Επισκέπτες Καθηγητές - Ερευνητές στα Πανεπιστήμια / Ξεκινούν οι Αιτήσεις

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ξεκινούν οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Επισκέπτες Καθηγητές / Ερευνητές» στα Πανεπιστήμια

Από αύριο, Παρασκευή 21/04/2023, και μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης, θα μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά την Αίτηση Χρηματοδότησης για το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) (www.ependyseis.gr/mis).

Το έργο «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» στα ελληνικά ΑΕΙ ξεκινά να υλοποιεί το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης-NextGenerationEU και, ειδικότερα, της Δράσης «Στρατηγική για την αριστεία και την καινοτομία στα Πανεπιστήμια».

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα ΑΕΙ της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Το ΑΕΙ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους της σύμπραξης (ΑΕΙ- Επιχείρηση) για την υλοποίηση ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε πρόταση αποτελεί η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ενός ερευνητή από ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ενός επιστήμονα ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή του σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Το συνεργατικό ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί από τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης. Η συμμετοχή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή θα συνεισφέρει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό προς την πραγματική οικονομία, μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα έργα, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων καθώς και στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Ο Επισκέπτης Καθηγητής, παράλληλα, δύναται να παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάθεση διδακτικού/ερευνητικού έργου προς τους Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές προκύπτει βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος του ΑΕΙ.

«Πρόκειται για έργο που εντάσσεται στο όραμά μας για ένα εξωστρεφές, σύγχρονο, διεθνούς βεληνεκούς ελληνικό Πανεπιστήμιο με ανοιχτούς ορίζοντες», δήλωσε η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως. «Η προσέλκυση επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών από όλο τον κόσμο εμπλουτίζει το ακαδημαϊκό έργο και την ίδια την πανεπιστημιακή κοινότητα, προάγει την επιστήμη και την έρευνα με εισροή γνώσης και εμπειρίας, ενώ προσδίδει στα Ιδρύματά μας περαιτέρω ορατότητα στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό χάρτη.»

Το έργο αποτελεί μια σημαντική ευκαιρία για την ενίσχυση της διεθνοποίησης των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας, ανοίγοντας δρόμους για την ανάπτυξη διεθνών συνεργασιών μέσω της προσέλκυσης Επισκεπτών Καθηγητών/Επισκεπτών Ερευνητών διεθνούς εμβέλειας. Επιπλέον, η πρωτοβουλία «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές», αναμένεται να συμβάλει επικουρικά στον επαναπατρισμό Ελλήνων επιστημόνων, που αυτή τη στιγμή ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό.

Η χρονική διάρκεια των έργων για τους Επισκέπτες Καθηγητές μπορεί να κυμαίνεται από ένα έως πέντε εξάμηνα, ενώ για τους Επισκέπτες Ερευνητές ένα έως τρία έτη. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Η χρηματοδότηση των έργων προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και από ιδιωτική συμμετοχή. Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» ανέρχεται σε 83 εκατομμύρια ευρώ, 58 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται από τον προϋπολογισμό του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και με τη Συνεισφορά Εθνικού ΠΔΕ και 25 εκατομμύρια ευρώ που χρηματοδοτούνται μέσω Ιδιωτικής Συμμετοχής.

Για περισσότερες πληροφορίες, η Πρόσκληση του έργου «Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές» θα αναρτηθεί στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και θα δημοσιευθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων https://www.minedu.gov.gr/, της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΑΙΘ https://www.epiteliki.minedu.gov.gr, της ΕΘ.Α.Α.Ε. https://www.ethaae.gr/el/ καθώς και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» https://greece20.gov.gr/. Αναλυτική πληροφόρηση για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας https://greece20.gov.gr/.

Τα «Φοιτητικά Νέα» θα δημοσιεύσουν την σχετική προκήρυξη στην αρχική σελίδα του foititikanea.gr μόλις εκδοθεί!

Τι είναι οι «Επισκέπτες καθηγητές ή ερευνητές»

Πως ακριβώς θα λειτουργήσει ο νέος θεσμός; Οι «επισκέπτες-καθηγητές ή ερευνητές» θα έρχονται από το εξωτερικό. Θα είναι επιστήμονες, ‘Ελληνες ή αλλοδαποί, σι οποίοι είτε θα κατέχουν θέση καθηγητή ή ερευνητή σε πανεπιστήμιο ή ερευνητικό οργανισμό του εξωτερικού είτε θα διαθέτουν κατ’ ελάχιστον τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή σε θέση επίκουρου καθηγητή στα ΑΕΙ της χώρας μας ή ερευνητή Γ’ βαθμίδας». Θα μπορούν να απασχολούνται ως επισκέπτες καθηγητές ή επισκέπτες ερευνητές, αντίστοιχης βαθμίδας, στα ανώτατα Ιδρύματα της χώρας μας για την κάλυψη εκπαιδευτικών και ερευνητικών αναγκών τμημάτων ή Σχολών τους.

Δικαιούχοι-Τελικοί Αποδέκτες του έργου είναι τα ΑΕΙ της χώρας και συνεργαζόμενες Επιχειρήσεις. Το ΑΕΙ υποβάλλει αίτηση χρηματοδότησης εκ μέρους της σύμπραξης (ΑΕΙ- Επιχείρηση) για την υλοποίηση ενός συνεργατικού ερευνητικού έργου.

