Μονάδες ψυχικής Υγείας για τους φοιτητές στα Πανεπιστήμια

Πανεπιστήμια: Μονάδες ψυχικής Υγείας για τους φοιτητές στα ΑΕΙ

Υγεία Φοιτητών: Η ανησυχία για τα ψυχολογικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές, οδήγησε τα υπουργεία Υγείας, Παιδείας και Οικονομικών να προχωρήσουν στη σύσταση Κέντρου Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας για φοιτητές το οποίο θα λειτουργήσει στο πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και το οποίο θα εξυπηρετεί και φοιτητές από άλλα πανεπιστήμια της Αττικής.

Σήμερα σχεδόν σε όλα τα ΑΕΙ λειτουργούν Κέντρα Συμβουλευτικής για τους φοιτητές τα οποία τους στηρίζουν στις καθημερινές τους δυσκολίες αλλά όπως φαίνεται οι ανάγκες είναι αυξημένες αφού όπως προκύπτει τόσο από μελέτες όσο και από τα ίδια τα ΑΕΙ, οι νέοι αντιμετωπίζουν σοβαρά θέματα, όπως κατάθλιψη, θυμό αυπνία, μοναξιά και πολλά ακόμη. Στο πλαίσιο αυτό συστήνεται Κέντρο Ημέρας ως Μονάδα Ψυχικής Υγείας για την πρόληψη και προαγωγή της ψυχικής υγείας φοιτητών υπό την ευθύνη του Εργαστηρίου Συμβουλευτικής, Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης και Κοινοτικών Παρεμβάσεων (ΕΣΥΨΥΚΟΠ) του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας της Σχολής Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 


Σκοπός του Κέντρου

Σκοπός είναι η δημιουργία και λειτουργία Κέντρου Ημέρας για την πρόληψη, τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση των αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών.Το Κέντρο Ημέρας εξυπηρετεί πρωτίστως τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το Κέντρο Ημέρας δύναται να εξυπηρετεί και φοιτητές τυχόν άλλων Ανωτάτων Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, υπό την προϋπόθεση ότι το προσωπικό του Κέντρου Ημέρας επαρκεί και αναλογικά προς τις δυνατότητές του. Επίσης:

α) η ανάπτυξη συστηματικών και οργανωμένων παρεμβάσεων ευαισθητοποίησης όλης της ακαδημαϊκής κοινότητας (φοιτητές, διδακτικό και διοικητικό προσωπικό) σε θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας με στόχο την πρόληψη των προβλημάτων ψυχικής υγείας,

β) η συστηματική διερεύνηση των προβλημάτων ψυχικής υγείας και των μαθησιακών προβλημάτων των φοιτητών με εστίαση στην κατάθλιψη, στις διαταραχές άγχους, στη ΔΕΠΥ και στην Ειδική Μαθησιακή Διαταραχή, στη Διαταραχή Αυτιστικού Φάσματος (υψηλής λειτουργικότητας), στις ψυχώσεις και στις διαταραχές εθισμού,

γ) η ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών έγκαιρου εντοπισμού προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών,

δ) η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών με την παροχή υπηρεσιών ατομικής και ομαδικής συμβουλευτικής, ψυχοκοινωνικής υποστήριξης, βραχείας θεραπείας και αποκατάστασης,

ε) η εκπαίδευση των φοιτητών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων απαραίτητων για την επιτυχή ακαδημαϊκή τους πορεία και προσωπική εξέλιξη, όπως δεξιότητες διαχείρισης άγχους, αποτελεσματικής μελέτης, βελτίωσης της ικανότητας συγκέντρωσης της προσοχής, αντιμετώπισης της μοναξιάς, επίλυσης προβλημάτων, αποτελεσματικής διαχείρισης των διαπροσωπικών σχέσεων, αύξησης της αυτοεκτίμησης κ.ά.,

στ) η ενίσχυση της ενεργού εμπλοκής των φοιτητών στην ακαδημαϊκή κοινότητα με τη δημιουργία ομάδων εθελοντών,

ζ) η ανάπτυξη πρωτοβουλιών και προγραμμάτων για την καλύτερη προσαρμογή των φοιτητών με αναπηρία στο ακαδημαϊκό περιβάλλον και την ισότιμη πρόσβασή τους στις ακαδημαϊκές σπουδές,

η) η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων,

θ) η διενέργεια μελετών και δράσεων με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των φοιτητών και την ανάδειξη γενικότερων προβλημάτων της ακαδημαϊκής ζωής, ι) η εκπόνηση καλών πρακτικών σε ζητήματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας και αντιμετώπισης των προβλημάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση,

ια) η συνεργασία με άλλα σχετικά Προγράμματα, Κέντρα, Κέντρα Ερευνών και Ακαδημαϊκά Ιδρύματα με ανάλογους επιστημονικούς στόχους στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ποιες δράσεις θα γίνουν

α) Ευαισθητοποίηση του φοιτητικού πληθυσμού και των μελών του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού σε θέματα ψυχικής υγείας με πολύπλευρες συστηματικές δράσεις: - Ετήσιες Ημερίδες - Ετήσιες Εκδηλώσεις ανά Τμήμα - Δημιουργία έντυπου υλικού ευαισθητοποίησης σε θέματα ψυχικής υγείας - Δημιουργία ιστοσελίδας.

