Ο Γενικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ

Ο Γενικός Γραμματέας Οδυσσέας Ζώρας στη Σύνοδο Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ

Στις 07-08 Δεκεμβρίου 2022, στο Παρίσι, πραγματοποιήθηκε Σύνοδος Υπουργών Παιδείας του ΟΟΣΑ με θέμα: “Re-building an inclusive and equitable society through education”, υπό την Προεδρία της Κορέας, της Νορβηγίας και της Πορτογαλίας και με Αντιπροέδρους την Εσθονία, τη Φινλανδία, την Ελλάδα και την Ιαπωνία.

Στην εν λόγω Σύνοδο το ΥΠΑΙΘ εκπροσωπήθηκε από τον Γενικό Γραμματέα Ανώτατης Εκπαίδευσης, Καθ. Οδυσσέα-Ιωάννη Ζώρα, ο οποίος ήταν επικεφαλής της ελληνικής αντιπροσωπείας. Η αντιπροσωπεία επίσης αποτελούνταν από τον Πρέσβη στην Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσωπεία στον ΟΟΣΑ, κ. Γεώργιο Πρεβελάκη, τη σύμβουλο κ. Ζωή Καραθανάση και τη συνεργάτιδα του Γραφείου ΓΓΑΕ κ. Μαρία Δήμου.  


Στις 07.12.2022 πραγματοποιήθηκε Υψηλού Επιπέδου Φόρουμ Πολιτικής (High Level Policy Forum), με θέμα «Role of education in re-building societies» στο οποίο το ΥΠΑΙΘ εκπροσωπήθηκε από τα στελέχη της ΜΕΑ ΟΟΣΑ. Στο Φόρουμ συζητήθηκαν θέματα αναφορικά με την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την οικοδόμηση δημοκρατικών κοινωνιών μέσω της εκπαίδευσης και ειδικότερα για τους τρόπους καλύτερης διασύνδεσης των θεμάτων της εκπαίδευσης και των δεξιοτήτων με άλλους τομείς πολιτικής, με σκοπό να προωθηθεί η ισότητα και η συμπερίληψη στην εκπαίδευση.

Στις 08.12.2022, η Υπουργική Σύνοδος άνοιξε με Ολομέλεια, με θέμα τον τρόπο με τον οποίον η ανθεκτικότητα και η ισότητα των εκπαιδευτικών συστημάτων μπορούν να συμβάλουν στη θεμελίωση μιας συμπεριληπτικής και δίκαιης κοινωνίας (“How resilient and equitable education systems can help build the foundations of inclusive and equitable societies”). Συμμετείχαν Υπουργοί αρμόδιοι για θέματα Εκπαίδευσης από τα κράτη-μέλη του ΟΟΣΑ, από άλλες χώρες-εταίρους καθώς και υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι του Συμβουλίου της Ευρώπης και της UNESCO. Οι συμμετέχοντες κλήθηκαν να μετέχουν ενεργά σε έναν άμεσο και παραγωγικό διάλογο, με την προσδοκία αυτός να συμβάλει στη λήψη γενναίων αποφάσεων για το μέλλον της εκπαίδευσης στη χώρα τους.

Εν συνεχεία, πραγματοποιήθηκαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις, με τις εξής θεματικές:

1) Equity and inclusion in education in a whole-child perspective

2) How to reshape curricula to meet learners’ socio-emotional needs and rethink schools’ organisation for equity and inclusion

3) The role of digitalisation in equity and inclusion

Η χώρα μας μετείχε στην τρίτη ομάδα (3) κατά τη συνεδρίαση της οποίας, από τον κ. Ζώρα παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο που έχει επιτελέσει το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη συνδεσιμότητα στο διαδίκτυο προκειμένου να διασφαλιστεί ότι όλα τα σχολεία μας είναι συνδεδεμένα σε internet υψηλών ταχυτήτων. Επίσης, τονίστηκε ότι πρόσφατα ανανεώθηκαν 166 σχολικά προγράμματα σπουδών στα οποία έχει εισαχθεί μια οριζόντια ψηφιακή διάσταση. Επιπρόσθετα επισημάνθηκε η καλλιέργεια ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων ως πυλώνας των εκπαιδευτικών μας μεταρρυθμίσεων.

Ακολούθως, έλαβε χώρα γεύμα εργασίας  στη διάρκεια του οποίου οι Υπουργοί συζήτησαν για τον ρόλο της εκπαίδευσης στην προώθηση της αειφόρου ανάπτυξης (“Education for Sustainable Development: New Policies for New Challenges”).

Σημειώνεται ότι το γεύμα προσφέρθηκε από την Ελλάδα. Την προεδρεία ανέλαβε η Φινλανδή Υπουργός Παιδείας κ. Li Anderssen, η οποία έκανε ειδική μνεία στην ευγενική χορηγία της Ελλάδας και μας ευχαρίστησε θερμά. Αντίστοιχες αναφορές/ευχαριστίες έγιναν και από τη συντονίστρια κ. Hekia Parata, πρώην Υπουργό Παιδείας της Ν. Ζηλανδίας αλλά και από τους/τις Υπουργούς Παιδείας των κρατών που προέδρευαν στην εν λόγω Σύνοδο.

Τιμητικά ο λόγος δόθηκε πρώτα στον κ. Ζώρα, ο οποίος εστίασε σε βασικές πολιτικές πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης. Αναφέρθηκε στην εισαγωγή  σημαντικών μεταρρυθμίσεων με στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ώστε οι μαθητές/τριες να μάθουν πώς να μαθαίνουν και να μπορούν να προσαρμοστούν σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Σημείωσε ότι στην Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΕΚ) έχουν γίνει ριζικές μεταρρυθμίσεις στον τρόπο με τον οποίο καθορίζονται οι ενότητες του προγράμματος σπουδών, έτσι ώστε αυτά που μαθαίνουν οι μαθητές να είναι συναφή με τις ανάγκες της κοινωνίας. Στο πανεπιστημιακό επίπεδο, τονίστηκε ότι στις μεταρρυθμίσεις του τελευταίου νομοσχεδίου περιλαμβάνεται, μεταξύ άλλων, η προαγωγή της επιχειρηματικότητας, με νομικό πλαίσιο για θερμοκοιτίδες νεοφυών επιχειρήσεων, η δημιουργία Κέντρων Ερευνητικής Αριστείας και τα Βιομηχανικά διδακτορικά.

Το ίδιο απόγευμα ακολούθησαν τρεις παράλληλες συνεδριάσεις, με τις ακόλουθες θεματικές:

1) Ηow to build foundations for lifelong learning from birth and beyond work

2) Ηow education can better respond to the world of work

3) Ηow alternative credentials and education providers can drive inclusive lifelong learning and modernise education

Η χώρα μας μετείχε στην πρώτη ομάδα (1) προεδρεύοντος του κ. Miguel Cardona, Secretary of Education, USA και υπό τον συντονισμό της κ. Hekia Parata, πρώην Υπουργού Παιδείας της Ν. Ζηλανδίας. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, από τον κ. Ζώρα παρουσιάστηκε συνοπτικά το έργο που έχει επιτελέσει το ΥΠΑΙΘ αναφορικά με τη δια βίου μάθηση. Ειδικότερα, επισημάνθηκε ότι στην Ελλάδα επεκτείναμε τα έτη υποχρεωτικής φοίτησης ώστε να ξεκινά από την ηλικία των τεσσάρων. Επιπλέον, έχουμε εισαγάγει δραστηριότητες στα αγγλικά όχι μόνο επειδή θέλουμε όλοι οι μαθητές μας να μάθουν τη lingua franca της εποχής μας, αλλά και επειδή η διγλωσσία έχει ισχυρό γνωστικό αντίκτυπο στις διανοητικές διεργασίες. Επιπλέον, ο κ. Ζώρας τόνισε την πλήρη ανανέωση στην οργάνωση της ΕΕΚ, ώστε τα προσφερόμενα μαθήματα να εξαρτώνται από τις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας  τόσο σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο. Ειδική αναφορά έγινε στην πρόσφατη νομοθεσία  για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, η οποία θέτει ένα σαφές και ισχυρό νομικό πλαίσιο για τα Κέντρα Δια Βίου Μάθησης στα πανεπιστήμια που παρέχουν μαθήματα και κατάρτιση με στόχο την αναβάθμιση δεξιοτήτων και την επανεκπαίδευση. Τονίστηκε η ίδρυση Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης που είναι ανοιχτές σε άτομα όλων των ηλικιών που έχουν ολοκληρώσει την υποχρεωτική εκπαίδευση και στοχεύουν στην κάλυψη εξειδικευμένων τεχνικών αναγκών υψηλών προδιαγραφών σε βιομηχανικούς τομείς. Τέλος, έγινε αναφορά  στη διαδικασία σχεδιασμού ενός λειτουργικού πλαισίου για την αποτελεσματική αναγνώριση των μικροδιαπιστευτηρίων.

Η παρέμβαση του κ. Ζώρα έδωσε το έναυσμα στον κ. Cardona να σχολιάσει θερμά τόσο το θέμα της διγλωσσίας, ως διανοητικής δεξιότητας, αλλά και των μικροδιαπιστευτηρίων, δύο θέματα τα οποία έως τότε δεν είχαν τεθεί από άλλες χώρες και βρίσκονται στην αιχμή των εκπαιδευτικών εξελίξεων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ακολούθησε ένας ιδιαίτερα ενδιαφέρον διάλογος ανάμεσα στον κ. Ζώρα και τον κ. Cardona, με ανταλλαγή απόψεων, γεγονός το οποίο ήταν και το ζητούμενο των συνεδριάσεων της Συνόδου.

Η Σύνοδος ολοκληρώθηκε με την τελευταία Ολομέλεια, στην οποία παρουσιάστηκαν τα συμπεράσματα όλων των συζητήσεων και υιοθετήθηκε Διακήρυξη.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr