ΑΠΟΦΑΣΗ: Συγχωνεύσεις φορέων δια απορροφήσεως από τα AEI

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ: Συγχωνεύσεις φορέων δια απορροφήσεως από τα AEI

Σε ΦΕΚ η απόφαση για τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως από τα ΑΕΙ.

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η απόφαση της υπουργού Παιδείας Νίκης Κεραμέως για τη διαδικασία συγχώνευσης δια απορροφήσεως των φορέων του άρθρου 296 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) από τα ΑΕΙ.

Συγχώνευση με απορρόφηση

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Λέσχη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)», με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε με τον ν. 5147/1931 (Α’ 211) καταργείται την 31η.12.2022 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται δια απορροφήσεως από το Ε.Κ.Π.Α., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ E 15 Δεκεμβρίου 2022 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6357 64213 64214 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 6357/15.12.2022 τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), με έδρα την Αθήνα, που ιδρύθηκε δυνάμει του άρθρου 1 του π.δ. 387/1983 (Α’ 141) καταργείται την 31η.12.2022 ως αυτοτελές νομικό πρόσωπο και συγχωνεύεται δια απορροφήσεως από το Ε.Μ.Π., το οποίο υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις του, ως οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 12 του ν.δ. 3974 της 4ης/7ης.9.1959 (Α’ 188) και διέπεται από το π.δ. 207/2005 (Α’ 251), το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον α.ν. της 25ης.01.1936 (Α’ 52) και το β.δ. της 6ης.6.1936 (Α’ 275) και το «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» με έδρα τη Θεσσαλονίκη, το οποίο ιδρύθηκε με τον ν. 1881/1951 (Α’ 210), καταργούνται την 31η.12.2022 ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται δια απορροφήσεως από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Το Α.Π.Θ. υπεισέρχεται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα και σε όλες τις υποχρεώσεις των ως άνω φορέων, ως οιονεί καθολικός διάδοχος, χωρίς την καταβολή φόρου, τέλους ή άλλου δικαιώματος υπέρ του Δημοσίου ή των Ο.Τ.Α. ή άλλων νομικών προσώπων, τηρουμένων των διατυπώσεων δημοσιότητας για τα ακίνητα.

Μεταφορά αρμοδιοτήτων των απορροφούμενων νομικών προσώπων

Με τη συντέλεση της συγχώνευσης την 31η.12.2022, η αποστολή, οι σκοποί και οι αρμοδιότητες των συγχωνευόμενων φορέων του άρθρου 1, όπως είχαν καθορισθεί στη συστατική τους πράξη και στις σχετικές με τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα προϊσχύσασες διατάξεις, οι οποίες αποκλειστικά για τον σκοπό αυτό παραμένουν σε ισχύ, περιέρχονται στο απορροφούν Α.Ε.Ι., ως ακολούθως: α) Οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Λέσχη του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.)» μεταφέρονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες, β) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη» του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) μεταφέρονται στο Εθνικό

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

γ) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Πανεπιστημιακή Φοιτητική Λέσχη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

δ) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες,

ε) οι αρμοδιότητες του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» μεταφέρονται στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το οποίο αναλαμβάνει να ασκεί τις αντίστοιχες δραστηριότητες.

Τυχόν εμπορικές και λοιπές συναφείς δραστηριότητες των συγχωνευόμενων φορέων με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και εξής δύνανται να ανατίθενται στην Εταιρεία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της περιουσίας του Α.Π.Θ. σύμφωνα με τις διατάξεις του Εσωτερικού Κανονισμού της, κατόπιν απόφασης του Συμβουλίου Διοίκησης (Σ.Δ.), και έως τη συγκρότησή του Σ.Δ. με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου, εάν κρίνεται αποτελεσματικότερη η εξυπηρέτηση της διαχείρισής τους.

Τυχόν δραστηριότητες των συγχωνευόμενων φορέων με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» που αφορούν στην παροχή υπηρεσιών, τη διαχείριση και αξιοποίηση των κονδυλίων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης και συναφείς δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένης της οικονομικής διαχείρισης αυτών, από την 1η.1.2023 και εξής δύνανται να ανατίθενται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Π.Θ..

Περιουσία - Θέματα οικονομικής διαχείρισης

Η κυριότητα και κάθε άλλο εμπράγματο δικαίωμα επί του συνόλου της κινητής και ακίνητης περιουσίας των συγχωνευόμενων φορέων, οι οποίοι καταργούνται ως αυτοτελείς δυνάμει του άρθρου 296 του ν. 4957/2022, περιέρχονται αυτοδικαίως χωρίς την τήρηση οποιουδήποτε τύπου, πράξης ή συμβολαίου και χωρίς αντάλλαγμα την 31η.12.2022, στα Α.Ε.Ι. με τα οποία συγχωνεύονται δια απορροφήσεως, με την επιφύλαξη της κείμενης νομοθεσίας για δωρεές, κληρονομιές και κληροδοσίες, τα οποία έχουν στο εξής την αποκλειστική χρήση και διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων των καταργούμενων φορέων, αλλά και την ευθύνη για τη διαφύλαξη και τη διαχείριση του αρχείου τους. Το απορροφούν Α.Ε.Ι. υπεισέρχεται σε όλα τα ενοχικά και εμπράγματα δικαιώματα του φορέα με το οποίο συγχωνεύεται σε σχέση με την μεταφερόμενη στο κάθε Α.Ε.Ι. κινητή και ακίνητη περιουσία του.

Το αργότερο έως την 28η.2.2023, ο Πρύτανης κάθε Α.Ε.Ι., με το οποίο συγχωνεύονται οι καταργούμενοι φορείς του άρθρου 1, υποχρεούται στη διενέργεια απογραφής όλων των κινητών και ακινήτων που περιέρχονται στην κυριότητα και στην αποκλειστική χρήση και διαχείριση του Α.Ε.Ι., καθώς και όλων των συμβάσεων αυτών που μεταφέρονται σε αυτό. Η έκθεση απογραφής εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων και απόσπασμα της εγκεκριμένης έκθεσης, που περιγράφει τα αποκτώμενα κατά κυριότητα ακίνητα, καθώς και τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων, με την περίληψη που προβλέπεται στο άρθρο 9 του β.δ. 533/1963 (Α’ 147) καταχωρίζεται ατελώς στα οικεία βιβλία μεταγραφών του αρμόδιου υποθηκοφυλακείου. Ομοίως ατελώς πραγματοποιούνται οι απαιτούμενες κτηματολογικές εγγραφές.

Η τελευταία διοίκηση κάθε συγχωνευόμενου φορέα υποχρεούται να συνδράμει στη διαδικασία της απογραφής της κινητής και ακίνητης περιουσίας του, παρέχοντας κάθε αναγκαίο στοιχείο ή έγγραφο στον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. που απορροφά το νομικό πρόσωπο.

Ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. δύναται να συστήνει Επιτροπή αποτελούμενη από εκπροσώπους του συγχωνευόμενου φορέα και του Α.Ε.Ι., καθώς και να αναθέτει σε ανεξάρτητους ορκωτούς ελεγκτές υπηρεσίες σχετικά με την υποβοήθηση του έργου του σύνταξη της έκθεσης απογραφής και του υπολογισμού της αξίας της κινητής και ακίνητης περιουσίας που περιέρχεται στο Α.Ε.Ι.

Οι υφιστάμενοι έως τη δημοσίευση της παρούσας τραπεζικοί λογαριασμοί των συγχωνευόμενων φορέων συνεχίζουν να λειτουργούν επ’ ονόματι και για λογαριασμό του απορροφούντος Α.Ε.Ι., συνεχίζοντας να εξυπηρετούν τους σκοπούς, για τους οποίους συνεστήθησαν, όσο αυτό είναι αναγκαίο. Τα ταμειακά υπόλοιπα και τα υπόλοιπα τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων περιέρχονται στο απορροφούν Α.Ε.Ι.

Τυχόν ταμειακά υπόλοιπα του έτους 2022 των εγκεκριμένων προϋπολογισμών των συγχωνευόμενων φορέων περιέρχονται στο Α.Ε.Ι. με το οποίο συντελείται η συγχώνευση ως αποθεματικό. Τυχόν αποθεματικά των συγχωνευόμενων φορέων μεταφέρονται στον τραπεζικό λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που τηρούνται τα αποθεματικά του Α.Ε.Ι. Έργα, δράσεις και προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από την Ε.Ε. ή χρηματοδοτούμενα από ευρωπαϊκούς ή εθνικούς πόρους τα οποία έχουν αναληφθεί και υλοποιούνται από τους συγχωνευόμενους φορείς, υλοποιούνται εφεξής από το Α.Ε.Ι., το οποίο είναι καθολικός διάδοχος του συγχωνευόμενου φορέα, ως προς όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις ανωτέρω, πράξεις, δράσεις και προγράμματα, καθώς και δικαιούχος των τραπεζικών λογαριασμών των συγχωνευόμενων φορέων για τη χρηματοδότηση αυτών των πράξεων, δράσεων και προγραμμάτων. Είναι δυνατή η διαχείριση έργων, δράσεων και προγραμμάτων των συγχωνευόμενων φορέων από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι., εφόσον συνάδουν με τον σκοπό του Ε.Λ.Κ.Ε.

Υποχρεώσεις και δικαιώματα που υφίστανται κατά την ημερομηνία συγχώνευσης - απορρόφησης των καταργούμενων νομικών προσώπων από οποιαδήποτε έννομη σχέση μεταφέρονται στο σύνολο τους στο Α.Ε.Ι. που τα απορρόφησε, το οποίο καθίσταται καθολικός διάδοχος.

Οι δημόσιες συμβάσεις που έχουν συναφθεί ή συνάπτονται έως την 31η.12.2022 με κάποιο από τους συγχωνευόμενους φορείς του άρθρου 1 για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων σύμφωνα με τον ν. 4412/2016 συνεχίζουν να εκτελούνται από το απορροφούν Α.Ε.Ι., το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απορροφούμενου φορέα., ως Αναθέτουσα Αρχή. Τυχόν διαγωνιστικές διαδικασίες για την προμήθεια ειδών, υπηρεσιών ή την εκτέλεση έργων που έχουν εκκινήσει πριν από την 31η.12.2022 ολοκληρώνονται από το απορροφούν Α.Ε.Ι., το οποίο υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του απορροφούμενου φορέα, ως Αναθέτουσα Αρχή.

Οι φάκελοι και τα αρχεία των δημόσιων συμβάσεων, των εκκρεμών διαγωνιστικών διαδικασιών, των συμβάσεων και των αρχείων που αφορούν στην εκμίσθωση της ακίνητης και κινητής περιουσίας ή τη μίσθωση ακίνητης περιουσίας και εξοπλισμού για την εξυπηρέτηση των δραστηριοτήτων του απορροφούμενου Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού αρχείου όπου υφίσταται, παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία προμηθειών του απορροφούντος Α.Ε.Ι. με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας προμηθειών του Α.Ε.Ι. και τον αρμόδιο υπάλληλο του απορροφούμενου φορέα και υπογράφεται από τους ίδιους, τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο του απορροφούμενου φορέα.

Οι φάκελοι και τα αρχεία συμβάσεων εκτέλεσης έργων, συντήρησης και εκπόνησης μελετών, συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού αρχείου όπου υφίσταται, παραδίδονται στην αρμόδια τεχνική υπηρεσία του απορροφούντος Α.Ε.Ι. με πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής, το οποίο συντάσσεται από τον Προϊστάμενο της τεχνικής υπηρεσίας του Α.Ε.Ι. και τον αρμόδιο υπάλληλο του απορροφούμενου φορέα και υπογράφεται από τους ίδιους, τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο του απορροφούμενου φορέα. Εάν οι πόροι για την ολοκλήρωση των ανωτέρω συμβάσεων βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, η τεχνική υπηρεσία υποχρεούται να προβεί στις αρμόδιες ενέργειες για την εξασφάλιση των πόρων και την ένταξη των έργων στο ΠΔΕ του απορροφούντος Α.Ε.Ι.

Τα ενταγμένα έργα ή τα υπό ένταξη έργα των συγχωνευόμενων Ν.Π.Δ.Δ. στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται από το αρμόδιο ανά περίπτωση Υπουργείο, διατηρώντας τα ίδια στοιχεία και τους ίδιους λογαριασμούς στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Από το οικονομικό έτος 2023, η κρατική επιχορήγηση και τα έσοδα των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων από οποιαδήποτε πηγή, εγγράφονται στον προϋπολογισμό του Α.Ε.Ι., που τα απορροφά. Κατ’ εξαίρεση έσοδα που προέρχονται από ίδιους πόρους και δραστηριότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων με την επωνυμία «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Αγροκτήματος Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης» και «Ταμείο Διοίκησης και Διαχείρισης Πανεπιστημιακών Δασών του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης», όπως η άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων, η παροχή υπηρεσιών, επιδοτήσεις από την εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας, έσοδα από την εκμετάλλευση φωτοβολταϊκών, δύνανται να εγγράφονται στον προϋπολογισμό της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Α.Π.Θ., εφόσον ανατίθεται στην Εταιρεία η σχετική διαχείριση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 2.

Όπου στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας προβλέπεται συμμετοχή εκπροσώπων των απορροφούμενων φορέων σε Διοικητικά Συμβούλια, σε Επιτροπές και σε κάθε είδους συλλογικά όργανα, νοείται από τη δημοσίευση της παρούσας η συμμετοχή εκπροσώπου του απορροφούντος Α.Ε.Ι.

Θέματα Προσωπικού

Το μόνιμο προσωπικό, το οποίο υπηρετεί κατά τη δημοσίευση της παρούσας στα Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1, όπως και το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτά με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, μετατάσσεται ή μεταφέρεται την 31η.12.2022 αυτοδικαίως με την ίδια σχέση εργασίας και τις ίδιες αποδοχές στο Α.Ε.Ι. από το οποίο απορροφάται σε κενές οργανικές θέσεις προσωπικού αντίστοιχης κατηγορίας, κλάδου, βαθμού και ειδικότητας, για τις οποίες κατέχει τα τυπικά προσόντα. Αν δεν υπάρχουν κενές θέσεις ή το προσωπικό δεν διαθέτει τα απαιτούμενα τυπικά προσόντα για την ένταξή τους σε αυτές, η μετάταξη ή μεταφορά γίνεται σε προσωποπαγείς θέσεις που συνιστώνται ειδικώς για αυτό τον σκοπό.

Η μεταφορά ή η μετάταξη του εν λόγω προσωπικού γίνεται κατά παρέκκλιση των ισχυουσών διατάξεων και σύμφωνα με το άρθρο 296 του ν. 4957/2022 και της παρούσας.

Η αρμόδια υπηρεσία για θέματα προσωπικού κάθε συγχωνευόμενου φορέα του άρθρου 1 συντάσσει κατάλογο με το προσωπικό που υπηρετεί σε αυτό που περιλαμβάνει:

α) ονοματεπώνυμο, β) πατρώνυμο, γ) σχέση απασχόλησης, δ) κλάδο ή ειδικότητα, ε) βαθμό και στ) μισθολογικό κλιμάκιο, κάθε υπαλλήλου και τον αποστέλλει στο Α.Ε.Ι. από το οποίο απορροφάται το αργότερο έως την 15η.12.2022.

Η αρμόδια διοικητική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. αποστέλλει το αργότερο έως την 22η.12.2022 προς τη Γενική Διεύθυνση Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων τα στοιχεία των υπαλλήλων που μετατάσσονται από το προς απορρόφηση Ν.Π.Δ.Δ. προς το Α.Ε.Ι. με σχετική μνεία ανά μετατασσόμενο υπάλληλο αν υφίσταται κενή οργανική θέση ίδιου κλάδου ή ειδικότητας ή απαιτείται η σύσταση προσωποπαγούς θέσης.

Το αργότερο έως την 31η.12.2022, οι ατομικοί φάκελοι και τα αρχεία που αφορούν στο προσωπικό του συγχωνευόμενου φορέα παραδίδονται στην αρμόδια υπηρεσία για θέματα προσωπικού του Α.Ε.Ι. και συντάσσεται πρωτόκολλο παράδοσης παραλαβής από τον Προϊστάμενο της υπηρεσίας για θέματα προσωπικού του Α.Ε.Ι., τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του Α.Ε.Ι. και τον εκκαθαριστή μισθοδοσίας του συγχωνευόμενου Ν.Π.Δ.Δ. και υπογράφεται από τους ίδιους, τον Πρύτανη του Α.Ε.Ι. και τον Πρόεδρο του απορροφούμενου νομικού προσώπου.

Για τη μεταφορά ή τη μετάταξη του προσωπικού στο Α.Ε.Ι. που απορρόφησε το νομικό πρόσωπο εκδίδεται εντός του πρώτου δεκαπενθημέρου του Ιανουαρίου 2023 διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο στο «Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ» και κοινοποιείται στο Α.Ε.Ι. και τους μεταφερόμενους ή μετατασσόμενους υπαλλήλους. Εάν δεν υφίσταται κενή θέση κλάδου ή ειδικότητας αντίστοιχης με αυτή του μεταφερόμενου προσωπικού, συνίσταται προσωποπαγής θέση στο Α.Ε.Ι. με την απόφαση μεταφοράς ή μετάταξης στον εν λόγω κλάδο ή ειδικότητα.

Με απόφαση του Πρύτανη ή του αρμόδιου Αντιπρύτανη του Α.Ε.Ι. το προσωπικό τοποθετείται στις υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Α.Ε.Ι. ή σε αυτές που συστήνονται με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 5 και ασκεί τις ίδιες αρμοδιότητες αντίστοιχες με αυτές που ασκούσε στα νομικά πρόσωπα προέλευσης. Με απόφαση του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. το προσωπικό κατατάσσεται βαθμολογικά και μισθολογικά ανάλογα με τα τυπικά του προσόντα και την προϋπηρεσία του.

Η αρμόδια οικονομική υπηρεσία του Α.Ε.Ι. διενεργεί κάθε απαιτούμενη ενέργεια για την ένταξη του μεταφερόμενου προσωπικού στις μισθοδοτικές καταστάσεις του Α.Ε.Ι. και τη συνέχιση της καταβολής της μισθοδοσίας του. Εκκαθαριστής των αποδοχών του εν λόγω προσωπικού είναι ο εκάστοτε αρμόδιος υπάλληλος του οικείου Α.Ε.Ι., ο οποίος εκκαθαρίζει τις αποδοχές και του λοιπού προσωπικού του Α.Ε.Ι. Το μεταφερόμενο ή μετατασσόμενο, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, προσωπικό εξακολουθεί να υπάγεται ως προς την κύρια και επικουρική ασφάλιση στον φορέα στον οποίο υπαγόταν πριν από τη μεταφορά ή τη μετάταξή του.

Το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από την ημερομηνία απορρόφησης έως την κοινοποίηση των πράξεων μεταφοράς ή μετάταξης και ανάληψης υπηρεσίας του προσωπικού που μετακινείται, θεωρείται για κάθε συνέπεια ως χρόνος πραγματικής υπηρεσίας του προσωπικού αυτού στον φορέα υποδοχής, ο οποίος καταβάλλει και τις αντίστοιχες αποδοχές του για το διάστημα αυτό.

Λοιπό προσωπικό που απασχολείται στα συγχωνευόμενα Ν.Π.Δ.Δ. κατά την 31η.12.2022 δυνάμει σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου ή έργου ή άλλης σχέσης συνεχίζουν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους, με την ίδια σχέση, έως τη λήξη της σύμβασής τους και οι αποδοχές τους καταβάλλονται από το Α.Ε.Ι. που απορροφά το Ν.Π.Δ.Δ.

Όσοι μεταφέρονται ή μετατάσσονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εφόσον δεν παρουσιαστούν μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δεκαπέντε (15) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της διαπιστωτικής πράξης μεταφοράς ή μετάταξής τους για ανάληψη υπηρεσίας, θεωρείται ότι κατήγγειλαν τη σύμβασή τους και δεν δικαιούνται αποζημίωση για την αιτία αυτή.

Οι κενές και οι δεσμευόμενες θέσεις των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων μεταφέρονται στο Α.Ε.Ι. που απορροφά κάθε Ν.Π.Δ.Δ. του άρθρου 1.

Λοιπές και μεταβατικές διατάξεις

Η θητεία των οργάνων διοίκησης των συγχωνευόμενων φορέων του άρθρου 1 λήγει την 31η.12.2022. Από την 1η.1.2023 αρμοδιότητες που σχετίζονται με την εκπλήρωση της αποστολής και τις δραστηριότητες των συγχωνευόμενων νομικών προσώπων ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης του απορροφούντος Α.Ε.Ι., και έως τη συγκρότησή του από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι. Τα αρμόδια όργανα του Α.Ε.Ι. δύνανται να συγκροτούν επιτροπές με αντικείμενο την υποστήριξη των δραστηριοτήτων που μεταφέρονται προς κάθε Α.Ε.Ι. από τα συγχωνευόμενα νομικά πρόσωπα.

Με τον Οργανισμό του Α.Ε.Ι. του άρθρου 206 του ν. 4957/2022 (Α’ 141) καθορίζονται η διοικητική διάρθρωση, το επίπεδο και οι αρμοδιότητές των οργανικών μονάδων που κρίνεται αναγκαία η σύστασή τους για τη συνέχιση της αποστολής και των δραστηριοτήτων των νομικών προσώπων που απορροφώνται από κάθε Α.Ε.Ι., με την επιφύλαξη της παρ. 3. Έως την έκδοση του Οργανισμού η σύσταση των οργανικών μονάδων, η διοικητική διάρθρωση, το επίπεδο και οι θέσεις ανά οργανική μονάδα καθορίζονται με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης, και έως τη συγκρότησή του με απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου του Α.Ε.Ι. Με την έκδοση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου του Α.Ε.Ι. απαιτείται η τροποποίηση του ψηφιακού οργανογράμματος του άρθρου 16 του ν. 4440/2016 (Α’ 224).

Οι αρμοδιότητες των οργανικών μονάδων των νομικών προσώπων που απορροφώνται από το Α.Ε.Ι. και αφορούν σε θέματα προσωπικού, οικονομικής διαχείρισης (σύνταξη προϋπολογισμού, εκκαθάριση δαπανών, εκκαθάριση μισθοδοσίας), προμήθειας ειδών, υπηρεσιών, έργων και παρακολούθησης δημοσίων συμβάσεων και τεχνικής υπηρεσίας ασκούνται από τις ήδη υφιστάμενες οργανικές μονάδες του Α.Ε.Ι. που ασκούν τις αντίστοιχες αρμοδιότητες για λογαριασμό του Α.Ε.Ι.

Το Διδασκαλείο Ξένων Γλωσσών (Δ.Ξ.Γ.) της Πανεπιστημιακής Λέσχης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών που συστήθηκε με το άρθρο 12 του ν. 5147/1931 εντάσσεται από την 1η.1.2023 στο Ε.Κ.Π.Α. ως ανεξάρτητη ακαδημαϊκή μονάδα με επικεφαλής τον Πρύτανη ή έναν από τους Αντιπρυτάνεις στον οποίο ανατίθεται ο τομέας ευθύνης ή άλλο μέλος Δ.Ε.Π. του Α.Ε.Ι. με συναφές γνωστικό αντικείμενο με τις δραστηριότητές του. Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. εγκρίνεται ο Κανονισμός Λειτουργίας του Δ.Ξ.Γ. Η οικονομική διαχείριση των πόρων του Διδασκαλείου δύναται να πραγματοποιείται μέσω του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του Ε.Κ.Π.Α.

Εκκρεμείς δίκες των απορροφούμενων φορέων συνεχίζονται από το απορροφούν Α.Ε.Ι., χωρίς να επέρχεται βίαιη διακοπή τους και χωρίς να απαιτείται άλλη διατύπωση για τη συνέχισή τους. 6. Κατά τα λοιπά και για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται διαφορετικά στην παρούσα, εξακολουθούν να εφαρμόζονται στα απορροφούντα Α.Ε.Ι. οι ισχύουσες κατά τον χρόνο δημοσίευσης της παρούσας διατάξεις που διέπουν τη λειτουργία των απορροφούμενων νομικών προσώπων.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.