Απαραίτητη προϋπόθεση σε κάθε πρόταση αποτελεί η συμμετοχή ενός ακαδημαϊκού από Πανεπιστήμιο του εξωτερικού ή ενός ερευνητή από ερευνητικό ίδρυμα της αλλοδαπής ή ενός επιστήμονα ο οποίος διαθέτει τα προσόντα που απαιτούνται για την εκλογή του σε θέση Επίκουρου Καθηγητή σε Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της Ελλάδας, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η διαμονή όσο και η άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητάς του στην Ελλάδα δεν υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες κατά το χρονικό διάστημα των τελευταίων τριάντα έξι μηνών πριν την υποβολή της αίτησης.

Το συνεργατικό ερευνητικό έργο θα υλοποιηθεί από τον Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή σε συνεργασία με το προσωπικό της επιχείρησης. Η συμμετοχή του Επισκέπτη Καθηγητή/Επισκέπτη Ερευνητή θα συνεισφέρει στη μεταφορά τεχνογνωσίας από το εξωτερικό προς την πραγματική οικονομία, μέσω των επιχειρήσεων που θα συμμετέχουν στα έργα, στην ενδυνάμωση των δεσμών μεταξύ επιστήμης και επιχειρήσεων καθώς και στην σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.

Ο Επισκέπτης Καθηγητής, παράλληλα, δύναται να παρέχει διδακτικό έργο σε προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό επίπεδο. Η ανάθεση διδακτικού/ερευνητικού έργου προς τους Επισκέπτες Καθηγητές/Επισκέπτες Ερευνητές προκύπτει βάσει της απόφασης της Συνέλευσης του εκάστοτε Τμήματος του ΑΕΙ.

Πως θα επιλέγονται; Όπως αναφέρει η σχετική διάταξη «η επιλογή των επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών θα πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης τμήματος του Α.Ε.Ι. Συγκεκριμένα, με την απόψαση της Συνέλευσης του τμήματος θα καθορίζονται το διδακτικό έργο που θα ανατίθεται στο πλαίσιο του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών και των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος, το είδος της απασχόλησης, το ύψος των αποδοχών τους και η πηγή χρηματοδότησης για την κάλυψη του κόστους απασχόλησής τους. Ειδικώς στον επισκέπτη ερευνητή μπορούν να ανατίθεται και αποκλειστικά ερευνητικό έργο στο πλαίσιο του τμήματος ή των επιμέρους ακαδημαϊκών δομών που εντάσσονται σε αυτό».

«Η απασχόληση επισκεπτών καθηγητών ή επισκεπτών ερευνητών θα πραγματοποιείται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων ‘Ερευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των Α.Ε.Ι. και σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, ή σύμβασης έργου για θητεία ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως τη συμπλήρωση τριών ακαδημαϊκών ετών. Η θητεία των επισκεπτών ερευνητών μπορεί να ορίζεται σε ημερολογιακά έτη. Με την απόψαση επιλογής του κάθε επισκέπτη καθηγητή ή επισκέπτη ερευνητή θα καθορίζεται εάν η απασχόληση του είναι αποκλειστική ή μη αποκλειστική. Η θητεία του μπορεί να ανανεωθεί για μία ακόμα τριετία με τις ίδιες διαδικασίες και λαμβανομένων υπόψη των αποτελεσμάτων της πρώτης τριετίας» τονίζεται ακόμη στην σχετική διάταξη.

«Το κόστος απασχόλησης των επισκεπτών καθηγητών και επισκεπτών ερευνητών θα βαρύνει αποκλειστικά τον προϋπολογισμό έργων ή προγραμμάτων του Ε.Λ.Κ.Ε., τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους, καθώς και τον προϋπολογισμό συγχρη ματοδοτού μενων προγραμμάτων και ευρωπαϊκών και διεθνών προγραμμάτων κινητικότητας διδασκόντων και ερευνητών. Το ύψος των αποδοχών των επισκεπτών καθηγητών και ερευνητών θα καθορίζεται ελεύθερα από τη Συνέλευση του τμήματος, εψόσον αυτό βαρύνει έργα τα οποία χρηματοδοτούνται από ιδιωτικούς, ίδιους, ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους. Σε περίπτωση συγχρηματοδοτούμενων έργων, το ύψοςτων αποδοχών δεν μπορεί να υπερβαίνει την αμοιβή καθηγητή ή ερευνητή της αντίστοιχης βαθμίδας του επισκέπτη καθηγητή ή ερευνητή. Η μισθοδοσία επισκεπτών καθηγητών ή ερευνητών του κάθε ΑΕΙ μπορεί να καλύπτεται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Το κόοτος απασχόλησης δεν μπορεί να επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι.»

Επιπλέον «οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές κατά το χρονικό διάστημα απασχόλησής τους στο Α.Ε.Ι., πέραν του έργου που τους ανατίθεται με την απόψαση της συνέλευσης του κάθε τμήματος θα μπορούν να: παρέχουν διδακτικό έργο σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών και σε προπτυχιακά ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών που οργανώνονται από το ίδιο ή άλλο τμήμα του Α.Ε.Ι., κατόπιν απόφασης του αρμόδιου οργάνου του προγράμματος, να συμμετέχουν σε ερευνητικά έργα/προγράμματα και να ορίζονται ως επιστημονικοί υπεύθυνοι τους, να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επιμορφωτικά προγράμματα, να συμμετέχουν ως μέλη σε επιτροπές που αψορούν σε θέματα στρατηγικής και ανάπτυξης του τμήματος ή του ιδρύματος, ή να παρέχουν εργαστηριακό έργο στο πλαίσιο εργαστηρίων του ιδρύματος».

Τέλος, οι επισκέπτες καθηγητές και οι επισκέπτες ερευνητές των ΑΕΙ μπορούν να αμείβονται πρόσθετα για την εκτέλεση δραστηριοτήτων τους εφόσον «το προς ανάθεση έργο υπερβαίνει τις συμβατικές υποχρεώσεις τους».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.