Πανεπιστήμια: Διευκρινίσεις Υπουργείου Παιδείας για κατάρτιση αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Διευκρινίσεις Υπουργείου Παιδείας για κατάρτιση αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων

Διευκρινίσεις στα ΑΕΙ σχετικά με την διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4957/2022, απέστειλε ο γενικός γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης κ. Οδυσσέας- Ιωάννης Ζώρας.

Μεταξύ άλλων τονίζει ότι ειδικώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Συνέλευση κάθε Τμήματος δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος.

Οι διευκρινίσεις γ.γ. Ανώτατης Εκπαίδευσης

Σε συνέχεια ερωτημάτων που έχουν τεθεί στην υπηρεσία μας σχετικά με τη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4957/2022 (Α’141), διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των μητρώων γνωστικών αντικειμένων κάθε Τμήματος σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 144 του ν. 4957/2022, καθώς για κάθε αιτούμενη νέα θέση μέλους Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.) είναι αναγκαίο να καθορίζονται τα ακόλουθα στοιχεία: α) βαθμίδα, και β) γνωστικό αντικείμενο κάθε θέσης από το Μητρώο Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος.

2. Δεδομένου ότι ως καταληκτική ημερομηνία για την κατάρτιση των πρώτων Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων των Τμημάτων έχει οριστεί η 28η .2.2023 σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 463 του ν. 4957/2022, η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 και οι διατάξεις της παρ. 4 του ίδιου άρθρου τυγχάνουν εφαρμογής αποκλειστικά μετά την κατάρτιση του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων κάθε Τμήματος, και ειδικότερα από το επόμενο έτος και εξής. 

3. Ειδικώς για το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023, η Συνέλευση κάθε Τμήματος δύναται να εκκινήσει τη διαδικασία κατάρτισης του αιτήματος ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων του άρθρου 138 του ν. 4957/2022 αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατάρτισης του Μητρώου Γνωστικών Αντικειμένων του Τμήματος.

Τυχόν αποφάσεις περί αιτημάτων ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων που λαμβάνονται πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας έγκρισης των Μητρώων Γνωστικών Αντικειμένων δεν δύνανται να λαμβάνονται υπόψη. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως τα αρμόδια όργανα και οι υπηρεσίες κάθε Α.Ε.Ι. μεριμνήσουν για την εφαρμογή της παρούσας.

Κατεπείγον Έγγραφο Υπουργείου Παιδείας / Να εφαρμοστούν οι ποινές σε φοιτητές

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.