Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πιστοποιήσεις Μεταπτυχιακών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ολοκληρώθηκαν οι πρώτες πιστοποιήσεις Μεταπτυχιακών από την ΕΘΑΑΕ / Υποβλήθηκαν πάνω από 400 προτάσεις

Ξεκίνησαν με επιτυχία οι πιστοποιήσεις των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) των Πανεπιστημίων από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης της ΕΘΑΑΕ, στη συνεδρίασή του με αριθμό ΣΑΠ 31/24-07-2023, αποφάσισε τη χορήγηση της πιστοποίησης στα πρώτα δύο ΠΜΣ που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τη σύνθετη διαδικασία.

Πρόκειται για δύο μεταπτυχιακά προγράμματα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, το ΠΜΣ «Δημόσιας Πολιτικής και Διοίκησης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας και το ΠΜΣ «Διεθνείς Διαπραγματεύσεις» του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, στα οποία χορηγήθηκε πιστοποίηση με πλήρη συμμόρφωση και με διάρκεια ισχύος για πέντε (5) έτη.

Η συμβατή με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και Πρότυπα διαδικασία πιστοποίησης που εφαρμόζει η ΕΘΑΑΕ περιλαμβάνει την υποβολή φακέλου και την επιθεώρηση του κάθε Προγράμματος από Εξωτερική Επιτροπή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης (ΕΕΑΠ). Η εν λόγω Επιτροπή, που απαρτίζεται από εμπειρογνώμονες του Μητρώου Εμπειρογνωμόνων της ΕΘΑΑΕ (καθηγητές σε πανεπιστήμια του εξωτερικού) και έναν/μία φοιτητή/τρια από το Μητρώο Φοιτητών της ΕΘΑΑΕ, καλείται να διαπιστώσει τον βαθμό συμμόρφωσης του ΠΜΣ σε 10 διαφορετικά σύνθετα κριτήρια.

Η ΕΘΑΑΕ δημοσίευσε την πρώτη πρόσκληση για υποβολή προτάσεων πιστοποίησης των ΠΜΣ των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ στα τέλη Ιουλίου 2022 με καταληκτική προθεσμία στις 28-02-2023. Υποβλήθηκαν πάνω από 400 προτάσεις σε αυτόν τον πρώτο γύρο. Το έργο της πιστοποίησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων είναι ιδιαιτέρως απαιτητικό, λόγω και του μεγάλου αριθμού ΠΜΣ που λειτουργούν στη χώρα. Η ΕΘΑΑΕ έχει προγραμματίσει, μέχρι το τέλος του 2023, περί τις 200 επιθεωρήσεις ΠΜΣ από ανεξάρτητες ΕΕΑΠ. Παράλληλα, συνεχίζονται οι πιστοποιήσεις των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Τι περιλαμβάνει η πρόταση της ΕΘΑΑΕ

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 28357/25.07.2022 Πρόσκληση της ΕΘΑΑΕ για την υποβολή προτάσεων Πιστοποίησης των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών των ΑΕΙ και ΑΣΕΙ, ο φάκελος της Πρότασης περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

Α0.    Πίνακας Περιεχομένων Φακέλου.

Α1.    Πρόταση Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης του ΠΜΣ του Ιδρύματος, σύμφωνα με το συνημμένο «Υπόδειγμα για τη σύνταξη Πρότασης Ακαδημαϊκής Πιστοποίησης Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών».

          Η πρόταση αφορά τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών σε λειτουργία.

          Εάν πρόκειται για διατμηματικό ΠΜΣ, τότε η Πρόταση υποβάλλεται από το επισπεύδον Τμήμα.

Α2.    Πολιτική ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για την ανάπτυξη και τη βελτίωση των ΠΜΣ (κείμενο 1 - 2 σελίδων).

          Η πολιτική ποιότητας μπορεί να είναι κοινή για όλα τα ΠΜΣ της ακαδημαϊκής μονάδας, αλλά περιλαμβάνεται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α3.    Στοχοθεσία Ποιότητας της ακαδημαϊκής μονάδας για το ΠΜΣ, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο υπόδειγμα.

Α4.    Απόφαση Συγκλήτου για την ίδρυση του ΠΜΣ.

Α5.    Οδηγός Σπουδών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους (με το σύνολο των πιστωτικών μονάδων ECTS του ΠΜΣ και τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα του ΠΜΣ).

Α6.    Περιγράμματα μαθημάτων (σύμφωνα με το υπόδειγμα της ΕΘΑΑΕ) για όλα τα μαθήματα του ΠΜΣ, σε ένα ενιαίο αρχείο .pdf με αρίθμηση σελίδων, Πίνακα Περιεχομένων με μαθήματα οργανωμένα ανά εξάμηνο σπουδών, και αριθμό σελίδας για κάθε μάθημα.

Α7.    Ονομαστικός κατάλογος διδακτικού προσωπικού (με γνωστικά αντικείμενα, σχέση εργασίας, ανάθεση διδακτικού έργου στο ΠΜΣ σε ώρες και λοιπές υποχρεώσεις διδασκαλίας σε ώρες).

Α8.    Αποτελέσματα εσωτερικής αξιολόγησης του ΠΜΣ από τη ΜΟΔΙΠ (πρακτικό ΜΟΔΙΠ με κατάσταση ευρημάτων και ενδεχόμενες προτεινόμενες προληπτικές/ διορθωτικές ενέργειες).

Α9.    Αξιολόγηση από τους φοιτητές:

α)   Δείγμα πλήρως συμπληρωμένου ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση μαθήματος /διδάσκοντα του ΠΜΣ από τους φοιτητές,

β)   Αποτελέσματα της στατιστικής επεξεργασίας του συνόλου των ερωτηματολογίων ανά ερώτηση για δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα.

          Σχολιασμός των αποτελεσμάτων και προτάσεις αντιμετώπισης των αδυναμιών.

Α10. Κανονισμός λειτουργίας μηχανισμού διαχείρισης παραπόνων και ενστάσεων φοιτητών.

Α11. Κανονισμός λειτουργίας θεσμού ακαδημαϊκού συμβούλου. (Απόφαση Συγκλήτου)

Α12. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΠΜΣ. (Επιτροπή Μεταπτυχιακών Σπουδών)

Α13. Κανονισμός Δεοντολογίας της Έρευνας.

Α14. Κανονισμός σπουδών, πρακτικής άσκησης, κινητικότητας, εκπόνησης εργασιών

          Η ακαδημαϊκή μονάδα μπορεί να εφαρμόζει κοινούς κανονισμούς για όλα τα ΠΜΣ, οπότε περιλαμβάνονται σε κάθε υποβαλλόμενη πρόταση.

Α15. Υπόδειγμα Παραρτήματος Διπλώματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

Α16. Συνοπτική αναφορά των επιδόσεων του διδακτικού προσωπικού σε επιστημονικό -ερευνητικό και διδακτικό έργο, βάσει και διεθνών αναγνωρισμένων συστημάτων αξιολόγησης επιστημόνων (π.χ. Google Scholar, Scopus, κ.ο.κ.).

Α17. Αναφορές δεδομένων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Εθνικό Σύστημα Ποιότητας (ΟΠΕΣΠ) για όλα τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη (εξαγωγή αναφοράς σε αρχείο .pdf από το ΟΠΕΣΠ, ενότητες Ίδρυμα, Τμήμα, ΠΜΣ).

Α18. Έκθεση προόδου για το εν λόγω ΠΜΣ για τα αποτελέσματα από την αξιοποίηση ενδεχόμενων συστάσεων της Έκθεσης εξωτερικής αξιολόγησης του Ιδρύματος και της Έκθεσης πιστοποίησης του ΕΣΔΠ του Ιδρύματος, σχετικά με τα ΠΜΣ.

Α19. Λοιπό υλικό τεκμηρίωσης (π.χ. μελέτες απορρόφησης αποφοίτων, ερευνητικές επιδόσεις κ.λπ.) με σήμανση Α19.1, Α19.2, Α19.3 κ.λπ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.