Ένωση Ελλήνων Ερευνητών: Άμεσος κίνδυνος στις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα

Ένωση Ελλήνων Ερευνητών: Άμεσος κίνδυνος για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού στα Ερευνητικά Κέντρα εξαιτίας του Ν. 5027/2023

Σύμφωνα με τον πρόσφατα ψηφισμένο Ν. 5027/2023 του Υπουργείου Εσωτερικών: «Σύστημα Καινοτομίας στον δημόσιο τομέα, Ρυθμίσεις Γενικής Γραμματείας Ανθρωπίνου Δυναμικού Δημοσίου Τομέα, Ρυθμίσεις για τη λειτουργία των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των αποκεντρωμένων διοικήσεων και για την ευζωία των ζώων συντροφιάς, Λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις», οι προσλήψεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, συμπεριλαμβανομένου και του εποχικού προσωπικού, ή σύμβασης μίσθωσης έργου ή προσωπικού ωριαίας αποζημίωσης των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης πραγματοποιούνται βάσει ετήσιου προγραμματισμού, που προβλέπονται στον νόμο (άρθρο 20).

Επιπλέον, με το άρθρο 36 καταργείται από 1/7/2023 το νομοθετικό πλαίσιο το οποίο ακολουθούσαν τα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και τα ΑΕΙ για τις προσλήψεις έκτακτου προσωπικού (κυρίως νέων επιστημόνων), αναγκαίου για την υλοποίηση ερευνητικών έργων/προγραμμάτων (συμβάσεις ΙΔΟΧ και έργου).


Στο άρθρο 35 αναφέρεται ότι: «έως τις 30.6.2023 επανεξετάζονται οι εξαιρέσεις του άρθρου 4 της υπ’ αρ. 33/2006 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου (Α’ 280) και της παρ. 3 του άρθρου 25 του Ν. 4829/2021 (Α’ 166) και δύναται, με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, να προβλέπεται η διατήρηση αυτών, εν όλω ή εν μέρει, σε ισχύ.»

Η διαδικασία που προβλέπεται με τον νέο Νόμο είναι η εξής: μέχρι το τέλος Μαΐου κάθε έτους, τα αρμόδια Υπουργεία καταρτίζουν καταστάσεις με το προσωπικό που αιτούνται να εγκριθεί προς πρόσληψη και, σε συνεργασία με το αρμόδιο για θέματα προϋπολογισμού Υπουργείο, διαμορφώνουν τον ετήσιο προγραμματισμό για τις προσλήψεις του επόμενου έτους. Ο προγραμματισμός αποστέλλεται μέχρι το τέλος Ιουλίου στην Προεδρία της Κυβέρνησης και εγκρίνεται από το τακτικό Υπουργικό Συμβούλιο Σεπτεμβρίου.

Είναι φανερό, ότι αυτή η χρονοβόρα και άκρως γραφειοκρατική διαδικασία προσλήψεων νέου τακτικού προσωπικού είναι εντελώς ασύμβατη με τις ανάγκες και τη διαδικασία υλοποίησης των ερευνητικών έργων/προγραμμάτων.

Είναι αδιανόητο πραγματικά, γιατί είναι απαραίτητο να εξεταστεί εκ νέου η προβλεφθείσα μέχρι σήμερα εξαίρεση του έκτακτου προσωπικού που απασχολείται σε έργα/προγράμματα που δεν χρηματοδοτούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό και είναι απορίας άξιο γιατί αυτή η εξαίρεση δεν έχει ήδη συμπεριληφθεί στο νέο νόμο. Ειδικότερα, σε μια προεκλογική περίοδο κατά την οποία το χρονικό πλαίσιο για τη διαδικασία της εξαίρεσης μέσω της έκδοσης της ΚΥΑ μέχρι 30/6/2023 είναι ασφυκτική.

Ο κίνδυνος από 1/7/2023 να μην μπορούν τα ΕΚ και τα ΑΕΙ να πραγματοποιούν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού είναι άμεσος και θα οδηγήσει στη μη εκπλήρωση των εθνικών και διεθνών υποχρεώσεων σε ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα καθώς και στη διακοπή της απασχόλησης χιλιάδων νέων επιστημόνων. Λόγω του περιορισμένου χρόνου και ειδικότερα μέσα σε προεκλογική περίοδο, στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η άμεση έκδοση της ΚΥΑ, εναλλακτικά θα μπορούσε να τεθεί σε αναστολή η παράγραφος 9 του άρθρου 20.

Για μία ακόμη φορά είναι έκδηλη η προχειρότητα στη νομοθέτηση, η απαξίωση των διαδικασιών που αφορούν στα ΕΚ και κυρίως η άγνοια για τις ιδιαίτερες ανάγκες της έρευνας, οι οποίες εκ των πραγμάτων δεν περιορίζονται σε γραφειοκρατικά πλαίσια και δεν ακολουθούν την πεπατημένη του ημερολογιακού έτους. Το γεγονός αυτό δεν περιποιεί τιμή για την αρμόδια για την Έρευνα και τα ΕΚ στη χώρα μας εποπτεύουσα αρχή !!!

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών εκφράζει την έντονη δυσφορία του ερευνητικού προσωπικού για την για πολλοστή φορά αρνητική και απαξιωτική αντιμετώπιση των Ερευνητικών Κέντρων και του ερευνητικού έργου που επιτελούν και ζητά:

την άμεση έκδοση της σχετικής ΚΥΑ για την εξαίρεση των διαδικασιών πρόσληψης έκτακτου προσωπικού από τα Ερευνητικά Κέντρα από τον Ν. 5057/2023, όπως ίσχυε πριν την ψήφισή του, ή

εναλλακτικά, την αναστολή εφαρμογής της παραγράφου 9 του άρθρου 20 του Ν. 5027/2023.

Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκρισή σας ώστε να αποφευχθούν έντονες δυσλειτουργίες στην εκτέλεση των ερευνητικών έργων στα Ερευνητικά Κέντρα. Σε διαφορετική περίπτωση θα είναι αδύνατη η εκπλήρωση των υποχρεώσεων των ΕΚ, ειδικότερα σε ό,τι αφορά στους νέους επιστήμονες που απασχολούνται στα ερευνητικά έργα.

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος
Μαρία A. Κωνσταντοπούλου

Ο Γενικός Γραμματέας
Δημήτρης Σακελλαρίου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr