Αλλαγές στις διδακτορικές σπουδές φέρνει νέο σχέδιο νόμου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αλλαγές στις διδακτορικές σπουδές φέρνει νέο σχέδιο νόμου

Διδακτορικά: Νέες ρυθμίσεις για τις Διδακτορικές Σπουδές περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Νόμου για τη Σχολική Βία «Ζούμε Αρμονικά Μαζί – Σπάμε τη Σιωπή»: Ρυθμίσεις για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας και του εκφοβισμού στα σχολεία και άλλες διατάξεις» που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση.

Στο άρθρο 28 ρυθμίζονται θέματα οργάνωσης προγραμμάτων σπουδών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, φέρνοντας αλλαγές στις διδακτορικές σπουδές.

Τι ισχύει

1. Στην παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 4957/2022 (Α΄ 141), περί των προϋποθέσεων εγγραφής σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις: α) στο πρώτο εδάφιο, η φράση «απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αλλοδαπής, η επιτυχής ολοκλήρωση του οποίου οδηγεί στη χορήγηση ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών σύμφωνα με το άρθρο 78» αντικαθίσταται από τη φράση «απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι., κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας, που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS)», β) προστίθεται τρίτο εδάφιο, και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής: 

«1. Δικαίωμα υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών έχει όποιος είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος που έχει χορηγηθεί από Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή απόφοιτος προπτυχιακού προγράμματος σπουδών Α.Ε.Ι. κατ’ ελάχιστον πενταετούς διάρκειας που αντιστοιχεί σε τριακόσιες (300) πιστωτικές μονάδες του Ευρωπαϊκού Συστήματος Μεταφοράς και Συσσώρευσης Ακαδημαϊκών Μονάδων (ECTS). Η επιλογή των υποψήφιων διδακτόρων σε κάθε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών πραγματοποιείται με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος που έχει αναλάβει την υποστήριξη του προγράμματος διδακτορικών σπουδών. Με τον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών δύναται να ρυθμίζονται ειδικότερα θέματα σχετικά με τις προϋποθέσεις υποβολής αίτησης για την εγγραφή σε πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και την αξιολόγηση των υποψηφίων που δεν είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος.».

Την ενημερωτική σελίδα για τα διδακτορικά με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.

2. Στο άρθρο 110 του ν. 4957/2022, περί των συνεργασιών των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής με Ιδρύματα της αλλοδαπής, προστίθεται τρίτο εδάφιο και το άρθρο 110 διαμορφώνεται, ως εξής:

«Άρθρο 110

Συνεργασίες με Ιδρύματα της αλλοδαπής

Τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της ημεδαπής δύνανται να διοργανώνουν Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών (Ξ.Π.Σ.) του άρθρου 101, Ξ.Π.Σ. διπλής ειδίκευσης του άρθρου 107 και διπλά Ξ.Π.Σ. του άρθρου 108 σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης της αλλοδαπής, κατόπιν σύνταξης σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101, καθώς και λοιπά στοιχεία σχετικά με τη διοργάνωση του προγράμματος. Για θέματα σχετικά με την ίδρυση, οργάνωση, διοίκηση και λειτουργία του προγράμματος του παρόντος εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου. Τα Α.Ε.Ι. της ημεδαπής δύνανται να οργανώνουν και να λειτουργούν κοινά προγράμματα σπουδών του προηγούμενου εδαφίου σε συνεργασία με αναγνωρισμένα Ιδρύματα της αλλοδαπής, τα οποία οδηγούν στην απονομή τίτλου σπουδών, κατόπιν σύνταξης σχετικού Μνημονίου Συνεργασίας, στο οποίο περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι της συνεργασίας των Ιδρυμάτων και εξειδικεύονται τα αντίστοιχα στοιχεία της απόφασης της παρ. 2 του άρθρου 101, συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας σπουδών, της ευθύνης λειτουργίας του προγράμματος, του είδους του απονεμόμενου τίτλου, καθώς και της γλώσσας διοργάνωσής του.».

3. Στο τέλος της περ. η) της παρ. 1 του άρθρου 115 του ν. 4957/2022, περί των αρμοδιοτήτων του Συμβουλίου του Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.), διαγράφεται η φράση «για την πιστοποίησή τους» και η περ. η) διαμορφώνεται ως εξής: «η) καθορίζει τη διαδικασία εσωτερικής αξιολόγησης των προγραμμάτων του Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. και κοινοποιεί αυτά προς την ΕΘ.Α.Α.Ε..».

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.