ΑΠΟΦΑΣΗ: Κριτήρια επιχορήγησης Πανεπιστημίων / Δείκτες ποιότητας και επιτεύγματα για την κατανομή

ΑΠΟΦΑΣΗ: Κριτήρια επιχορήγησης Πανεπιστημίων / Δείκτες ποιότητας και επιτεύγματα για την κατανομή

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ με την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, με την οποία ορίζονται κριτήρια, δείκτες ποιότητας και επιτεύγματα για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα ΑΕΙ.

Με νέα απόφαση του υπουργείου Παιδείας, ορίστηκαν τα κριτήρια και οι δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων για την κατανομή της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ).


«Για τον τρόπο κατανομής του 20% της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης του Υ.ΠΑΙ.Θ. στα Α.Ε.Ι. ορίζονται τα παρακάτω ποιοτικά κριτήρια:

α) Παρουσίαση και επιλογή δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων

Κάθε Α.Ε.Ι. υποβάλλει στην ΕΘ.Α.Α.Ε. ετήσια έκθεση με αντικείμενο την παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεών του, έως το τέλος Μαρτίου κάθε έτους. Ο υπολογισμός των δεικτών γίνεται με τα δεδομένα του προηγούμενου της υποβολής έτους.

Ειδικά για το 2023, η υποβολή των ετήσιων εκθέσεων των ΑΕΙ προς την ΕΘΑΑΕ που αφορούν στην παρουσίαση των ετήσιων επιδόσεων τους για το έτος 2022, και αφορούν στην τακτική επιχορήγηση του οικονομικού έτους 2024, πραγματοποιείται έως την 30ή Απριλίου 2023, ενώ η σχετική εισήγηση της ΕΘΑΑΕ προς τον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων υποβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2023.

Η παρουσίαση των επιδόσεων γίνεται με βάση τους δείκτες ποιότητας και επιτευγμάτων, οι οποίοι αντιστοιχίζονται σε κριτήρια αποτίμησης της ποιότητας των Ιδρυμάτων. Το σύνολο των κριτηρίων και των δεικτών ποιότητας και επιτευγμάτων εντάσσονται σε πέντε ενότητες ως εξής:

Α) τη συνεχή βελτίωση των βασικών ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου,

Β) την ερευνητική δραστηριότητα, την αριστεία στην έρευνα και επιδόσεις του επιστημονικού προσωπικού,

Γ) τη διασύνδεση με την κοινωνία, την αγορά εργασίας και αξιοποίηση της παραγόμενης γνώσης,

Δ) τη διεθνοποίηση και

Ε) την ποιότητα του πανεπιστημιακού περιβάλλοντος».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr