Τροπολογία με 13 αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα

Τροπολογία με 13 αλλαγές στο νομοσχέδιο για τα ΑΕΙ που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα

Νομοσχέδιο ΑΕΙ: Ψηφίστηκε στη Βουλής η τροπολογία με τις 13 τροποποιήσεις επί του νέου νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ που ψηφίστηκε πριν 10 ημέρες και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ την προηγούμενη εβδομάδα.

Πιο αναλυτικά οι 13 αλλαγές έχουν ως εξής:

Ακολούθησε τα Φοιτητικά Νέα και στο Google News! Πατήστε εδώ.


1. Στην παρ. 7 του άρθρου 42 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της ανάδειξης εκπροσώπων φοιτητών σε όργανα των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, το Πρώτο εδάφιο καταργείται και η παρ. 7 διαμορφώνεται ως εξής:

«7. Ως εκπρόσωποι εκλέγονται αυτοί που έλαβαν τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων έως τη συμπλήρωση του αριθμού των εκλόγιμων θέσεων και σε κάθε περίπτωση ένας (1) από κάθε κύκλο σπουδών, εφόσον είχαν υποβληθεί υποψηφιότητες και για τους τρεις κύκλους σπουδών. Αναπληρωματικοί εκπρόσωποι εκλέγονται οι λοιποί υποψήφιοι κατά τη σειρά του αριθμού των ψήφων που έλαβαν κατά την εκλογική διαδικασία. Αν υπάρχει ισοψηφία μεταξύ των υποψηφίων, διενεργείται ηλεκτρονική κλήρωση μεταξύ αυτών που ισοψήφησαν.».

2. Στο άρθρο 231 του ν. 4957/2022, περί της Επιτροπής Ερευνών του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Ερευνας, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Η θητεία των μελών της Επιτροπής Ερευνών της παρ. Ι είναι τετραετής.».

3. Η παρ. 2 του άρθρου 413 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου Δ’, τροποποιείται με τη διεύρυνση του αντικειμένου της νομοθετικής εξουσιοδότησης προς τους Υπουργούς
Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων των φοιτητών στα όργανα των ακαδημαϊκών μονάδων των Α.Ε.Ι., η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, οι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, καθώς και η διαδικασία συγκρότησης του Συμβουλίου Φοιτητών και η διαδικασία ανάδειξης των εκπροσώπων τους στη Σύγκλητο, άλλα όργανα και επιτροπές του Α.Ε.Ι. όπου προβλέπεται εκπροσώπηση φοιτητών, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

4. Στο άρθρο 415 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΣΤ’, προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης
καθορίζονται οι λεπτομέρειες σχετικά με τη διαδικασία ανάδειξης των Διευθυντών των
πανεπιστημιακών εργαστηρίων, των πανεπιστημιακών κλινικών και των πανεπιστημιακών μουσείων, η διαδικασία έκδοσης της προκήρυξης, η διαδικασία και οι προθεσμίες υποβολής των υποψηφιοτήτων, σι κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που υποβάλλονται σε επεξεργασία, οι κατηγορίες των υποκειμένων, οι ρόλοι των εμπλεκομένων ως προς την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας αυτών, καθώς και κάθε αναγκαία, τεχνική, επιχειρησιακή λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

5. Το άρθρο 422 του ν. 4957/2022, περί των εξουσιοδοτικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαθίσταται ως εξής:

«Αρθρο 422
Εξουσιοδοτικές διατάξεις Κεφαλαίου ΙΓ’
Με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να καταρτίζεται Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας της Ενιαίας Κεντρικής Βιβλιοθήκης του Α.Ε.Ι., σύμφωνα με τον οποίον καθορίζονται ειδικότερα Θέματα σχετικά με την οργάνωση και τη λειτουργία της.».

6. Στην παρ. 5 του άρθρου 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, μετά από τις λέξεις «της παρ. 3 του άρθρου 14» προστίθεται η ψράοη «καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης» και η παρ. 5 διαμορφώνεται ως εξής:

«5. ‘Εως τη συγκρότηση του Συμβουλίου Διοίκησης ανά Α.Ε.Ι. και την ανάληψη των καθηκόντων του σι αρμοδιότητες του άρθρου 14, πλην της περ. κβ) της παρ. Ι και της παρ. 3 του άρθρου 14, καθώς και όσες αρμοδιότητες προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται από το Συμβούλιο Διοίκησης ασκούνται από το Πρυτανικό Συμβούλιο του Α.Ε.Ι.».

7. Στο άρθρο 448 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου Β’, προστίθενται παρ. 12 και 13 ως εξής:

«12. Στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) στα οποία η Θητεία των υπηρετουσών Πρυτανικών Αρχών λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάθηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023 δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α’ 67), με απόφαση της Συγκλήτου του Α.Ε.Ι. δύναται να ορίζεται ως Πρύτανης ένας (1) εκ των υπηρετούντων Αντιπρυτάνεων του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, εφόσον ο υπηρετών Πρύτανης του Α.Ε.Ι. κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος αφυπηρετεί την 31η.8.2022. Η άσκηση καθηκόντων Πρύτανη αφορά αποκλειστικά στο υπόλοιπο της τρέχουσας θητείας.

13. Αρμοδιότητες των οργάνων διοίκησης των Α.Ε.Ι. που προβλέπεται στον παρόντα ότι ασκούνται κατόπιν εισήγησης του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι. ασκούνται απευθείας από το κατά περίπτωση αρμόδιο όργανο χωρίς προηγούμενη εισήγηση, εφόσον δεν υφίσταται ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Α.Ε.Ι.. Συλλογικά όργανα ή επιτροπές, στα οποία προβλέπεται η συμμετοχή του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι., συγκροτούνται νομίμως, εφόσον δεν υφίσταται Εκτελεστικός Διευθυντής στο Α.Ε.Ι.. Τα εν λόγω όργανα ή οι επιτροπές ανασυγκροτούνται εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία ανάληψης καθηκόντων του Εκτελεστικού Διευθυντή του Α.Ε.Ι..».

8. Στο άρθρο 449 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων του Κεψαλαίου Γ’, προστίθεται παρ. 7 ως εξής:

«7. Κατ’ εξαίρεση των παρ. 1, 2 και 3, στις Μονοτμηματικές Σχολές των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) στις οποίες η θητεία των υπηρετούντων Κοσμητόρων λήγει την 31η.8.2022 και η διάρκεια της παρατάΘηκε έως την ανάδειξη των νέων Πρυτανικών Αρχών και το αργότερο έως την 28η.2.2023, δυνάμει της παρ. 2 του εξηκοστού έκτου άρθρου του ν. 4917/2022 (Α 67), ο Πρύτανης του Α.Ε.Ι. εκδίδει προκήρυξη για την εκλογή νέου Κοσμήτορα και αναπληρωτή Κοσμήτορα το αργότερο έως την 15η.9.2022. Η διαδικασία ανάδειξης των Κοσμητόρων των Μονοτμηματικών Σχολών γίνεται σύμφωνα με την παρ. 8 του άρθρου 24, σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του παρόντος. Η διάρκεια της προκηρυσσόμενης θητείας λήγει την 31η.8.2025.».

9. Το άρθρο 459 του ν. 4957/2022, περί των μεταβατικών διατάξεων Κεφαλαίου ΙΓ’, αντικαΘίοταται ως εξής:

«Αρθρο 459
Μεταβατικές διατάξεις Κεφαλαίου Ι Γ’
Μέχρι την έκδοση του Οργανισμού του Α.Ε.Ι. και το αργότερο εντός της προθεσμίας της Παρ. Ι του άρθρου 469, με απόφαση του Συμβουλίου Διοίκησης του Α.Ε.Ι. δύναται να καθορίζονται Θέματα σχετικά με τη διοικητική διάρθρωση και τη δομή της Βιβλιοθήκης.».

10. Στο άρθρο 473 του ν. 4957/2022, περί των τελικών και μεταβατικών διατάξεων του Κεφαλαίου ΚΖ’, προστίθενται παρ. 13 και 14 ως εξής:
«13. Εάν στον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Ε.Ι. έχει συγκροτηθεί Ειδικό Επταμελές Όργανο δυνάμει της παρ. 5 του άρθρου 53 του ν. 4485/2017 (Α’ 114), αυτό συνεχίζει να λειτουργεί νομίμως έως τη λήξη της θητείας του και ασκεί τις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ερευνών που του έχουν μεταβιβαστεί.

14. Η Επιτροπή Ερευνών, ή το Ειδικό Επταμελές Όργανο κατόπιν μεταβίβασης της σχετικής αρμοδιότητας, ασκούν την αρμοδιότητα έκδοσης των πράξεων προσδιορισμού οψειλής των Μελών Δ.Ε.Π. και υπηρετούντων λεκτόρων και εξέτασης των ενστάσεων που ασκούνται κατά αυτών σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α 195).)>.

11. Η παρ. 2 του άρθρου 489 του ν. 4957/2022, περί έναρξης ισχύος, τροποποιείται, ως προς την αναφερόμενη διάταξη, και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής:

«2. Η ισχύς του άρθρου 257 αρχίζει από την Ιη.1.2024.».

Ρυθμίσεις για τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης

12. Στο άρθρο 315 του ν. 4957/2022 (Α’ 141), περί της διάρθρωσης των διοικητικών υπηρεσιών του Διεπιστημονικού Οργανισμού Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροψόρησης, προστίθεται παρ. 8 ως εξής:

«8. Για τη διεκπεραίωση των υποβαλλόμενων αιτήσεων αναγνώρισης και την ενημέρωση του κοινού παράρτημα του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) μετην επωνυμία «ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ» (Δ.Ο.Α.Τ.ΑΠ.), που ιδρύθηκε με τον ν. 3328/2005 (Α 80), εδρεύει στη Θεσσαλονίκη.».

13. Η ισχύς της παρ. Ι αρχίζει από την έναρξη ισχύος του ν. 4957/2022.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία Φοιτητικά Νέα.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr