Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας

Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-ΕΥΔΑΠ για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας

Διδακτορικά: Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης οι όροι και οι διαδικασίες χορήγησης υποτροφιών για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας με τίτλο «Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π. για την εκπόνηση διδακτορικής έρευνας σε υποψήφιους διδάκτορες των Α.Ε.Ι. της Ελλάδας» κατ’ εφαρμογή της από 27-05-2022 Σύμβασης Συνεργασίας μεταξύ του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.) και της Εταιρείας Υδρεύσεως και Αποχετεύσεως Πρωτευούσης (Ε.ΥΔ.Α.Π.).

Την ενημερωτική σελίδα για τα διδακτορικά με όλες τις προκηρύξεις διδακτορικών μπορείτε να την δείτε εδώ.


Διαβάστε ακόμη: Διδακτορικά: Τι αλλάζει με το νέο νόμο

Πρόγραμμα υποτροφιών ΙΚΥ-Ε.ΥΔ.Α.Π.

Άρθρο 1
Αντικείμενο, διάρκεια και προϋπολογισμός

1. Το Ι.Κ.Υ. θα υλοποιήσει πρόγραμμα με τίτλο «Υποτροφίες Ι.Κ.Υ.-Ε.ΥΔ.Α.Π.» για τη χορήγηση υποτροφιών μικτού ποσού χιλίων ευρώ (€1.000) μηνιαίως σε υποψήφιους διδάκτορες ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) που εκπονούν τη διατριβή τους στα εξής αντικείμενα, τα οποία εντάσσονται στους επιστημονικούς τομείς, κλάδους και εξειδικεύσεις που αναφέρονται στο Παράρτημα της παρούσας απόφασης (εφεξής «Πρόγραμμα»):   

1.1 Παροχή υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης.

1.2 Μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση, λειτουργία, εκμετάλλευση, διαχείριση, συντήρηση, επέκταση και ανανέωση συστημάτων ύδρευσης και αποχέτευσης.

1.3 Άντληση, αφαλάτωση, επεξεργασία, αποθήκευση, μεταφορά και διανομή πάσης φύσεως υδάτων με στόχο την υλοποίηση των προαναφερομένων σκοπών της Ε.ΥΔ.Α.Π.

1.4 Έργα και διαδικασίες συλλογής, μεταφοράς, αποθήκευσης, επεξεργασίας, καθώς και διαχείριση και διάθεση των προϊόντων της επεξεργασίας των λυμάτων.

2. Η συνολική διάρκεια του Προγράμματος είναι επταετής και θα υλοποιηθεί σε τέσσερις (4) κύκλους, έκαστος των οποίων αφορά στην χορήγηση δύο (2) υποτροφιών τετραετούς διάρκειας (εφεξής «Κύκλος») και συνολικά σε οκτώ (8) υποτροφίες για όλη τη διάρκεια του Προγράμματος.

3. Για την υλοποίηση εκάστου Κύκλου που θα αρχίζει κατά τα ακαδημαϊκά έτη από 2022- 2023 έως και 2025- 2026 αντιστοίχως, το Ι.Κ.Υ. θα εκδίδει ετήσια πρόσκληση για την υποβολή αιτήσεων υποτροφίας με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα απόφαση (εφεξής «Πρόσκληση»). Κάθε Πρόσκληση θα αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. και της Ε.ΥΔ.Α.Π..

Αν θέλεις να ενημερώνεσαι πρώτος για όλες τις ανοικτές ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ για Προπτυχιακές - Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές Σπουδές ΠΑΤΗΣΕ ΕΔΩ.

