Πανεπιστήμια: Παράταση για τη χρηματοδότηση 52 εκατομμυρίων ευρώ για φοιτητικές εστίες και σίτιση

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Παράταση για τη χρηματοδότηση 52 εκατομμυρίων ευρώ για φοιτητικές εστίες και σίτιση

Παράταση για τις 30/9/2023 έλαβε η πρόσκληση που έληγε την ερχόμενη Τρίτη 28 Μαρτίου για τα ΑΕΙ προκειμένου να καταθέσουν προτάσεις για να λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους ύψους 52 εκ.€ για υποδομές και εξοπλισμό σε χώρους σίτισης και αγορές ακινήτων προκειμένου να γίνουν φοιτητικές εστίες.

Η σχετική πρόσκληση τροποποιήθηκε σήμερα αλλά έχει εκδοθεί από τον Οκτώβριο του 2022. Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 52.000.000,00.€

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 26/10/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 28/03/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων)

Ποιές παρεμβάσεις σχεδιάζονται

1. Αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν τα ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών σε φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης και την αύξηση της δυναμικότητας τυχόν υφιστάμενων δομών.

2. Μελέτες υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως μελέτες για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

3. Έργα υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έργα για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δύναται να περιληφθεί και η προμήθεια εξοπλισμού των υποδομών αυτών ή/και η βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού.

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προμήθειες εξοπλισμού για τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή/και νέων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

Ποια ΑΕΙ αφορά

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Οι παρεμβάσεις

1.0 Αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν τα ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών σε φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης και την αύξηση της δυναμικότητας τυχόν υφιστάμενων δομών.

2.0 Μελέτες υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως μελέτες για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

3.0 Έργα υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έργα για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δύναται να περιληφθεί και η προμήθεια εξοπλισμού των υποδομών αυτών ή/και η βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού.

4.0 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προμήθειες εξοπλισμού για τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή/και νέων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/ από την 26/10/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 28/03/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Η Προκήρυξη

Καλούμε τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες δυνητικών Δικαιούχων (ή εναλλακτικά τους παρακάτω δυνητικούς δικαιούχους):

 • ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε)-ΠΡΩΗΝ Σ.Ε.Λ.Ε.Τ.Ε.
 • ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ
 • ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.)
 • ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
 • ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
 • ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
 • ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
 • ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
 • Λοιποί φορείς καθ’ αρμοδιότητα

για την υποβολή προτάσεων έργων, προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του ΤΠΑ.

Ως δυνητικοί δικαιούχοι θεωρούνται και όσοι φορείς πρόκειται να συνάψουν σχετικό έγγραφο (όπως προγραμματική σύμβαση) με τους παραπάνω αναφερόμενους, προκειμένου να εκτελέσουν το έργο αντ΄αυτών.

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ/ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Στόχος της δράσης είναι η υποστήριξη των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων για την ανάπτυξη, βελτίωση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των φοιτητικών εστιών και των υποδομών σίτισης, προκειμένου να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους στους φοιτητές και στο προσωπικό.

Η παρούσα απευθύνεται αποκλειστικά στους δυνητικούς δικαιούχος οι οποίοι είχαν περιλάβει στις προτάσεις τους στο πλαίσιο του με αρ. 163282/ Β9/Φ32/645/14-12-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας «Ενεργοποίηση ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ» έργα που αφορούν σε φοιτητικές εστίες και υποδομές σίτισης καθώς βάσει αυτών προσδιορίστηκε ο προϋπολογισμός της συνολικής δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Η δράση αφορά σε έργα τα οποία θα προταθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους προκειμένου να ενταχθούν στο ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ (Α.Σ.3, Α.Π. 3.8, Δράση 3.8.1), και αποκλειστικά για παρεμβάσεις ως εξής:

1.0 Αγορές ακινήτων για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται αγορές ακινήτων (εδαφικών εκτάσεων ή/και κτηρίων), με οποιαδήποτε μορφή (συμπεριλαμβανομένων διαδικασιών "με το κλειδί στο χέρι"), που θα εξυπηρετούν τα ΑΕΙ για την κάλυψη των αναγκών σε φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης και την αύξηση της δυναμικότητας τυχόν υφιστάμενων δομών.

2.0 Μελέτες υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως μελέτες για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

3.0 Έργα υποδομών για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης: Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως έργα για την ανέγερση νέων ή/και τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ. Στην κατηγορία αυτή δύναται να περιληφθεί και η προμήθεια εξοπλισμού των υποδομών αυτών ή/και η βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενου εξοπλισμού.

4.0 Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για τις ανάγκες των ΑΕΙ αποκλειστικά για φοιτητικές εστίες και χώρους σίτισης:

Περιλαμβάνονται πάσης φύσεως προμήθειες εξοπλισμού για τη βελτίωση-αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό υφιστάμενων ή/και νέων υποδομών φοιτητικών εστιών και χώρων σίτισης των ΑΕΙ.

Οι τίτλοι των προτεινόμενων έργων καθώς και το φυσικό τους αντικείμενο θα πρέπει να είναι σύμφωνοι με τις ανωτέρω κατηγορίες.

Οι τίτλοι των προτεινόμενων υποέργων θα πρέπει να είναι εύληπτοι, σαφείς και αντιπροσωπευτικοί των φυσικών αντικειμένου που αφορούν, σύμφωνοι με τις ανωτέρω κατηγορίες ανά έργο που αφορούν και να εξυπηρετούν αποκλειστικά την υλοποίηση του έργου αυτού. Όταν το έργο υλοποιείται ή προγραμματίζεται να υλοποιηθεί με ένα υποέργο, τότε ο τίτλος του ενός και μοναδικού υποέργου ταυτίζεται με τον τίτλο του έργου (της πράξης). Σε περίπτωση που το υποέργο πρόκειται να υλοποιηθεί μέσω δημόσιας σύμβασης, ο τίτλος που αναγράφεται στο πεδίο είναι αυτός με τον οποίο δημοπρατείται ή προγραμματίζεται να δημοπρατηθεί το υποέργο.

Για κάθε προτεινόμενο έργο και υποέργο θα πρέπει να υποβληθούν από τους δυνητικούς δικαιούχους, εκθέσεις, έγγραφα ή άλλα στοιχεία που να τεκμηριώνουν το ύψος του προτεινόμενου προϋπολογισμού (βλέπε Συνοδευτικά Έγγραφα Υποβολής Προτάσεων) καθώς και το φυσικό αντικείμενο. Επιπρόσθετα, για την κατηγορία

1.0 (Αγορές ακινήτων) υποχρεωτικά υποβάλλεται εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών [παρ. Γ του ν. 4152/2013 (Α' 107)].

Η προτεινόμενη συνολική δημόσια δαπάνη των έργων ανά δυνητικό δικαιούχο δεν πρέπει να ξεπερνά τον συνολικό προϋπολογισμό αντίστοιχων έργων (φοιτητικών εστιών και υποδομών σίτισης) που είχε προταθεί από κάθε ένα από αυτούς, στο πλαίσιο του με αρ. 163282/ Β9/Φ32/645/14-12-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας «Ενεργοποίηση ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ».

Όπου απαιτείται η υποβολή βεβαιώσεων από το δυνητικό δικαιούχο, δύναται να συντάσσονται σε ένα και μόνο έγγραφο, αρμοδίως υπογεγραμμένο με ψηφιακή υπογραφή. Το ίδιο έγγραφο να επισυναφθεί όσες φορές απαιτείται στο ΠΣ ΕΠΑ στο ΤΔΠ στα διάφορα υποχρεωτικά πεδία. Όπου δεν απαιτείται, γίνεται δήλωση μη επισύναψης στα διάφορα πεδία του ΤΔΠ.

Όσα έντυπα, έγγραφα κλπ επισυνάπτονται στο ΤΔΠ θα πρέπει να είναι αρμοδίως υπογεγραμμένα και να φέρουν ψηφιακή υπογραφή, εφόσον απαιτείται.

Μετά την ένταξη των έργων στο ΤΠΑ, όλα τα έγγραφα που θα αναφέρονται στο έργο και οι νομικές δεσμεύσεις που θα αναληφθούν (διαγωνιστικές διαδικασίες, συμφωνητικά, λογαριασμοί, ΑΠΕ, λοιπά παραστατικά κλπ) πρέπει να αναγράφουν πάντα το φορέα χρηματοδότησης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), τα στοιχεία του έργου και την πηγή χρηματοδότησης (Εθνικό Σκέλος ΠΔΕ, ΤΠΑ 2021-2025 ΥΠΑΙΘ, ΣΑΝΑ ..., MIS ... και ενάριθμο ...). Το ίδιο ισχύει και για τυχόν δράσεις δημοσιότητας που θα πραγματοποιεί ο δικαιούχος (π.χ. στην ιστοσελίδα του φορέα). Επίσης, θα πρέπει να προβλέπεται με ευθύνη του δικαιούχου η τοποθέτηση αναμνηστικής πινακίδας (προσωρινής και μόνιμης), καταλλήλων διαστάσεων (επί τόπου του έργου), με αναφορά των προηγούμενων πληροφοριακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του προϋπολογισμού του έργου, του κυρίου του έργου και του δικαιούχου. Ο δικαιούχος οφείλει να παράσχει στοιχεία προβολής για το έργο προς την ΥΔ όποτε ζητηθεί (π.χ. φωτογραφικό υλικό) προκειμένου αυτά να μπορούν να αξιοποιηθούν και για λόγους δημοσιότητας του ΤΠΑ.

Στα παραδοτέα κάθε έργου που θα ενταχθεί (αναφορά στο ΤΔΠ) και αφορά σε "αγορά ακινήτων" (κατηγορία 1.0), θα πρέπει να περιλαμβάνονται πέραν των άλλων και τα προβλεπόμενα (αποφάσεις συλλογικών οργάνων, Υπουργικές Αποφάσεις κλπ) στο π.δ. 715/1979 «Περί τρόπου ενεργείας υπό των Νομικών Προσώπων Δημοσίου

Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) προμηθειών, μισθώσεων και εκμισθώσεων εν γένει, αγορών ή εκποιήσεων ακινήτων, εκποιήσεων κινητών πραγμάτων ως και εκτελέσεως εργασιών» (Α΄ 212), εγκεκριμένο κτηριολογικό πρόγραμμα, πρόσφατη εκτίμηση από πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών [παρ. Γ του ν. 4152/2013 (Α' 107)] καθώς και Δελτίο Ωρίμανσης.

Το Δελτίο Ωρίμανσης είναι υποχρεωτικό σε όλα τα έργα των κατηγοριών 1.0 έως και 3.0, ενώ συμπληρώνεται και παράγεται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ (ενότητα Επιλογή & Έγκριση στο 3.7 Δελτίο Ωρίμανσης), αφού προηγουμένως έχει δημιουργηθεί το ΤΔΠ από τους δικαιούχους, και επισυνάπτεται στο ΤΔΠ ως συμπλήρωμα στο πεδίο Στ (Προγραμματισμός Υλοποίησης Πράξης - Ωριμότητα Πράξης->Το ΤΔΠ συνδέεται με Δελτίο ωρίμανσης πράξης με κωδικό). Αναλυτικές οδηγίες υπάρχουν στη βιβλιοθήκη του ΠΣ ΕΠΑ (εγχειρίδιο και βίντεο).

Σε περίπτωση όπου κάποια έντυπα (Συνοδευτικά Έγγραφα Υποβολής Προτάσεων) αφορούν σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όπου δεν απαιτούνται, γίνεται δήλωση μη επισύναψης.

Προκειμένου να εξεταστούν οι προτάσεις, κάθε δυνητικός δικαιούχος πρέπει επίσης να έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο με αρ. 40999/Β9/Φ31/134/08-04-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Οδηγίες για τα συνεχιζόμενα έργα που μεταφέρθηκαν στη ΣΑΝΑ346 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021- 2025 του ΥΠΑΙΘ», για το σύνολο των συνεχιζόμενων έργων που μεταφέρθηκαν στο ΤΠΑ. Αποτελεί προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του "Μέρους Α΄: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης" της αξιολόγησης, προκειμένου η πρόταση να ελεγχθεί περαιτέρω (Μέρος Β': Αξιολόγηση των προτάσεων ανά ομάδα κριτηρίων). Το κριτήριο είναι δυαδικό (ναι/όχι). Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν διαθέτει συνεχιζόμενα έργα, υποβάλλει δήλωση μη επισύναψης (Συνοδευτικά Έγγραφα Υποβολής Προτάσεων).

Το θεσμικό πλαίσιο του ΕΠΑ, η Υπουργική Απόφαση με αρ. 62564/04-06-2021 (Β’ 2442) «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου-Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025» και το «Εγχειρίδιο Διαδικασιών ΣΔΕ ΕΠΑ 2021-2025» είναι διαθέσιμα στο: http://epa.gov.gr

Η παρούσα με τα συνημμένα καθώς και οι αποφάσεις ένταξης των έργων αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΠΑ του ΥΠΑΙΘ στην ενότητα της αντίστοιχης ανακοίνωσης πρόθεσης χρηματοδότησης: https://pde.minedu.gov.gr 

2. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

2.1. Η δημόσια δαπάνη (ΕΠΑ) που διατίθεται με την παρούσα πρόσκληση/ανακοίνωση πρόθεσης χρηματοδότησης ανέρχεται σε 52.000.000,00.€ και κατανέμεται ενδεικτικά ανά άξονα προτεραιότητας, ως ακολούθως:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΚΩΔ: 62

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΕΠΑ)

(1)

(1)

3.8 - Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ)

 

52.000.000,00

ΣΥΝΟΛΟ

52.000.000,00

--

2.2. Η Υπηρεσία Διαχείρισης (ΥΔ) δύναται να τροποποιήσει το συνολικό ύψος της δημόσιας δαπάνης της παρούσας ή και να προβεί σε ανάκληση ισχύος της, ενημερώνοντας σε κάθε περίπτωση τον/τους δυνητικούς Δικαιούχους μέσω της οικείας ιστοσελίδας: https://pde.minedu.gov.gr

2.3.  Στο πλαίσιο της ορθής διαχείρισης, η ΥΔ, εκτιμώντας κατά περίπτωση τα δεδομένα υλοποίησης του Προγράμματος Ανάπτυξης (ΠΑ), καθώς και την εξειδίκευση του ΠΑ και τη φύση των δράσεων, δύναται να εντάξει πράξεις έως το 100% του ύψους της δημόσιας δαπάνης που τίθεται στην παρούσα.

2.4. Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να συνεισφέρουν στην επίτευξη των σχετικών δεικτών παρακολούθησης, οι οποίοι είναι:

Δείκτες εκροών

Α.Π.: Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης (μετάβαση σε αποκεντρωμένο σύστημα μεγαλύτερων και λιγότερων μονάδων, ενίσχυση ψηφιακών και λοιπών υποδομών, επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλπ) - 3.8

ΚΩΔ

ΟΝΟΜΑΣΙΑ

ΜΟΝΑΔΑ

ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΤΙΜΗ ΣΤΟΧΟΣ

 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

ΑΝΔΡΕΣ

ΓΥΝΑΙΚΕΣ

 

04901

Αριθμός Ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που ενισχύονται

 

Αριθμός

2,00

 

 

 

12201

Μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, έρευνες, αξιολογήσεις

 

Αριθμός

7,00

 

 

 

32514

Κτιριακές υποδομές του δημοσίου τομέα που ανεγείρονται ή αγοράζονται

 

Αριθμός

1,00

 

 

 

32516

Κτιριακές υποδομές του δημοσίου τομέα που ανακατασκευάζονται ,

επισκευάζονται ή συντηρούνται

 

Αριθμός

10,00

 

 

 

EPA001

Έκταση γης που αγοράζεται /

απαλλοτριώνεται

Τετραγωνικά μέτρα

800,00

 

 

--

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ

3.1. Οι κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών του εντασσόμενου έργου προσδιορίζονται στην με αρ. πρωτ. 62564/4.6.2021 (Β’ 2442) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου - Κανόνες Επιλεξιμότητας δαπανών για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2021-2025»

3.2. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμενων έργων ορίζεται η 31/12/2025.

3.3. Ειδικότεροι κανόνες επιλεξιμότητας:

Δεν είναι επιλέξιμες δαπάνες που αφορούν:

1. στην αυτοτελή προμήθεια υλικών και αναλωσίμων (δηλαδή σε διακριτό υποέργο), εκτός αν προβλέπονται στο συμφωνητικό και απορρέουν από τις υποχρεώσεις των αναδόχων (στο ίδιο υποέργο-στη στην ίδια σύμβαση). Εξαιρείται η προμήθεια εξοπλισμού όπου απαιτείται.

2. σε πάγιες λειτουργικές ανάγκες και παρεμβάσεις που καλύπτονται από άλλη πηγή χρηματοδότησης (π.χ. τακτική επιχορήγηση για λειτουργία, τακτικός προϋπολογισμός κλπ).

Εξαιρούνται από την παρούσα και δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση, παρεμβάσεις οι οποίες είχαν προταθεί από τα ΑΕΙ στο πλαίσιο του με αρ. 163282/ Β9/Φ32/645/14-12-2021 εγγράφου της υπηρεσίας μας «Ενεργοποίηση ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ» και:

 • αφορούν σε εν γένει έργα φοιτητικής μέριμνας (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις). Η παρούσα αφορά αποκλειστικά σε παρεμβάσεις για φοιτητικές εστίες ή/και χώρους σίτισης των φοιτητών. Στις περιπτώσεις όπου στο κτήριο όπου στεγάζεται η φοιτητική εστία ή/και ο χώρος σίτισης και προτείνεται η παρέμβαση, συστεγάζονται και λοιπές χρήσεις των ΑΕΙ, δύναται να γίνουν παρεμβάσεις και στους λοιπούς χώρους (π.χ. σε στέγες και δώματα, στις όψεις, στις Η/Μ εγκαταστάσεις κλπ) υπό την προϋπόθεση ότι δεν μπορεί το έργο να ολοκληρωθεί και να είναι λειτουργικό χωρίς να γίνουν παρεμβάσεις στο σύνολο του κτηρίου.
 • αφορούν σε αγορές ακινήτων, μελέτες και έργα, για "νέες φοιτητικές εστίες", όπου στην πόλη που αναφέρονται, τα υφιστάμενα ακαδημαϊκά τμήματα του ιδρύματος που θα εξυπηρετούνται είναι λιγότερα των δύο σε αριθμό.
 • περιελάμβαναν προς χρηματοδότηση διακριτά μελέτη και διακριτά τη χρηματοδότηση του έργου. Στην περίπτωση αυτή είναι επιλέξιμη για χρηματοδότηση μόνο η μελέτη.

Τα κτήρια στα οποία θα πραγματοποιηθούν οι παρεμβάσεις στο πλαίσιο της παρούσας θα πρέπει να:

 1. είναι νομίμως υφιστάμενα και να λειτουργούν με την αντίστοιχη, πολεοδομικά, χρήση τους, για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται για την υλοποίηση του έργου.
 2. ανήκουν στην ιδιοκτησία. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτήρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη, από την οποία να προκύπτει η ρητή συγκατάθεσή του για τις παρεμβάσεις, εκτός αν αυτό προβλέπεται στο παραχωρητήριο. Θα πρέπει δε να τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.
 3. μην έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις την τελευταία 5ετία, από την ημερομηνία έναρξης της παρούσας, για το ίδιο (προτεινόμενο) αντικείμενο.
 4. να εξασφαλίζουν την προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρίες, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Εφόσον δεν πληρείται σε υφιστάμενο κτήριο, πρέπει να έχει εξασφαλιστεί το αργότερο με το πέρας των εργασιών του έργου.
 5. να διαθέτουν Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει ΕΑΚ - 2000 το οποίο να πιστοποιεί ότι το κτήριο δεν παρουσιάζει ανεπαρκή σεισμική ικανότητα (http://www.oasp.gr/node/74) ή να τεκμαίρεται ότι το κτήριο θα διαθέτει την ελάχιστη προβλεπόμενη σεισμική ικανότητα ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν σε αυτό (π.χ. από σχετική μελέτη). Δεν αφορά έργα προμηθειών.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων (σε κτήρια και εξοπλισμό) της παρούσας, οι δικαιούχοι θα πρέπει να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτηρίων σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, τηρώντας σε κάθε περίπτωση τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.

