Αίτημα τροπολογιών από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Αίτημα τροπολογιών από την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Προς:
την Ολομέλεια της Βουλής των Ελλήνων

Θέμα: Αίτημα τροπολογιών στο σ/ν «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξη»

Η Ένωση Ελλήνων Ερευνητών, μεσούσης της συζήτησης του σ/ν του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΥΠΑΝΕ) «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2020/1828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης Νοεμβρίου 2020 «σχετικά με τις αντιπροσωπευτικές αγωγές για την προστασία των συλλογικών συμφερόντων των καταναλωτών και για την κατάργηση της οδηγίας 2009/22/ΕΚ», ενίσχυση της προστασίας των καταναλωτών, ρυθμιστικό πλαίσιο για την παλαίωση οίνων και άλλες επείγουσες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξη», σας παραθέτει τις ακόλουθες προτάσεις της ως προς την αναγκαιότητα προσθήκης τροπολογιών ή/και νομοθετικών βελτιώσεων. Επιπλέον, θα θέλαμε να τονίσουμε ότι οι προτεινόμενες τροπολογίες είχαν συμπεριληφθεί στο αρχικό κείμενο του σ/ν έχοντας την υποστήριξη της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΝΕ αλλά απουσίαζαν στο σ/ν που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή.

Αναγνώριση προϋπηρεσίας ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων –

Τροποποίηση παρ. 4 άρθρου 133 ν. 4472/2017

Η ΕΕΕ έχει επανειλημμένα ζητήσει την τροποποίηση του άρθρου 133 του Ν. 4472/2017 ώστε να επιλυθεί το θέμα της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας των ερευνητών και ειδικών λειτουργικών επιστημόνων (ΕΛΕ). Στον Ν. 4957/2022 συμπεριλήφθηκε αντίστοιχη διάταξη για τα μέλη ΔΕΠ στο άρθρο 288 παρ. 1 με την οποία επιλύθηκε το θέμα. Δυστυχώς, αν και ζητήσαμε να συμπεριληφθεί αντίστοιχη διάταξη και για τους ερευνητές και ΕΛΕ, το αίτημά μας δεν έγινε δεκτό.

Να τονίσουμε για μία ακόμη φορά, ότι η μισθολογική απομείωση αλλά και η θεσμική υποβάθμιση των Ερευνητών που επήλθε με την εφαρμογή του Ν.4472/2017 σε συνδυασμό με τη μη δυνατότητα αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους συνιστά αποτρεπτικό παράγοντα για την προσέλκυση νέων Ερευνητών στον ερευνητικό ιστό και, ειδικότερα, από το εξωτερικό (brain gain).

Επιπλέον οφείλουμε να τονίσουμε ότι στο πλαίσιο της ισονομίας είναι αναγκαία η νομοθέτηση και για τους ερευνητές και ΕΛΕ της αναγνώρισης της προϋπηρεσίας κατ’ αντιστοιχία με τα μέλη ΔΕΠ.

Πρόταση της ΕΕΕ:

Κατά απόλυτη αναλογία με την τροποποίηση της παρ. 4 του άρθρου 129 του ν. 4472/2017 για την προϋπηρεσία των μελών ΔΕΠ θα πρέπει να τροποποιηθεί και το άρθρο 133 του Ν. 4472/2017 που αναφέρεται στην προϋπηρεσία των ερευνητών και ΕΛΕ, ως ακολούθως:

«4. Ως υπηρεσία για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη υπολογίζεται η αναφερόμενη στις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 11 του ν. 4354/2015, όπως κάθε φορά ισχύει. Για τους Ερευνητές και Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες αναγνωρίζεται ως προϋπηρεσία το διδακτικό ή ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, εφόσον οι τίτλοι σπουδών που αυτά παρέχουν, αναγνωρίζονται από το αρμόδιο για τον σκοπό αυτό όργανο ως ακαδημαϊκά ισότιμοι με αυτούς των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής, καθώς και το ερευνητικό έργο που έχει προσφερθεί σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα ή δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 (Α΄ 258) ανεξαρτήτως της συμβατικής τους σχέσης με αυτά. Η αναγνώριση των ανωτέρω υπηρεσιών πραγματοποιείται με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.»

Τροποποίηση παρ. 8 άρθρου 473 Ν. 4957/2022

Σύμφωνα με το Ν. 4957/2022 και το άρθρο 246 παρ. 4: «Οι αποδοχές των μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. για την απασχόληση σε έργα/προγράμματα που διαχειρίζονται Ε.Λ.Κ.Ε. άλλων Α.Ε.Ι. ή ερευνητικά κέντρα ή τεχνολογικά ινστιτούτα του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 ή άλλους ερευνητικούς οργανισμούς της ημεδαπής, αποδίδονται προς τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. που υπηρετούν, εκκαθαρίζονται από αυτόν και καταβάλλονται μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής. Οι αμοιβές των μελών Δ.Ε.Π., μελών Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. από τη συμμετοχή σε έργα/προγράμματα υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού της αμοιβής τους. Οι παρακρατήσεις αποτελούν ίδιους πόρους του Ε.Λ.Κ.Ε., σύμφωνα με την περ. δ) του άρθρου 230.» .

Η συγκεκριμένη διάταξη ίσχυε με παλαιότερο νόμο στα ΑΕΙ για τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ μαζί με άλλες διατάξεις οι οποίες δεν ίσχυαν στα Ερευνητικά Κέντρα (ΕΚ) και συμπεριλήφθηκε εκ νέου στον Ν. 4957/2022. Στις μεταβατικές διατάξεις του ίδιου νόμου, στο άρθρο 473 παρ. 8, αναφέρεται συνοπτικά ότι τα άρθρα 229-259 (πλην του άρθρου 257) εφαρμόζονται και στα ΕΚ. Στο άρθρο 246 ορίζεται σαφώς ότι η συγκεκριμένη διάταξη αναφέρεται σε μέλη ΔΕΠ και δεν ορίζεται ότι όπου στα άρθρα που εφαρμόζονται στα ΕΚ αναφέρονται τα μέλη ΔΕΠ νοείται το ερευνητικό προσωπικό.

Ο τρόπος νομοθέτησης δημιούργησε ασάφειες και ανησυχία στα ΕΚ λόγω του δημοσιονομικού χαρακτήρα της ρύθμισης και κατ’ επέκταση εμπλοκή του ερευνητικού προσωπικού στη συγκεκριμένη διάταξη χωρίς να τεκμαίρεται ρητώς. Προς αποφυγή περαιτέρω δυσλειτουργιών ζητούμε την ακόλουθη νομοτεχνική βελτίωση στον Ν. 4957/2022.

Πρόταση της ΕΕΕ:

«Η παρ. 8 του άρθρου 473 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί Ειδικών Λογαριασμών Κονδυλίων Έρευνας, βελτιώνεται νομοτεχνικά με τη διάρθρωσή της σε περιπτώσεις, στο υφιστάμενο πρώτο εδάφιο εξειδικεύεται η αναφορά στην παρ. 4 του άρθρου 246 του ως άνω νόμου και διαμορφώνεται ως εξής:

«8. α) Το Κεφάλαιο ΚΖ’, πλην του άρθρου 257 και τα δύο τελευταία εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 246, εφαρμόζονται στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) των ερευνητικών κέντρων ινστιτούτων και των τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13Α του ν. 4310/2014 (Α’ 258), καθώς και στους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του ως άνω άρθρου που έχουν τη μορφή Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) ως προς τη διαχείριση των κάθε είδους έργων και προγραμμάτων τους.»

Για την Ένωση Ελλήνων Ερευνητών

Η Πρόεδρος 
Μαρία A.

Ο Γενικός Γραμματέας
Κωνσταντοπούλου Δημήτρης Σακελλαρίου

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.