4. Η Ε.ΥΔ.Α.Π. θα καλύψει το σύνολο των δαπανών για τις υποτροφίες που προϋπολογίζεται σε τριακόσιες ογδόντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€384.000) ήτοι ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€96.000) για κάθε Κύκλο και ειδικότερα: (α) είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023 ήτοι για το πρώτο έτος του Α’ Κύκλου, (β) σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€48.000) το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024 ήτοι για το δεύτερο έτος του Α’ Κύκλου και το πρώτο έτος του Β’ Κύκλου, (γ) εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€72.000) το ακαδημαϊκό έτος
2024-2025, ήτοι για το τρίτο έτος του Α’ Κύκλου, το δεύτερο έτος του Β’ Κύκλου και το πρώτο έτος του Γ’ Κύκλου, (δ) ενενήντα έξι χιλιάδες ευρώ (€96.000) το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026, ήτοι για το τέταρτο έτος του Α’ Κύκλου, το τρίτο έτος του Β’ Κύκλου, το δεύτερο έτος του Γ’ Κύκλου και το Α’ έτος του Δ’ Κύκλου, (ε) εβδομήντα δύο χιλιάδες ευρώ (€72.000) το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027, για το τέταρτο έτος του Β’ Κύκλου, το τρίτο έτος του Γ’ Κύκλου και το δεύτερο έτος του Δ’ Κύκλου, (στ) σαράντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (€48.000) το ακαδημαϊκό έτος 2027- 2028, ήτοι για το τέταρτο έτος του Γ’ Κύκλου και το τρίτο έτος του Δ’ Κύκλου και (ζ) είκοσι τέσσερις χιλιάδες ευρώ (€24.000) το ακαδημαϊκό έτος 2028-2029 για το τέταρτο έτος του Δ’ Κύκλου.

5. Άπαντα τα ανωτέρω ποσά θα πιστωθούν στον ΚΑΕ 49.67.00 του προϋπολογισμού του Ι.Κ.Υ. και θα καταβάλλονται από την Ε.ΥΔ.Α.Π. σε ετήσια βάση σε τραπεζικό λογαριασμό που θα υποδειχθεί από το Ι.Κ.Υ.

Άρθρο 2
Προϋποθέσεις συμμετοχής -
Κριτήρια επιλεξιμότητας

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

1. Έχουν Ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).

2. Έχουν ανακηρυχθεί υποψήφιοι διδάκτορες σε Ελληνικό Α.Ε.Ι. με ορισμό τριμελούς Επιτροπής μετά την 01-01-2021 για τον Α’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023), μετά την 01-01- 2022 για τον Β’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), μετά την 01-01-2023 για τον Γ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), μετά την 01-01-2024 για τον Δ’ κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025).

3. Δεν κατέχουν άλλο διδακτορικό τίτλο σπουδών σε οποιοδήποτε επιστημονικό τομέα.

4. Εάν έχουν λάβει οποτεδήποτε άλλη υποτροφία του Ι.Κ.Υ., έχουν εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν από την αιτία αυτή.

5. Το σύνολο του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος του υποψηφίου δεν υπερβαίνει το ποσό των δεκατεσσάρων χιλιάδων ευρώ (€14.000) κατά το αντίστοιχο φορολογικό έτος, ήτοι το 2020 για τον Α’ Κύκλο, το 2021 για τον Β’ Κύκλο, το 2022 για τον Γ’ Κύκλο και το 2023 για τον Δ’ Κύκλο («Φορολογικό Έτος»). Ο έλεγχος του Κατά Κεφαλήν Εισοδήματος των υποψήφιων θα πραγματοποιηθεί μέσω διαλειτουργικότητας με τα αρχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.). Για τους σκοπούς της παρούσας:

(α) ως Κατά Κεφαλήν Εισόδημα νοείται το πηλίκο της διαίρεσης του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος με τον συνολικό αριθμό των προσώπων που εμφανίζονται ως υπόχρεοι ή Εξαρτώμενα Μέλη στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Ετήσιου Οικογενειακού Εισοδήματος, (β) ως Εξαρτώμενα Μέλη νοούνται τα πρόσωπα που αναφέρονται σε δήλωση φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, σύμφωνα με το άρθρο 11 του ν. 4172/2013 (Α’ 167), (γ) ως Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα νοείται το άθροισμα των εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και συντάξεις, από επιχειρηματική δραστηριότητα, από κεφάλαιο, από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου, φορολογούμενο ή απαλλασσόμενο, πραγματικό ή τεκμαρτό, βάσει δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του αντίστοιχου Φορολογικού Έτους, στην οποία ο υποψήφιος είναι υπόχρεος ή Εξαρτώμενο Μέλος. Στο Ετήσιο Οικογενειακό Εισόδημα περιλαμβάνονται και τα εισοδήματα που προκύπτουν από (αυτοτελείς) φορολογικές δηλώσεις συζύγων, οι οποίοι υποβάλλουν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις εξαιρουμένων των περιπτώσεων λύσης γάμου ή συμφώνου συμβίωσης.

6. Δεν έχουν οποιαδήποτε επαγγελματική σχέση με την Ε.ΥΔ.Α.Π., συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εξαρτημένης εργασίας, της μίσθωσης έργου και της ανεξάρτητης παροχής υπηρεσιών.

7. Δεν χρηματοδοτούνται και δεν θα χρηματοδοτηθούν για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή ή άλλη διατριβή με συναφές θέμα από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας.

8. Οι άρρενες υποψήφιοι έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές υποχρεώσεις τους ή έχουν νόμιμα απαλλαγεί από αυτές, ή έχουν λάβει αναβολή κατάταξης, ο χρόνος της οποίας επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής τους.

Άρθρο 3
Διαδικασία υποβολής αιτήσεων -
Δικαιολογητικά - Έλεγχος

1. Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός της προθεσμίας που θα ορισθεί από το Δ.Σ. του Ι.Κ.Υ. και στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Ι.Κ.Υ. που θα αναφέρεται στην Πρόσκληση («Αιτήσεις»).

2. Δεν επιτρέπεται οποιαδήποτε αλλαγή στα στοιχεία της Αίτησης μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της.

3. Η αίτηση υποψηφιότητας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 του υποψηφίου ότι: (α) έλαβε γνώση και αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους όρους της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων και της Υπουργικής απόφασης καθώς και το γεγονός ότι η διαδικασία δύναται, με απόφαση του Ι.Κ.Υ. και της Ε.ΥΔ.Α.Π. κατά πλήρη διακριτική ευχέρειά τους, να διακοπεί οποτεδήποτε αζημίως για το Ι.Κ.Υ., αναβληθεί ή επαναληφθεί με το ίδιο ή και άλλο περιεχόμενο, (β) όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις συμμετοχής του Άρθρου 2 της παρούσας, (γ) έχει υποβάλει μόνο μία αίτηση στο πλαίσιο της πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων, (δ) δεν είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος σε οποιονδήποτε επιστημονικό τομέα, (ε) δεν υφίστανται/ εκκρεμούν συμβατικές του υποχρεώσεις στο πλαίσιο άλλης υποτροφίας που έχει οποτεδήποτε λάβει από το Ι.Κ.Υ. και (στ) δεν θα λαμβάνει, κατά το χρονικό διάστημα που λαμβάνει την παρούσα υποτροφία, οποιαδήποτε άλλη υποτροφία.

4. Στην ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτονται επί ποινή απαραδέκτου τα εξής έγγραφα σε μορφή αρχείου PDF (μεγ. 5 Mb):

4.1 Βιογραφικό σημείωμα (βάσει του ευρωπαϊκού προτύπου “Europass”), στο οποίο αναφέρονται, μεταξύ άλλων, οι επιστημονικές διακρίσεις και οι συμμετοχές σε επιστημονικά συνέδρια, οι προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι και οι επιδόσεις/βαθμολογίες σε αυτούς, η πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, τυχόν σχετική εργασιακή εμπειρία, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα προσιδιάζει στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση, όπως διατυπώνονται στο Παράρτημα της παρούσας, καθώς και η σημαντική συμμετοχή του υποψήφιου σε ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια και σε επιστημονικές δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με συνάφεια ως προς την εξελισσόμενη διατριβή.

4.2 Πρόταση διδακτορικής διατριβής έως 2.000 λέξεις με την ακόλουθη δομή: (α) Περίληψη, (β) Εισαγωγή, (γ) Θεωρητικό πλαίσιο, (δ) Ερευνητικά ερωτήματα/ υποθέσεις εργασίας, (ε) Μεθοδολογία, και (στ) Χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα αναφέρεται και η αιτούμενη διάρκεια της υποτροφίας σε μήνες, αρχομένης ενδεικτικά από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης-πρότασης.

4.3 Ενδεικτική βιβλιογραφία πρότασης διδακτορικής διατριβής (δεν προσμετράται στον αριθμό των λέξεων).

4.4 Τεκμηριωμένη Βεβαίωση της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής ότι το θέμα της διδακτορικής διατριβής εμπίπτει στον επιστημονικό κλάδο και στην εξειδίκευση που δηλώνει ο Υποψήφιος Διδάκτορας στην αίτησή του καθώς και στον επιστημονικό τομέα του Πίνακα Α’.

4.5 Αντίγραφο δύο όψεων αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου σε ισχύ.

4.6 Αντίγραφο πτυχίου Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Προκειμένου να μοριοδοτηθεί ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος προσκομίζει βεβαίωση του εν λόγω Ιδρύματος Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου θα αναγράφεται ο τελικός βαθμός με ακρίβεια δύο δεκαδικών ψηφίων. Οι κάτοχοι πτυχίου της αλλοδαπής, υποβάλλουν βεβαίωση (από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) αντιστοιχίας της βαθμολογικής ή αξιολογικής κλίμακας του αλλοδαπού πτυχίου. Ενδεχόμενη παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω βεβαιώσεων βαθμολογίας δεν συνεπάγεται απαράδεκτο της αίτησης υποψηφιότητας, αλλά απλώς ο σχετικός τίτλος μοριοδοτείται με πέντε (5) κατά τα αναφερόμενα στην παρ. 2.1 του άρθρου 4 της παρούσας. Επιπροσθέτως, σε περίπτωση που δεν αναγράφεται βαθμός, αλλά μόνον χαρακτηρισμός (Καλώς, Λίαν Καλώς, Άριστα), θα λαμβάνεται υπόψη ο κατώτερος βαθμός του αντίστοιχου χαρακτηρισμού του πτυχίου, ήτοι ο βαθμός 5,00 για το «καλώς», ο βαθμός 6,50 για το «λίαν καλώς» και ο βαθμός 8,50 για το «άριστα».

4.7 Βεβαίωση από τη Γραμματεία του Τμήματος/Σχολής στην οποία θα αναγράφονται: (α) το θέμα της υπό εκπόνηση διδακτορικής διατριβής, (β) τα μέλη της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής και (γ) η ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής σύμφωνα με την απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Ειδικής Σύνθεσης (Γ.Σ.Ε.Σ.) του Τμήματος.

4.8 Αντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος φορολογικού έτους 2020 για τον Α’ Κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2022-2023), έτους 2021 για τον Β’ Κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2023-2024), έτους 2022 για τον Γ’ Κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025), έτους 2023 για τον Δ’ Κύκλο (ακαδημαϊκό έτος 2024-2025).

4.9 Για τους άνδρες υποψηφίους, πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης. Σε περίπτωση αναβολής, η διάρκεια που θα αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει τουλάχιστον να συμπίπτει με τη διάρκεια της υποτροφίας και της εκπόνησης διδακτορικής διατριβής.

Σε περίπτωση που η διάρκεια που αναγράφεται στο εν λόγω πιστοποιητικό δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής, ο υποψήφιος οφείλει να υποβάλει επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι πληροί τις νόμιμες προϋποθέσεις αναβολής για τη συνολική διάρκεια της υποτροφίας και των διδακτορικών σπουδών.

5. Σε περίπτωση υποβολής ψευδών δηλώσεων θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα από τον ν. 1599/1986.

Ειδικότερα, όλοι οι υποψήφιοι είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι να συμπληρώσουν πλήρως και ορθώς όλα τα πεδία της αίτησης και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα αρχεία, έως τη λήξη της προθεσμίας της ηλεκτρονικής υποβολής.

6. Η επιλογή γίνεται βάσει του επιστημονικού τομέα και κλάδου που εμπίπτει το θέμα της διδακτορικής διατριβής και όχι βάσει του επιστημονικού τομέα στον οποίον ανήκουν οι προηγούμενοι τίτλοι σπουδών του υποψηφίου. Οι υποψήφιοι έχουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του επιστημονικού τομέα, του επιστημονικού κλάδου και της επιστημονικής εξειδίκευσης στην οποία θα εντάξουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους, κανένα στοιχείο της οποίας δεν μπορεί να αλλάξει μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων.

Άρθρο 4
Έλεγχος και αξιολόγηση Αιτήσεων

1. Ο έλεγχος επιλεξιμότητας των Αιτήσεων διενεργείται από το Ι.Κ.Υ., το οποίο αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του (www.iky.gr) προσωρινό Πίνακα Επιλέξιμων Αιτήσεων καθώς και Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων. Κατά του Πίνακα Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων μπορούν να ασκηθούν ενστάσεις εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης. Οι ενστάσεις υποβάλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που αναφέρεται στην Πρόσκληση και εξετάζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., το οποίο αποφαίνεται εντός αποκλειστικής προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους. Σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της ως άνω προθεσμίας, η ένσταση θεωρείται ότι έχει απορριφθεί σιωπηρά. Ο Πίνακας Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων καθίσταται αυτοδικαίως οριστικός, χωρίς να απαιτείται η έκδοση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., σε περίπτωση άπρακτης παρόδου της προθεσμίας υποβολής ή της προθεσμίας εξέτασης των ενστάσεων. Στη συνέχεια, οι οριστικοί Πίνακες Επιλέξιμων και Μη Επιλέξιμων Αιτήσεων επικυρώνονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ.

2. Η αξιολόγηση των επιλέξιμων Αιτήσεων θα γίνει εξατομικευμένα από καταξιωμένους επιστήμονες της Ελλάδας και του εξωτερικού που επιλέγονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Κ.Υ., βάσει των εξής κριτηρίων:

2.1 Βαθμός πτυχίου: 10-20 μόρια με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, πολλαπλασιαζόμενος ο βαθμός πτυχίου επί δύο (2).

2.2 Βιογραφικό σημείωμα: 0-30 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου. Συνεκτιμώνται προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί τίτλοι, πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών, δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, εμπειρία και οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα σχετίζεται με την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή και συμβάλει στην απόκτηση επιστημονικής επάρκειας στον επιστημονικό τομέα, κλάδο και εξειδίκευση όπου εντάσσεται η αξιολογούμενη αίτηση-πρόταση.

2.3 Ποιοτική αξιολόγηση πρότασης διδακτορικής διατριβής: 0-50 μόρια με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου και ειδικότερα (α) αρτιότητα και πρωτοτυπία:

0 - 20 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου, (β) ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα: 0 - 30 μόρια, με ακρίβεια ενός (1) δεκαδικού ψηφίου.

3. Κάθε αίτηση αξιολογείται από δύο αξιολογητές.

Η τελική βαθμολογία της ισούται με το μέσο όρο του βαθμού των δύο αξιολογητών (συμπεριλαμβανομένου του βαθμού πτυχίου). Σε περίπτωση βαθμολογικής απόκλισης μεγαλύτερης των είκοσι (20) μονάδων, η αξιολόγηση ανατίθεται σε τρίτο αξιολογητή. Η τελική βαθμολογία, στην περίπτωση αυτή, προκύπτει από το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμών ή από το μέσο όρο των βαθμών και των τριών (3) αξιολογητών στην περίπτωση που οι βαθμολογίες τους ισαπέχουν.

4. Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των αιτήσεων, το Ι.Κ.Υ. αναρτά στον διαδικτυακό τόπο του (www. iky.gr) Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων υποτρόφων κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, η υποτροφία χορηγείται στον/στην υποψήφιο/α με τον μεγαλύτερο βαθμό στην ποιοτική αξιολόγηση της διδακτορικής διατριβής και αν είναι ισόβαθμη, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. διενεργεί κλήρωση, στην οποία προσκαλούνται οι ισοβαθμούντες/ούσες υποψήφιοι/ες.