Για τη σύνταξη των μελετών, όπου απαιτείται, πρέπει κατά κανόνα να ικανοποιούνται οι απαιτήσεις του ν. 4122/2013 (Α’ 42) και του ΚΕΝΑΚ όπως και κάθε άλλη νομοθεσία, πρότυπο, προδιαγραφή και κανονισμός που δεν έρχεται σε αντίθεση με αυτούς. Οι προηγούμενες απαιτήσεις θα πρέπει να εξασφαλίζονται και στις παρεμβάσεις που γίνονται στα κτήρια.

Στο πλαίσιο της παρούσας δεν καλύπτονται δαπάνες που αφορούν σε συνήθεις συντήρησης που καλύπτονται από άλλες ειδικά για το σκοπό αυτό προσκλήσεις της υπηρεσίας μας.

Προσοχή: Οι δικαιούχοι δεν θα πρέπει να εκκινούν διαδικασίες ανάληψης νομικών δεσμεύσεων χωρίς προηγουμένως να έχει οριστικοποιηθεί από την ΥΔ στο ΠΣ ΕΠΑ αντίστοιχο υποέργο (με σχετικό φυσικό και επαρκές οικονομικό αντικείμενο) στο ΤΔΠ εκάστου έργου καθώς αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μη επιλέξιμες δαπάνες και να μην είναι στο μέλλον εφικτή η χρηματοδότηση.

3.4. Κατηγορίες Δαπανών:

Κατηγορία δαπάνης

Περιγραφή

Α.1

Άμεσες δαπάνες

Γ

ΑΓΟΡΑ ΕΔΑΦΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ

--

4.  ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

4.1.1. αφ ενός τα στελέχη του Δικαιούχου για τη συμπλήρωση δελτίων και

4.1.2. αφ ετέρου ο νόμιμος/η εκπρόσωπος του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου από πολλαπλούς Δικαιούχους, αυτός που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο του έργου (π.χ. συντονιστής εταίρος) για υποβολή προτάσεων, ο οποίος μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

4.1. Οι υποψήφιοι Δικαιούχοι/φορείς υλοποίησης υποβάλλουν αποκλειστικά ηλεκτρονικά την πρόταση τους μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος - ΕΠΑ 2021-2025 (εφεξής ΠΣ ΕΠΑ). Για το σκοπό αυτό, απαιτείται να διαθέτουν ατομικό λογαριασμό χρήστη (αναγνωριστικό και συνθηματικό) για την πρόσβαση στο ΠΣ ΕΠΑ:

Οδηγίες για απόκτηση λογαριασμού χρήστη στο ΠΣ ΕΠΑ βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση epa.gov.gr.

Εάν ο Φορέας υλοποίησης δεν διαθέτει ήδη «κωδικό Φορέα» στο ΠΣ, θα πρέπει να υποβάλει αίτηση για κωδικό φορέα πριν την υποβολή της πρότασης.

4.2. Οι προτάσεις υποβάλλονται μέσω του ΠΣ ΕΠΑ μόνο στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://logon.ops.gr/

από την 26/10/2022 08:00:00 (ημερομηνία έναρξης υποβολής πρότασης) έως, αποκλειστικά, την 28/03/2023 14:00:00 (ημερομηνία λήξης υποβολής προτάσεων).

Επισημαίνεται ότι η πρόταση υποβάλλεται στο ΠΣ ΕΠΑ από το/ην νόμιμο/η εκπρόσωπο του Δικαιούχου ή του κύριου Δικαιούχου (στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης έργου από πολλαπλούς Δικαιούχους) για υποβολή προτάσεων, ο/η οποίος/α μπορεί να εξουσιοδοτήσει χρήστη του συστήματος για το σκοπό αυτό.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις εγγράφων, όπου δεν είναι τεχνικά εφικτή η ηλεκτρονική επισύναψη/υποβολή (π.χ. χάρτες, σχέδια, κλπ), ο Φορέας υλοποίησης υποχρεούται να τα αποστείλει στην «ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΥΠΑΙΘ» στη διεύθυνση ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37, ΜΑΡΟΥΣΙ 15180 εντός 10 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της πρότασης από τον Δικαιούχο.

Δεν θα γίνεται δεκτή πρόταση εκτός των ανωτέρω προθεσμιών.

Πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής προτάσεων, επιτρέπεται η επανυποβολή νέας πρότασης κατόπιν ακύρωσης της αρχικής πρότασης. Η πρόταση αξιολογείται βάσει της τελευταίας επιτυχούς/έγκυρης υποβολής.

Η περίοδος υποβολής των προτάσεων δύναται να λήξει σε χρόνο νωρίτερο της ανωτέρω προσδιοριζόμενης ημερομηνίας, σε περίπτωση εξάντλησης της προς διάθεση δημόσιας δαπάνης της παρούσας πρόσκλησης.

Η ενημέρωση των δυνητικών δικαιούχων γίνεται μέσω της οικείας ιστοσελίδας/ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://pde.minedu.gov.gr.

4.3. Το Τεχνικό Δελτίο Έργου (ΤΔΕ), αποτελεί την πρόταση του Δικαιούχου και συμπληρώνεται αποκλειστικά στην ηλεκτρονική μορφή που διατίθεται στο ΠΣ ΕΠΑ. Στην παρούσα επισυνάπτονται Οδηγίες για τη συμπλήρωση των πεδίων του Τεχνικού Δελτίου Έργου.

Η υποβολή της πρότασης συνιστά και αίτηση χρηματοδότησης του δυνητικού Δικαιούχου.

Αναπόσπαστο στοιχείο της πρότασης αποτελούν τα παρακάτω δικαιολογητικά/έγγραφα, τα οποία συνοδεύουν το Τεχνικό Δελτίο Έργου:

03. Στοιχεία που τεκμηριώνουν την αρμοδιότητα του δικαιούχου: εκτός της αρμοδιότητας θα πρέπει να προβλέπεται και η δυνατότητα χρήσης κρατικών πόρων από το θεσμικό πλαίσιο του δικαιούχου

05. Απόφαση Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου για την υποβολή της πρότασης

06. Προγραμματική σύμβαση: (ή ισοδύναμο) στην περίπτωση όπου ο Δικαιούχος (αναθέτουσα αρχή) είναι διαφορετικός από το φορέα πρότασης/κύριο έργου, υποβάλλεται τουλάχιστον υπό μορφή σχεδίου μαζί με την αλληλογραφία/έγγραφο που να προκύπτει η σύμφωνη γνώμη του φορέα πρότασης/κυρίου του έργου., εφόσον απαιτείται

21. Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός Δημοπράτησης: Δεν απαιτείται εφόσον το προτεινόμενο έργο αφορά σε αγορά ακινήτου παρακείμενου των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ με τις διατάξεις του π.δ.715/1979 (στο ΤΔΠ γίνεται δήλωση μη επισύναψης).

22. Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος

24. Αποτελέσματα έρευνας αγοράς και σχετική τεκμηρίωση για υποέργα προμηθειών: αφορά σε περιπτώσεις όπου δεν προβλέπονται Τεύχη Δημοπράτησης. Για περιπτώσεις που δεν αφορούν σε υποέργα προμηθειών, γίνεται δήλωση μη επισύναψης.

25. Έντυπο Ανάλυσης Κόστους: Αφορά μόνο σε αγορές ακινήτων: εκτίμηση από Πιστοποιημένο εκτιμητή που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών [παρ. Γ του ν. 4152/2013 (Α' 107)] καθώς και ανάλυση τυχόν λοιπών υποέργων.

31. Τεύχη Δημοπράτησης (Σχέδιο ή Εγκεκριμένα Τεύχη): Δεν απαιτείται εφόσον το προτεινόμενο έργο αφορά σε αγορά ακινήτου παρακείμενου των εγκαταστάσεων του ΝΠΔΔ με τις διατάξεις του π.δ.715/1979 (στο ΤΔΠ γίνεται δήλωση μη επισύναψης).

33. Έκθεση τεκμηρίωσης εξασφάλισης της προσβασιμότητας των ατόμων με αναπηρία: πλην υποέργων προμηθειών.

41. Βεβαίωση-Δήλωση ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του Έργου: από το φορέα λειτουργίας με αναφορά στην πηγή χρηματοδότησης για τη λειτουργία.

50. Εγκριτικές αποφάσεις μελετών: συμπεριλαμβανομένου εγκεκριμένου Κτηριολογικού Προγράμματος ή σχεδίου αυτού (εφόσον απαιτείται από τις κείμενες διατάξεις).

53. Δελτίο Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης: Συμπληρώνεται και παράγεται στο ΠΣ ΕΠΑ (μετά την δημιουργία του ΤΔΠ) στην ενότητα "Παρακολούθηση" 3.7 (ως Συμπλήρωμα ΤΔΠ) και είναι απαραίτητο κατά την υποβολή της πρότασης κάθε δικαιούχου. Εξαιρούνται έργα προμηθειών.

63. Επιχειρησιακή ικανότητα / Εμπειρία στην υλοποίηση συναφών έργων: Έγγραφο του δυνητικού δικαιούχου, στο οποίο να βεβαιώνεται τεκμηριωμένα η επιχειρησιακή του ικανότητα και ο τρόπος που εξασφαλίζεται: 1. από την υλοποίηση αντίστοιχων έργων στο παρελθόν (ΣΑ, κωδικός έργου, π/υ, σύντομη περιγραφή φυσικού αντικειμένου, είδη συμβάσεων που εκτελέστηκαν, διάρκεια σε μήνες, προσωπικό και υπηρεσίες που το υλοποίησαν, φορέας χρηματοδότησης κλπ), 2. Η υπηρεσία που θα υλοποιήσει το έργο, το πλήθος του προσωπικού που θα απασχοληθεί, η σχέση εργασίας τους καθώς και τα προσόντα (π.χ. μηχανικοί, οικονομολόγοι, διοικητικοί υπάλληλοι κλπ) καθώς και το κατά πόσο είναι συγκροτημένες και επαρκώς στελεχωμένες οι κρίσιμες για την υλοποίηση του έργου υπηρεσίες, 3. ύπαρξη των αναγκαίων αρμοδίων οργάνων από την εφαρμοζόμενη νομοθεσία για την υλοποίηση του έργου, 4. ύπαρξη διαδικασιών παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πληροφοριακών συστημάτων και της αντιμετώπισης κινδύνων).

Λοιπά έγγραφα: Βεβαίωση του δυνητικού δικαιούχου, υπογεγραμμένη από το αρμόδιο όργανο ότι: έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στο με αρ. 40999/Β9/Φ31/134/08-04-2022 έγγραφο της υπηρεσίας μας «Οδηγίες για τα συνεχιζόμενα έργα που μεταφέρθηκαν στη ΣΑΝΑ346 του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης (ΤΠΑ) 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ», για το σύνολο των έργων. Ακολουθεί αναλυτική κατάσταση με τους κωδικούς MIS και τους εναρίθμους των έργων αυτών. *Εφόσον ο δυνητικός δικαιούχος δεν εμπίπτει στην ανωτέρω προϋπόθεση, στο ΤΔΠ επιλέγει δήλωση μη επισύναψης.

Λοιπά έγγραφα: Στοιχεία νομιμότητας βάσει της οικοδομικής άδειας. Στην περίπτωση που ο φορέας του κτηρίου δε διαθέτει οικοδομική άδεια, ή αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση του κτηρίου, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι το εν λόγω κτήριο υφίσταται νόμιμα (για τις περιπτώσεις όπου απαιτείται για την υλοποίηση του έργου).

Λοιπά έγγραφα: κατά την κρίση του δυνητικού δικαιούχου, προς υποστήριξη της πρότασης, εφόσον απαιτείται

Λοιπά έγγραφα: Στοιχεία που τεκμηριώνουν το ιδιοκτησιακό καθεστώς του προτεινόμενου κτηρίου για παρέμβαση. Σε περίπτωση που τα προτεινόμενα κτήρια δεν είναι ιδιόκτητα, απαιτείται η ύπαρξη εν ισχύ παραχωρητηρίου και σχετική δήλωση του ιδιοκτήτη, από την οποία να προκύπτει η ρητή συγκατάθεσή του για τις παρεμβάσεις, εκτός αν αυτό προβλέπεται στο παραχωρητήριο. Θα πρέπει δε να τηρείται η αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης σε σχέση με το χρονικό διάστημα της παραχώρησης.

Λοιπά έγγραφα: Δελτίο Πρωτοβάθμιου Προσεισμικού Ελέγχου, βάσει ΕΑΚ - 2000, το οποίο πιστοποιεί ότι το κτήριο δεν παρουσιάζει ανεπαρκή σεισμική ικανότητα ή να τεκμαίρεται ότι το κτήριο θα διαθέτει την ελάχιστη προβλεπόμενη σεισμική ικανότητα ως αποτέλεσμα των παρεμβάσεων που θα γίνουν σε αυτό (π.χ. από σχετική μελέτη). Δεν αφορά έργα προμηθειών.

Λοιπά έγγραφα: Βεβαίωση αρμοδίου οργάνου ή υπηρεσίας του ΑΕΙ, ότι στην πόλη που αναφέρεται η προτεινόμενη παρέμβαση (αφορά μόνο σε περιπτώσεις για αγορές ακινήτων, μελέτες και έργα, για "νέες φοιτητικές εστίες και εστιατόρια"), τα υφιστάμενα ακαδημαϊκά τμήματα του ιδρύματος που εξυπηρετούνται είναι τουλάχιστον δύο στον αριθμό.

Λοιπά έγγραφα: Έγγραφο που θα αποδεικνύει ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις την τελευταία 5ετία για το ίδιο (προτεινόμενο) αντικείμενο.

Λοιπά έγγραφα: Βεβαιώσεις των αρμόδιων Ειδικών Υπηρεσιών Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, περί μη δυνατότητας συγχρηματοδότησης του έργου (τρέχουσας και νέας προγραμματικής περιόδου). *Οι προτάσεις για ένταξη νέων έργων στο ΤΠΑ 2021-2025 του ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, γίνονται δεκτές εφόσον έχει εξαντληθεί κάθε δυνατότητα ένταξής τους σε συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα.

Τα συνοδευτικά δικαιολογητικά/ έγγραφα, υποβάλλονται σε μορφή αρχείου τύπου pdf, ως συνημμένα στο ΤΔΕ.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά την υποβολή της πρότασης από τον υποψήφιο Δικαιούχο ή από τον κύριο Δικαιούχο, δηλαδή εκείνον που έχει το συντονισμό και τη γενική ευθύνη για το σύνολο του έργου (στην περίπτωση που η υλοποίηση της υποβαλλόμενης πρότασης προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί από πολλαπλούς δικαιούχους), η διαδικασία για την ένταξη των έργων στο ΠΑ ακολουθεί τα παρακάτω βήματα. Ειδικότερες λεπτομέρειες ως προς την μεθοδολογία και τα κριτήρια αξιολόγησης παρατίθενται στο σχετικό συνημμένο.

5.1. Αξιολόγηση των προτάσεων από την Υπηρεσία Διαχείρισης του Π.Α. σε δύο στάδια:

Α’ Στάδιο: Έλεγχος πληρότητας και επιλεξιμότητας πρότασης

Β’ Στάδιο: Αξιολόγηση της πρότασης ανά ομάδα κριτηρίων

Η αξιολόγηση γίνεται με βάση την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα κριτήρια που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση. Η πρόταση αξιολογείται αυτοτελώς με σειρά προτεραιότητας, η οποία καθορίζεται από την ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΠΣ ΕΠΑ. Η προθεσμία για τον έλεγχο της πληρότητας και την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της πρότασης του Δικαιούχου, από την αρμόδια ΥΔ, ορίζεται μέχρι εξήντα (60) μέρες από την ημερομηνία υποβολής της πρότασης από το Δικαιούχο.

5.2. Υποβολή και εξέταση ενστάσεων

Ο δυνητικός Δικαιούχος δύναται να υποβάλει ένσταση στην αρμόδια ΥΔ σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ, εντός αποκλειστικής προθεσμίας επτά (7) εργάσιμων ημερών από την επομένη ημέρα της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων της αξιολόγησης, ήτοι:

α) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Α’ της αξιολόγησης β) της Απόφασης Απόρριψης Πρότασης που εκδίδεται κατά το Στάδιο Β’ της αξιολόγησης.

Η ένσταση θα πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ενυπόγραφη από τον Δικαιούχο ή τον κύριο Δικαιούχο (στην περίπτωση πολλαπλών Δικαιούχων) και όπου απαιτείται υπογεγραμμένη και από τον φορέα πρότασης, δηλαδή τον κύριο της πράξης, εφόσον είναι διαφορετικός φορέας από τον Δικαιούχο.

Η ΥΔ πρωτοκολλεί τις υποβαλλόμενες ενστάσεις. Οι ενστάσεις εξετάζονται από τριμελή επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων, η οποία συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ενστάσεων. Στην επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων μπορούν να συμμετέχουν υπάλληλοι εκτός της ΥΔ.

Τα αποτελέσματα της εξέτασης των ενστάσεων εγκρίνονται από την ΥΔ και κοινοποιούνται στους δυνητικούς Δικαιούχους που υπέβαλαν την ένσταση εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την έγκριση των αποτελεσμάτων από την ΥΔ και αναρτώνται στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

Στη διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων δεν μπορούν να συμμετέχουν στελέχη της ΥΔ που συμμετείχαν στη διαδικασία αξιολόγησης της συγκεκριμένης πρότασης την οποία αφορά η ένσταση. Επιπλέον, θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι τα στελέχη που εξετάζουν την ένσταση διαθέτουν την απαιτούμενη ανεξαρτησία, μέσω της υποβολής δήλωσης μη σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε εξαιρετικές περιπτώσεις το χρονικό διάστημα υποβολής και εξέτασης των ενστάσεων μπορεί να διαφοροποιείται.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά τα αποτελέσματα του Σταδίου Α’ γίνει δεκτή, η ΥΔ προβαίνει στην αξιολόγηση του Σταδίου Β’.

Αν η υποβληθείσα ένσταση, η οποία αφορά το στάδιο Β’ της αξιολόγησης γίνει αποδεκτή, η πρόταση επιλέγεται για χρηματοδότηση με βάση τη σειρά ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως της συνολικής δημόσιας δαπάνης της Πρόσκλησης. Σε αυτή την περίπτωση η ΥΔ εισηγείται την έκδοση Απόφασης Ένταξης του έργου.

5.3. Έκδοση απόφασης ένταξης του έργου από το αρμόδιο όργανο.

5.4. Δημοσιοποίηση τουλάχιστον στην οικεία ιστοσελίδα του φορέα του ΠΑ και αν υπάρχει και της ΥΔ: του τίτλου του έργου που εντάσσεται στο ΠΑ, του δικαιούχου αυτού, καθώς και του ποσού της δημόσιας δαπάνης.

6. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

6.1. Για αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή των προτάσεων, την συμπλήρωση των ΤΔΕ και άλλες διευκρινίσεις αρμόδιος/οι είναι ο κ./οι κκ. Χρήστος Τρυφωνόπουλος, 2103442408, e-mail: Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., Αυτή η διεύθυνση Email προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., και οι χειριστές (βλ. συνημμένο αρχείο).

6.2.  Περαιτέρω πληροφορίες για το «ΤΟΜΕΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ», το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΠΑ 2021-2025, τους κανόνες επιλεξιμότητας των δαπανών των έργων, καθώς και οποιαδήποτε πληροφορία για την υποβολή των προτάσεων (όπως οδηγίες για τη συμπλήρωση ΤΔΕ/Υ, δεικτών παρακολούθησης κ.λ.π.) βρίσκονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://pde.minedu.gov.gr.

Ο ανωτέρω δικτυακός τόπος αποτελεί βασικό εργαλείο επικοινωνίας για το ΕΠΑ και ανακοινώνεται σε αυτόν κάθε σχετική πληροφορία.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.