ΑΕΙ: Επιστολή Πρυτάνεων στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΕΙ: Επιστολή Πρυτάνεων στους Υπουργούς Οικονομικών και Παιδείας

Εκ μέρους του Προεδρεύοντος της Συνόδου Πρυτάνεων καθηγητή Ανδρέα Φλώρου, Πρύτανη του Ιονίου Πανεπιστημίου, εστάλη επιστολή της Προεδρεύουσας της Συνόδου Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Δια Βίου Εκπαίδευσης των Ελληνικών Πανεπιστημίων, Καθηγήτριας Χριστίνας Μπενέκη, Αντιπρυτάνεως Έρευνας και Ανάπτυξης του Ιονίου Πανεπιστημίου, προς τον Υπουργό Οικονομικών κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, τον Υπουργό Εσωτερικών κύριο Μαυρουδή Βορίδη και την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων κα Νίκη Κεραμέως.

Θέμα: Περίληψη στην αναμενόμενη ΚΥΑ ρητής πρόβλεψης εξαίρεσης από τον ετήσιο προγραμματισμό προσλήψεων ανθρώπινου δυναμικού που απασχολούνται σε προγράμματα/ έργα που υλοποιούνται από τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι..

Αξιότιμοι Κύριοι Υπουργοί,

Ο ν.5027/2023 (ΦΕΚ Α’ 48) σχετικά με το σύστημα καινοτομίας στο δημόσιο τομέα και τις ρυθμίσεις για την πρόσληψη ανθρώπινου δυναμικού προβλέπει ότι οι προσλήψεις του πάσης φύσεως τακτικού προσωπικού των φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), διενεργούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού.

Στις εν λόγω προσλήψεις περιλαμβάνονται και αυτές του προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης (άρθρο 20). Με άλλα λόγια, στις επίμαχες ρυθμίσεις υπάγονται πλέον λόγω της κατάργησης της εξαίρεσής τους, όλοι ανεξαιρέτως οι απασχολούμενοι στα Α.Ε.Ι., ανεξαρτήτως του τρόπου πρόσληψης ή αμοιβής τους (π.χ. μέσω ενός ερευνητικού προγράμματος του οικείου Ε.Λ.Κ.Ε.).

Περαιτέρω, το άρθρο 36 παρ. 2 του ν.5027/2023 ορίζει ότι από την 1η.07.2023 καταργείται κάθε ειδική διάταξη που προβλέπει πρόσληψη προσωπικού κατ’ εξαίρεση της διαδικασίας έγκρισης της Επιτροπής της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου (ΠΥΣ) (Α’ 280).

Τέλος, το άρθρο 35 παρ. 1 προβλέπει ότι «έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ».

Ωστόσο, στις εν λόγω εξαιρέσεις της ΠΥΣ 33/2006 περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, το «προσωπικό που απασχολείται και παρέχει υπηρεσίες σε έργα ή προγράμματα που χρηματοδοτούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.» (άρθρο 4 παρ. 1ι). Συναφώς, στο άρθρο 243 του ν. 4957/2022 επαναλαμβάνεται ότι, η διαδικασία επιλογής προσωπικού σε έργα/ προγράμματα των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι. εξαιρείται του προγραμματισμού προσλήψεων του δημοσίου, σύμφωνα με την ΠΥΣ 33/2006.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι θα πρέπει να εκδοθεί έως τις 30.06.2023, η προβλεπόμενη ως άνω Κοινή Υπουργική Απόφαση, στην οποία είναι αναγκαίο να περιλαμβάνεται η αντίστοιχη εξαίρεση για τους πάσης φύσεως απασχολούμενους στα έργα/ προγράμματα που διαχειρίζονται οι Ε.Λ.Κ.Ε. των Πανεπιστημίων. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Ε.Λ.Κ.Ε. θα αδυνατούν να προσλαμβάνουν νέο προσωπικό (ή να ανανεώνουν ισχύουσες συμβάσεις). Και τούτο, έχοντας υπόψη και το γεγονός ότι βρισκόμαστε στο τέλος της προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2014-2021 συνεπώς τυχόν εκκρεμότητες απαιτείται να λύνονται πάραυτα, είναι προφανές ότι θα δημιουργήσει ανυπέρβλητες δυσχέρειες στην εκτέλεση των πάσης φύσης ερευνητικών και λοιπών προγραμμάτων/ έργων, καθώς και στην υλοποίηση των συμβατικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τα εγκεκριμένα συμβόλαια έργων και προγραμμάτων που δεσμεύουν τους Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

Δεδομένης και της επερχόμενης εκλογικής περιόδου, παρακαλούμε για τις ενέργειές σας για την άμεση έκδοση της ανωτέρω αναφερομένης ΚΥΑ, η οποία θα περιλαμβάνει ρητά στις εξαιρέσεις «το πάσης φύσεως προσωπικό που προσλαμβάνεται ή απασχολείται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεις ανάθεσης έργου ή παρέχει υπηρεσίες στο πλαίσιο έργων/ προγραμμάτων που υλοποιούνται μέσω των Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας των Ανωτάτων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων ή των Νομικών Προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου για την αξιοποίηση και διαχείριση της περιουσίας και των κονδυλίων έρευνας των Α.Ε.Ι.».

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση. Με εκτίμηση,

Η Προεδρεύουσα της Συνόδου των Αντιπρυτάνεων Έρευνας και Διά Βίου Εκπαίδευσης/ Προέδρων Επιτροπών Ερευνών και Διαχείρισης Ε.Λ.Κ.Ε. των Ελληνικών Πανεπιστημίων

Καθηγήτρια Χριστίνα Μπενέκη
Αντιπρύτανης Έρευνας και Ανάπτυξης Ιονίου Πανεπιστημίου

Το έγγραφο

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.