Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Πανεπιστήμια - Οι Αρμοδιότητες

Σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Πανεπιστήμια - Οι Αρμοδιότητες

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση που ορίζει τη σύσταση Επιτροπών Ελέγχου στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τον καθορισμό των ιδιοτήτων των μελών τους, της διαδικασίας επιλογής τους, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Ιδιότητες μελών της Επιτροπής Ελέγχου


Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να έχουν οποιαδήποτε από τις παρακάτω ιδιότητες:

α. Μέλος Δ.Ε.Π. Α.Ε.Ι.,

β. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης Υπουργείου ή άλλης Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής, που δεν εμπίπτει στους φορείς του άρθρου 22 του ν. 4795/2021,

γ. Προϊστάμενος τουλάχιστον επιπέδου Διεύθυνσης της οικείας Περιφέρειας ή Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 2. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

2. Για τη συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου απαιτείται ένα (1) τουλάχιστον μέλος να διαθέτει κατ’ ελάχιστον διετή ελεγκτική εμπειρία στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Αρμοδιότητες Επιτροπής Ελέγχου

1. Η Επιτροπή Ελέγχου έχει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

(α) Εγγυάται την ανεξαρτησία της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου διασφαλίζοντας τη λειτουργική σχέση αναφοράς μεταξύ της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου και του επικεφαλής της Αρχής, για θέματα Εσωτερικού Ελέγχου,

(β) παρακολουθεί τις εργασίες της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε θέματα εσωτερικού ελέγχου μέσω της υποβολής σε αυτήν, του Ετήσιου Προγράμματος Εργασιών και της Ετήσιας Έκθεσης της Μονάδας,

(γ) παρέχει συμβουλές για κάθε ζήτημα που αφορά την αποστολή και τα καθήκοντα της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου για τον Εσωτερικό Έλεγχο διασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητά της και την ποιότητα του έργου της.

(δ) παρακολουθεί την αποτελεσματική λειτουργία του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου και του συστήματος διαχείρισης κινδύνων και διασφαλίζει ότι οι συστάσεις της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου λαμβάνονται δεόντως υπόψη.

2. Με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου μπορεί να εξειδικεύονται περαιτέρω οι αρμοδιότητές της.

3. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου συμμορφώνονται με τις διατάξεις οι οποίες καθορίζουν την οργάνωση και λειτουργία της Αρχής και του Κανονισμού Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου.

Το ΦΕΚ μπορείτε να το δείτε εδώ.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr