Πανεπιστήμια: Οι προσλήψεις μέσω ΕΛΚΕ εκτός ετήσιου προγραμματισμού του Δημοσίου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Οι προσλήψεις μέσω ΕΛΚΕ εκτός ετήσιου προγραμματισμού του Δημοσίου

Εξασφαλίζεται η δυνατότητα της συνέχισης της πρόσληψης και απασχόλησης ερευνητικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού, τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που τους διέπει.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών με θέμα «Εξαιρέσεις από τον ετήσιο προγραμματισμό ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα του άρθρου 51 του ν. 4622/2019» που δημοπσιεύθηκε σε ΦΕΚ, εξαιρούνται -μεταξύ άλλων- οι προσλήψεις που γίνονται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του δημοσίου.

Η αναγκαιότητα έκδοσης της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης είχε αναδειχθεί τόσο από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, σύμφωνα με τον πρύτανη κ.Θάνο Δημόπουλο, όσο και από τη Σύνοδο των Πρυτάνεων ενόψει της παύσης ισχύος της Π.Υ.Σ. 33/2006 την 30η.6.2023, καθώς ελλόχευε ο κίνδυνος να ενταχθεί το προσωπικό που απασχολείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων του δημοσίου.

Με την ως άνω Κ.Υ.Α. εξασφαλίζεται η δυνατότητα της συνέχισης της πρόσληψης και απασχόλησης ερευνητικού, επιστημονικού, εκπαιδευτικού, τεχνικού, διοικητικού και λοιπού προσωπικού μέσω των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. και των Εταιρειών Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας των Α.Ε.Ι. δυνάμει του ειδικού καθεστώτος που τους διέπει, κατ’ εξαίρεση των διαδικασιών που ισχύουν για τις προσλήψεις σε όλους τους φορείς του δημοσίου τομέα.

Ποιές προσλήψεις εξαιρούνται

Ειδικότερα, οι βασικές κατηγορίες που εξαιρούνται με την ως άνω Κ.Υ.Α. και αφορούν στα Α.Ε.Ι. είναι οι ακόλουθες: 

- το προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι. ή από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς ή ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια,

- οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων ή στο πλαίσιο αυτοχρηματοδοτούμενων ερευνητικών ή αναπτυξιακών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ή των αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων ή των προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους ή από ιδιωτικούς φορείς και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών,

- το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα, καθώς και το προσωπικό Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου και οι συμβασιούχοι έργου των οποίων η δαπάνη μισθοδοσίας καλύπτεται από έσοδα υπό τη μορφή αντιτίμου ή λοιπών αντικαταβολών, ή αποκλειστικά από ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.