β) Έγκαιρος εντοπισμός προβλημάτων ψυχικής υγείας και μαθησιακών δυσκολιών: - Δράσεις διασυνδετικής ψυχιατρικής με όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου - Ανάπτυξη δικτύου υπεύθυνων καθηγητών σε όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.

γ) Αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας με παροχή ατομικών και ομαδικών υπηρεσιών: Συμβουλευτικής - Ψυχοκοινωνικής υποστήριξης - Βραχείας θεραπευτικής αντιμετώπισης - Ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης - Ανάπτυξης δεξιοτήτων - Κατασκευής υλικού αυτοβοήθειας.

δ) Ανάπτυξη τηλεσυμβουλευτικής υπηρεσίας με τη λειτουργία και χρήση διαδικτυακών δυνατοτήτων για: - Πληροφορίες σχετικά με θέματα ψυχικής υγείας - Πληροφορίες σχετικά με παρεχόμενες υπηρεσίες - Παροχή συμβουλευτικής.

ε) Διερεύνηση αναγκών και προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών: - Έρευνα στάσεων και προκαταλήψεων για την ψυχική ασθένεια φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, ανά έτος. - Επιδημιολογική έρευνα ψυχοπαθολογίας φοιτητών - Διερεύνηση επιπολασμού διαφόρων ψυχικών και μαθησιακών διαταραχών.

στ) Αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της λειτουργίας του Κέντρου Ημέρας με τη σύγκριση δεδομένων πριν και μετά από τριετή λειτουργία σχετικά με τα εξής κριτήρια: - Στάσεις και προκαταλήψεις για την ψυχική ασθένεια φοιτητών και διδακτικού και διοικητικού προσωπικού - Ποσοτική εκτίμηση παραπομπών και παρεχόμενων υπηρεσιών - Έκβαση των αντιμετωπισθέντων προβλημάτων ψυχικής υγείας των φοιτητών - Βαθμός ικανοποίησης των φοιτητών.

ζ) Προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων του προγράμματος: - Συνέντευξη τύπου - Συνέδριο - Επιστημονικές ανακοινώσεις σε συνέδρια - Επιστημονικά άρθρα - Παραγωγή έντυπου υλικού.

Τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι φοιτητές

Μια από τις τελευταίες έρευνες η οποία έγινε από το Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Πατρών σε φοιτητές διαφόρων Ελληνικών Πανεπιστημίων και σε δείγμα 1266 φοιτητών κατέδειξε όλα τα παραπάνω θέματα με τα οποία βρίσκονται αντιμέτωποι οι φοιτητές και συγκεκριμένα:

  • Το 30,8% των φοιτητών ανέφερε ότι τον περισσότερο χρόνο δεν έχει κανένα ενδιαφέρον.
  • Προβλήματα ύπνου. Σχετικά με την ικανοποίηση στον ύπνο το 10,8% δήλωσε πολύ απογοητευμένο, το 17,1% απογοητευμένο, το 35,2% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο αλλά ούτε και απογοητευμένο. Το 28,2 δήλωσε ικανοποιημένο ενώ το 8,7, πολύ ικανοποιημένο.
  • Όσον αφορά στο σεξ ένα πολύ μεγάλο ποσοστό φοιτητών, το 31, 3% δήλωσε πως είναι πολύ απογοητευμένο. Το 19,2% δήλωσε απογοητευμένο, το 19,9% δήλωσε πως δεν είναι ούτε ικανοποιημένο αλλά και ούτε και απογοητευμένο. Το 20,1% δήλωσε ικανοποιημένο και μόλις το 9,6% δήλωσε πως είναι πολύ ικανοποιημένο.
  • Αρνητικά συναισθήματα. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των φοιτητών δήλωσε ότι έχει πολύ συχνά αρνητικά συναισθήματα. Πρόκειται για το 35,2% των φοιτητών. Μόνο το 3,4% ανέφερε ότι δεν έχει ποτέ αρνητικά συναισθήματα. Το 14,1% ανέφερε ότι έχει συχνά, το 24,3% ότι έχει αρκετά συχνά και το 22,9% ότι έχει πάντα.
  • Θυμός. Σε σχέση με την αίσθηση θυμού το 32,8 των φοιτητών δήλωσε ότι έχει «αρκετά» και το 18,6 δήλωσε πως έχει «υπερβολικά». «Καθόλου» δήλωσε μόλις το 9,6%. Το 18,2 δήλωσε «λίγο» και το 20,8 «μέτρια».

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr