προσπάθειας σε καθεμία από τις επιστημονικές περιοχές που καλύπτει και δεν τίθενται κανενός είδους θεματικοί ή γεωγραφικοί περιορισμοί.

Τα Έργα που θα χρηματοδοτηθούν θα επιλεγούν μέσα από διαδικασία αξιολόγησης. Οι Προτάσεις θα κριθούν από Επιτροπές Αξιολόγησης (εφεξής «Ε.Α»), οι οποίες θα αποτελούνται από καταξιωμένους επιστήμονες, ειδικούς στις Επιστημονικές Περιοχές (εφεξής «Ε.Π.») της έρευνας που καλύπτει η Προκήρυξη, και από ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες, αν κριθεί αναγκαίο, και κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 6 Ν.4429/2016, όπως ισχύει. Η όλη διαδικασία διέπεται από αυστηρούς κανόνες εμπιστευτικότητας που δεσμεύουν όλα τα μέρη που συμμετέχουν.

Η παρούσα προκήρυξη αποτελεί μέρος του προγράμματος δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σύμφωνα με την υπ’ αρ. 104217/1.11.2022 Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «α) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 29898/26.02.2019 υπουργικής απόφασης. β) Τροποποίηση της υπ’ αρ. 133182/20.12.2019 υπουργικής απόφασης. γ) Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού των δράσεων και κατανομή πόρων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) για το έτος 2023» (Β’ 5687).

2. ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Κάθε Πρόταση δύναται να υποβληθεί σε ένα (1) επιστημονικό πεδίο/υποπεδίο μίας (1) από τις ακόλουθες Ε.Π.:

Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»

Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας» Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»

Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες και Τρόφιμα»

Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας» Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»

Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες» Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

Στο Παράρτημα Ι παρατίθενται τα επιμέρους επιστημονικά πεδία και υποπεδία των εννέα (9) Ε. Π.

3. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Η συνολική δημόσια δαπάνη της Προκήρυξης ανέρχεται στα 55.080.000 .

Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης κάθε Έργου ορίζεται ανάλογα με την Ε.Π. στην οποία υποβάλλεται και σύμφωνα με τον ακόλουθο Πίνακα 1:

Πίνακας 1. Ανώτατα όρια χρηματοδότησης Έργων ανά Ε.Π.

Επιστημονική Περιοχή

Ανώτατο όριο χρηματοδότησης

Ε.Π.1 «Φυσικές Επιστήμες»

300.000€

Ε.Π.2 «Επιστήμες Μηχανικού και Τεχνολογίας»

300.000€

Ε.Π.3 «Επιστήμες Ζωής»

300.000€

Ε.Π.4 «Γεωπονικές Επιστήμες – Τρόφιμα»

300.000€

Ε.Π.5 «Μαθηματικά και Επιστήμες της Πληροφορίας»

300.000€

Ε.Π.6 «Κοινωνικές Επιστήμες»

200.000€

Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες»

200.000€

Ε.Π.8 «Περιβάλλον και Ενέργεια»

300.000€

Ε.Π.9 «Διοίκηση και Οικονομία της Καινοτομίας»

200.000€

---

Η κατανομή του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά Κατηγορία Έργου (Ι και ΙΙ) και ανά Ε.Π. θα καθοριστεί με σχετική απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου (εφεξής «Ε.Σ.») του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Ο συνολικός προϋπολογισμός χρηματοδότησης κάθε Ε.Π. δεν επηρεάζεται από το ανώτατο όριο χρηματοδότησης των Έργων.

4. ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΩΝ

 • Η διάρκεια των Έργων δύναται να κυμαίνεται από 36 έως 48 μήνες.
 • Η πραγματοποίηση των δαπανών για κάθε Έργο ξεκινάει από την ημερομηνία έναρξής του.

5. ΑΠΟΦΥΓΉ ΔΙΠΛΉΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗΣ

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη χρηματοδότηση του Έργου είναι να μην έχει χρηματοδοτηθεί και να μην χρηματοδοτείται με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε άλλο φορέα για ολόκληρο το αντικείμενό του ή μέρος αυτού. Η συνέργεια με άλλα ερευνητικά έργα επιτρέπεται μόνο στη βάση της συμπληρωματικότητας και του σαφώς καθορισμένου και διακριτού ρόλου αναφορικά με το αντικείμενο των αντίστοιχων έργων, με σκοπό τη διασφάλιση της πλήρους αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.

6. ΔΙΑΣΦΆΛΙΣΗ ΤΗΣ ΑΚΕΡΑΙΌΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΈΡΕΥΝΑΣ

Σε όλα τα στάδια της διαδικασίας αξιολόγησης της Πρότασης, καθώς και χρηματοδότησης και υλοποίησης του Έργου, ο/η ΕΥ και τα μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (εφεξής «ΕΟ») πρέπει να επιδεικνύουν συμπεριφορά σύμφωνη με τους κανόνες ηθικής και δεοντολογίας και με σεβασμό στην επιστημονική αλήθεια, την ακαδημαϊκή ελευθερία, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια, το περιβάλλον, την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Κάθε περίπτωση αντιδεοντολογικής επιστημονικής συμπεριφοράς θα ελέγχεται και μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό από τη διαδικασία αξιολόγησης ή σε ανάκληση της Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης. Ειδικότερα, απαγορεύεται η ιδιοποίηση, η παραποίηση, η λογοκλοπή και η παραπλανητική παρουσίαση επιστημονικών δεδομένων και επιτευγμάτων τρίτων.

7. ΔΗΜΌΣΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΌΤΗΣΗ ΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΏΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΉΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΏΝ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΔΙΆΔΟΣΗΣ ΓΝΏΣΕΩΝ

Η χρηματοδότηση στο πλαίσιο της παρούσας Δράσης δεν συνιστά κρατική ενίσχυση και ανέρχεται σε ποσοστό 100%, όταν οι ΦΥ των έργων είναι Οργανισμοί Ερευνών και Διάδοσης Γνώσεων (Ερευνητικοί Οργανισμοί) και ασκούν δραστηριότητες μη οικονομικής φύσης κατά τα ειδικώς αναφερόμενα κατωτέρω:

Σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχ. λβ) του σημείου 16 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01) ως «Οργανισμός Ερευνών και Διάδοσης γνώσεων» ή «Ερευνητικός Οργανισμός» νοείται φορέας (όπως πανεπιστήμια ή ερευνητικά ινστιτούτα, οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας, ενδιάμεσοι καινοτομίας, ερευνητικοί συνεργαζόμενοι φορείς με φυσική ή/και εικονική παρουσία) ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς του (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) ή τον τρόπο χρηματοδότησής του, πρωταρχικός σκοπός του οποίου είναι η ανεξάρτητη διεξαγωγή βασικής έρευνας, βιομηχανικής έρευνας ή πειραματικής ανάπτυξης ή η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων των εν λόγω δραστηριοτήτων με τη διδασκαλία, τη δημοσίευση ή τη μεταφορά γνώσεων.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το σημείο 20 της ανωτέρω Ανακοίνωσης, οι ακόλουθες δραστηριότητες είναι γενικά μη οικονομικής φύσης:

α) οι κύριες δραστηριότητές του Ερευνητικού Οργανισμού και ιδιαίτερα:

 • δραστηριότητες εκπαίδευσης για την εξασφάλιση περισσότερων και πιο ειδικευμένων ανθρώπινων πόρων,
 • ανεξάρτητη Ε&Α για περισσότερη γνώση και καλύτερη κατανόηση,
 • ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης.

β) δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης, όταν αυτές διενεργούνται είτε από τμήμα είτε από τον Ερευνητικό Οργανισμό (συμπεριλαμβανομένων των τμημάτων ή των θυγατρικών τους) είτε από κοινού με ή εξ ονόματος άλλων τέτοιων φορέων και όταν το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες αυτές επανεπενδύεται στις κύριες δραστηριότητες του Ερευνητικού Οργανισμού. Η μη οικονομική φύση αυτών των δραστηριοτήτων δεν θίγεται από την ανάθεση βάσει σύμβασης της παροχής αντίστοιχων υπηρεσιών σε τρίτους μέσω ανοικτών διαδικασιών.

Περαιτέρω, σε περίπτωση που ένας Ερευνητικός Οργανισμός χρησιμοποιείται τόσο για οικονομικές όσο και για μη οικονομικές δραστηριότητες, η χρηματοδότησή του εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις κατά το μέρος που καλύπτει δαπάνες που συνδέονται με τις οικονομικές δραστηριότητές του. Σε αυτή την περίπτωση, προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων να μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση, πρέπει τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα έσοδά τους από παροχή υπηρεσιών ή πώληση αγαθών, να διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε η επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας να αποφεύγεται ουσιαστικά να καλύπτεται από την επιδότηση της μη οικονομικής (σταυροειδής επιδότηση).

Σύμφωνα με το σημείο 21 της Ανακοίνωσης: «….εάν ο Ερευνητικός Οργανισμός χρησιμοποιείται σχεδόν αποκλειστικά για μη οικονομική δραστηριότητα, η χρηματοδότησή του μπορεί να μην εμπίπτει καθόλου στο πεδίο εφαρμογής των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις, εφόσον η οικονομική δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική, δηλαδή συνδέεται άμεσα με τη δραστηριότητα του Ερευνητικού Οργανισμού και είναι απαραίτητη για αυτήν ή είναι συνυφασμένη με την κύρια μη οικονομική χρήση του, και είναι περιορισμένου πεδίου εφαρμογής. Σε αυτό το πλαίσιο, η Επιτροπή θεωρεί ότι όντως πρόκειται για την ως άνω περίπτωση, όταν οι οικονομικές δραστηριότητες καταναλίσκουν ακριβώς τους ίδιους πόρους (όπως υλικό, εξοπλισμό, εργασία και σταθερό κεφάλαιο) με τις μη οικονομικές δραστηριότητες και η δυναμικότητα που διατίθεται κάθε έτος για τέτοιου είδους οικονομικές δραστηριότητες δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του φορέα.» (σημείο 21 της ανωτέρω Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής).

Περαιτέρω, κατά την άποψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λοιποί φορείς όπως: α) Δημόσιες Υπηρεσίες, που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση κατά την έννοια της παρ. 1στ του άρθρου 14 του Ν. 4270/2014 (Α' 143), β) Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (όπως Μουσεία με ανεξάρτητη νομική οντότητα, Δημόσια Νοσοκομεία, Ακαδημία Αθηνών, Εθνική Βιβλιοθήκη, Εθνική Πινακοθήκη, κ.α.) και γ) Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, που έχουν ιδρυθεί με Νόμο ή ΠΔ και επιχορηγούνται από το Κράτος, παρότι δεν εμπίπτουν στον ορισμό του Ερευνητικού Οργανισμού, δύνανται να χρηματοδοτηθούν κατ’ αναλογία ως Ερευνητικοί Οργανισμοί και η χρηματοδότηση να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 19 της ως άνω Ανακοίνωσης, και να λάβουν χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

 1. Οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01).
 2. Υπάρχει στο Καταστατικό του Φορέα πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.
 3. Τα αποτελέσματα της έρευνας από το συγκεκριμένο ερευνητικό έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση, για παράδειγμα μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων ή λογισμικού ανοικτής πρόσβασης.
 4. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του Φορέα.
 5. Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για την χρήση της συγκεκριμένης υποδομής, καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του φορέα.

Επισημαίνεται, τέλος, ότι σε περίπτωση που στην Πρόταση συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας ιδιωτική επιχείρηση κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01) θα πρέπει να εξασφαλίζεται η απουσία έμμεσης ενίσχυσης στην επιχείρηση, κατά τα οριζόμενα στα σημεία 29 και 30 της Ανακοίνωσης.

8. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη είναι οι κάτωθι:

8.1. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος

Κάθε Πρόταση υποβάλλεται από έναν/μία (1) ΕΥ, ως ακολούθως:

Για τις προτάσεις Έργων Κατηγορίας Ι ο/η ΕΥ πρέπει να κατέχει μία από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Επίκουρου/ης Καθηγητή/τριας
 • Υπηρετούντος/ούσας Λέκτορα
 • Ερευνητή/τριας Γ΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Γ΄
 • Ερευνητή/τριας Δ΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Δ΄

Για τις Προτάσεις Έργων Κατηγορίας ΙΙ, ο/η ΕΥ πρέπει να κατέχει μία από τις ακόλουθες θέσεις:

 • Καθηγητή/τριας πρώτης βαθμίδας
 • Αναπληρωτή/τριας Καθηγητή/τριας
 • Ερευνητή/τριας Α΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Α΄
 • Ερευνητή/τριας Β΄ Βαθμίδας ή ΕΛΕ Β΄

Δικαίωμα συμμετοχής ως ΕΥ έχουν και όσοι/ες έχουν εκλεγεί στην αντίστοιχη θέση έως και την ημερομηνία υποβολής της Πρότασης, ανεξαρτήτως εάν έχουν αναλάβει καθήκοντα. Στην περίπτωση που δεν έχουν αναλάβει καθήκοντα κατά την υποβολή της Πρότασης υποχρεούνται να υποβάλουν με αυτήν το πρακτικό ή την απόφαση εκλογής τους και στη συνέχεια οφείλουν να υποβάλουν την πράξη ανάληψης καθηκόντων ή αντίστοιχη πράξη/σύμβαση κ.ο.κ., προκειμένου να εκδοθεί η Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης (εφεξής «ΑΧΧ»). Η αδυναμία να εκπληρώσουν την εν λόγω προϋπόθεση συνεπάγεται τη μη πληρότητα και επομένως τη μη επιλεξιμότητα της Πρότασης για χρηματοδότηση.

Μέλη ΔΕΠ που εκτελούν ερευνητικό έργο σε Ε.Κ.-Ι.ή σε Ε.Π.Ι., ως συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό, μπορούν να ορίσουν ως ΦΥ το Ε.Κ.-Ι. ή το Ε.Π.Ι., με το οποίο συνεργάζονται.

Ο/Η ΕΥ δύναται να υποβάλει μόνο μία (1) Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.

Ο/Η ΕΥ δύναται να συμμετέχει ως μέλος ΕΟ σε μία (1) ακόμα Πρόταση στο πλαίσιο της Δράσης.

Δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη (είτε ως ΕΥ είτε ως μέλη ΕΟ) ΕΥ των οποίων η Πρόταση έχει χρηματοδοτηθεί στο πλαίσιο της «2ης Προκήρυξης Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την ενίσχυση των μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών» ή στο πλαίσιο της Δράσης «Χρηματοδότηση της Βασικής Έρευνας (Οριζόντια υποστήριξη όλων των Επιστημών), Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (Ελλάδα 2.0)».

Η μη εκπλήρωση των ανωτέρω προϋποθέσεων συνεπάγεται τη μη επιλεξιμότητα της Πρότασης προς αξιολόγηση.

8.2. Σύνθεση Ερευνητικής Ομάδας

Στην ΕΟ, εκτός από τον/την ΕΥ, μπορούν να συμμετέχουν Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό του ΦΥ ή/και των ΣΦ, μεταδιδακτορικοί/ές ερευνητές/τριες, υποψήφιοι/ες διδάκτορες, μεταπτυχιακοί/ές φοιτητές/τριες, λοιπό προσωπικό του ΦΥ ή άλλων φορέων του δημοσίου τομέα που εργάζεται με σχέση δημοσίου δικαίου ή με σχέση εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. (π.χ. ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, Τεχνικοί Επιστήμονες, εξειδικευμένοι επιστημονικοί συνεργάτες, τεχνικοί, υποστηρικτικό προσωπικό, κ.λπ.) ή τυχόν έκτακτο προσωπικό που θα συμβληθεί με τον ΦΥ αποκλειστικά για την υλοποίηση του Έργου.

Η ΕΟ πρέπει να αποτελείται κατ’ ελάχιστον από δύο (2) αμειβόμενα μέλη (πέραν του ΕΥ) τα οποία θα είναι μεταδιδακτορικοί ερευνητές/τριες, υποψήφιοι διδάκτορες, ή μεταπτυχιακοί φοιτητές. Η ως άνω προϋπόθεση δεν ισχύει για τις Προτάσεις που θα υποβληθούν στην Ε.Π.7 «Ανθρωπιστικές Επιστήμες και Τέχνες».

Ομότιμοι/ες Καθηγητές/τριες/Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη ως αμειβόμενα μέλη της ΕΟ.

Συνταξιούχοι Καθηγητές/τριες/Ερευνητές/τριες δύνανται να συμμετέχουν στην παρούσα Προκήρυξη μόνο ως μη αμειβόμενα μέλη της ΕΟ.

Κάθε μέλος ΕΟ (εκτός από τον/την ΕΥ) δύναται να συμμετέχει (ως μέλος) κατά μέγιστον σε συνολικά δύο Προτάσεις στο πλαίσιο της Δράσης.

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς τον μέγιστο αριθμό των μελών που αποτελούν την ΕΟ μίας Πρότασης.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης ο/η ΕΥ οφείλει να υποβάλει Βεβαίωση Αποδοχής του Έργου από τον ΦΥ (Letter of Commitment)

Η μη υποβολή της Βεβαίωσης Αποδοχής Έργου από τον ΦΥ στο στάδιο της χρηματοδότησης καθιστά την Πρόταση μη επιλέξιμη προς χρηματοδότηση.

Δεν είναι απαραίτητο να οριστούν ονομαστικά όλα τα μέλη της ΕΟ κατά την υποβολή της Πρότασης. Εάν για κάποια θέση δεν έχει ονοματιστεί το μέλος της ΕΟ, θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να ορισθούν τα απαιτούμενα προσόντα για τη θέση. Οι θέσεις αυτές θα καλυφθούν βάσει αυτών των προσόντων και κατόπιν δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τον ΦΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Ακαδημαϊκό και Ερευνητικό προσωπικό που εργάζεται με οιασδήποτε φύσης σχέση εργασίας σε Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της αλλοδαπής δύναται να συμμετέχει στην ΕΟ μόνο ως μη αμειβόμενο προσωπικό.

8.3. Φορέας Υποδοχής Δικαιούχος χρηματοδότησης

Ως ΦΥ του Ερευνητικού Έργου ορίζονται:

 • Τα Α.Ε.Ι. όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του Ν. 4957/2022 (Α’ 141), όπως ισχύει.
 • τα Ε.Κ.-Ι. του άρθρου 13α του Ν. 4310/2014 (Α’ 258), όπως ισχύει.
 • τα Ε.Π.Ι., δηλαδή τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που έχουν συσταθεί δυνάμει των διατάξεων των Ν. 2083/1992 (Α’ 159) και 3685/2008 (Α’ 148).
 • τα Α.Σ.Ε.Ι. του Ν. 3187/2003 (Α’ 233)
 • το ΕΛΙΑΜΕΠ
 • το ΙΟΒΕ

Ο/Η ΕΥ θα πρέπει κατά την υποβολή της Πρότασης να δηλώσει τα στοιχεία του ΦΥ.

Όλοι οι δυνητικοί ΦΥ θα είναι διαθέσιμοι προς επιλογή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής υπό τη μορφή καταλόγου με τη δυνατότητα μίας και μόνο επιλογής (drop-down menu).

8.4. Συνεργαζόμενοι Φορείς

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου είναι δυνατή η συνεργασία με ερευνητικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα και κάθε είδους Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής. Η συνεργασία με τους Φορείς αυτούς αφορά την υποστήριξη/υποβοήθηση της υλοποίησης του Έργου και ανάλογα με την Ε.Π. και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Έργου δύναται να αφορά (ενδεικτικά) διεξαγωγή πειραμάτων, πρόσβαση σε αρχεία, συλλογές και βιβλιοθήκες, εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού κ.ά. και προϋποθέτει (προκειμένου να αξιολογηθεί) την ύπαρξη σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) από τον ΣΦ. Στην επιστολή πρόθεσης συνεργασίας βεβαιώνεται από τον/τη νόμιμο εκπρόσωπο του ΣΦ η πρόθεσή για συνεργασία με τον/την ΕΥ στο πλαίσιο του Έργου και περιγράφεται επαρκώς το είδος της συνεργασίας, δηλαδή το εμπλεκόμενο προσωπικό, ο εξοπλισμός, οι υποδομές ή οι ειδικοί πόροι που θα χρησιμοποιηθούν καθώς και η εκτιμώμενη χρονική διάρκεια της συνεργασίας.

Εάν η συνεργασία δεν αφορά πρόσβαση σε υποδομή ή/και πόρους κάποιου φορέα, αλλά συνεργασία μεταξύ Καθηγητών(τριών)/Ερευνητών(τριών), δεν είναι απαραίτητο να οριστεί ως ΣΦ ο Φορέας στον οποίο ανήκει το αντίστοιχο μέλος της ΕΟ. Σε αυτή την περίπτωση η επιστολή πρόθεσης συνεργασίας (Letter of Intent) υπογράφεται μόνο από το αντίστοιχο συνεργαζόμενο μέλος της ΕΟ.

Ο/Η ΕΥ πρέπει να τεκμηριώνει στην Πρόταση την επιλογή του συγκεκριμένου ΣΦ βάσει αντικειμενικών στοιχείων, όπως η ύπαρξη τεχνογνωσίας υψηλού επίπεδου σε μεθόδους σχετικές με την υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου, η ύπαρξη και μεγάλη εμπειρία στη χρήση ειδικού ερευνητικού εξοπλισμού ή άλλων πόρων (βιβλιοθήκες, αρχεία, συλλογές, κ.λπ.), η διεθνής αποδοχή και αναγνώριση του ΣΦ, όπως τεκμηριώνεται από τα επιτεύγματα του επιστημονικού προσωπικού με το οποίο θα πραγματοποιηθεί η συνεργασία.

9. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο προϋπολογισμός των Έργων αναλύεται στις ακόλουθες άμεσες και έμμεσες δαπάνες.

Κάθε δαπάνη για να είναι επιλέξιμη πρέπει να εμπίπτει στα οριζόμενα στην παρούσα Ενότητα και να προβλέπεται στην Πρόταση. Η επιλεξιμότητα των δαπανών ξεκινά από την ημερομηνία έναρξης του Έργου και ολοκληρώνεται με το πέρας της διάρκειας αυτού, όπως προσδιορίζεται στην ΑΧΧ.

Για την έγκριση (ως επιλέξιμων) των δαπανών είναι απαραίτητη η τήρηση και προσκόμιση των σχετικών παραστατικών, όπως αυτά ορίζονται στο «Οδηγό Επιλεξιμότητας και Επαλήθευσης Δαπανών στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.» που θα είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

Ο προϋπολογισμός των Έργων ανά κατηγορία δαπανών και τα όρια ανά δαπάνη παρουσιάζονται στον ακόλουθο Πίνακα 2.

Πίνακας 2. Ποσοστά χρηματοδότησης ανά κατηγορία δαπάνης

Κατηγορίες Δαπάνης

Ποσοστιαίοι περιορισμοί

ΑΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 

Δαπάνες προσωπικού (ΕΥ και μελών ΕΟ)

≥ 40% του συνολικού προϋπολογισμού

Δαπάνες αναλωσίμων

-

Δαπάνες διάχυσης και μετακινήσεων

-

Δαπάνες εξοπλισμού

-

Δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων

≤ 10% του συνολικού προϋπολογισμού

Λοιπές δαπάνες

-

ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

=10% των άμεσων δαπανών

---

9.1. Άμεσες Δαπάνες

Στις άμεσες δαπάνες του Έργου περιλαμβάνονται οι αμοιβές του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ, οι δαπάνες αναλωσίμων, διάχυσης και μετακινήσεων, το κόστος εξοπλισμού, οι δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων και οι λοιπές δαπάνες.

9.1.1. Δαπάνες για αμοιβές προσωπικού

Περιλαμβάνονται οι αμοιβές του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ, ως ακολούθως:

9.1.1.1. Αμοιβή ΕΥ

Η αμοιβή του/της ΕΥ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και 4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156), όπως ισχύουν.

Εάν ο/η ΕΥ συνταξιοδοτηθεί οποτεδήποτε πριν την ολοκλήρωση του Έργου δεν δύναται να παραμείνει ΕΥ του Έργου και θα πρέπει να γίνει αντικατάστασή του κατά τα οριζόμενα στην παρ. 18.2 της παρούσας.

9.1.1.2. Αμοιβές μελών της Ερευνητικής Ομάδας

Τα αμειβόμενα μέλη της ΕΟ μπορεί να είναι Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες, Μεταδιδακτορικοί/ές Ερευνητές/τριες, Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες και λοιπό επιστημονικό, τεχνικό ή υποστηρικτικό προσωπικό.

Η συνολική μηνιαία αμοιβή των μελών της ΕΟ διαμορφώνεται ως εξής:

1. Η αμοιβή των μελών ΔΕΠ, των Ερευνητών/τριών, των Ομότιμων Καθηγητών/τριών και Ερευνητών/τριών που συμμετέχουν στην ΕΟ δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και 4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156), όπως ισχύουν.

2. Για τους/τις Μεταδιδακτορικούς/ές Ερευνητές/τριες (ΜΕ) που συμμετέχουν στην ΕΟ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές υπολογίζονται ως εξής:

Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.), οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και είναι κατ’ ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν.4310/2014.

Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου, οι μηνιαίες αποδοχές μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 2.000,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών, ανεξάρτητα από την ανθρωποπροσπάθεια1), πλέον Φ.Π.Α., και σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.

3. Για τους/τις Υποψήφιους/ες Διδάκτορες, τους/τις Μεταπτυχιακούς/ές Φοιτητές/τριες και το λοιπό επιστημονικό, τεχνικό και υποστηρικτικό προσωπικό της ΕΟ οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές υπολογίζονται ως εξής:

 • Στην περίπτωση σύμβασης εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ,. οι μηνιαίες μεικτές αποδοχές διαμορφώνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν.4354/2015, όπως ισχύει.
 • Στην περίπτωση σύμβασης μίσθωσης έργου, οι μηνιαίες αποδοχές μπορούν να ανέρχονται σε ποσό έως 1.500,00€ (συμπεριλαμβανομένων όλων των εισφορών, ανεξάρτητα της ανθρωποπροσπάθειας2), πλέον Φ.Π.Α.

Τα μέλη της ΕΟ που ανήκουν στο προσωπικό του ΦΥ ή άλλου Φορέα του δημοσίου τομέα (με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή εργασίας Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.) δύνανται να αμειφθούν με πρόσθετη αμοιβή έως 500,00€ μηνιαίως για πρόσθετο έργο, πέραν του ωραρίου τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου, τα Αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δεν δύνανται να αμείβονται στο πλαίσιο άλλης δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για το χρονικό διάστημα της αμειβόμενης απασχόλησής τους στο Έργο και για καθεστώς πλήρους απασχόλησης.

Στον ακόλουθο Πίνακα 3 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι ανωτέρω όροι και τα όρια αμοιβής.

Πίνακας 3. Αμοιβές μελών ΕΟ

Κατηγορίες Αμειβόμενων

μελών ΕΟ

Προσδιορισμός Μηνιαίας Αμοιβής

 

 

Μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες

Η αμοιβή των Μελών ΔΕΠ, Ερευνητών/τριών, Ομότιμων Καθηγητών/τριών και Ερευνητών/τριών δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 1.000,00€ μηνιαίως και υπόκειται στο ανώτατο όριο αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών που προβλέπεται στο άρθρο 2 του Ν. 3833/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις των Ν. 4354/2015 (άρθρα 13 και 28) και

4472/2017 (άρθρα 130-135 και 156).

 

Μεταδιδακτορικός/ή Ερευνητής/τρια

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές:

α) για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.: σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015, όπως ισχύει, και κατ’ ελάχιστον ίσες με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.

1 Ο/η ΜΕ αμείβεται με βάση την ωριαία αποζημίωση (rate) που ορίζει ο ΦΥ.

2 Ομοίως, για το εν λόγω προσωπικό. βλ. την αμέσως προηγούμενη υποσημείωση

δαπάνες αμοιβής του/της ΕΥ και της υπόλοιπης ΕΟ του Έργου θα πρέπει να αποτελούν τουλάχιστον το 40% του συνολικού προϋπολογισμού του.

 

β) για σύμβαση έργου: έως 2.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως και σύμφωνα με τα κατώτατα όρια που τίθενται στο

άρθρο 18 παρ. 12 περ. α) Ν. 4310/2014.

Επιστημονικό προσωπικό (Υποψήφιοι/ες Διδάκτορες, Μεταπτυχιακοί/ές Φοιτητές/τριες),

Τεχνικό και Υποστηρικτικό

προσωπικό

Μηνιαίες μεικτές αποδοχές:

α) για σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ.: σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Β του Ν. 4354/2015.

β) για σύμβαση έργου: έως 1.500,00€ πλέον Φ.Π.Α. μηνιαίως.

Προσωπικό που εργάζεται στον ΦΥ ή άλλο Φορέα του δημοσίου τομέα (άρθρο 14 παρ. 1 στοιχ. α Ν. 4270/2014) με σχέση Δημοσίου Δικαίου ή

Ι.Δ.Α.Χ. ή Ι.Δ.Ο.Χ.

 

Σύμφωνα με τη σχετική ισχύουσα νομοθεσία ως πρόσθετη αμοιβή για πρόσθετο έργο με ανώτατο όριο τα 500,00€ μηνιαίως.

---

Τα ανωτέρω αποτελούν μεικτά ποσά επί των οποίων υπολογίζονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις και οι εισφορές εργαζομένου που ισχύουν σε κάθε περίπτωση. Για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού αμοιβών προσωπικού που χρεώνεται στο Έργο, στα ανωτέρω ποσά προστίθενται και οι νόμιμες εργοδοτικές εισφορές, οι οποίες αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες του Έργου. Στις συμβάσεις μίσθωσης έργου στα ανωτέρω ποσά προστίθεται, εφόσον προβλέπεται από τη νομοθεσία, και ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη του Έργου.

Η μισθοδοσία μελών της ΕΟ που εργάζονται στο εξωτερικό με οποιασδήποτε φύσης σχέση εργασίας δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη.

Όλα τα μη αμειβόμενα μέλη της ΕΟ δύνανται να λάβουν για τις ανάγκες του Έργου έξοδα μετακίνησης (δηλαδή έξοδα κίνησης, διανυκτέρευσης και ημερήσια αποζημίωση) αποκλειστικά για μετακινήσεις που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου.

Τα αμειβόμενα μέλη της ΕΟ που δεν έχουν οριστεί ονομαστικά στην Πρόταση θα επιλεγούν από τον ΦΥ σύμφωνα με τα οριζόμενα στους Ν. 4310/2014, 4386/2016 και 4957/2022, όπως ισχύουν, και με βάση τα προσόντα που αναφέρονται στο ΤΔΕ.

9.1.2. Δαπάνες αναλωσίμων

Οι δαπάνες για αναλώσιμα είναι επιλέξιμες εάν αφορούν αποκλειστικά την υλοποίηση του Έργου. Αφορούν ενδεικτικά την αγορά υλικών άμεσης ανάλωσης (π.χ. εργαστηριακά αναλώσιμα, αντιδραστήρια κτλ.) που είναι απαραίτητα για την υλοποίηση του Έργου. Στην κατηγορία αυτή δεν περιλαμβάνονται δαπάνες για γενικές προμήθειες γραφείου, όπως έντυπα, γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ κτλ., καθώς αυτές υπάγονται στα γενικά λειτουργικά έξοδα και δύναται να είναι επιλέξιμες μόνο όταν τα ειδικά χαρακτηριστικά του Έργου απαιτούν μη συνηθισμένης έκτασης σχετικές δαπάνες για την υλοποίησή του. Σε αυτή την περίπτωση απαιτείται ειδική, επαρκής τεκμηρίωση στον προϋπολογισμό του Έργου.

Για την προμήθεια αναλωσίμων οι ΦΥ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει, αν αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του νόμου αυτού, και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Κεφ. ΚΖ και ιδίως το άρθρο 250), όπως ισχύει.

9.1.3. Δαπάνες διάχυσης και μετακινήσεων

Πρόκειται για δαπάνες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διάχυσης των αποτελεσμάτων του Έργου και της τήρησης των κανόνων δημοσιότητας. Ενδεικτικά περιλαμβάνουν δαπάνες δημοσιεύσεων σε επιστημονικά περιοδικά, δαπάνες εγγραφής σε συνέδρια με ομιλία/ανακοίνωση ή αφίσα (poster), δαπάνες οργάνωσης και διεξαγωγής ημερίδων ή/και συνεδρίων, δαπάνες για έκδοση μονογραφιών και βιβλίων, δαπάνες για την παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, για την ανάπτυξη ιστοσελίδων και την προβολή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όλα τα παραπάνω για να είναι επιλέξιμα πρέπει να συνδέονται με την υλοποίηση του Έργου.

Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που παραδοτέο του Έργου είναι επιστημονική δημοσίευση, τότε αυτή θα πρέπει να δημοσιευθεί σε περιοδικό ανοιχτής πρόσβασης.

Επιπρόσθετα, στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται και οι δαπάνες που αφορούν μετακινήσεις του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ του έργου στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για συμμετοχή σε συνέδρια για την παρουσίαση των αποτελεσμάτων του Έργου, για έρευνα πεδίου ή για ερευνητική συνεργασία με μέλη της ΕΟ που ανήκουν σε άλλους Φορείς της Ελλάδας ή του εξωτερικού. Στην περίπτωση ερευνητικής συνεργασίας, απαραίτητη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δαπανών αποτελεί η υποβολή της σχετικής επιστολής προθέσεων από τον ΣΦ.

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται επίσης ως επιλέξιμες οι δαπάνες για την κάλυψη του κόστους μετακίνησης των μη-αμειβόμενων μελών της ΕΟ, υπό την προϋπόθεση ότι είτε ανήκουν σε ΣΦ, είτε στην επιστολή πρόθεσης συνεργασίας που έχουν υποβάλει ως συνεργαζόμενα μέλη της ΕΟ αναφέρεται ρητά η έδρα τους.

Οι δαπάνες της παρούσας κατηγορίας διενεργούνται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Υποπαράγραφο Δ «Δαπάνες Μετακινούμενων εντός και εκτός Επικράτειας» της Παραγράφου Δ του άρθρου 2 Ν. 4336/2015 (Α’ 94), όπως ισχύει.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση ματαίωσης ή αναβολής συνεδρίων ή συναντήσεων ή μετακίνησης για λόγους ανωτέρας βίας, οι δαπάνες που προκύπτουν από την ακύρωση εισιτηρίων, συμμετοχής διαμονής ή/και οργάνωσης των σχετικών εκδηλώσεων δύνανται να θεωρηθούν επιλέξιμες και να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Έργου, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιήθηκαν σε χρόνο που ο ΦΥ δεν μπορούσε να προβλέψει την ματαίωση/αναβολή. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι οι δαπάνες ή μέρος αυτών δεν επιστρέφονται από άλλες πηγές. Οποιαδήποτε ποσά επιστρέφονται (λ.χ. από ασφαλιστική κάλυψη, από τον αερομεταφορέα, το κατάλυμα κλπ.) δεν αποτελούν επιλέξιμες δαπάνες.

9.1.4. Δαπάνες για αγορά εξοπλισμού

Δίνεται η δυνατότητα αγοράς εξοπλισμού νέου ή μεταχειρισμένου που είναι αναγκαίος για την υλοποίηση του Έργου. Για να θεωρηθεί ως επιλέξιμη η δαπάνη, απαιτείται ειδική τεκμηρίωση της χρησιμότητας του εξοπλισμού για την υλοποίηση του Έργου και απαιτείται η αγορά του να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός του πρώτου μισού της χρονικής διάρκειας της υλοποίησης του Έργου.

Οι δαπάνες αυτής της κατηγορίας δύνανται να ανέρχονται σε ποσοστό έως 10% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου.

9.1.5. Δαπάνες για υπηρεσίες τρίτων

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες που απαιτείται να καταβληθούν για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό εργαστηριακό εξοπλισμό, ερευνητικές υποδομές ή άλλους πόρους που είναι απαραίτητοι για την υλοποίηση του Έργου. Ενδεικτικά, στην κατηγορία αυτή μπορούν να ενταχθούν ως επιλέξιμες, πέραν των δαπανών για τη χρήση ή πρόσβαση σε ερευνητικό εργαστηριακό εξοπλισμό ή υποδομές, δαπάνες για την πρόσβαση σε πόρους που είναι απαραίτητοι για τη υλοποίηση του ερευνητικού Έργου όπως: πρόσβαση σε βάσεις δεδομένων, συνδρομές σε βιβλιοθήκες, αρχεία και συλλογές Φορέων του εσωτερικού και του εξωτερικού, προμήθεια προγραμμάτων λογισμικού εξειδικευμένου ερευνητικού σκοπού, επικαιροποίηση υφιστάμενων προγραμμάτων λογισμικού (software updates), μετατροπή έντυπων και οπτικοακουστικών αρχείων σε ψηφιακά αρχεία και αξιοποίησή τους, δαπάνες για απόκτηση δορυφορικών δεδομένων κτλ. Τέλος, σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται και είναι επιλέξιμες και οι δαπάνες που αφορούν παροχή υπηρεσιών από Ακαδημαϊκούς ή Ερευνητικούς Φορείς ή/και ιδιωτικές εταιρείες της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και οι οποίες είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του Έργου.

9.1.6. Λοιπές Δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν στις υπόλοιπες κατηγορίες. Ενδεικτικές δαπάνες που εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία είναι: ειδικές τηλεπικοινωνιακές δαπάνες (όπως χρήση δορυφορικής επικοινωνίας), δαπάνες για επισκευή σημαντικού εξοπλισμού κ.ο.κ.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες υπό την προϋπόθεση της ειδικής αναφοράς τους στην Πρόταση και της σχετικής ειδικής αιτιολόγησης της ανάγκης τους για την επιτυχή υλοποίηση του Έργου.

Ειδικά για την περίπτωση δαπανών επισκευής και επιδιόρθωσης ερευνητικού εξοπλισμού πέραν των παραπάνω, η πρόβλεψή τους πρέπει να τεκμηριώνεται με μία απλή ανάλυση κόστους-οφέλους και να αφορά σημαντικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του Έργου. Επιλέξιμες είναι οι δαπάνες για τα απαραίτητα εξαρτήματα και ανταλλακτικά, το κόστος της εργασίας και πιθανά έξοδα μεταφοράς.

Περαιτέρω στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι δαπάνες υπηρεσιών ορκωτού λογιστή, οι οποίες είναι υποχρεωτικές.

Για την πραγματοποίηση των δαπανών της παρούσας παραγράφου οι ΦΥ υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147), όπως ισχύει, αν αποτελούν αναθέτουσες αρχές κατά την έννοια του νόμου αυτού, και τις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (Κεφ. ΚΖ και ιδίως το άρθρο 250), όπως ισχύει.

9.2. Έμμεσες Δαπάνες

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι δαπάνες διαχείρισης και τα λειτουργικά έξοδα του ΦΥ, οι οποίες δεν συνδέονται άμεσα με την υλοποίηση του Έργου και υπολογίζονται σε συνάρτηση με τις άμεσες δαπάνες του Έργου. Στις έμμεσες δαπάνες συμπεριλαμβάνονται ενδεικτικά η υποστήριξη της οικονομικής διαχείρισης, δαπάνες για προμήθειες γραφείου (γραφική ύλη, αναλώσιμα Η/Υ, κτλ.) και παροχές ενέργειας, υπηρεσιών τηλεπικοινωνίας κλπ.

Οι Έμμεσες Δαπάνες είναι επιλέξιμες χωρίς προσκόμιση των αντίστοιχων παραστατικών και πρέπει να είναι ίσες με το 10% των υπολοίπων (άμεσων) δαπανών.

10. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Κατά την υποβολή των Προτάσεων συμπληρώνονται τα ακόλουθα:

 • Γενικά στοιχεία (Τμήμα Α)
 • Ερευνητική Πρόταση (Τμήμα Β1 και Τμήμα Β2)
 • Συμπληρωματικά έγγραφα [Επιστολή πρόθεσης συνεργασίας από τον/τους ΣΦ, και λοιπά έγγραφα]

10.1. Τμήμα Α: Γενικά στοιχεία

Το Τμήμα Α περιλαμβάνει τα στοιχεία του/της ΕΥ και πληροφορίες σχετικά με την Πρόταση, συμπεριλαμβανομένου του τίτλου, του ακρωνυμίου, της διάρκειας του Έργου και της (σύντομης) περίληψης της Πρότασης. Η περίληψη πρέπει να παρέχει μια σαφή παρουσίαση των στόχων της Πρότασης και τον τρόπο επίτευξής τους. Σε περίπτωση χρηματοδότησης του Έργου η περίληψη αυτή ενδέχεται να δημοσιευθεί (γεγονός που ο/η ΕΥ και τα λοιπά μέλη της ΕΟ αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα διά της υποβολής της Πρότασης) και επομένως, πρέπει να είναι σύντομη και ακριβής και να μην περιέχει εμπιστευτικές πληροφορίες. Επιπλέον, σε αυτή την ενότητα, ο/η ΕΥ της Πρότασης επιλέγει την Ε.Π.3 στην οποία θεωρεί ότι εμπίπτει η Πρόταση.

Ειδικότερα, στο Τμήμα Α συμπληρώνονται τα ακόλουθα στοιχεία:

 • Γενικά Στοιχεία Πρότασης
  • Κατηγορία
  • Ε.Π., επιστημονικό πεδίο και υποπεδίο4
  • Τίτλος (στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα)
  • Ακρωνύμιο
  • Περίληψη (έως 2000 χαρακτήρες στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα)
  • Λέξεις-κλειδιά (μέχρι 10)
  • Χρονική Διάρκεια Έργου (σε μήνες)
  • Αναλυτικός Προϋπολογισμός και τεκμηρίωση δαπανών
  • Ενότητες Εργασίας
  • Παραδοτέα
  • Ορόσημα
 • Στοιχεία ΕΥ (Ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, ΑΦΜ, κ.ά.)
 • ΦΥ (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, κτλ.)
 • ΣΦ (Σχολή, Τμήμα, Ινστιτούτο, Χώρα, κτλ.) [αν εφαρμόζεται]

Στο τμήμα αυτό συμπληρώνεται και o πίνακας θεμάτων δεοντολογίας που χρησιμεύει για τον εντοπισμό πιθανών ηθικών πτυχών του Έργου. Ο πίνακας αυτός πρέπει να συμπληρωθεί ακόμη και αν δεν υφίστανται θέματα δεοντολογίας.

Ο/Η ΕΥ θα έχει επίσης τη δυνατότητα να αναφέρει έως δύο (2) ονόματα επιστημόνων που επιθυμεί να εξαιρεθούν από την αξιολόγηση της Πρότασης.

Τα στοιχεία του Τμήματος Α υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα (εκτός από τον τίτλο και την περίληψη της Πρότασης, η οποία θα υποβληθεί στην Ελληνική και στην Αγγλική γλώσσα).

3 Ο ορισμός της Ε.Π. στην οποία εμπίπτει το Έργο είναι επιλογή του/της ΕΥ και δεν είναι δυνατή η αλλαγή της μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής της Πρότασης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.

4 Δείτε Παράρτημα Ι.

10.2. Τμήμα Β: Ερευνητική Πρόταση

Το Τμήμα Β αποτελείται από δύο (2) επιμέρους τμήματα, το Τμήμα Β1 και το Τμήμα Β2, τα οποία υποβάλλονται στην Αγγλική γλώσσα.

Πρότυπα για αυτά τα δύο επιμέρους τμήματα με τις ενότητες και τα πεδία που πρέπει να συμπεριληφθούν αντίστοιχα στα Τμήματα Β1 και Β2 της Πρότασης θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., https://www.elidek.gr/call/3h_dep/. Σε κάθε σελίδα της Πρότασης προτείνεται να εμπεριέχεται κεφαλίδα (header) με το ονοματεπώνυμο του/της ΕΥ, το ακρωνύμιο της Πρότασης και το αντίστοιχο Τμήμα της Πρότασης (Τμήμα Β1, Τμήμα Β2.1 κτλ.), καθώς και υποσέλιδο (footer) με αναφορά στην αντίστοιχη Ε.Π. (Ε.Π.1, Ε.Π.2, κτλ.) και στο σύνολο των σελίδων.

Στον ακόλουθο Πίνακα 4 αναγράφονται οι τεχνικές προδιαγραφές που προτείνονται να ακολουθηθούν για όλα τα υποβαλλόμενα έγγραφα. Τα όρια στην έκταση των σελίδων κάθε τμήματος θα πρέπει να εφαρμοστούν αυστηρά. Οι πληροφορίες και τα κείμενα εκτός των εν λόγω ορίων δεν θα αξιολογηθούν.

Πίνακας 4. Τεχνικές προδιαγραφές κειμένων

Μέγεθος Σελίδας

Γραμματοσειρά

Μέγεθος Γραμματοσειράς

Διάστιχο

Περιθώρια Σελίδας

Α4

Times New Roman, Arial, Calibri ή παρεμφερή

11 pt

(τουλάχιστον)

Μονό (τουλάχιστον)

Top-Bottom: 1,5 cm

Left-Right: 2 cm

---

10.2.1 Τμήμα Β1: Βιογραφικό & Επιστημονικά Επιτεύγματα ΕΥ (μέγ. όριο 10 σελίδες)

Το Τμήμα Β1 συμπεριλαμβάνει το αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα και τα επιστημονικά επιτεύγματα του/της ΕΥ, δηλαδή όλα τα στοιχεία εκείνα που αποτυπώνουν την ερευνητική και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία του/της ΕΥ.

Επιπλέον, στο Τμήμα αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθούν:

 1. τα ερευνητικά έργα στα οποία συμμετέχει ή/και συμμετείχε ο/η ΕΥ, με οποιαδήποτε ιδιότητα, καθώς και άλλες ερευνητικές Προτάσεις σχετικές με το Έργο που έχουν υποβληθεί σε εθνικές ή διεθνείς δράσεις χρηματοδότησης της έρευνας και στις οποίες συμμετέχει ο/η ΕΥ,
 2. ο αριθμός των μεταπτυχιακών διπλωματικών εργασιών και διδακτορικών διατριβών που έχει επιβλέψει ο/η ΕΥ,
 3. η συνολική λίστα των δημοσιεύσεων του/της ΕΥ σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές ή/και βιβλία, κεφάλαια σε βιβλία, ή/και δημοσιεύσεις/ανακοινώσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές (proceedings) ή/και πατέντες ή/και μονογραφίες κτλ.

Το Τμήμα Β1 υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα Portable Document Format («εφεξής PDF ») αρχείο και μπορεί να έχει έκταση έως δέκα (10) σελίδες. Το κείμενο εκτός των ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση.

10.2.2. Τμήμα Β2.: Αναλυτική παρουσίαση ερευνητικής Πρότασης

Στο Τμήμα Β2 θα πρέπει να περιγράφονται οι επιστημονικές, τεχνικές και/ή οι ακαδημαϊκές πτυχές του Έργου καθώς και η μεθοδολογία και το σχέδιο εργασίας. Στο τμήμα αυτό θα πρέπει να περιγράφεται ο ρόλος του/της ΕΥ και όλων των μελών της ΕΟ στην υλοποίηση του Έργου και να περιλαμβάνεται μια πλήρης εκτίμηση του πραγματικού κόστους του.

Το Τμήμα Β2 αποτελείται από τα ακόλουθα δύο (2) επιμέρους τμήματα (Τμήμα Β2.1. Ερευνητική Πρόταση, Τμήμα Β2.2. Βιογραφικά μελών ΕΟ).

Τμήμα Β2.1. Ερευνητική Πρόταση (μεγ. όριο: 16 σελίδες)

Στην αναλυτική παρουσίαση της ερευνητικής Πρότασης θα πρέπει να περιγράφονται τα ακόλουθα:

 • Επιστημονική πρωτοτυπία και στόχοι (Excellence, State-of-the-art and Objectives)

Στην ενότητα αυτή θα καθορίζονται σαφώς οι στόχοι του Έργου σε συνάρτηση με την παρούσα επιστημονική στάθμη. Κατά την περιγραφή του Έργου θα πρέπει να αναφέρεται πώς και γιατί αυτό είναι σημαντικό για τον επιστημονικό τομέα στον οποίο υπάγεται και να τεκμηριώνεται η συνάφειά του με την Ε.Π. στην οποία υποβάλλεται. Επίσης θα πρέπει να περιγράφεται ο ευρύτερος αντίκτυπός του στην επιστήμη ή/και την τεχνολογία ή/και στις τέχνες/πολιτισμό ή/και στην κοινωνία. Στην ενότητα αυτή θα προσδιοριστούν (εάν υπάρχουν) οι ιδιαιτέρως καινοτόμες ή μη συμβατικές πτυχές του Έργου.

Ενδεικτικές ενότητες που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι:

  • Συνάφεια με την Ε.Π. στην οποία υποβάλλεται η Πρόταση (Relevance with the Scientific Area)
  • Στόχοι και αναγκαιότητα/προκλήσεις (Proposal objectives and necessity/challenges)
  • Επιστημονική/Τεχνολογική αιχμή και καινοτομία (State-of-the-art & Innovation)
  • Επιστημονική ή/και κοινωνική απήχηση (Scientific and/or social impact)
 • Μεθοδολογία και Υλοποίηση (Methodology and Implementation)

Στην ενότητα αυτή περιγράφεται λεπτομερώς η προτεινόμενη μεθοδολογία, συμπεριλαμβάνοντας, κατά περίπτωση, βασικούς ενδιάμεσους στόχους. Η προτεινόμενη μεθοδολογία θα πρέπει να περιγραφεί και να αιτιολογηθεί σε συνάρτηση με το επίπεδο της παρούσας επιστημονικής στάθμης (state-of-the-art), συμπεριλαμβανομένων τυχόν ιδιαίτερα καινοτόμων ή μη συμβατικών πτυχών που αφορούν την ισορροπία “high risk/high gain” («υψηλού κινδύνου/σημαντικού οφέλους»). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται τυχόν ενδιάμεσα στάδια όπου τα αποτελέσματα ενδέχεται να απαιτούν προσαρμογές στον προγραμματισμό του Έργου.

Η συμμετοχή όλων των μελών της ΕΟ πρέπει να είναι πλήρως αιτιολογημένη με έμφαση στην επιστημονική προστιθέμενη αξία που εισφέρουν στο Έργο.

Ενδεικτικά στοιχεία που μπορούν να περιλαμβάνονται στην ενότητα αυτή είναι:

 • Ερευνητική μεθοδολογία (Research Methodology)
 • Σχέδιο εργασίας: Ενότητες Εργασίας (Work Packages), Χρονοδιάγραμμα του έργου (Gantt Chart), Πίνακας Παραδοτέων-Οροσήμων (Deliverables and Milestones Table), Πίνακας πιθανών ρίσκων υλοποίησης του έργου και σχέδιο αντιμετώπισής τους (Table of Risks and Contingency plan)
 • Διάρθρωση ΕΟ έργου: Ρόλοι και αρμοδιότητες του/της ΕΥ και των μελών της ΕΟ.
 • Θέματα Ηθικής και Δεοντολογίας: Περιγραφή μέτρων που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση τυχόν θεμάτων Ηθικής και Δεοντολογίας που μπορεί να προκύψουν από την υλοποίηση του προτεινόμενου Έργου σύμφωνα και με τη δήλωση του/της ΕΥ στο Μέρος Α (όπου εφαρμόζεται).

Επισημαίνεται ότι ο αναλυτικός προϋπολογισμός ανά κατηγορία δαπάνης θα πρέπει να περιλαμβάνεται στο Τμήμα Α. Τυχόν στοιχεία προϋπολογισμού που θα περιλαμβάνονται στα Τμήματα Β1 ή/και Β2 δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την αξιολόγηση.

Στην αρχική σελίδα (εξώφυλλο) της Πρότασης (Τμήμα Β2.1) θα πρέπει να αναγράφονται: i) η Κατηγορία, ii) το ονοματεπώνυμο του/της ΕΥ, iii) ο τίτλος, iv) το ακρωνύμιο, v) η Ε.Π., το επιστημονικό πεδίο και το υποπεδίο (όπου εφαρμόζονται), vi) η διάρκεια του Έργου (σε μήνες), vii) ο προϋπολογισμός του Έργου (σε €), viii) ο προτεινόμενος ΦΥ και ix) οι ΣΦ (εφόσον υπάρχουν).

Το Τμήμα Β2.1 υποβάλλεται στην Αγγλική γλώσσα και δύναται να έχει έκταση έως δεκαέξι (16) σελίδες, συμπεριλαμβανομένων του εξωφύλλου και των βιβλιογραφικών αναφορών. Το κείμενο εκτός των ορίων αυτών δεν θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση. Το Τμήμα Β2.1 υποβάλλεται αποκλειστικά ως ενιαίο PDF αρχείο.

Τμήμα B2.2. Μέλη της Ερευνητικής Ομάδας (1 σελίδα ανά μέλος)

Στο Τμήμα Β2.2 υποβάλλονται σύντομα βιογραφικά όλων των ονοματισμένων μελών της ΕΟ, στα οποία μπορεί να περιλαμβάνονται και επιλεγμένες επιστημονικές δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά που σχετίζονται με το αντικείμενο του Έργου.

Για κάθε μία από τις μη ονοματισμένες θέσεις της ΕΟ παρατίθενται τα προσόντα που πρέπει να κατέχει το πρόσωπο που θα την καλύψει.

Η υποβολή του συγκεκριμένου Τμήματος γίνεται στην Αγγλική γλώσσα και δύναται να έχει έκταση έως μία (1) σελίδα ανά μέλος της ΕΟ. Το Τμήμα Β2.2 υποβάλλεται αποκλειστικά ως ενιαίο PDF αρχείο.

Η υποβολή της Πρότασης γίνεται από τον/την ΕΥ

αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της Διαδικτυακής Πύλης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://portal.hfri.gr/)

Ημερομηνία έναρξης υποβολών: Τρίτη, 3 Οκτωβρίου 2023, 12:00 (ώρα Ελλάδας)

Ημερομηνία λήξης υποβολών: Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2023, 13:00 (ώρα Ελλάδας)

Ο/Η ΕΥ φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την ορθότητα των στοιχείων που υποβάλλονται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής.

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η αξιολόγηση θα διενεργηθεί από Ε.Α. σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 παρ. 5 έως 8 Ν. 4429/2016, όπως ισχύει.

11.1. Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας της Πρότασης

Οι Προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα όλων των απαιτούμενων και αναγκαίων στοιχείων και εγγράφων, την τήρηση των προϋποθέσεων και περιορισμών συμμετοχής καθώς και των άλλων οριζόμενων στην παρούσα Προκήρυξη, όπως αυτά περιγράφονται αναλυτικά στην Ενότητα 8 αυτής. Περαιτέρω ελέγχεται η συνδρομή των ακόλουθων προϋποθέσεων:

 1. Το προτεινόμενο Έργο συνιστά «Έργο Ε & Α» σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχ. λ) του σημείου 16 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01),
 2. Η Πρόταση υπάγεται στην έννοια της δραστηριότητας μη οικονομικής φύσης σύμφωνα με το σημείο 20 της ως άνω (υπό 1) Ανακοίνωσης,
 3. α. Ο ΦΥ συνιστά «οργανισμό ερευνών και διάδοσης γνώσεων» σύμφωνα με τον ορισμό του στοιχ. λβ) του σημείου 16 της ως άνω (υπό 1) Ανακοίνωσης ή

β. ο ΦΥ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου/νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει ιδρυθεί με νόμο ή ΠΔ και επιχορηγείται από το κράτος και δύναται να χρηματοδοτηθεί κατ’ αναλογία ως «οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων» και η χρηματοδότηση να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει του σημείου 19 της ως άνω (υπό 1) Ανακοίνωσης και να λάβει χρηματοδότηση 100% για το σύνολο των επιλέξιμων δαπανών, επειδή πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

βα. Οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01).

ββ. Υπάρχει στο καταστατικό του ΦΥ πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.

βγ.  Τα αποτελέσματα της έρευνας από το Έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση (λ.χ. μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων, λογισμικού ανοικτής πρόσβασης κ.ο.κ.).

βδ. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του ΦΥ.

βε. Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για τη χρήση της συγκεκριμένης υποδομής καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του ΦΥ.

4. Στην περίπτωση που ο ΦΥ ασκεί δραστηριότητες οικονομικής και μη οικονομικής φύσης, προκειμένου η δημόσια χρηματοδότηση των μη οικονομικών δραστηριοτήτων να μην θεωρηθεί ως κρατική ενίσχυση πρέπει τα δύο είδη δραστηριοτήτων, καθώς και οι δαπάνες, η χρηματοδότηση και τα έσοδά τους, να διαχωρίζονται σαφώς και με λογιστική παρακολούθηση, ώστε να αποφεύγεται ουσιαστικά η επιδότηση της οικονομικής δραστηριότητας να καλύπτεται από την επιδότηση της μη οικονομικής (σταυροειδής επιδότηση). Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι όλες οι Προτάσεις ελέγχονται ως προς την πληρότητα και την επιλεξιμότητά τους πριν από την ουσιαστική αξιολόγηση του περιεχομένου τους, εάν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης διαπιστωθεί ότι μία Πρόταση δεν πληροί οποιοδήποτε από τα σχετικά κριτήρια, αυτή αποκλείεται από τη διαδικασία αξιολόγησης.

11.2. Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση των Προτάσεων διενεργείται από Ε.Α. αποτελούμενες από πέντε (5) έως είκοσι (20) μέλη σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με Α.Π. 53660/13.09.2022 (ΑΔΑ: ΩΜΙ246Μ77Γ-ΟΞ8) Απόφαση του Ε.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. με θέμα «Αξιολόγηση Προτάσεων/Αιτήσεων στο πλαίσιο των Δράσεων του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας», όπως ισχύει, και η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Εφόσον κριθεί αναγκαίο λόγω του εξειδικευμένου αντικειμένου των Προτάσεων, μπορεί, κατά την κρίση κάθε Ε.Α., να ζητηθεί η διατύπωση μη δεσμευτικής αξιολόγησης επί μίας ή περισσότερων Προτάσεων από έναν ή περισσότερους/ες ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες. Η τελική απόφαση για την αξιολόγηση κάθε Πρότασης λαμβάνεται από την Επιτροπή. Οι εν λόγω εμπειρογνώμονες και τα μέλη των Επιτροπών Αξιολόγησης προέρχονται από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών της παραγράφου 11 του άρθρου 5 Ν. 4429/2016 και έως τη δημιουργία αυτού από το Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών του άρθρου 27 Ν. 4310/2014 (Α’ 258) και διαθέτουν τα προσόντα που σχετίζονται με το αντικείμενο του προς αξιολόγηση Έργου. Τις Ε.Α. και τους/τις ανεξάρτητους/ες εμπειρογνώμονες ορίζει το Επιστημονικό Συμβούλιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 5 Ν. 4429/2016. Αν για ορισμένη αξιολόγηση δεν υπάρχουν οι απαιτούμενοι για τη συγκεκριμένη περίπτωση ειδικοί επιστήμονες ή οι υφιστάμενοι δεν καλύπτουν τις ανάγκες της συγκεκριμένης αξιολόγησης, επιτρέπεται, με απόφαση του Επιστημονικού Συμβουλίου, να ορίζονται ως μέλη ειδικοί επιστήμονες φορολογικοί κάτοικοι της αλλοδαπής, που δεν περιλαμβάνονται στο Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών.

11.3. Εμπιστευτικότητα

Η όλη διαδικασία διέπεται από εμπιστευτικότητα. Τα μέλη της Ε.Α. και οι ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες υπογράφουν δήλωση εμπιστευτικότητας και μη σύγκρουσης συμφερόντων. Όλα τα μέλη των Ε.Α. και οι ανεξάρτητοι/ες εμπειρογνώμονες οφείλουν πλήρη εχεμύθεια πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την αξιολόγηση ως προς όλη τη διαδικασία της αξιολόγησης.

11.4. Διαδικασία Αξιολόγησης

Η διαδικασία της αξιολόγησης των Προτάσεων θα ολοκληρωθεί σε μία (1) Φάση, κατά την οποία η Πρόταση θα αξιολογηθεί για κάθε ένα από τα δύο βασικά κριτήρια αξιολόγησής της.

Ειδικότερα, θα αξιολογηθεί η πλήρης ερευνητική Πρόταση (Τμήμα Β1 και Τμήμα Β2) ως προς το επιστημονικό προφίλ του/της ΕΥ και την ικανότητά του/της για επιτυχή υλοποίηση του Έργου καθώς και ως προς την επιστημονική αριστεία της Πρότασης [πρωτοτυπία, απήχηση και δυνατότητα υλοποίησης του Έργου από τον ΦΥ και από τα μέλη της ΕΟ].

Τα κριτήρια αξιολόγησης και οι συντελεστές βαρύτητάς τους παρατίθενται αναλυτικά στον ακόλουθο

Πίνακα 5.

Πίνακας 5: Κριτήρια Αξιολόγησης

 

Κριτήρια

Συντελεστής βαρύτητας

Κριτήριο 1. Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η

0.40

Α. Επιστημονικά Επιτεύγματα

 • Επιστημονικό έργο (επιστημονικές δημοσιεύσεις, συμμετοχή σε συνέδρια, διακρίσεις, βραβεύσεις, συμμετοχή σε διεθνή και εθνικά ερευνητικά προγράμματα κτλ.)
 • Βαθμός επιστημονικής εμβέλειας και απήχησης στο εξωτερικό

 

 

0.15

B. Ικανότητα και ρόλος για την υλοποίηση του έργου

 • Βαθμός επιστημονικής αυτονομίας
 • Σε ποιο βαθμό ο/η ΕΥ διαθέτει την απαραίτητη επιστημονική εξειδίκευση/εμπειρία και ικανότητα για την επιτυχή υλοποίηση του προτεινόμενου ερευνητικού έργου
 • Ρόλος του/της ΕΥ στην υλοποίηση του έργου

 

 

0.25

Κριτήριο 2. Ερευνητική Πρόταση

0.60

Α. Στόχοι, πρωτοτυπία και δυνητική απήχηση του έργου

 • Συνάφεια του προτεινόμενου ερευνητικού έργου με την Επιστημονική Περιοχή
 • Σαφήνεια των στόχων του προτεινόμενου ερευνητικού Έργου
 • Σε ποιο βαθμό οι στόχοι είναι φιλόδοξοι και πέραν από την παρούσα επιστημονική/τεχνολογική στάθμη (π.χ. ανάπτυξη νέων τεχνικών, εργαλείων, εννοιών, θεωριών ή/και προσεγγίσεων)
 • Σε ποιο βαθμό η προτεινόμενη έρευνα είναι “high risk/high gain” («υψηλού κινδύνου/σημαντικού οφέλους»)(όπου εφαρμόζεται)
 • Πρωτοποριακή φύση  και  δυνητικός  αντίκτυπος  του  προτεινόμενου

ερευνητικού έργου

 

 

 

 

 

0.40

Β. Μεθοδολογία και Υλοποίηση

 • Σε ποιο βαθμό είναι κατάλληλη η προτεινόμενη μεθοδολογία έρευνας για την επίτευξη των στόχων του Έργου
 • Σε ποιο βαθμό η Πρόταση συνεπάγεται την ανάπτυξη νέας μεθοδολογίας ή την εφαρμογή μεθοδολογίας που θα οδηγήσει στην πρόοδο πέραν της παρούσας επιστημονικής/τεχνολογικής στάθμης
 • Σε ποιο βαθμό το σχέδιο υλοποίησης, τα χρονοδιαγράμματα και ο προϋπολογισμός του Έργου είναι απαραίτητα και δικαιολογημένα
 • Ικανότητα, βαθμός εξειδίκευσης και συμπληρωματικότητα των μελών της ΕΟ ως συνόλου για την επίτευξη των στόχων του προτεινόμενου έργου
 • Σε ποιο  βαθμό  εξασφαλίζεται  η  τήρηση  των  κανόνων  ηθικής  και

δεοντολογίας της έρευνας (όπου εφαρμόζεται)

 

 

 

 

 

0.20

---

Η Ε.Α. βαθμολογεί τα κριτήρια αξιολόγησης στην κλίμακα 0 έως 5, ως ακολούθως:

   • (0 0,49)Ανεπαρκής: Η πρόταση αποτυγχάνει να ανταποκριθεί στο κριτήριο είτε δεν είναι δυνατή η αξιολόγηση του κριτηρίου λόγω ανεπαρκούς ή ελλιπούς πληροφορίας.
   • (0,5 1,49)Αδύναμη: Η πρόταση δεν πληροί επαρκώς το κριτήριο ή/και υπάρχουν εγγενείς αδυναμίες.
   • (1,5 2,49)Μέτρια: Η πρόταση πληροί το κριτήριο σε γενικές γραμμές, αλλά υπάρχουν σημαντικές και ουσιαστικές αδυναμίες.
   • (2,5 3,49)Καλή: Η πρόταση πληροί το κριτήριο σε καλό επίπεδο, αλλά σημειώνεται ένας αριθμός ατελειών.
   • (3,5 4,49)Πολύ καλή: Η πρόταση πληροί όλες τις πτυχές και διαστάσεις του κριτηρίου σε πολύ καλό επίπεδο, αλλά σημειώνεται ένας μικρός αριθμός ατελειών.
   • (4,5 5)Άριστη: Η πρόταση πληροί όλες τις σχετικές πτυχές και διαστάσεις του κριτηρίου. Τυχόν ατέλειες χαρακτηρίζονται ως δευτερεύουσας σημασίας.

Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερες Προτάσεις λάβουν την ίδια συνολική βαθμολογία, στην κατάταξη προηγείται η Πρόταση που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στο υποκριτήριο «2Α.

Στόχοι, πρωτοτυπία και δυνητική απήχηση του έργου». Σε περίπτωση που οι Προτάσεις έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία και στο υποκριτήριο 2Α, τότε προηγείται η Πρόταση που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στο υποκριτήριο «1Β. Ικανότητα και ρόλος για την υλοποίηση του έργου». Σε περίπτωση που οι Προτάσεις έχουν λάβει την ίδια βαθμολογία και στο υποκριτήριο 1Β, τότε προηγείται η Πρόταση που έχει λάβει την υψηλότερη βαθμολογία στο υποκριτήριο «2Β. Μεθοδολογία και Υλοποίηση».

Για να καταστεί μια Πρόταση ικανή για χρηματοδότηση θα πρέπει να λάβει κατ’ ελάχιστον (threshold)

βαθμολογία 3,5 σε καθένα από τα δύο Κριτήρια ξεχωριστά καθώς και συνολικά.

Με βάση την ως άνω βαθμολογία και σε συνδυασμό με την ελάχιστη βαθμολογία (3,5) οι Προτάσεις κατατάσσονται με βάση την κλίμακα Α – Β, όπως εκτίθεται στον ακόλουθο Πίνακα 6.

Πίνακας 6. Βαθμολογικός χαρακτηρισμός Προτάσεων

Βαθμολογία

Χαρακτηρισμός

Α

Η Πρόταση πληροί επαρκώς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και

προτείνεται για χρηματοδότηση εάν υπάρχει επάρκεια προϋπολογισμού.

Β

Η Πρόταση δεν πληροί επαρκώς όλα τα κριτήρια αξιολόγησης και δεν

προτείνεται για χρηματοδότηση.

---

11.5. Δυνατότητα μερικής έγκρισης προϋπολογισμού

Η Ε.Α. δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της να εγκρίνει μερικώς ή να τροποποιήσει τον προτεινόμενο προϋπολογισμό του Έργου λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και περιορισμούς της Προκήρυξης.

11.6. Εξακρίβωση αντιγράφων

Για την εξακρίβωση της ακρίβειας των στοιχείων και των δικαιολογητικών που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (είτε στο στάδιο της υποβολής είτε στο στάδιο υλοποίησης) το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. διενεργεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των αντιγράφων που υποβάλλουν οι δικαιούχοι κατά το αμέσως επόμενο τρίμηνο, ζητώντας τη συνδρομή των υπηρεσιών ή των φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999, όπως ισχύει.

12. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της Πρότασης, τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον/στην ΕΥ του Έργου με εξατομικευμένη αναφορά, η οποία περιλαμβάνει την αξιολόγηση της Πρότασης (Α ή Β) και την έκθεση αξιολόγησης από την Ε.Α.

13. ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Κατόπιν ολοκλήρωσης της διαδικασίας αξιολόγησης των Προτάσεων εκδίδεται από τη Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. η Απόφαση Χρηματοδότησης με τον Κατάλογο των προς χρηματοδότηση Έργων σύμφωνα με τον διαθέσιμο προϋπολογισμό. Η εν λόγω απόφαση αποτελεί εκτελεστή διοικητική πράξη και υπόκειται σε αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.

Σημειώνεται ότι η ως άνω Απόφαση Χρηματοδότησης, καθώς και η ΑΧΧ για κάθε Έργο (βλ. κατωτέρω παρ. 13.1.) οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τα στοιχεία των ΦΥ και ΕΥ καθώς και τα γενικά στοιχεία του Έργου (πλήρης τίτλος, και εγκεκριμένος προϋπολογισμός), θα αναρτηθούν, για λόγους διαφάνειας, στις ιστοσελίδες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. (https://www.elidek.gr/), της ΓΓΕΚ (https://gsri.gov.gr/), και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (https://diavgeia.gov.gr/).

Μετά τη δημοσίευση της Απόφασης Χρηματοδότησης οι ΕΥ λαμβάνουν εγκριτική επιστολή, με την οποία καλούνται να υποβάλουν στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. κατωτέρω παρ. 13.1.1. - Δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης) για την έκδοση της ΑΧΧ.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την έκδοση της ΑΧΧ και για τη χρηματοδότηση του Έργου είναι αυτό να μην έχει χρηματοδοτηθεί, να μην χρηματοδοτείται, ούτε να χρηματοδοτηθεί από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό του.

Στην ΑΧΧ επισυνάπτεται ΤΔΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία της Πρότασης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή της από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του Έργου,

Οι ΦΥ υποχρεούνται να εντάξουν το Έργο στον προϋπολογισμό τους προκειμένου να λάβουν την αντίστοιχη προκαταβολή της χρηματοδότησης.

Επισημαίνεται ότι κατά την ένταξη του Έργου στον Προϋπολογισμό του ΦΥ θα πρέπει να έχει εγκριθεί η εκπόνησή του από την αρμόδια Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας (εφεξής «ΕΗΔΕ») του ΦΥ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ν. 4957/2022 και η σχετική απόφαση της ΕΗΔΕ να μνημονεύεται στην απόφαση ένταξης του Έργου.

Ο/Η ΕΥ του Έργου αποδέχεται ότι τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, και ειδικότερα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της Πρότασης, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των νόμιμων διαδικασιών και προθεσμιών.

13.1. Δικαιολογητικά και στοιχεία για την έκδοση της Απόφασης Χορήγησης Χρηματοδότησης

Κατόπιν της έκδοσης του Καταλόγου των προς χρηματοδότηση Έργων οι δικαιούχοι ΕΥ λαμβάνουν εγκριτική επιστολή, με κοινοποίηση στον ΦΥ, με την οποία καλούνται να υποβάλουν εντός της προθεσμίας που θα ορίζεται στην ως άνω επιστολή, στο Π.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τα ακόλουθα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της AXX.

1. Βεβαίωση Αποδοχής του Έργου από τον ΦΥ υπογεγραμμένη (με ηλεκτρονική υπογραφή ή μέσω gov.gr) από τον νόμιμο εκπρόσωπό του.

2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 (Παράρτημα V) υπογεγραμμένη (με ηλεκτρονική υπογραφή ή μέσω gov.gr) από τον νόμιμο εκπρόσωπο του ΦΥ στην οποία θα δηλώνεται ότι:

 • Όλα τα αναφερόμενα στοιχεία στο ερευνητικό Έργο με αριθμό «…….» και τίτλο «… » και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά είναι αληθή και ακριβή.
 • Το προς χρηματοδότηση ερευνητικό Έργο με αριθμό «…….» και τίτλο «… » δεν έχει χρηματοδοτηθεί, δεν χρηματοδοτείται, ούτε θα χρηματοδοτηθεί από οποιονδήποτε άλλο Φορέα για μέρος ή ολόκληρο το αντικείμενό του.
 • Ο ΦΥ είναι οργανισμός έρευνας και διάδοσης γνώσεων κατά την έννοια του στοιχ. λβ) του σημείου 16 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία (2022/C 414/01) και είτε ασκεί δραστηριότητες μη οικονομικής φύσης (κατά την έννοια του σημείου 19 της Ανακοίνωσης) είτε η τυχόν οικονομική του/ς δραστηριότητα είναι αμιγώς επικουρική και δεν υπερβαίνει το 20% της συνολικής ετήσιας δυναμικότητας του/των Φορέα/ων,

ή (επιλέγεται αυτό που ισχύει)

ο ΦΥ είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου/νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου που έχει ιδρυθεί με νόμο ή ΠΔ και επιχορηγείται από το κράτος και πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α. Οι κύριες δραστηριότητές του δεν είναι οικονομικές, σύμφωνα με την Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την έννοια της κρατικής ενίσχυσης (2016/C 262/01).

β. Υπάρχει στο καταστατικό του ΦΥ πρόβλεψη για δραστηριότητα έρευνας.

γ. Τα αποτελέσματα της έρευνας από το Έργο θα διαχέονται ευρέως σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση (λ.χ. μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων, λογισμικού ανοικτής πρόσβασης κ.ο.κ.).

δ. Τυχόν κέρδη που προκύπτουν θα επανεπενδύονται στις μη οικονομικές δραστηριότητες του ΦΥ.

ε. Θα τηρείται διακριτή λογιστική παρακολούθηση για τη χρήση της συγκεκριμένης υποδομής καθώς και διακριτή λογιστική παρακολούθηση των μη οικονομικών και (εάν υπάρχουν) οικονομικών δραστηριοτήτων του ΦΥ.

 • Η χρηματοδότηση του ΦΥ στο πλαίσιο της Δράσης αφορά την κύρια δραστηριότητά του είτε/και το σύνολο των κερδών από τις δραστηριότητες μεταφοράς γνώσης θα επανεπενδυθεί στις κύριες δραστηριότητες του, προκειμένου η χρηματοδότηση του να θεωρηθεί ως μη κρατική ενίσχυση βάσει των σημείων 19 και 20 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01), και να λάβει χρηματοδότηση 100%.
 • Σε περίπτωση που στην Πρόταση συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας ιδιωτική επιχείρηση κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01) εξασφαλίζεται η απουσία έμμεσης ενίσχυσης στην επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στα σημεία 29 και 30 της Ανακοίνωσης.
 • Ο ΦΥ και ο/η ΕΥ αποδέχονται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Προκήρυξης, του ΟΔΥ, καθώς και όλες τις σχετικές υποχρεώσεις του, όπως ενδεικτικά τις υποχρεώσεις τήρησης της ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας και των κανόνων δημοσιότητας.
 • Ο ΦΥ και ο/η ΕΥ αποδέχονται ότι τα μηνύματα που θα λαμβάνουν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των έννομων συνεπειών και προθεσμιών, τόσο για τον ΦΥ όσο και για τον/την ΕΥ.
 • Θα υπάρξει ευρεία διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων του Έργου σε μη αποκλειστική και χωρίς διακρίσεις βάση (λ.χ. μέσω διδασκαλίας, βάσεων δεδομένων, δημοσιεύσεων, λογισμικού ανοικτής πρόσβασης κ.ο.κ.).

3. Τεκμηρίωση της δυνατότητας λογιστικού διαχωρισμού οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων του ΦΥ. Η Τεκμηρίωση περιλαμβάνει: Αντίγραφο του εγγράφου με το οποίο υποβλήθηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ο απολογισμός του τελευταίου οικονομικού έτους, ο απολογισμός χρηματοδοτήσεων, ο προϋπολογισμός και οι οικονομικές καταστάσεις του Ειδικού Λογαριασμού (Ισολογισμός), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και αντίγραφα των σχετικών στοιχείων.

Επιπλέον, θα υποβληθεί απόσπασμα λογιστικού σχεδίου των λογαριασμών εσόδων και εξόδων, από το οποίο θα προκύπτει ο διαχωρισμός των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων. Εάν ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων δεν γίνεται με κωδικοποίηση των λογαριασμών, τότε θα υποβληθεί αναλυτικό-καθολικό ενδεικτικών λογαριασμών εσόδων και εξόδων από το οποίο θα προκύπτει ο διαχωρισμός των οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων.

Επισημαίνεται ότι ο διαχωρισμός οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων αφορά τη συνολική δραστηριότητα του οργανισμού και όχι μόνο το έργο για το οποίο υποβάλλεται πρόταση.

4. Πράξη ανάληψης καθηκόντων ή αντίστοιχη πράξη/σύμβαση, στην περίπτωση που αυτή δεν υποβλήθηκε με την Πρόταση.

5. Υποβολή επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του ΦΥ στα σχετικά πεδία του Π.Σ.

Στην περίπτωση που κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών διαπιστωθούν ελλείψεις, θα δίδεται η δυνατότητα υποβολής συμπληρωματικών εγγράφων/στοιχείων εντός δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση της έλλειψης στον ΦΥ.

Κατόπιν υποβολής και ελέγχου όλων των παραπάνω δικαιολογητικών εκδίδεται η ΑΧΧ από την Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., της οποίας αναπόσπαστο μέρος αποτελεί το ΤΔΕ, στο οποίο περιλαμβάνονται τα στοιχεία του Έργου, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μετά την αξιολόγησή του από την αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης, συμπεριλαμβανομένου του επικαιροποιημένου προϋπολογισμού του Έργου.

14. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

14.1. Γενικά

Η χρηματοδότηση κάθε Έργου ανέρχεται, κατά μέγιστο, στο αναφερόμενο στην ΑΧΧ ποσό.

Το ποσό της χρηματοδότησης καταβάλλεται σε στάδια (δόσεις) κατά τη διάρκεια του Έργου. Κάθε δόση αντιστοιχεί σε συγκεκριμένο ποσοστό του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου. Η τελευταία δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά τη λήξη του Έργου και το ύψος της εξαρτάται από τις τελικά συνολικές πιστοποιημένες δαπάνες του Έργου και από τις ήδη καταβληθείσες δόσεις.

Η καταβολή κάθε δόσης από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. γίνεται με τη μεταφορά του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του ΦΥ, μετά την προσκόμιση των δικαιολογητικών που θα υποδειχθούν από τις Οικονομικές Υπηρεσίες του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

14.2. Καταβολή Χρηματοδότησης

14.2.1 Προκαταβολή

Μετά την έκδοση της ΑΧΧ και την υποβολή των δικαιολογητικών που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ χορηγείται, κατόπιν αιτήματος του ΦΥ, προκαταβολή ύψους 60% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.

14.2.2 Ενδιάμεση καταβολή

Η ενδιάμεση καταβολή ανέρχεται στο 30% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου και καταβάλλεται, κατόπιν αιτήματος του ΦΥ και εφόσον μετά από έλεγχο του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, που θα διενεργηθεί από το αρμόδιο όργανο του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σύμφωνα με τα οριζόμενα στις Παραγράφους 9 και 14.1.1 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι έχουν πραγματοποιηθεί δαπάνες σε ποσοστό τουλάχιστον σαράντα τοις εκατό (40%) του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού του Έργου.

14.2.3 Αποπληρωμή

Η τελική δόση (αποπληρωμή) καταβάλλεται μετά από έλεγχο – επαλήθευση της ολοκλήρωσης του Έργου, ως προς το φυσικό και ως προς το οικονομικό του αντικείμενο, την οριστική παραλαβή του και την έκδοση Βεβαίωσης Ολοκλήρωσης Έργου. Στο στάδιο αυτό οριστικοποιείται το τελικό επιλέξιμο προς χρηματοδότηση κόστος του Έργου, σε συνδυασμό με την ικανοποίηση ή όχι των απαιτήσεων της ΑΧΧ

15. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων της παρούσας Δράσης αποτελεί ευθύνη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ειδικότερα, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων, τη χρηματοοικονομική πρόοδό τους, την επίτευξη των στόχων μέσω των παραδοτέων και των οροσήμων κάθε Έργου και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την ομαλή χρηματοροή προς τα Έργα, ενώ, όταν απαιτείται, λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.

Ο/Η ΕΥ και ο ΦΥ είναι υπεύθυνοι εξ ολοκλήρου απέναντι στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για την υλοποίηση και τη διασφάλιση της προόδου του Έργου, την ορθή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων και των λοιπών όρων και περιορισμών, καθώς και την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου με βάση την ΑΧΧ.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ διατηρεί το δικαίωμα ελέγχου, όποτε κρίνεται απαραίτητο, της πορείας υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των Έργων, με επισκέψεις στον χώρο εκτέλεσής τους και στην έδρα του ΦΥ και/ ή με διοικητική επαλήθευση των στοιχείων που υποβάλλονται από τους ΦΥ και τους ΕΥ. Σε κάθε περίπτωση, ο/η ΕΥ και ο ΦΥ θα ενημερώνονται εγκαίρως από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., τόσο για τον χρόνο όσο και για το σημείο που το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κρίνει ως καταλληλότερο για τη διενέργεια του ελέγχου.

Ο έλεγχος – επαλήθευση του Έργου περιλαμβάνει τόσο το φυσικό όσο και το οικονομικό του αντικείμενο και είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί με τη συνδρομή ειδικών εμπειρογνωμόνων.

15.1. Εκθέσεις Προόδου

Οι Εκθέσεις Προόδου του Έργου υποβάλλονται αποκλειστικά από τον/ην ΕΥ και τον ΦΥ και συνοδεύονται από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όπως ορίζονται στον «Οδηγό Επιλεξιμότητας και Επαλήθευσης Δαπανών στο πλαίσιο των Δράσεων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.»

15.1.1. Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου είναι υποχρεωτική η υποβολή Ενδιάμεσης Έκθεσης Προόδου στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., προκειμένου να καταβληθεί ενδιάμεση δόση ύψους 30% της εγκριθείσας χρηματοδότησης. Επισημαίνεται ότι η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου δύναται να υποβληθεί εφόσον έχει υλοποιηθεί κατ’ ελάχιστον το 40% του οικονομικού αντικειμένου του Έργου5.

Η Ενδιάμεση Έκθεση Προόδου του Έργου περιλαμβάνει:

 1. Αναφορά του φυσικού αντικειμένου του Έργου που έχει υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα αναφοράς (συμπεριλαμβανομένων των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας τους Έργου).
 2. Τα ολοκληρωθέντα παραδοτέα για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 3. Τα επιτευχθέντα ορόσημα για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 4. Αναφορά του οικονομικού αντικειμένου του Έργου που έχει υλοποιηθεί στο χρονικό διάστημα αναφοράς.
 5. Αντίγραφα των παραστατικών δαπανών για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 6. Αναλυτική περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων και λοιπών μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

15.1.2. Τελική έκθεση προόδου

Η Τελική Έκθεση Προόδου του Έργου υποβάλλεται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας εβδομήντα πέντε (75) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία λήξης του Έργου και περιλαμβάνει:

 1. Αναφορά επί του συνόλου του φυσικού αντικειμένου του Έργου που έχει υλοποιηθεί στο σύνολο της διάρκειας υλοποίησης του έργου (περιλαμβανομένων των δράσεων διάχυσης και δημοσιότητας τους Έργου).
 2. Τα ολοκληρωθέντα παραδοτέα για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 3. Τα επιτευχθέντα ορόσημα για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 4. Αναφορά επί του οικονομικού αντικειμένου του Έργου που έχει υλοποιηθεί στο χρονικόδιάστημααναφοράς.
 5. Αντίγραφα των παραστατικών δαπανών για το χρονικό διάστημα αναφοράς.
 6. Αναλυτική περιγραφή των τυχόν τροποποιήσεων και λοιπών μεταβολών του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου στο σύνολο της διάρκειας υλοποίησης του έργου.
 7. Εκτεταμένη σύνοψη (Εxtended Summary) της Τελικής Έκθεσης (1.000 έως 2.500 λέξεις στα ελληνικά και στα αγγλικά) σε μορφή κατάλληλη για ανάρτηση/δημοσίευση στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή όπου κρίνεται σκόπιμο από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στη σύνοψη αυτή, μεταξύ άλλων, θα αναφέρονται οι στόχοι και τα συμπεράσματα που προέκυψαν κατά την υλοποίηση του Έργου.

5 Η Ενδιάμεση Έκθεση πιστοποιείται εφόσον αυτή υποβληθεί κατ’ ελάχιστον έως και δώδεκα (12) μήνες πριν την λήξη του έργου. Στην περίπτωση που η Ενδιάμεση Έκθεση δεν υποβληθεί εντός της ως άνω χρονικής προθεσμίας το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. δύναται να διενεργήσει Έκτακτο Έλεγχο προκειμένου να ελέγξει την πρόοδο υλοποίησης του Έργου.

Με βάση τα στοιχεία της Τελικής Έκθεσης Προόδου θα διενεργείται η επαλήθευση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του Έργου και θα αποφασίζεται η καταβολή ή μη της αποπληρωμής, καθώς και το ακριβές ποσό αυτής ή, εφόσον προκύψει λόγος, η ανάκτηση της αχρεωστήτως καταβληθείσας χρηματοδότησης. Αν η Τελική Έκθεση Προόδου δεν υποβληθεί εντός έξι (6) μηνών από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας υποβολής της, συντρέχει περίπτωση ανάκλησης της ΑΧΧ κατά τα οριζόμενα στην παρ. 19 του παρόντος.

Αν για συγκεκριμένους επιστημονικούς, ερευνητικούς ή ακαδημαϊκούς λόγους το Έργο δεν μπορεί να καταλήξει στα προβλεπόμενα στο ΤΔΕ αποτελέσματα, συντάσσεται τεκμηριωμένη επιστημονική έκθεση από τον/την ΕΥ, η οποία υποβάλλεται στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και κοινοποιείται στον ΦΥ. Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. θα αξιολογήσει τη συνολική ερευνητική προσπάθεια και τα ενδιάμεσα παραδοτέα και θα προβεί στην εξέταση και έγκριση/επαλήθευση ή μη των δαπανών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί.

15.2. Διαδικασία Διενέργειας Ελέγχου Επαλήθευσης

Οι επαληθεύσεις/έλεγχοι των Έργων της παρούσας δράσης διακρίνονται σε διοικητικές/οι και επιτόπιες/οι. Η διοικητική επαλήθευση διενεργείται εξ αποστάσεως με βάση τα στοιχεία και παραστατικά που υποβάλλονται από τον/την ΕΥ και τον ΦΥ του Έργου, ενώ η επιτόπια επαλήθευση πραγματοποιείται από το αρμόδιο όργανο επαλήθευσης στον τόπο υλοποίησης του Έργου.

Προκειμένου ο/η ΕΥ και ο ΦΥ να είναι κατάλληλα προετοιμασμένοι για τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ενημερώνει εγγράφως τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διενέργειά της, για την ημερομηνία και τον τόπο διενέργειας αυτής, την εκτιμώμενη διάρκεια και τον τρόπο διενέργειάς της, καθώς και για όλα τα στοιχεία ή το προσωπικό που πρέπει να βρίσκονται στη διάθεση του οργάνου επαλήθευσης. Οι δικαιούχοι (ΕΥ και ο ΦΥ) από την πλευρά τους θα πρέπει να διευκολύνουν το όργανο επαλήθευσης και να τηρούν τις οδηγίες αυτού καθώς και τις ημερομηνίες αποστολής πρόσθετων στοιχείων για τυχόν εκκρεμότητες που διαπιστώθηκαν. Η παρουσία των αρμόδιων στελεχών των ως άνω δικαιούχων κατά τη διάρκεια της επιτόπιας επαλήθευσης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ομαλή διεξαγωγή αυτής.

Ελλείψεις που τυχόν διαπιστώθηκαν κατά την επαλήθευση δύναται να καλύπτονται εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίησή τους (έγγραφη ή ηλεκτρονική) στον ΦΥ.

Μετά τη διενέργεια της επαλήθευσης, και την κάλυψη τυχόν ελλείψεων που διαπιστώθηκαν ή την άπρακτη παρέλευση της ως άνω προθεσμίας, ολοκληρώνεται η επαλήθευση με τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης. Στην έκθεση επαλήθευσης αποτυπώνονται τα προς επαλήθευση στοιχεία (σημεία ελέγχου), τα αντίστοιχα ευρήματα και τυχόν συστάσεις ή διορθώσεις. Στην περίπτωση που η επιτόπια επαλήθευση διενεργείται βάσει δειγματοληψίας, το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. καταγράφει τη σχετική μεθοδολογία επιλογής του δείγματος.

15.3. Έγκριση Αποτελεσμάτων Επαλήθευσης Αντιρρήσεις ΕΥ/ΦΥ

Με την ολοκλήρωση της διενέργειας της επαλήθευσης (επιτόπιας ή διοικητικής) και προκειμένου να καταβληθεί η χρηματοδότηση, το όργανο που διενήργησε την επαλήθευση, συντάσσει και υποβάλλει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. την έκθεση επαλήθευσης η οποία κοινοποιείται στον/στην ΕΥ και στον ΦΥ με την Απόφαση οριστικοποίησης.

Ο ΦΥ και ο/η ΕΥ ενημερώνονται εγγράφως για τα αποτελέσματα της επαλήθευσης, προκειμένου:

 1. να υποβάλουν αντιρρήσεις, εφόσον διαφωνούν με τα αποτελέσματα αυτής, ή
 2. να λάβουν το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, εφόσον η επαλήθευση δεν διαπιστώνει κάποια παρατυπία ή ο ΦΥ και ο/η ΕΥ αποδέχονται τα αποτελέσματα της έκθεσης.

Με την κοινοποίηση των αποτελεσμάτων της έκθεσης επαλήθευσης, παρέχεται το δικαίωμα στον/στην ΕΥ να υποβάλει στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. τεκμηριωμένες αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης επαλήθευσης. Η προθεσμία εντός της οποίας μπορεί να ασκηθεί το δικαίωμα αυτό και η προθεσμία εντός της οποίας πρέπει να εκδίδεται θετική ή απορριπτική απόφαση καθώς και οι σχετικές διοικητικές διαδικασίες, προσδιορίζονται στον εκάστοτε ισχύοντα Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., ο οποίος είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας για υποβολή αντιρρήσεων, θεωρείται ότι τα αποτελέσματα της επαλήθευσης έχουν γίνει αποδεκτά από τον ΦΥ και τον/την ΕΥ.

Τα αποτελέσματα εξέτασης των αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης ελέγχου –

επαλήθευσης αποστέλλονται στον/στην ΕΥ και τον ΦΥ με ευθύνη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Kατόπιν εξέτασης των αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης επαλήθευσης από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής τους η έκθεση επαλήθευσης οριστικοποιείται και κοινοποιείται στον ΦΥ και τον/την ΕΥ. Στην περίπτωση που η τελική έκθεση επαλήθευσης περιέχει εισήγηση για λήψη διορθωτικών μέτρων εγκρίνεται από την Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., καταχωρείται στο Π.Σ το ποσό της δημοσιονομικής διόρθωσης και μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της χρηματοδότησης του Έργου που έχει τυχόν ήδη καταχωρισθεί. Η οριστική έκθεση επαλήθευσης και η απόφαση ανάκλησης και ανάκτησης (βλ. κατωτέρω παρ. 19) κοινοποιούνται στον ΦΥ και τον/την ΕΥ.

Το αίτημα ελέγχου επαλήθευσης, η εγκεκριμένη έκθεση επαλήθευσης, τυχόν υποβληθείσες αντιρρήσεις, καθώς και όλο το σχετικό συνοδευτικό υλικό τηρούνται στον φάκελο του Έργου στο Π.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

15.4. Έκτακτος Έλεγχος Προόδου

Έκτακτος Έλεγχος Προόδου πραγματοποιείται όταν εκτιμηθεί από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ότι δεν έχει επιτευχθεί η απαιτούμενη πρόοδος στην υλοποίηση του φυσικού ή/και οικονομικού αντικειμένου ενός Έργου, ή ότι δεν τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΧΧ και του ΟΔΥ και η κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Ο Έκτακτος Έλεγχος Προόδου διενεργείται κατά περίπτωση από έναν ή περισσότερους εμπειρογνώμονες ή Επιτροπή που ορίζονται με Απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Στο πόρισμα του Έκτακτου Ελέγχου Προόδου αποτιμάται η πορεία υλοποίησης και η δυνατότητα επιτυχούς ολοκλήρωσης του Έργου.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διοικητικές διαδικασίες των παρ. 14.2 και 14.3. ανωτέρω.

16. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΥ ΚΑΙ ΦΥ

Ο/Η ΕΥ εκπροσωπεί την ΕΟ στην επικοινωνία της με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα για την αποτελεσματική επίβλεψη της εκτέλεσης του Έργου από επιστημονικής πλευράς και καθοδηγεί την ΕΟ σε όλες τις φάσεις υλοποίησης του Έργου. Είναι υπεύθυνος/η για την έγκαιρη ενημέρωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για κάθε συμβάν ή αλλαγή των περιστάσεων που είναι πιθανόν να επηρεάσουν την εξέλιξη του Έργου, την επίτευξη των στόχων, την τήρηση του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος και την παραγωγή των παραδοτέων. Είναι υπεύθυνος/η για την υποβολή σχετικών αιτημάτων τροποποιήσεων.

16.1. Υποχρεώσεις ΕΥ και ΦΥ

Κύριος/α υπόχρεος/η για την ορθή υλοποίηση του Έργου είναι ο/η ΕΥ, με τη συνδρομή του ΦΥ. Τόσο ο/η ΕΥ όσο και ο ΦΥ θα πρέπει:

 1. Να τηρούν τους όρους της Προκήρυξης, του ΟΔΥ και της ΑΧΧ.
 2. Να τηρούν την Ενωσιακή και Εθνική Νομοθεσία κατά την υλοποίηση του Έργου και ιδίως το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων, κρατικών ενισχύσεων, της αειφόρου ανάπτυξης, της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών, της μη διάκριση και της προσβασιμότητας Ατόμων με Αναπηρίες [άρθρο 7 Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013].
 3. Να τηρούν τις δεσμεύσεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2021/240, συμπεριλαμβανομένης της επίτευξης των στόχων για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση, της αρχής «μη πρόκλησης σημαντικής βλάβης», της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, της αποτελεσματικής πρόληψης της απάτης και της σύγκρουσης συμφερόντων, της αποφυγής διπλής χρηματοδότησης.
 4. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για το Έργο ή να διαθέτουν επαρκή λογιστική κωδικοποίηση από την οποία να προκύπτει η καταχώριση όλων των δαπανών που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται.
 5. Να τηρούν ξεχωριστό τραπεζικό λογαριασμό ο οποίος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά για το Έργο.
 6. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ενημέρωση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ή/και του Π.Σ. με τα δεδομένα και έγγραφα του Έργου, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των υποβαλλόμενων στοιχείων.
 7. Να μην λαμβάνουν ενίσχυση από άλλο Φορέα για την υλοποίηση του Έργου ή τμήματος αυτού ή/και τμήματος των επιλέξιμων δαπανών κατά παράβαση των περιορισμών σώρευσης κρατικών ενισχύσεων.
 8. Να μη μεταβιβάζουν ή αντικαθιστούν, χωρίς την έγκριση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., πάγια περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του Έργου.
 9. Να τοποθετούν αφίσες στον τόπο εκτέλεσης του έργου που να αναφέρουν ότι: Το ερευνητικό Έργο με τίτλο… υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και Ερευνητές/τριες)» (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ).
 10. Να κάνουν αναφορά στη χρηματοδότηση του Έργου από εθνικούς και ενωσιακούς πόρους μέσω της παρούσας Προκήρυξης, χρησιμοποιώντας το ως άνω (υπό 9) λεκτικό, αλλά και τα σχετικά λογότυπα που θα τους υποδειχθούν από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., σε κάθε είδους ενέργεια δημοσιότητας που αφορά στο Έργο (π.χ. ανακοινώσεις στον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο, παρουσιάσεις σε ημερίδες και συνέδρια, επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή περιοδικά, εκδηλώσεις κ.ο.κ.), καθώς και με την ανάρτηση στον δικτυακό τόπο τους. Η εν λόγω ενημέρωση πραγματοποιείται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση του Έργου ή εκδίδεται στο πλαίσιο του Έργου.
 11. Για κάθε δαπάνη που σχετίζεται με το Έργο θα πρέπει να αναφέρεται υποχρεωτικά ο αριθμός Έργου (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.) στο αντίστοιχο παραστατικό.
 12. Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον Κατάλογο των έργων/δικαιούχων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. που δημοσιοποιεί το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., στις διαδικτυακές πύλες https://gsri.gov.gr/, και https://www.elidek.gr/ και στον οποίο αναφέρονται η επωνυμία του ΦΥ, σύνοψη του Έργου, ημερομηνία έναρξης και λήξης του Έργου, συνολική επιλέξιμη δαπάνη κ.ο.κ.
 13. Να κοινοποιούν άμεσα και υποχρεωτικά στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.: α) οποιαδήποτε πληροφορία καταστεί αναγκαία σχετικά με το Έργο, με τη μορφή αναφορών ή παροχής συγκεκριμένων στοιχείων, β) οποιαδήποτε τροποποίηση προκύψει στο φυσικό ή οικονομικό αντικείμενο του Έργου που συνεπάγεται τροποποίηση του ΤΔΕ, και γ) πιθανή αδυναμία του/της ΕΥ ή του ΦΥ να υλοποιήσουν το Έργο.

Επιπροσθέτως, ο/η ΕΥ και ο ΦΥ έχουν την ευθύνη για:

 1. Τη συγκέντρωση όλων των απαιτούμενων στοιχείων, δικαιολογητικών και εγγράφων.
 2. Τη συμπλήρωση των εντύπων και την έγκαιρη αποστολή τους στην αρμόδια υπηρεσία του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.,
 3. Τη συνεργασία με το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατά τη διενέργεια ελέγχων – επαληθεύσεων.

Κάθε παράβαση των όρων του ΟΔΥ ή της ΑΧΧ συνεπάγεται τη λήψη διορθωτικών μέτρων κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και τη λοιπή ισχύουσα νομοθεσία.

16.2. Υποχρεώσεις μετά την ολοκλήρωση του Έργου

 1. Ο ΦΥ οφείλει να επιστρέψει τους τόκους που έχουν παραχθεί στον τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί αποκλειστικά για τις πληρωμές του Έργου. Σημειώνεται ότι τυχόν παραγόμενα έσοδα (από οποιαδήποτε αιτία) και τόκοι συμψηφίζονται με την τελευταία δόση της χρηματοδότησης, ενώ τα τυχόν τραπεζικά έξοδα που συνδέονται με την κίνηση του λογαριασμού ή/και φόροι δύνανται να αφαιρεθούν από τους τόκους.
 2. Όλα τα πρωτότυπα δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία των δαπανών του Έργου τηρούνται από τον ΦΥ καθ’ όλη τη διάρκεια του Έργου, αλλά και στη συνέχεια για τουλάχιστον πέντε (5) έτη από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης της χρηματοδότησης, και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων ελέγχου του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ ή της EE, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, και τούτο ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών υλοποίησης του Έργου. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.
 3. Ο ΦΥ θα πρέπει να παρέχει τα αποδεικτικά στοιχεία που απαιτούνται για την τεκμηρίωση του διαχωρισμού μεταξύ οικονομικών και μη οικονομικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το σημείο 19 της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01) και την Εγκύκλιο ΕΥΚΕ με ΑΠ 49939/ΕΥΚΕ1942/13.05.2016 (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII). Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ελέγχει ιδιαίτερα την πλήρωση των προϋποθέσεων με τις οποίες θεωρήθηκε ότι ο ΦΥ εμπίπτει στις διατάξεις των σημείων 19 έως 21 της ανωτέρω Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής..
 4. Σε περίπτωση που στο Έργο συμμετέχει ως Συνεργαζόμενος Φορέας ιδιωτική επιχείρηση κατά την έννοια της Ανακοίνωσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής «Πλαίσιο σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία» (2022/C 414/01) ο ΦΥ θα πρέπει να παρέχει αποδεικτικά στοιχεία ότι εξασφαλίστηκε η απουσία έμμεσης ενίσχυσης στην επιχείρηση κατά τα οριζόμενα στα σημεία 29 και 30 της Ανακοίνωσης.
 5. Οι ΦΥ και ο/η ΕΥ προβαίνουν σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε οποιοδήποτε πρωτότυπο πνευματικό δημιούργημα λόγου, τέχνης ή επιστήμης με περιεχόμενο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου θα διατίθεται στο κοινό δωρεάν και δεν θα αποφέρει οποιοδήποτε έσοδο για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών από τη λήξη του Έργου. Ειδικότερα στην περίπτωση έκδοσης βιβλίου αυτό θα πρέπει είτε να διατίθεται δωρεάν είτε να είναι σε μορφή e-book και να διασφαλίζεται η ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο.

17. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

Σε κάθε δράση διάχυσης και δημοσιότητας στο πλαίσιο του Έργου θα πρέπει να δηλώνεται εμφανώς η χρηματοδότησή του μέσω της παρούσας Δράσης, χρησιμοποιώντας το κατάλληλο λεκτικό, αλλά και τα σχετικά λογότυπα.

Οι δράσεις διάχυσης μπορεί να πραγματοποιούνται, μεταξύ άλλων, με τη μορφή:

 • Επικοινωνίας ή/και δημοσίευσης σε επιστημονικά ή μη περιοδικά (είτε γίνεται από μεμονωμένα μέλη της ΕΟ ή το σύνολό της)
 • Προβολής σε ιστοσελίδες και μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Εκτύπωσης εντύπων (π.χ. flyers).
 • Συμμετοχών σε συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες κ.ά.
 • Παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού.

Όσον αφορά τις δημοσιεύσεις σε επιστημονικά ή μη περιοδικά, σημειώνεται ότι αυτή η υποχρέωση είναι ανεξάρτητη από την περάτωση του Έργου και εξαρτάται μόνο από το εάν η έρευνα που δημοσιεύεται έχει πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του Έργου που χρηματοδοτήθηκε (ισχύει και για δημοσιεύσεις που θα πραγματοποιηθούν μετά την ολοκλήρωση του Έργου).

Ο/Η ΕΥ είναι υπεύθυνος/η για την τήρηση αυτής της υποχρέωσης, η οποία επισημαίνεται ότι είναι απαραίτητη ελάχιστη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των συγκεκριμένων δαπανών ή/και των δαπανών των σχετικών μετακινήσεων (αν υπάρχουν).

Ακολουθεί το κείμενο που πρέπει να συνοδεύει κάθε δράση διάχυσης/δημοσιότητας σχετική με το Έργο, ως ελάχιστη προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των αντίστοιχων δαπανών του προϋπολογισμού6:

Το ερευνητικό Έργο με τίτλο……….υλοποιείται στο πλαίσιο της δράσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. «3η Προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. για μέλη ΔΕΠ και ερευνητές/τριες» (Αριθμός Έργου ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. )

The research project is implemented in the framework of H.F.R.I call “3rd Call for H.F.R.I.’s Research Projects to Support Faculty Members & Researchers” (H.F.R.I. Project Number: ).

Η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας δύναται να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του Έργου.

18. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

18.1. Γενικά

Οι όροι υλοποίησης του Έργου, όπως ορίζονται στην Προκήρυξη και στην AXX, είναι δεσμευτικοί και ουσιώδεις και οποιαδήποτε μονομερής αλλαγή από τον ΦΥ ή τον/την ΕΥ χωρίς προηγούμενη έγκριση από την Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. συνιστά αιτία διακοπής της χρηματοδότησης του Έργου.

Κατόπιν αιτήματος του ΦΥ ή του/της ΕΥ, είναι δυνατή, με απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η τροποποίηση της AXX και του εγκεκριμένου ΤΔΕ. Στο αίτημα τεκμηριώνεται η αναγκαιότητα της προτεινόμενης μεταβολής των στοιχείων του Έργου για την επίτευξη των στόχων του, τα οποία μπορεί να άπτονται του φυσικού ή του οικονομικού αντικειμένου του, καθώς και των αντίστοιχων όρων της AXX. Το αίτημα υποβάλλεται μέσω του Π.Σ. του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εντός εύλογου χρόνου πριν την

απαιτούμενη υλοποίηση της τροποποίησης και συνοδεύεται από όλα τα έγγραφα και στοιχεία που τεκμηριώνουν την ανάγκη τροποποίησης.

6 Τα σχετικά λογότυπα θα είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Προϋπόθεση για να γίνει δεκτό το αίτημα τροποποίησης είναι οι προτεινόμενες μεταβολές να μην επηρεάζουν τους αρχικούς στόχους της εγκεκριμένης Πρότασης, να μην μεταβάλλουν στοιχεία με τρόπο που να ακυρώνονται η επιλεξιμότητα ή/και η θετική αξιολόγηση βάσει των κριτηρίων της Προκήρυξης και να μην αυξάνεται ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός.

Αίτημα τροποποίησης που υποβάλλεται σε ημερομηνία που απέχει λιγότερο από τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία ολοκλήρωσης του Έργου δεν θα εξετάζεται.

Τα αιτήματα τροποποιήσεων δεν θα εξετάζονται έως ότου υποβληθούν όλα τα απαραίτητα στοιχεία και δικαιολογητικά που προβλέπονται κατωτέρω ή στην ΑΧΧ. Εφόσον υποβληθούν όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία, τα αιτήματα εξετάζονται κατά περίπτωση με/ή χωρίς τη βοήθεια εξωτερικού εμπειρογνώμονα ή/και από αρμόδια επιτροπή που ορίζει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σε περίπτωση που το αίτημα τροποποίησης γίνει αποδεκτό, τροποποιούνται επιμέρους στοιχεία του Έργου και αντίστοιχα η AXX με απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. Ο ΦΥ και ο/η ΕΥ ενημερώνονται με κοινοποίηση της σχετικής απόφασης και τα σχετικά έγγραφα καταχωρίζονται στον τηρούμενο από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. φάκελο του Έργου.

Αν το αίτημα τροποποίησης δεν γίνει αποδεκτό, η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. εκδίδει αιτιολογημένη απόφαση απόρριψης του αιτήματος. Η απόφαση κοινοποιείται στον ΦΥ και τον/την ΕΥ, οι οποίοι εφεξής δεσμεύονται να υλοποιηθεί το Έργο σύμφωνα με την αρχική AXX. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο υλοποίησης των Έργων, το ΤΔΕ δύναται να τροποποιηθεί κατά μέγιστον τρεις (3) φορές.

18.2. Περιπτώσεις τροποποιήσεων

 1. Παράταση της χρονικής διάρκειας υλοποίησης του Έργου μπορεί να χορηγηθεί για μία (1) μόνο φορά (εκτός αν αφορά λόγους ανωτέρας βίας) και υπό την προϋπόθεση ότι είναι αναγκαία για την επιτυχή ολοκλήρωση του Έργου.
 2. Αίτημα αντικατάστασης ΕΥ δύναται να υποβληθεί μόνο στην περίπτωση συνταξιοδότησης του/της ΕΥ κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου ή/και σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανωτέρας βίας (λ.χ. ασθένεια, θάνατος κ.ο.κ.). Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συνέχιση ή μη του Έργου αποφασίζεται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κατόπιν εκτίμησης των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών του Έργου και συνεκτίμησης ειδικών παραγόντων όπως, ενδεικτικά, η ωριμότητα του Έργου, η αξία του Έργου και των παραδοτέων, ο αντίκτυπος του κ.ο.κ. Για τη συνέχιση του Έργου είναι υποχρεωτικό να υποβληθεί σχετικό τεκμηριωμένο αίτημα, στο οποίο θα προτείνεται νέος/α ΕΥ αντίστοιχων προσόντων από τον ΦΥ, κατόπιν εισήγησης του/της πρώην ΕΥ ή/και της ΕΟ.
 3. Τροποποίηση στοιχείων που επηρεάζουν σημαντικά την έκταση και τον τρόπο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του Έργου (π.χ. εφαρμογή τεχνικών/ μεθοδολογίας εκτέλεσης της έρευνας χαμηλότερης τεχνολογικής στάθμισης, περιορισμός των προβλεπόμενων παραδοτέων, κ.ο.κ.).
 4. Μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών δαπανών του Έργου η οποία επιφέρει αύξηση ή μείωση του ισχύοντα εγκεκριμένου προϋπολογισμού των εν λόγω κατηγοριών δαπανών (δηλαδή της κατηγορίας δαπάνης που μειώνεται και αυτής/αυτών που αυξάνεται/ονται, αντίστοιχα) μεγαλύτερη του 25%, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΧΧ.
 5. Μεταφορά ποσού σε μη εγκεκριμένη/ες, αλλά επιλέξιμη/ες κατηγορία/ες δαπάνης/ών, η οποία επιφέρει μείωση του αρχικά εγκεκριμένου προϋπολογισμού της κατηγορίας, από την οποία μεταφέρεται το ποσό, μεγαλύτερη του 10%, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΧΧ.
 6. Αλλαγή του ΦΥ επιτρέπεται μόνο σε ειδικές περιπτώσεις με πλήρη και αιτιολογημένη τεκμηρίωση για την αναγκαιότητα της αλλαγής και υπό την προϋπόθεση ότι παρέχονται επαρκείς διασφαλίσεις ότι η επίτευξη των στόχων του Έργου δεν επηρεάζεται από αυτή την αλλαγή.
 7. Μεταβολή στην ανθρωποπροσπάθεια (αύξηση ή μείωση) μεγαλύτερη του 25% υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της ΑΧΧ.

18.3. Τροποποιήσεις που αφορούν στοιχεία του ΦΥ

Ο ΦΥ υποχρεούται να ενημερώνει το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε κάθε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων του μέσω αποστολής των νέων δεδομένων ή/και εισαγωγής τους στα αντίστοιχα πεδία του Π.Σ., όπως ενδεικτικά:

 • μεταβολή επωνυμίας ή /και νομικής μορφής,
 • αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου,
 • μεταβολή της έδρας ή του τόπου υλοποίησης του έργου.

Οι ανωτέρω μεταβολές εξετάζονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και, εφόσον απαιτείται, τροποποιείται η ΑΧΧ και ενημερώνεται σχετικά ο ΦΥ.

18.4. Μεταβολές που δεν συνιστούν τροποποιήσεις

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου επιτρέπονται χωρίς την ανάγκη υποβολής αιτήματος τροποποίησης οι ακόλουθες μεταβολές οι οποίες δεν συνιστούν τροποποίηση κατά την έννοια των παρ. 18.1 – 18.3 ανωτέρω και ο/η ΕΥ υποχρεούται να τις συμπεριλάβει στις Εκθέσεις Προόδου του Έργου. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 1. Αντικατάσταση μέλους της ΕΟ: Σε περίπτωση αντικατάστασης μέλους της ΕΟ το νέο μέλος θα πρέπει να έχει ισότιμα τυπικά προσόντα και ίδια ή συναφή ειδικότητα (γνωστικό αντικείμενο) με το μέλος που αντικαθίσταται και να επιλεγεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις των Ν. 4310/2014, 4386/2016 και 4957/2022, όπως ισχύουν.
 2. Αποχώρηση μελών της ΕΟ (χωρίς αντικατάστασή τους) ή προσθήκη νέων μελών στην ΕΟ σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις των Ν. 4310/2014, 4386/2016 και 4957/2022, όπως ισχύουν.
 3. Προσθήκη/Αλλαγή Συνεργαζόμενου Φορέα υπό την προϋπόθεση υποβολής σχετικής επιστολής πρόθεσης συνεργασίας από τον νέο φορέα (letter of intent).
 4. Αλλαγή κατηγορίας προσωπικού: Στην περίπτωση που μέλος της ομάδας αλλάξει κατηγορία προσωπικού κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Έργου, είναι δυνατή η ένταξή του στη νέα κατηγορία με αντίστοιχη αύξηση του ύψους της αποζημίωσή του.
 5. Μεταφορά ποσών μεταξύ κατηγοριών δαπανών του Έργου, η οποία μεταβάλλει (αύξηση/μείωση) τον ισχύοντα εγκεκριμένο προϋπολογισμό των εν λόγω κατηγοριών δαπανών (δηλαδή της κατηγορίας δαπάνης που μειώνεται και αυτής που αυξάνεται/ονται αντίστοιχα μετά τη μεταφορά) συνολικά/αθροιστικά έως ποσοστό 25%, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΧΧ.
 6. Μεταφορές ποσών σε μη εγκεκριμένη/ες αλλά επιλέξιμη/ες κατηγορία/ες δαπάνης/ών, οι οποίες μεταβάλλουν (μείωση) το συνολικό ποσό των κατηγοριών δαπανών από τις οποίες γίνεται η μεταφορά έως συνολικά/αθροιστικά 10%, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της ΑΧΧ.
 7. Μεταφορά ποσών μεταξύ των ειδικότερων υποκατηγοριών δαπανών εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης (π.χ. αμοιβές προσωπικού), χωρίς περιορισμό. Επιπλέον, επιτρέπεται η προσθήκη νέων υποκατηγοριών εντός της ίδιας κατηγορίας δαπάνης εφόσον τεκμηριώνεται ότι σχετίζονται άμεσα με την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου του Έργου.
 8. Μεταφορά ανθρωποπροσπάθειας μεταξύ κατηγοριών προσωπικού του Έργου.
 9. Μεταβολή (αύξηση ή μείωση) στην ανθρωποπροσπάθεια σε ποσοστό έως 25 % υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι όροι της ΑΧΧ.
 10. Αλλαγές στη διάρκεια των ενοτήτων εργασίας και στον χρόνο επίτευξης των παραδοτέων και των οροσήμων, εντός του εγκεκριμένου συνολικού χρονοδιαγράμματος του Έργου.
 11. Αντικατάσταση εγκεκριμένου εξοπλισμού από εξοπλισμό με αντίστοιχα τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργικότητα, εφόσον τεκμηριώνεται ότι ο νέος εξοπλισμός θα έχει τη δυνατότητα να οδηγήσει στο ίδιο ή βελτιωμένο ερευνητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τον εγκεκριμένο εξοπλισμό.

Οι ανωτέρω μεταβολές μπορούν να πραγματοποιηθούν με ευθύνη του/της ΕΥ ή/και του ΦΥ σε όλη τη διάρκεια του Έργου χωρίς προηγούμενη έγκριση. Συνοδεύουν το αντίστοιχο αίτημα επαλήθευσης και υποβάλλονται στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., όπου και αποτυπώνονται με ευδιάκριτο τρόπο σε σχέση με τα εκάστοτε ισχύοντα στοιχεία της ΑΧΧ. Η αποδοχή τους τελεί υπό την έγκριση του οργάνου επαλήθευσης, το οποίο εξετάζει την υπαγωγή της αλλαγής στις ανωτέρω περιπτώσεις επιτρεπόμενων μεταβολών και τη συμμόρφωσή της με τους υπόλοιπους όρους της Προκήρυξης και της ΑΧΧ.

Οποιοδήποτε άλλο θέμα ή τροποποίηση που δεν υπάγεται σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω (υπό 18.2 – 18.4) περιπτώσεις αλλαγής στοιχείων του Έργου τίθεται υπόψη του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., εξετάζεται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και εφόσον απαιτείται τροποποιείται η ΑΧΧ.

18.5 Διακοπή του ερευνητικού Έργου

Διακοπή του Έργου δύναται να λάβει χώρα είτε κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του/της ΕΥ είτε εκ μέρους του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. σε περίπτωση που διαπιστωθεί αδυναμία του/της ΕΥ να υλοποιήσει το Έργο σύμφωνα με την ΑΧΧ, καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση αντικειμενικής αδυναμίας υλοποίησης του Έργου.

Σε κάθε περίπτωση διακοπής υποβάλλεται Έκτακτη Έκθεση Προόδου καθώς και τα παραδοτέα που έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το χρονικό σημείο της διακοπής. Αφού αυτά αξιολογηθούν, περιορίζεται η χρηματοδότηση στις δαπάνες που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί και εγκριθεί/πιστοποιηθεί στο πλαίσιο της ανωτέρω αξιολόγησης. Εάν μέχρι τη στιγμή της διακοπής έχει καταβληθεί στον ΦΥ ποσό μεγαλύτερο από το τελικώς εγκριθέν, το υπερβάλλον ποσό επιστρέφεται στο ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

19. ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Με απόφαση της Διευθύντριας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. ανακαλείται η ΑΧΧ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. Εφόσον ο/η ΕΥ πριν τη λήξη του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος υλοποίησης υποβάλει προς το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. έγγραφη παραίτηση δηλώνοντας αδυναμία υλοποίησης του Έργου.
 2. Ως κύρωση λόγω μη τήρησης όρων της ΑΧΧ, όπως προκύπτει από τις σχετικές πιστοποιήσεις. Ενδεικτικά, η διαδικασία ενεργοποιείται όταν διαπιστώνεται:
  1. παρέλευση του χρόνου υλοποίησης του Έργου,
  2. αδυναμία επαλήθευσης του φυσικού αντικειμένου του Έργου,
  3. αδυναμία πιστοποίησης του οικονομικού αντικειμένου και της επιλεξιμότητας των δαπανών του Έργου, με βάση τα πρωτότυπα παραστατικά και τα λοιπά δικαιολογητικά και στοιχεία τεκμηρίωσης που θα προκύψουν από τις διαδικασίες επαλήθευσης,
  4. αδυναμία επιβεβαίωσης ύπαρξης επαρκούς διαδρομής επαλήθευσης,
  5. σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του ΦΥ ή του/της ΕΥ προς συστάσεις διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
 3. Μη υποβολή της Τελικής Έκθεσης Προόδου εντός έξι (6) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της.

Η επέλευση των ως άνω γεγονότων βεβαιώνεται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. και εκδίδεται τεκμηριωμένη Απόφαση Ανάκλησης Χρηματοδότησης από τη Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., η οποία κοινοποιείται στον ΦΥ και τον/την ΕΥ. Τα σχετικά έγγραφα καταχωρίζονται στο σχετικό αρχείο που τηρείται από το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σε περίπτωση αναζήτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 51 και 52 του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

20. ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ

Η Διευθύντρια του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ., βάσει των αποτελεσμάτων των εκθέσεων επαλήθευσης και των συνολικών στοιχείων του Έργου, καταρτίζει και δημοσιοποιεί μέσω του Π.Σ. Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση του Έργου είναι:

 • Η επαλήθευση της ολοκλήρωσης του φυσικού αντικειμένου μέσα από την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων παραδοτέων, οροσήμων και την επίτευξη των βασικών στόχων του Έργου ή ο προσδιορισμός των επιμέρους παραδοτέων, οροσήμων τα οποία υλοποιήθηκαν πλήρως ή εν μέρει.
 • Η τήρηση από τον/την ΕΥ και τον ΦΥ των υποχρεώσεων που περιγράφονται στην ΑΧΧ.
 • Η συμμόρφωση του/της ΕΥ και του ΦΥ με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο Έργο.

Με τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου:

 • Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση της υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου (παραδοτέα και στόχοι του Έργου).
 • Βεβαιώνεται η ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου του Έργου και αποτυπώνεται το τελικό αποτέλεσμα της επαλήθευσης δαπανών που έχει πραγματοποιηθεί στο σύνολο του Έργου.
 • Ορίζεται το τελικό καταβλητέο ποσό της χρηματοδότησης και αποτυπώνονται τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί καθώς και το υπολειπόμενο προς καταβολή ποσό.
 • Καθορίζεται το τελικό χρηματοδοτικό σχήμα.
 • Διαπιστώνεται η τήρηση των υποχρεώσεων του/της ΕΥ και του ΦΥ που τίθενται στην Απόφαση Χορήγησης Χρηματοδότησης, συμπεριλαμβανομένων και όσων σχετίζονται με τη δημοσιότητα.
 • Διαπιστώνεται η συμμόρφωση του/της ΕΥ και του ΦΥ με τυχόν συστάσεις προγενέστερων επαληθεύσεων/ επιθεωρήσεων/ ελέγχων που έχουν διενεργηθεί στο Έργο.
 • Καθορίζεται η ακριβής ημερομηνία ανάληψης κάθε Μακροχρόνιας Υποχρέωσης του ΦΥ, όπως αυτή έχει προδιαγραφεί στην ΑΧΧ.

Το ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. κοινοποιεί τη Βεβαίωση Ολοκλήρωσης Έργου στον ΦΥ και τον/την ΕΥ. Όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία τεκμηρίωσης αρχειοθετούνται στον φάκελο του Έργου.

21. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση για την παρούσα Προκήρυξη θα παρέχονται από το Τμήμα Ερευνητικών Έργων του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο email: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. και στα τηλέφωνα 210 6412410, 210 6412420.

Η Προκήρυξη και ο Οδηγός Διαχείρισης και Υλοποίησης αυτής θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ. www.elidek.gr καθώς και στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ https://gsri.gov.gr/.

Η Διευθύντρια του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας
Δρ Αικατερίνη Κουραβέλου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.