Ανάδειξη Συμβουλίων Διοίκησης / Προκηρύξεις ΠΑΜΑΚ, ΔΠΘ, Πανεπιστημίων Θεσσαλίας & Πελοποννήσου

 

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ανάδειξη Συμβουλίων Διοίκησης / Προκηρύξεις από ΠΑΜΑΚ, ΔΠΘ, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Τέσσερα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα εξέδωσαν προκηρύξεις για τη διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη των Συμβουλίων Διοίκησης με βάση το νέο νόμο. 

Συγκεκριμένα, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου εξέδωσαν προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών συμβουλίων διοίκησης.

Δείτε παρακάτω τις προκηρύξεις των ΑΕΙ:

1. Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Ανάδειξη εσωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 26η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα 3:00 μ.μ.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 7 η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή, ώρα 24:00.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» τηςανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 9:00 π.μ. έως τις 5:00 μ.μ. εξέδωσαν προκηρύξεις για την ανάδειξη εσωτερικών και εξωτερικών μελών συμβουλίων διοίκησης.

Η προκήρυξη εδώ

Ανάδειξη εξωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 5η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα Ελλάδας 3:00 μ.μ.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 17η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Δευτέρα.

Η προκήρυξη εδώ

2. Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης

Ανάδειξη εσωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 14.00.  

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 21η -10-2022. 

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00 π.μ. έως τις 16.00 μ.μ. 

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την Δευτέρα 7 Νοεμβρίου 2022 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 8.00π.μ. έως τις 16.00. 

Η προκήρυξη εδώ

Ανάδειξη εξωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η Πέμπτη 27 Οκτωβρίου 2022 και ώρα Ελλάδος 14.00.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 31-10-2022 (ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Διοίκησης).

Η προκήρυξη εδώ

3. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ανάδειξη εσωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 14η Οκτωβρίου 2022.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 25η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.). και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 2α Νοεμβρίου 2022 και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09:00 έως τις 17:00.

Η προκήρυξη εδώ

Ανάδειξη εξωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 30η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα Ελλάδας 14:00.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων.

Η προκήρυξη εδώ

4. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ανάδειξη εσωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου
2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 15.00. 

Οι υποψήφιοι μπορούν να παραιτηθούν από την υποψηφιότητά τους με γραπτή δήλωσή τους προς την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της ψηφοφορίας, ήτοι το αργότερο έως την 1η Οκτωβρίου 2022.

Ως ημερομηνία διεξαγωγής της εκλογικής διαδικασίας ορίζεται η 11η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη. Η εκλογική διαδικασία θα διενεργηθεί αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τη χρήση του ειδικού πληροφοριακού συστήματος με την ονομασία «Ψηφιακή Κάλπη ΖΕΥΣ» της ανώνυμης εταιρείας του Ελληνικού Δημοσίου με την επωνυμία «Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας Α.Ε.» (Ε.Δ.Υ.Τ.Ε. Α.Ε.) και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09.00 έως τις 16.00.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η εκλογική διαδικασία αποβεί άγονη κατά την ως άνω οριζόμενη ημερομηνία, η διαδικασία επαναλαμβάνεται μετά από επτά (7) ημέρες, ήτοι την 18η Οκτωβρίου 2022, ημέρα Τρίτη και η ψηφοφορία θα διαρκέσει από τις 09.00 έως τις 16.00.

Η προκήρυξη εδώ

Ανάδειξη εξωτερικών μελών

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων ορίζεται η 22η Σεπτεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα Ελλάδας 15.00.

Η προθεσμία υποβολής των υποψηφιοτήτων δύναται να παραταθεί άπαξ για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες ακόμη, αν έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής δεν έχει υποβληθεί επαρκής αριθμός υποψηφιοτήτων. Σε κάθε περίπτωση η ημερομηνία υποβολής υποψηφιοτήτων δεν μπορεί να υπερβεί την 11η Οκτωβρίου 2022.

Η προκήρυξη εδώ

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.