Πιερρακάκης για ΑΕΙ: Πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού / Κονδύλι 115 εκ.€

Πιερρακάκης για ΑΕΙ: Πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού / Κονδύλι 115 εκ.€

Αναμένεται και η έκδοση των σχετικών ΠΥΣ για την πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2024.

Κονδύλι ύψους 115 εκ.€ για την απασχόληση νέων επιστημόνων ως εντεταλμένων διδασκόντων στα ΑΕΙ θα διατεθεί από το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027, με στόχο την απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων επιστημόνων μέσω της απασχόλησής τους ως πρόσθετου διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και σκοπό τη διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κινητικότητας.


Αυτό ανακοίνωσε ο υπουργός Παιδείας Κυριάκος Πιερρακάκης, απαντώντας προχτές σε ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μίλτου Ζαμπάρα στη Βουλή, ο οποίος ζητούσε να πληροφορηθεί αν το ΥΠΑΙΘΑ θα προχωρήσει άμεσα στην επαναφορά του προγράμματος «Απόκτησης Ακαδημαϊκής Εμπειρίας» για τους νέους επιστήμονες με διδακτορικό και στην πρόσληψη μόνιμου διδακτικού προσωπικού για την ενίσχυση των Εκπαιδευτικών μας Ιδρυμάτων.

Ο υπουργός συμπλήρωσε ότι αναμένεται η έκδοση των σχετικών ΠΥΣ για την πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2024

Όλη η απάντηση Πιερρακάκη στη Βουλή

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή» ΕΣΠΑ 2021-2027, υποβλήθηκε στην αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης με το υπ’ αρ. 2984/1206-2023 έγγραφο, το Τυποποιημένο Έντυπο Πρότασης Εξειδίκευσης νέας δράσης που αφορά στην απασχόληση νέων επιστημόνων, κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως εντεταλμένων διδασκόντων, με π/ϋ 115.000.000€ για το σύνολο της προγραμματικής περιόδου.

Στο πλαίσιο της δράσης δύναται να απασχολούνται νέοι Επιστήμονες ως εντεταλμένοι διδάσκοντες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 173 του ν.4957/2022, όπως ισχύει, για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών των προγραμμάτων σπουδών πρώτου κύκλου.

Ειδικότερα, μέσω της απασχόλησης κατόχων Διδακτορικού Διπλώματος στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ως εντεταλμένων διδασκόντων, η δράση στοχεύει στην ενίσχυση των ευκαιριών αναβάθμισης της επαγγελματικής κινητικότητας και των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων των νέων επιστημόνων και εντάσσεται στις δράσεις προώθησης ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, θα ενισχυθεί η απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας νέων επιστημόνων μέσω της απασχόλησής τους ως πρόσθετου διδακτικού προσωπικού των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων με σκοπό τη διευκόλυνση μεταβάσεων σταδιοδρομίας και την ανάπτυξη της επαγγελματικής και ακαδημαϊκής κινητικότητας. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η μεταφορά τεχνογνωσίας και καινοτομίας στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα μέσω της συγχρηματοδότησης της παροχής διδακτικού/ερευνητικού έργου από νέους επιστήμονες. Επισημαίνεται ότι η δράση υποβλήθηκε στο πλαίσιο της προτεραιότητας 3 «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και του Ειδικού στόχου 4ζ: «Προώθηση της διά βίου μάθησης, ιδίως των ευέλικτων ευκαιριών αναβάθμισης των δεξιοτήτων και επανειδίκευσης για όλους, λαμβανομένων υπόψη των επιχειρηματικών και των ψηφιακών δεξιοτήτων, καλύτερη πρόβλεψη των αλλαγών και των νέων απαιτήσεων για δεξιότητες με βάση τις ανάγκες της 2  αγοράς εργασίας, διευκόλυνση των μεταβάσεων σταδιοδρομίας και προώθηση της επαγγελματικής κινητικότητας (ΕΚΤ+)».

Επίσης, ενεργές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τα Α.Ε.Ι, ώστε νέοι/ες επιστήμονες,  να υποβάλουν πρόταση σύναψης σύμβασης ανάθεσης έργου για τις θέσεις,  που προκηρύσσονται ανά επιστημονικό πεδίο, είχαν αναρτηθεί έως και τον Απρίλιο 2023. Σχετικά με την πρόσληψη μόνιμων μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 εγκρίθηκε η κίνηση διαδικασιών πλήρωσης πεντακοσίων (500) θέσεων διδακτικού προσωπικού / μελών Δ.Ε.Π. σε Α.Ε.Ι. και κατανεμήθηκαν στα Ιδρύματα. Επιπρόσθετα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του N.4610/2019 και  του άρθρου 1 του Ν.4590/2019, οι προσλήψεις μελών Δ.Ε.Π., όπως όλες οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού και εποχικού προσωπικού φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, διενεργούνται βάσει πολυετούς και ετήσιου στρατηγικού προγραμματισμού.

Στο πλαίσιο εφαρμογής των ανωτέρω με την αριθ.ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./104/13657/16-072020 Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρ.2 της αριθ.33/2006 Π.Υ.Σ., την αριθ.42/3009-2020 Π.Υ.Σ., την αριθ. 50/04-11-2021 Π.Υ.Σ. και την αριθ.31/27-09-2022 Π.Υ.Σ. εγκρίθηκαν για τα Α.Ε.Ι. της Χώρας, διακόσιες (200), τριακόσιες πενήντα (350), τετρακόσιες (400) και τετρακόσιες έξι (406) θέσεις μελών Δ.Ε.Π. αντίστοιχα, για τα έτη 2020, 2021, 2022 και 2023 και κατανεμήθηκαν στα Ιδρύματα. Ως προς την πρόσληψη έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού (διδασκόντων του Π.Δ.407/1980) στα Α.Ε.Ι. για τα ακαδημαϊκά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022, κατανεμήθηκαν: διακόσιες ογδόντα τέσσερις (284), διακόσιες ογδόντα τέσσερις (284) και διακόσιες ογδόντα δύο (282) θέσεις αντίστοιχα.

Επίσης κατανεμήθηκαν στα Α.Ε.Ι. διακόσιες ογδόντα δύο (282) θέσεις εντεταλμένων διδασκόντων του άρθρου 173 του Ν.4957/2022, για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023. Η επιμέρους κατανομή όλων των ως άνω θέσεων ανά Τμήμα, γίνεται με απόφαση της Συγκλήτου σύμφωνα με το άρθρο 16 του Ν.4957/2022. Επιπλέον, σημειώνεται ότι αναμένεται η έκδοση των σχετικών ΠΥΣ για την πρόσληψη μόνιμου και έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού για το έτος 2024.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr