Γεωπονικές Σχολές: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την οριστική επίλυση του ζητήματος

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Γεωπονικές Σχολές: Ο ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσε τροπολογία για την οριστική επίλυση του ζητήματος

Η τροπολογία αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου με στόχο την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των γεωπονικών τμημάτων της χώρας.

Τροπολογία κατέθεσαν 18 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Αναπτυξης για τα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Η τροπολογία αφορά την άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου με στόχο την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των γεωπονικών τμημάτων της χώρας μέσω της κατάργησης των αναχρονιστικών διακρίσεων μεταξύ παλαιών και νέων γεωπονικών τμημάτων.

Την τροπολογία υπογράφει και η Γραμματέας της ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ Όλγα Γεροβασίλη. 

Αναλυτικά η τροπολογία που κατέθεσε ο ΣΥΡΙΖΑ

«Μέτρα στήριξης των συγγενών των θυμάτων και των πληγέντων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών της 28ης Φεβρουαρίου 2023, συνταξιοδοτική διάταξη, ρυθμίσεις για την ενίσχυση της ασφάλειας των συγκοινωνιών, διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης, παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της τουριστικής νομοθεσίας και άλλες επείγουσες διατάξεις».

ΘΕΜΑ: «Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου - Τροποποίηση της παρ.1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α' 297)».

Α. ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η κατατεθείσα διάταξη της παρ.1 του άρθρου 126 του παρόντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων κρίνεται αόριστη και ασαφής ως προς το πρόβλημα που επιδιώκει να θεραπεύσει, δηλαδή να επεκτείνει την απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων γεωπόνου σε όλους τους απόφοιτους των υφιστάμενων Γεωπονικών Σχολών και Τμημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων. Ειδικότερα, η διάταξη επαναλαμβάνει ονομαστικά τα Ιδρύματα/Σχολές/Τμήματα που έχουν ήδη αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα γεωπόνου με το ν.4262/2014 (Α΄ 114) ήτοι: αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,  γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος.

Αντιθέτως, τα υφιστάμενα Γεωπονικά Τμήματα που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2018 και 2019, εκτός του ότι δεν αναφέρονται ονομαστικά αλλά εμπίπτουν στην υποπερίπτωση εε) με τη φράση «κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας», διαιωνίζοντας έτσι, τη διάκριση των παλαιών, καθιερωμένων και διακριτών Τμημάτων έναντι των νέων. Μάλιστα για τα υφιστάμενα αυτά Γεωπονικά Τμήματα, που ιδρύθηκαν κατά τα έτη 2018, 2019 προβλέπεται η κατάθεση ξεχωριστής αίτησης επαγγελματικής αναγνώρισης κατά μόνας, δια της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ, παρότι όλα εντάχθηκαν στο επιχώριο Πανεπιστήμιο με την ίδια διαδικασία, τους ίδιους όρους και τις ίδιες προϋποθέσεις.

Προς τούτο, και με στόχο την πληρέστερη ρύθμιση του ζητήματος των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των γεωπονικών τμημάτων της χώρας μέσω της κατάργησης των αναχρονιστικών διακρίσεων μεταξύ παλαιών και νέων γεωπονικών τμημάτων κρίνεται απαραίτητη για λόγους ισότητας και ισονομίας η συμπλήρωση της παρ.1 του άρθρου 126 του παρόντος σχεδίου νόμου του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων προκειμένου να κατονομάζονται ρητά όλα τα ιδρύματα του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής, οι απόφοιτοι των οποίων επιτρέπεται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου.

Παράλληλα, αναφορικά με τις προβλεπόμενες γνωμοδοτήσεις του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) κρίνεται απαραίτητη η συμπλήρωση της διάταξης με ρητή αναφορά στο χρονικό περιθώριο εντός του οποίου θα πρέπει να παρασχεθεί η γνώμη ήτοι εντός εξήντα (60) ημερών.

Β. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Άρθρο 126

Άσκηση του επαγγέλματος του γεωπόνου, δασολόγου και ιχθυολόγου - Τροποποίηση άρθρου 1 π.δ. 344/2000

1. Στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 1 του π.δ. 344/2000 (Α΄ 297), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 4262/2014 (Α’ 114), περί πτυχιούχων που δύνανται να ασκήσουν το επάγγελμα του γεωπόνου, συμπληρώνεται η υποπερ. δδ) με τη φράση «Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής», προστίθενται υποπεριπτώσεις εε), στστ), ζζ), ηη), ιι) και ιαια) και η περ. α) διαμορφώνεται ως εξής:

«α) στους πτυχιούχους γεωπόνους πενταετούς φοίτησης των ιδρυμάτων του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ισότιμων σχολών της αλλοδαπής και συγκεκριμένα των:

αα) Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

ββ) Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Σχολή Γεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας,

γγ) Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας, Τμήμα Αγροτικής Ανάπτυξης,

δδ) Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος, Τμήμα Γεωπονίας-Αγροτεχνολογίας και Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής,

εε) Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Σχολή Γεωπονίας, Τμήμα Γεωπονίας,

στστ) Πανεπιστήμιο Πατρών, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας και Τμήμα Αειφορικής Γεωργίας,

ζζ) Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Σχολής Γεωπονίας και Τροφίμων, Τμήμα Γεωπονίας,

ηη) Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

θθ) Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, Σχολή Γεωπονικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιι) Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Τμήμα Γεωπονίας,

ιαια) κάθε άλλου Τμήματος σπουδών γεωπονίας Πανεπιστημίου της ημεδαπής, πενταετούς φοίτησης, που καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, που εκδίδεται ύστερα από αίτημα της Συγκλήτου του οικείου Πανεπιστημίου και κατόπιν γνώμης της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘ.Α.Α.Ε.) και του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΓΕΩΤ.Ε.Ε.) που αποστέλλεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) ημερών.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.