4.1 Ο Πίνακας Κατάταξης με διάκριση σε Επιλεγέντες και Επιλαχόντες εγκρίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ. και την Ε.ΥΔ.Α.Π. και αναρτάται στον διαδικτυακό τόπο του Ι.Κ.Υ. (www.iky.gr).

4.2 Σε περίπτωση διαγραφής ή παραίτησης επιλεγέντος υποψηφίου εντός τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση του Πίνακα Κατάταξης της παραγράφου 4 του παρόντος Κεφαλαίου, επιλέγεται επιλέξιμος υποψήφιος από τον πίνακα επιλαχόντων, τηρουμένης της σειράς κατάταξης.

5. Ενστάσεις κατά του Πίνακα Κατάταξης ή αιτήσεις επαναξιολόγησης δεν εξετάζονται.

Άρθρο 5
Έναρξη υποτροφίας - Οικονομικές παροχές

1. Οι υπότροφοι καλούνται εντός προθεσμίας που θέτει το Διοικητικό Συμβούλιο του Ι.Κ.Υ., να συνάψουν σύμβαση υποτροφίας, στην οποία περιγράφονται ο σκοπός, η διάρκεια, οι όροι, τα ενδιάμεσα και τελικά παραδοτέα, οι οικονομικές παροχές και ο τρόπος καταβολής της υποτροφίας («Σύμβαση Υποτροφίας»).

2. Μετά τη σύναψη της Σύμβασης Υποτροφίας, το Ι.Κ.Υ. χορηγεί στους/στις υποτρόφους μηνιαία τροφεία χιλίων ευρώ (€1.000,00) στα οποία συμπεριλαμβάνονται οι εκάστοτε νόμιμες κρατήσεις και ενδεχόμενα τραπεζικά έξοδα.

3. Το Ι.Κ.Υ. διατηρεί την αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώνει τη χορήγηση υποτροφίας στην περίπτωση που οι επιλεγέντες υπότροφοι δεν υποβάλουν υπογεγραμμένη τη σύμβαση, εντός της προθεσμίας που θα ορίσει το Ι.Κ.Υ.

4. Η μέγιστη διάρκεια της υποτροφίας δεν μπορεί να υπερβαίνει, κατ’ ανώτατο όριο, τους σαράντα οκτώ (48) διαδοχικούς μήνες. Σε περίπτωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής πριν τη λήξη της Σύμβαση Υποτροφίας, η Υποτροφία λήγει αυτοδικαίως κατά την ημερομηνία της επιτυχούς υποστήριξης.

Άρθρο 6
Όροι της υποτροφίας

1. Η υποτροφία θα καταβάλλεται στον υπότροφο εφόσον διατεθούν στο Ι.Κ.Υ. τα απαραίτητα κονδύλια καιυπό την προϋπόθεση ότι ο υπότροφος παραμένει εγγεγραμμένος στο εγκεκριμένο πρόγραμμα διδακτορικών σπουδών και παρουσιάζει ικανοποιητική πρόοδο.

 2. Το Ι.Κ.Υ. δύναται να ανακαλεί οποτεδήποτε την χορήγηση υποτροφίας, αν διαπιστωθεί - ακόμη και εκ των υστέρων- ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας ή δεν πληρούνται οι όροι της παρούσας απόφασης, της πρόσκλησης και της Σύμβασης Υποτροφίας και δύναται να αναζητήσει κατά την κρίση του το σύνολο ήμέρος της καταβληθείσης υποτροφίας, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

3. Ο/η υπότροφος οφείλει:

3.1 να αφιερωθεί πλήρως και ουσιαστικά στην υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής για την οποία έχει επιλεγεί και να λάβει το διδακτορικό τίτλο.
Η τροποποίηση του τίτλου της διδακτορικής διατριβής επιτρέπεται κατόπιν έγκρισης της Γ.Σ.Ε.Σ., χωρίς την ουσιώδη αλλαγή της πρότασης διδακτορικής διατριβής, δεδομένου ότι αυτή έχει αξιολογηθεί για τη χορήγηση της υποτροφίας και αποτελεί ουσιώδη όρο της,

3.2 να ενημερώνει εγγράφως για οποιοδήποτε θέμα αφορά την υποτροφία και την υλοποίηση της πρότασης διδακτορικής διατριβής και να υποβάλλει τα σχετικά αποδεικτικά έγγραφα που ενδεχομένως θα του ζητηθούν,

3.3 να υποβάλλει προς έγκριση, εντός προθεσμίας που θέτει το Ι.Κ.Υ. και στα έντυπα που θα του διατεθούν: (α) τριμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από τον/την υπότροφο και (β) εξαμηνιαίες εκθέσεις προόδου που συντάσσονται και υπογράφονται από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή («Ενδιάμεσα Παραδοτέα»),

3.4 να υποβάλει το αργότερο έως την λήξη της υποτροφίας, βεβαίωση της αρμόδιας Γραμματείας του Α.Ε.Ι. σχετικά με την ημερομηνία κατάθεσης αίτησης-πρότασης της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής για τον ορισμό Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής κρίσης της διδακτορικής διατριβής,

3.5 να καταθέσει εντός τριμήνου από την λήξη της υποτροφίας: (α) αντίγραφο του τίτλου αναγόρευσης σεδιδάκτορα ή επίσημη βεβαίωση επιτυχούς υποστήριξης της διδακτορικής διατριβής ενώπιον της Επταμελούς Επιτροπής και (β) ένα ανάτυπο της διδακτορικής του διατριβής («Τελικά Παραδοτέα»), εκχωρώντας στο Ι.Κ.Υ.  και στην Ε.ΥΔ.Α.Π. το δικαίωμα να την χρησιμοποιούν για λόγους αξιολόγησης και διάδοσης του Προγράμματος και των αποτελεσμάτων της υποτροφίας, 3.6 να μνημονεύει στις επιστημονικές εργασίες του καθώς και στην διδακτορική του διατριβή τα εξής: «Η υλοποίηση της διδακτορικής διατριβής χρηματοδοτήθηκε από την Ε.ΥΔ.Α.Π. στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών Ι.Κ.Υ.-Ε.ΥΔ.Α.Π.».

4. Τα τροφεία καταβάλλονται απολογιστικά σε τριμηνιαία βάση στον τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στη Σύμβαση Υποτροφίας, κατόπιν έγκρισης του αντίστοιχου Ενδιάμεσου Παραδοτέου και η υποτροφία αποπληρώνεται μετά την έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των Τελικών Παραδοτέων.

5. Ο υπότροφος δεν δικαιούται να λάβει άλλη υποτροφία για την προτεινόμενη διδακτορική διατριβή από οποιαδήποτε άλλη πηγή (δημόσια, ιδιωτική, ευρωπαϊκή, διεθνή) καθ’ όλη τη διάρκεια της υποτροφίας. Εξαίρεση αποτελούν οι υποτροφίες κινητικότητας, προκειμένου ο/η υπότροφος να εκπονήσει μέρος της διδακτορικής διατριβής στο εξωτερικό. Στην περίπτωση αυτή, ο/η υπότροφος υποχρεούται να ενημερώσει το Ι.Κ.Υ., προσκομίζοντας βεβαίωση από την Τριμελή Συμβουλευτική Επιτροπή, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι η κινητικότητα δεν θα επηρεάσει αρνητικά το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και θα αναγράφονται α) το ευρωπαϊκό πρόγραμμα και β) το χρονικό διάστημα που θα διανυθεί στο εξωτερικό.

Άρθρο 7
Λοιπές διατάξεις

1. Η υποβολή πρότασης καθώς και η κατάρτιση και επικύρωση των πινάκων των επιλεγέντων υποψηφίων δεν συνεπάγεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο υποχρέωση του Ι.Κ.Υ. να καταρτίσει Σύμβαση Υποτροφίας.
2. Οποιαδήποτε λεπτομερειακά ζητήματα ανακύψουν κατά την υλοποίηση του Προγράμματος, ρυθμίζονται με κοινές αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων του Ι.Κ.Υ. και της Ε.ΥΔ.Α.Π.

Δείτε ΕΔΩ όλα τα τελευταία νέα για τα Διδακτορικά.

Φοιτητικά Νέα/Foititikanea.gr