ΑΕΙ: Εγκύκλιος για το πειθαρχικό των καθηγητών και του προσωπικού

ΑΕΙ: Εγκύκλιος για το πειθαρχικό των καθηγητών και του προσωπικού

Αναλυτικά η εγκύκλιος με δέκα επισημάνσεις για το πειθαρχικό μελών ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ και το πρόσθετο προσωπικό των Πανεπιστημίων.

Δέκα επισημάνσεις για την εφαρμογή των πειθαρχικών διατάξεων για μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, καθώς και το πρόσθετο προσωπικό των ΑΕΙ, εξέδωσε το υπουργείο Παιδείας.

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


Πιο αναλυτικά:

Με το κεφ. ΚΑ΄ του ν.4957/2022 (ΦΕΚ 141 Α΄/21-7-2022) (άρθρα 176-194) καθώς και με τα σχετικά άρθρα 430 και 467, θεσπίστηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα απονομής πειθαρχικού δικαίου, το οποίο αφορά στα μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., καθώς και το πρόσθετο προσωπικό των Α.Ε.Ι., όπως προσδιορίζεται στις παρ. 1 και 2 του αρθ. 191 του Νόμου. 

Με σκοπό την βέλτιστη εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, εφιστάται ιδιαίτερα η προσοχή σας στις κάτωθι επισημάνσεις:

1. Οι πειθαρχικές διώξεις μελών Δ.Ε.Π., οι οποίες ασκούνται από τον Πρύτανη (κλήση σε απολογία ή παραπομπή στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι.) πρέπει να γνωστοποιούνται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, προκειμένου να καθίσταται δυνατή η εξέταση εκ μέρους της / του, της σκοπιμότητας λήψης του διοικητικού μέτρου δυνητικής αποχής του μέλους Δ.Ε.Π. από τα καθήκοντά του (αρθ. 181, παρ. 7 και 194 παρ. 3). Όσον αφορά στην «κλήση σε απολογία», παρακαλούμε να γνωστοποιείται στο Υ.ΠΑΙ.Θ. και η πορεία (εξέλιξη) της διαδικασίας έως την έκδοση απόφασης από τον Πρύτανη.

2. Τυχόν δικαστικές αποφάσεις οι οποίες τίθενται υπόψη σας και εμπεριέχουν αμετάκλητη καταδίκη μέλους Δ.Ε.Π. του Ιδρύματός σας, πέμπονται αμελλητί στο Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι., κατά τις διατάξεις του αρθ. 193 παρ. 1 του ν. 4957/2022. Το σχετικό έγγραφο συνιστάται να κοινοποιείται στην / στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων προς ενημέρωση.

3. Η Γνώμη της Συγκλήτου για την διαδικασία (δυνητικής) αποχής καθηκόντων μέλους Δ.Ε.Π. (κατ΄ αρθ. 194, παρ. 3 ν.4957/2022), να αποστέλλεται στην Υπηρεσία μας, περιλαμβάνοντας το πλήρες πρακτικό, το σκεπτικό της σχετικής συζήτησης (όχι μόνο το αποτέλεσμα αυτής) καθώς και τα τυχόν συνημμένα.

4. Κατά την διάταξη της παρ. 1 του αρθ. 176, τα μέλη Δ.Ε.Π. που κατέχουν προσωποπαγείς θέσεις υπάγονται στο Π.Σ. μελών Δ.Ε.Π..

5. Οι πειθαρχικές αποφάσεις που επιβάλλονται από τα μονομελή πειθαρχικά όργανα των Α.Ε.Ι. σε μέλη Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π., (πλην της έγγραφης επίπληξης), πρέπει να γνωστοποιούνται στην Υπηρεσία μας, για να καθίσταται δυνατή η άσκηση του δικαιώματος ένστασης της / του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (αρθ. 188, παρ. 1). Η ανωτέρω απόφαση, να συνοδεύεται από τον σχηματισθέντα πειθαρχικό φάκελο.

6. Τυχόν καταδικαστικές δικαστικές αποφάσεις μελών Δ.Ε.Π., Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. (κάθε βαθμού δικαιοδοσίας), θεμελιώνουν υποχρεωτική άσκηση πειθαρχικής δίωξης. Στις περιπτώσεις ποινικής δίωξης και εγκλεισμού σε σωφρονιστικό κατάστημα), τα αρμόδια πειθαρχικά όργανα οφείλουν να αποφαίνονται αιτιολογημένα για την άσκηση ή μη πειθαρχικής δίωξης εντός προθεσμίας ενός μηνός (αρθ. 182 παρ. 3).

7. Στην αρμοδιότητα των Πρυτάνεων των Α.Ε.Ι. (και των Προέδρων των Δ.Ε.) ανήκει η συγκρότηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων των μελών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. (αρθ. 186 παρ. 1 και 2 σε συνδυασμό με την παρ. 2 του αρθ. 467). Επιπλέον, στην αρμοδιότητα των Πρυτάνεων εμπίπτει και η λήψη του διοικητικού μέτρου της αποχής καθηκόντων (υποχρεωτικής ή δυνητικής) για τα μέλη Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π., Ε.Τ.Ε.Π. (αρθ. 194, παρ. 2 και 4).

8. Όταν τελούνται παραπτώματα κατά την άσκηση κλινικού έργου από μέλη Δ.Ε.Π. και ΕΔΙΠ – ιατρούς, καθώς και πρόσθετο ιατρικό προσωπικό που υπηρετεί σε πανεπιστημιακές κλινικές, εργαστήρια και ειδικές μονάδες νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ., ισχύουν, ως προς το εφαρμοστέο δίκαιο και τα πειθαρχικά όργανα, οι ειδικότερες διατάξεις των αρθ. 183 παρ. 6, 186 παρ. 3, 191 παρ. 2 και 467 παρ. 3 του ν. 4957/2022.

9. Ως προς την μεταβατική διάταξη της παρ. 1 του αρθ. 467 σημειώνονται προς διευκόλυνσή σας τα εξής : Α) ως ουσιαστικού χαρακτήρα διατάξεις νοούνται όσες αναφέρονται σε πειθαρχικά παραπτώματα, παραγραφή, πειθαρχικές ποινές, έναρξη και λήξη πειθαρχικής ευθύνης. Β) ως διαδικαστικής φύσεως διατάξεις νοούνται όσες αναφέρονται σε διαδικασία επιβολής πειθαρχικών ποινών, όργανα που ασκούν την πειθαρχική εξουσία, πειθαρχική δίωξη, συγκρότηση Πειθαρχικών Συμβουλίων και
διαδικασία ενώπιόν τους, ανάκριση, εκδίκαση, ένδικα μέσα, εκτέλεση ποινών και σχέση πειθαρχικής και ποινικής δίκης (πρβλ. Πρόταση Επιτροπής και Ομάδας Έργου για το νέο θεσμικό πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου, Υ.ΠΑΙ.Θ., Ε.Α.Δ., Αύγουστος 2021).

10. Οι αποφάσεις των πειθαρχικώς προϊσταμένων περί τυχόν αρχειοθέτησης καταγγελιών ή μη άσκησης πειθαρχικής δίωξης, να φέρουν ειδική, σαφή και επαρκή αιτιολόγηση.

Επίσης, το Πειθαρχικό Συμβούλιο μελών Δ.Ε.Π. των Α.Ε.Ι. παρακαλείται να ενημερώνει αμελλητί τον οικείο Πρύτανη και την Υπηρεσία μας, για την απαγγελία Αποφάσεων με τις οποίες επιβάλλεται η ποινή στέρησης του δικαιώματος εξέλιξης σε ανώτερη βαθμίδα, καθώς αυτή εκτελείται από την απαγγελία της πειθαρχικής απόφασης (αρθ. 187 παρ. 6). 

Ολόκληρη η εγκύκλιος

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr