Πανεπιστήμια: Παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης Οργανισμών

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Πανεπιστήμια: Παρατείνεται η προθεσμία κατάρτισης Οργανισμών

Με απόφαση του υφυπουργού Παιδείας Άγγελου Συρίγου, δίνεται παράταση στα ΑΕΙ όλης της χώρας μέχρι τις 21/07/2023, προκειμένου υποβάλουν προτάσεις για την έκδοση των Οργανισμών τους.

Η υποχρέωση για κατάρτιση Οργανισμών έληγε αυτές τις ημέρες, καθώς αρχικά προβλεπόταν εξάμηνη προθεσμία από την ψήφιση του νόμου «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις», του νέου νόμου-πλαισίου δηλαδή, που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ στις 21 Ιουλίου 2022. Ομως ακόμα δεν έχουν υποβληθεί τέτοιες προτάσεις καθώς τα περισσότερα ΑΕΙ βρίσκονται σε διαδικασία επιλογής (ή έχουν πρόσφατα αναδειχθεί) Συμβουλίων Διοίκησης.

Τι είναι ο Οργανισμός των ΑΕΙ

Σύμφωνα με το νέο νόμο:

1. Η οργάνωση και λειτουργία των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) καθορίζονται με τον Οργανισμό τους, ο οποίος καταρτίζεται με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών και Εσωτερικών, ύστερα από πρόταση του Συμβουλίου Διοίκησης και γνώμη της Συγκλήτου, σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζεται στο άρθρο 20 του ν. 4622/2019 (Α’ 133).

2. Με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. ορίζονται: α) η αποστολή του Α.Ε.Ι., όπως προκύπτει από το άρθρο 3 που διέπει τη σύσταση και τις αρμοδιότητες του Α.Ε.Ι.,

β) η διάρθρωση των διοικητικών, οικονομικών και λοιπών υπηρεσιών του Α.Ε.Ι. σε οργανικές μονάδες, Γενικές Διευθύνσεις, Διευθύνσεις, Υποδιευθύνσεις, Τμήματα, αυτοτελή και μη, αυτοτελή Γραφεία και θεσμοθετημένα συλλογικά όργανα,

γ) η ονομασία και η έδρα των οργανικών μονάδων της περ. β), καθώς και οι στρατηγικοί σκοποί των Γενικών Διευθύνσεων, οι επιχειρησιακοί στόχοι των Διευθύνσεων και Υποδιευθύνσεων και οι αρμοδιότητες των Τμημάτων και λοιπών οργανικών μονάδων,

δ) το σύνολο των οργανικών θέσεων του προσωπικού, η κατανομή αυτών κατά εργασιακή σχέση, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, καθώς και τα τυπικά προσόντα διορισμού ή πρόσληψης κατά κλάδο και ειδικότητα και 

ε) η γενική περιγραφή καθηκόντων κάθε θέσης ευθύνης, καθώς και οι κλάδοι, από τους οποίους προέρχονται οι Προϊστάμενοι των οργανικών μονάδων.

3. Με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. περιλαμβάνονται υποχρεωτικά ως οργανικές μονάδες του Α.Ε.Ι. η Νομική Υπηρεσία, η Τεχνική Υπηρεσία, η Μονάδα Φοιτητικής Μέριμνας, καθώς και όσες οργανικές μονάδες αναφέρονται στο παρόν Κεφάλαιο και καθορίζονται η οργανωτική τους διάρθρωση και το επίπεδο λειτουργίας τους.

4. Στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. δεν περιλαμβάνονται η διάρθρωση των ακαδημαϊκών μονάδων επιπέδου Σχολής ή Τμήματος, καθώς και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών των Κεφαλαίων ΣΤ’, ΙΒ’ και ΙΕ’, καθώς και οι οργανικές θέσεις του προσωπικού των μελών Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (Δ.Ε.Π.), Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.), Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (Ε.ΔΙ.Π.) και Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (Ε.Τ.Ε.Π.). Αν η λειτουργία των ακαδημαϊκών μονάδων και των επιμέρους ακαδημαϊκών και ερευνητικών δομών των Κεφαλαίων ΣΤ’, ΙΒ’ και ΙΕ’ υποστηρίζεται από διοικητικές υπηρεσίες, η οργανωτική διάρθρωση αυτών περιλαμβάνεται στον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. Αν μεταβληθεί η ακαδημαϊκή διάρθρωση του Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το άρθρο 20 απαιτείται η τροποποίηση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.